Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-03-22

Sammanträde 2011-03-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Beslut om genomförande av upphandling av SFI för döva invandrare

4 Förlängningsavtal för arbetsförberedande insatser till Jobbtorg Stockholm

Beslutsärenden

5 Vuxenutbildning och SFI i Västerort

6 Beslut med anledning av förvaltningsrättens dom i upphandling av SFI för döva invandrare påbörjad 2010

7 Beslut om förlängning av avtalet med Utbildningsborgen AB avseende alternativ SFI

8 EU-ansökan Informations- och kommunikationsteknologi i lärandet

9 EU-ansökan Sharing e-Tools Accreditation

10 Rättegångsfullmakt

Anmälningsärenden

11 Månadsrapport för februari 2011

Dnr 1.2-0001/2011
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av resultat av upphandling avseende kommunal Vuxenutbildning enligt tjänstekoncession

13 Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 från Utbildningsnämnden och Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

SaN dnr 1.2-0840/2009
UtbN dnr 11-123/320

14 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

15 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 28 mars 2011.

§3 Beslut om genomförande av upphandling av SFI för döva invandrare

Dnr 2.7-0029/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av köp av sfi för döva invandrare.

2. Arbetsmarknadsnämnden ger i rubricerad upphandling förvaltningschefen i uppdrag att genomföra upphandlingen, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med vald utförare.

3. Arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att i rubricerad upphandling för staden besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas eller uppdras åt annan.

4. Arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

5. Arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att besluta om förlängning av avtal.

6. Arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att besluta smärre justeringar i förfrågningsunderlag och avtal som inte innebär någon väsentlig ändring.

7. Arbetsmarknadsnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Bland de sökande till svenskundervisning för invandrare (sfi) finns ett litet antal döva. De behöver en anpassad utbildning där de lär sig att tala svenskt teckenspråk och att läsa och skriva på svenska i en teckenspråkig miljö. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden påbörjade våren 2010 en upphandling av verksamheten Sfi för döva. Efter en ansökan om överprövning från en av anbudsgivarna beslutade Förvaltningsrätten att upphandlingen skulle göras om. Staden överklagade till Kammarrätten och Regeringsrätten men fick inte prövningstillstånd. Staden ska därför göra en ny upphandling. I avvaktan på detta driver SFI Stockholm verksamheten i egen regi.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Förlängningsavtal för arbetsförberedande insatser till Jobbtorg Stockholm

Dnr 7.0-0049/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga tidigare gällande ramavtal för samtliga leverantörer av arbetsförberedande insatser till Jobbtorg Stockholm med ett år fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2012-06-30.

2. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen för arbetsmarknadsförvaltningen att besluta om en eventuell framtida förlängning för perioden 2012-07-01 t.o.m. 2013-06-30. Beslutet anmäls i arbetsmarknadsnämnden.

Ärendet

Stockholms stad har genom socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden upphandlat arbetsförbredande insatser till Jobbtorg Stockholm av externa leverantörer. Avtalen sträcker sig fr.o.m. 2009-09-01 t.o.m. 2011-06-30 med en möjlighet till förlängning ett plus ett år med oförändrade villkor. Förvaltningen har utvärderat de aktuella leverantörerna och föreslår att dessa ska förlängas i enlighet med avtalsvillkoren i ramavtalen, dvs. med ett år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 februari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C) och ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Karin Wanngård m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut, som innebar återremiss av ärendet, och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget om återremiss av ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att avslå förslaget om återremiss.

Nämnden beslutade därefter enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C) och ledamoten Christian

Valtersson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Karin Wanngård m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå förslaget om återremiss av ärendet till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera ärendet på grund av brister i underlaget.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att i ärendet bilägga en tydlig uppföljning av de aktuella leverantörerna.

3. I övrigt anförs följande.

Det är omöjligt att ta ställning till ett förlängningsavtal utan en återrapportering samt uppföljning av de aktuella leverantörerna. Att beskriva det som om ” leverantörerna i huvudsak fullföljt sina åtaganden” är inte tillräckligt. Politiska beslut ska vara väl underbyggda, det stämmer inte i detta fall.

