Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-27

Sammanträde 2017-04-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anlägga en grusad stig i ekdungen

7 Fastställande av reviderad delegationsordning

8 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

Dnr 1.1.72-2017
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

9 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

Anmälningsärenden

10 Övergripande mål för hemtjänsten

- svar till PRO:s samorganisation
Dnr 1.6.426-2016

11 Slutrapport - utvärdering av digitala verktyg för ungas inflytande

12 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 1/2017

13 Ekonomisk rapport för mars

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Redovisning av delegationsbeslut

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från funktionshinderrådet

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

20 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

23 Protokoll från sociala delegationen

2017-03-30, 2017-04-07, 2017-04-20

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anlägga en grusad stig i ekdungen - svar på medborgarförslag

§7 Fastställande av reviderad delegationsordning

§8 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

§9 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster - svar till miljö- och hälsoskyddsnämnden (2016-16202)

§10 Övergripande mål för hemtjänsten - svar till PRO:s samorganisation

§11 Slutrapport - utvärdering av digitala verktyg för ungas inflytande

§12 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 1/2017

§13 Ekonomisk rapport för mars

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§15 Redovisning av delegationsbeslut

§16 Protokoll från pensionärsrådet

§17 Protokoll från funktionshinderrådet

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§20 Information från förvaltningen

§21 Frågor från nämnden

§22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

§23 Protokoll från sociala delegationen