Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-12-18

Sammanträde 2014-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om hopptorn till Långsjön

6 Anmälan av medborgarförslag om utegym och ny brygga vid Långsjön

7 Anmälan av medborgarförslag om skyltar i Älvsjöspåret

8 Anmälan av medborgarförslag om samlad träning i Älvsjöspåret

9 Anmälan av medborgarförslag om utegym i Långbro Park

10 Anmälan av medborgarförslag om asfaltering och vinterunderhåll på gångstråk i Långbro Park

Beslutsärenden

11 Förlängning av entreprenadavtal för drift av vård- och omsorgsboende Kristallgården

Dnr 2.2.2.366-2014 (bordlagt ärende 2014-11-20)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förlängning av intraprenadavtal för drift av gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet

13 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2015

14 Ändringar i delegationsordningen avseende äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt ekonomi

15 Förlängning av avtal om parkskötsel med vinterväghållning på parkvägar

16 Idéburen stadsförbättring- tillämpning av riktlinjer

Anmälningsärenden

17 Ekonomisk månadsrapport per november månad

18 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

19 Redovisning av delegationsbeslut

20 Protokoll från pensionärsrådet

21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

24 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

25 Protokoll från sociala delegationen

26 Nedskrivning kundfordringar

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (275 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om hopptorn till Långsjön

§6 Anmälan av medborgarförslag om utegym och ny brygga vid Långsjön

§7 Anmälan av medborgarförslag om skyltar i Älvsjöspåret

§8 Anmälan av medborgarförslag om samlad träning i Älvsjöspåret

§9 Anmälan av medborgarförslag om utegym i Långbro Park

§10 Anmälan av medborgarförslag om asfaltering och vinterunderhåll på gångstråk i Långbro Park

§11 Förlängning av entreprenadavtal för drift av vård- och omsorgsboende Kristallgården

§12 Förlängning av intraprenadavtal för drift av gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet

§13 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2015

§14 Ändringar i delegationsordningen avseende äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt ekonomi

§15 Förlängning av avtal om parkskötsel med vinterväghållning på parkvägar

§17 Ekonomisk månadsrapport per november månad

§18 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§19 Redovisning av delegationsbeslut

§20 Protokoll från pensionärsrådet

§21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§22 Protokoll från förvaltningsgruppen

§23 Övrigt verksamheten

§24 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§25 Protokoll från sociala delegationen