§5 Vuxenutbildning och SFI i Västerort

Dnr 5.0-0034/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att hitta nya lokaler för fortsatt verksamhet inom Tensta-Rinkeby-området.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för en framtida satsning på en utbildningsverksamhet i Tensta-Rinkeby-området med arbetslivs- och yrkesinriktning där svenskundervisning för invandrare (sfi) är kärnverksamhet men där kurser inom vuxenutbildning och andra kompletterande insatser ska bidra till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att nya studerande inte ska tas in på Åsö vuxengymnasiums annex Åsö-Västerort fr.o.m. april 2011.

Ärendet

I Kämpingeskolan bedrivs idag dels reguljär vuxenutbildning på Västerorts vux i form av ett annex till Åsö vuxengymnasium, dels sfi (svenskundervisning för invandrare) på SFI Västerort, en sektion inom SFI Stockholms egen regi. Utbildningsnämnden har sagt upp hyreskontraktet till 31 december 2011 eftersom lokalerna ska evakueras p.g.a. att ventialtionssystemet är utdömt och att lokalerna är för stora för verksamheternas behov.

Elevunderlaget på annexet Åsö vuxengymnasium, Västerort, är sedan flera år sjunkande och den begränsade verksamheten med vuxenutbildning föreslås därför överföras till moderskolan. SFI Västerort har ett stabilt elevunderlag och bör även fortsättningsvis ha verksamhet i området. Målgruppen är i hög grad kortutbildad och står relativt långt från arbetsmarknaden. För att på ett bättre sätt förbereda de studerande för arbetsliv och fortsatta studier föreslår förvaltningen att de får i uppdrag att utveckla riktlinjer för en utbildningsverksamhet som är utformad för målgruppen och har en klar och tydlig arbetslivs- och yrkesinriktning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Karin Wanngård m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Karin Wanngård m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att hitta nya lokaler för fortsatt verksamhet i Tensta Rinkebyområdet.

  1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för en framtida satsning på en utbildningsverksamhet i Tensta-Rinkeby-området med betoning på en förstärkt svenskundervisning samt arbetslivs- och yrkesinriktning. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för ett inträde på arbetsmarknaden samt hållbara jobb.

  1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att genomföra en brukarundersökning av vuxenutbildningen i Västerort.

  1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att reorganisera Åsö Vuxengymnasium i Västerort med fokus på att höja kvalitén samt i högre grad anpassa verksamheten till kursdeltagarna i området.

  1. I övrigt anförs följande.

Att 400 personer går på de olika program och kurser som Åsö vuxengymnasium i Västerort erbjuder visar att det finns ett behov av en lokal verksamhet i området vad gäller vuxenutbildning. Verksamheten har tydligen under ett antal år inte fått det stöd som krävs för att förbättra kvalitén på verksamheten. Detta är ett politiskt ansvar som vilar tungt på utbildningsnämnden som har varit ansvarig för verksamheten fram till 2010. Att under en sådan lång period kunna följa den negativa utvecklingen utan att agera är inte försvarbart.

Barn- fritids och omvårdnadsprogrammet är program där majoriteten av deltagarna är kvinnor med barn. Dessa kvinnor kommer inte att ha möjlighet att ta sig till Åsö Vuxengymnasium på Södermalm, eller till Stadshagen, Kungsholmen, Liljeholmen, Medborgarplatsen etc. För att kunna ta sig till andra delar av staden fordras ett åkkort. Majoriteten av kursdeltagarna har inte ekonomiska förutsättningar att kunna köpa åkkort och de kommer inte heller att genom försörjningsstöd automatiskt kunna få det inkluderat. Åkkortet ingår nämligen inte i normen.

För många av de boende i området är det även en trygghet att ha utbildningen nära hemmet. Västerort har under en lång period avlövats på verksamhet och genom försäljningen av Tenstas och Rinkebys centrumanläggningar har näringslivet drabbats hårt. Att lägga ner en verksamhet som berör 400 personer blir mycket kännbart för området och ett hårt slag för specifikt de kvinnor som går på olika program och kurser. Fokus borde istället vara inriktat på att höja kvalitén samt att arbeta med innovativa pedagogiska metoder för att förbättra resultaten. Att ytterligare utarma Tensta- Rinkeby genom att ta bort en utbildning som når ca 400 personer visar tydligt att majoriteten inte är så intresserad av att utveckla området och höja ambitionerna för att de boende i området ska känna trygghet, respekt och att det finns en positiv utveckling i området.

Reservation

Ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att bifalla punkt 1 och 2 i förvaltningens förslag till beslut, med tillägget att det inom dessa lokaler även ska finnas utrymme till Åsö vuxengymnasiums annex.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå punkt 3 i förvaltningens förslag till beslut.

