Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2020-04-21

Sammanträde 2020-04-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av ”Motion om en mer likvärdig friskvård”

5 Yttrande över remiss av ”Motion om att kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet”

6 Yttrande över remiss av ”Motion om att utreda i vilken utsträckning utrikesfödda kvinnor får ta del av stadens arbetsmarknads- och etableringsinsatser”

Beslutsärenden

7 Arbetsmarknadsrapport för 2019

8 Fyllnadsval av råd för funktionshinderfrågor för arbetsmarknadsnämnden 2020-2022

9 Yttrande över projektrapport nr 1/2020 ”Stadens arbetsmarknadsinsatser”

10 Underlag för budget 2021, med inriktning 2022 och 2023

11 Beslut om etableringscentrum

12 Anvisningar gällande hantering av skyddade personuppgifter inom arbetsmarknadsnämndens verksamheter

Anmälningsärenden

13 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

14 Månadsrapport för februari 2020

15 Månadsrapport för mars 2020

16 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

17 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av ”Motion om en mer likvärdig friskvård”

§5 Yttrande över remiss av ”Motion om att kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet”

§6 Yttrande över remiss av ”Motion om att utreda i vilken utsträckning utrikesfödda kvinnor får ta del av stadens arbetsmarknads- och etableringsinsatser”

§7 Arbetsmarknadsrapport för 2019

§8 Fyllnadsval av råd för funktionshinderfrågor för arbetsmarknadsnämnden 2020-2022

§9 Yttrande över projektrapport nr 1/2020 ”Stadens arbetsmarknadsinsatser”

§10 Underlag för budget 2021, med inriktning 2022 och 2023.

§11 Beslut om etableringscentrum

§12 Anvisningar gällande hantering av skyddade personuppgifter inom arbetsmarknadsnämndens verksamheter

§13 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

§14 Månadsrapport för februari 2020

§15 Månadsrapport för mars 2020

§16 Anmälningsärenden

§18 Förvaltningsinformation