Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-02-17

Sammanträde 2015-02-17

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Yttrande över remissen "Stockholms stads arbete med sverigefinska minoritetsfrågor"

5 Kvalitetsgarantier för 2015

6 Fyllnadsval till arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Anmälningsärenden

7 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

8 Nämndens frågor