3. Därutöver anförs följande.

Det är av yttersta vikt att vi tar tillvara på våra viktiga verktyg vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser för att skapa förutsättningar för så många som möjligt att, utifrån eget intresse och förutsättningar, delta i och slutföra utbildningar som leder till ökade chanser att ta sig in på arbetsmarknaden.

Närhet till utbildning är en viktig förutsättning för många som deltar, och Miljöpartiet anser att den principen måste överväga eventuella besparingar som kan göras genom att flytta in utbildningar till Åsö vuxengymnasium.

Att dagens lokaler är för stora och dessutom i behov av omfattande renoveringar är en bra anledning till att flytta hela verksamheten inom Västerort, men inte att dela upp utbildningsinsatserna, och centralisera viktiga delar av dem. Att elevunderlaget minskat är inte heller en anledning att flytta verksamheten helt, då vi ser fler fördelar ur brukarperspektiv med att låta även denna verksamhet följa med till nya lokaler. Att många inte fullföljer de kurser som de påbörjat anser vi inte heller bör leda till slutsatsen att utbildningsinsatserna inte behövs, utan bör föranleda en fördjupning i orsakerna till varför kurserna inte slutförs, och vilka insatser som kan behövas för att öka antalet som slutför sin utbildning. Uppenbart är att kvalitetshöjande åtgärder krävs. Eftersom det också finns ett överskott av utbildningslokaler i området finns ju också goda förutsättningar för att hitta lokaler som kan inrymma båda verksamheterna.

Det finns en god ambition att skapa en lokal verksamhet som i större utsträckning fokuserar på individens väg ut på arbetsmarknaden, och just därför anser vi att vuxenutbildningen ska ses som ett viktigt verktyg och komplement för att skapa de förutsättningarna för inträde på arbetsmarknaden som avses.

Glädjande att notera är att det arbete som skett med språkstödjare och modersmålslärare gett gott resultat, en riktning som Miljöpartiet länge ställt sig bakom, och som uppenbarligen behöver utvecklas ytterligare med undervisning på modersmålet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten

Fredrik Lindstål (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Elevunderlaget vid Åsö vuxengymnasium i Västerort har minskat från cirka 900 vårterminen 2008 till drygt 300 höstterminen 2010 samtidigt som studieresultaten har försämrats kraftigt. Vuxenstuderande i stadens tre västliga stadsdelsområden väljer i allt högre utsträckning andra utbildningsanordnare. Av dem som antas till Åsö i Västerort är det ett stort antal som aldrig påbörjar sin utbildning och av dem som påbörjar utbildningen är det bara drygt hälften av deltagarna som fullföljer och får ett betyg.

Målgruppen som söker sig till Åsö vuxengymnasium i Västerort är i hög grad kortutbildad och står långt ifrån arbetsmarknaden. Det handlar till stor del om invandrade kvinnor med hemmavarande barn. Det är viktigt att vi arbetar för att göra det enklare för dem att komma in på arbetsmarknaden, varför utbildningen också måste vara anpassad efter målgruppens behov.

Den utbildningsverksamhet som förvaltningen nu får i uppdrag att dra upp riktlinjer för ska ha en tydlig inriktning mot samhälls- och arbetsliv. Det handlar främst om svenska för invandrare varför den verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i området, men det handlar också om andra insatser som leder individen ut i arbetslivet och till deltagande i samhällslivet.

Vi vill understryka vikten av att arbetet med modellen för denna målgruppsanpassade utbildning ska ske skyndsamt liksom vikten av att det finns goda utbildningsmöjligheter för målgruppen i Tensta-Rinkeby-området även framöver.

§6 Beslut med anledning av förvaltningsrättens dom i upphandling av SFI för döva invandrare påbörjad 2010

Dnr 1.4-0044/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att den under 2010 genomförda upphandlingen av sfi för döva görs om.

2. Arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden påbörjade våren 2010 en upphandling av verksamheten Sfi för döva. Efter en ansökan om överprövning förordnade Förvaltningsrätten att upphandlingen skulle göras om. Frågan kom senare att prövas i Kammarrätten och Regeringsrätten som dock inte lämnade prövningstillstånd. Förvaltningen kommer mot bakgrund av detta att föreslå arbetsmarknadsnämnden att genomföra en ny upphandling.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Beslut om förlängning av avtalet med Utbildningsborgen AB avseende alternativ SFI

Dnr 5.0-0047/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden förlänger avtalet med Utbildningsborgen AB avseende alternativ sfi med ett år från och med 2011-07-01 till och med 2012-06-30.

