Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2020-12-08

Sammanträde 2020-12-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kristallen, H3D

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av ”Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering”

5 Yttrande över remiss av ”Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella tjänster, samt sexuellt våld oberoende relationer”

6 Yttrande över remiss av ”Motion om återbruksgallerior”

7 Yttrande över remiss av ”Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)”

8 Yttrande över remiss av ”Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24)”

Beslutsärenden

9 Svar på skrivelse gällande att ta vara på Stockholmarnas vilja att bidra till äldreomsorgen

10 Feriejobbsrapport 2020

11 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2021

Anmälningsärenden

12 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

13 Månadsrapport för oktober 2020

14 Månadsrapport för november 2020

AMN 2019-0395-1.2.1
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

16 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av ”Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering”

§5 Yttrande över remiss av ”Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, människo-handel för sexuella tjänster, samt sexuellt våld oberoende relat-ioner”

§6 Yttrande över remiss av ”Motion om återbruksgallerior”

§7 Yttrande över remiss av ”Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)”

§8 Yttrande över remiss av ”Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24)”

§9 Svar på skrivelse gällande att ta vara på Stockholmarnas vilja att bidra till äldreomsorgen

§10 Feriejobbsrapport 2020

§11 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2021

§12 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

§13 Månadsrapport för oktober 2020

§14 Månadsrapport för november 2020

§17 Förvaltningsinformation