Ärendet

Alternativ sfi vänder sig till sfi-studerande som av olika psykosociala skäl inte klarar av att delta i reguljär sfi. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden skrev våren 2009 avtal med Utbildningsborgen AB att driva denna verksamhet fr.o.m. 1 juli 2009. Avtalet var på ett år med möjlighet till förlängning ett plus ett år, dock längst till 30 juni 2012. Avtalet förlängdes 2010 och förvaltningen föreslår nu att möjligheten till ytterligare en förlängning om ett år utnyttjas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C) och ledamoten Christian Valtersson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Karin Wanngård m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut, som innebar återremiss av ärendet, och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget om återremiss av ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att avslå förslaget om återremiss.

Nämnden beslutade därefter enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C) och ledamoten Christian

Valtersson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Karin Wanngård m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå förslaget om återremiss av ärendet till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera ärendet på grund av brister i underlaget.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att i ärendet bilägga en tydlig uppföljning av den aktuella leverantören.

3. i övrigt anförs följande.

Det är omöjligt att ta ställning till ett förlängningsavtal utan en återrapportering samt uppföljning av den aktuella leverantören. Politiska beslut ska vara väl underbyggda, det stämmer inte i detta fall.

§8 EU-ansökan Informations- och kommunikationsteknologi i lärandet

Dnr 1.7-0045/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden godkänner ansökan för Stockholms stads del av ansökan inom EU-programmet Life Long Learning och uppdrar åt förvaltningschefen att fatta slutgiltigt beslut om deltagande/ansökan när budgeten för projektet klarlagts.

Ärendet

Inom Jobbtorg Stockholm bedrivs sedan 2009 ett språkstödsprojekt som syftar till att utveckla nya verktyg för en snabbare språkinlärning för nyanlända. Projektet har utvecklat ett språkstödscenter med tvåspråkiga språkstödjare för nyanlända ute i arbetspraktik. Projektet har också utvecklat ett mobilt språkstödsinstrument som testas såväl av nyanlända i praktik som av fyra klasser inom Sfi. Projektet har fått inbjudan att delta i ett projekt för erfarenhetsutbyte med andra städer i Europa som arbetat med praktiska språkstödsverktyg eller som forskar i ämnet. Syftet är att sprida såväl praktiska arbetsmetoder som forskningsbaserad kunskap i frågan. Projektets budget kan komma att uppgå till högst 4 mnkr och stadens medfinansiering kan komma att uppgå till högst 300 tkr för två år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 EU-ansökan Sharing e-Tools Accreditation (”SETTA”)

Dnr 1.7-0046-/20011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden godkänner ansökan om deltagande i EU-projektet ”SETTA”.

Ärendet

Sedan 2009-08-01 deltar Stockholms stad genom Jobbtorg Stockholm tillsammans med Glasgow, Edinburgh och Dublin i ett internationellt utvecklingspartnerskap -SHARE. Inom ramen för SHARE-projektet har besök genomförts i olika verksamheter. Nya intressanta arbetsmetoder och verktyg har presenterats.

Syftet med projektet ”SETTA” är att modernisera och effektivisera de arbetsverktyg och metoder som används idag vid inventering av aspiranternas kompetens och skapande av kompetensprofiler. På så sätt kan organisationen på ett bättre sätt matcha den tekniska utvecklingen och kraven som omvärlden ställer. Projektet finansieras till 75 procent av det europeiska utbildningsprogrammet Grundtvig och resterande 25 procent av ingående partners i form av arbetstid.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 februari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr 1.1-0050/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar utfärda fullmakt för stadsjuristen Catharina Gyllencreutz samt stadsjuristerna Kristina Westerlind och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att ta emot delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

2. Arbetsmarknadsnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden bör utfärda en rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning. Enligt reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder, fastställt av kommunfullmäktige 29 september 2008, äger nämnden att själv eller genom ombud föra stadens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde (4 §).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Månadsrapport för februari 2011

Dnr 1.2-001/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2011 kommer att redovisa ett nollresultat. Den statliga satsningen på yrkesvux pågår till och med år 2011. Det innebär att de utbildningar som finansieras av statsbidraget bör vara avslutade vid årets utgång. Utbildningar som fortsätter våren 2012 ska annars finansieras inom stadens budget. Antalet studerande inom svenskundervisning för invandrare är fortsatt högt. Årsutfallet beräknas till mellan 8700 – 9000 helårsstuderande i relation till budgeterade 6600.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 mars 2011.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Karin Wanngård m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är positivt att antalet aspiranter sjunker. Att andelen från stadsdelarna har minskat kan bero på att stadsdelsförvaltningarna inte längre remitterar de personer som har tunga problem och där jobbtorgen inte har något relevant stöd för t.ex. f.d. missbrukare eller de som har en psykisk funktionsnedsättning.

Andelen ungdomar på jobbtorgen uppgår till 19,4 procent av de inskrivna. Här behövs en ordentlig behovsanalys för att hjälpa ungdomarna till hållbara jobb. Långtidsarbetslösa ungdomar kommer inte ut på arbetsmarknaden utan relevant stöd samt utbildningsinsatser.

Att 265 praktikplatser går till AF för JOB:en fas 3 är minst sagt märkligt. Är det verkligen relevant att använda 265 av våra praktikplatser till fas 3? Dessa platser skulle kunna utnyttjas bättre.

Att endast 50 personer från jobbtorgen har avslutat en yrkeskurs istället för de planerade 200 st visar på ett systemfel som snarast bör utredas. Med tanke på att så många externa utförare arbetar med sfi är det rimligt med brukarundersökningar samt utvärderingar av verksamheterna, detsamma gäller vuxenutbildningen.

§12 Anmälan av resultat av upphandling avseende kommunal vuxenutbildning enligt tjänstekoncession

UtbN dnr 10-125/7019

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har genomfört och avslutat en upphandling i form av en tjänstekoncession av kommunal vuxenutbildning för perioden 1 juli 2011 t.o.m. 30 juni 2013, med möjlighet till ett plus ett års förlängning.

§13 Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 från utbildningsnämnden och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

UtbN dnr 11-123/320, SAN dnr 1.2-0840/2009

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Utbildningsnämnden och socialnämnden beslutade båda 17 februari 2011 att godkänna verksamhetsberättelsen och överlämna den till kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar från 1 januari 2011 för vuxenutbildning som utbildningsnämnden tidigare ansvarade för. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar från 1 januari 2011 även för samordnande och övergripande arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor, samhällsorientering för nyanlända, Jobbtorg Stockholm, Rekryteringsprogrammet, SFI Stockholm samt Start Stockholm som socialnämnden tidigare ansvarade för.

§14 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Protokoll från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 15 februari 2011 justerat 21 februari 2011.

b) Protokoll från handikapprådets sammanträde 21 mars 2011 justerat 21 mars 2011.

c) Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0026/2011, dnr 2.5-0031/2011, dnr 2.5-0032/2011, dnr 2.5-0051/2011 dnr 2.5-0052/2011 samt inom området Svenskundervisning för invandrare med dnr 14.0-0035/2011.

d) Inkomna handlingar till arbetsmarknadsnämnden under perioden 23 februari 2011 till och med 7 mars 2011.

e) Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträden 11 februari och 18 mars 2011 justerade 15 februari och 21 mars 2011.

§15 Nämndens frågor

Arbetsmarknadsnämnden överlämnar följande skrivelser till förvaltningen för beredning:

Om behov av utbildningsinsatser för unga på jobbtorgen från vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ersättaren Thomas Hvitfeldt (V).

Om praktikplatser som ska leda till hållbara jobb från vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ersättaren Thomas Hvitfeldt (V).

Om reaktiveringskurser för förskollärare från vice ordföranden i personal- och jämställdhetsutskottet Ann-Margarethe Livh (V) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V).

§16 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson informerade om att arbetsmarknadsförvaltningens huvudkontor kommer att flytta in i lokaler på Livdjursgatan 4 i Slakthusområdet i samband med att verksamheten formellt startar 1 juli. En projektledare, Rose Melin, har anställts för att arbeta med uppbyggnaden av förvaltningen. En personalchef, Monika Johansson, har också anställts.

En kampanj ”Sommarjobb 2011” startar nu och riktar sig till arbetsgivare i Stockholm samt ungdomar under 18 år som vill ha sommarjobb. Förutom de sommarjobb som ungdomar förhoppningsvis kommer att kunna få inom företag i Stockholm finns centralt i staden budgeterat för 3500 sommarjobb på stadens förvaltningar.

________________________