Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-11-20

Sammanträde 2012-11-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, plan 3, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Yttrande över remiss om deltagande i regionsamverkan kring Centrum för samhällsorientering

5 Yttrande över remiss angående rekommendation angående överenskommelse om samverkan kring SFX

Beslutsärenden

6 Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen

7 Sammanträdestider 2013 för arbetsmarknadsnämnden

8 Miljöhandlingsplan 2012-2015

11 Månadsrapport per den 31 oktober 2012

12 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (98 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras måndagen den 26 november 2012.

§3 Yttrande över remiss angående nytt IT-program för Stockholms stad

AMN 2012-0328-1.6

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till nytt it-program, Program för digital förnyelse 2013-2018, vilket innehåller en modell för it-styrning och projektfinansiering samt grundläggande principer för det fortsatta arbetet med förvaltning, utveckling och leverans av stadens informationstekniska plattform. Arbetsmarknadsnämnden har fått förslaget på remiss.

I programmet föreslås att dagens e-tjänstprogram och utvecklingsmodell ersätts av en sammanhållen modell för central finansiering av verksamhetsutveckling med hjälp av it. Den föreslagna modellen innehåller fem prioriterade områden:

· Tillgänglighet och service för medborgare

· Företagande och besök

· Förbättrad förmåga att sammanställa, analysera och återanvända information

· Utbildning och systemutveckling i syfte att öka och förenkla användning av befintligt it-stöd

· Samverkan och informationsutbyte med andra myndigheter och organisationer

· Innovativ verksamhetsutveckling med hjälp av it

Förvaltningen tycker att de fem områdena väl sammanfattar it-utvecklingens olika aspekter. Framgång bygger på stabila system för användare, snabb och enkel service med bra övergripande support. Bland medarbetare krävs en ökad it-mognad för att utnyttja den effektivisering som it-stödet innebär. Dessutom anser förvaltningen att det behövs centralt stöd för genomförande av innovativa idéer och projekt, inklusive beställarkompetens.

Förvaltningen välkomnar den tydligare målstyrningen, liksom möjligheten att mäta och jämföra resultat inom staden och mellan verksamheter, som föreslås genomföras genom en sammanhållen modell för mätning och uppföljning av stadens it-verksamhet. Modellen utgår bland annat från dess kostnadseffektivitet och förmåga att bidra till uppfyllelse av stadens mål.

Stadsledningskontoret föreslår ett antal principer som ska gälla för den gemensamma it-miljön. Förvaltningen delar uppfattningen att en it-miljö i världsklass måste bygga på öppen data, gemensamma plattformar, frigjord information från systemen, samt öppenhet och integration mellan system.

När it-stödet kopplas än tydligare till verksamheten, så är det logiskt att finansieringen sker inom respektive nämnd. På så sätt stärks ekonomistyrningen genom att kostnaderna uppstår där effektiviseringen kan göras. Det finns dock system som utvecklas och förvaltas av en nämnd, men som används i hög utsträckning av andra. För att få en god ekonomistyrning bör fördelning av kostnaderna ske enligt samma princip, det vill säga att kostnaderna ligger där verksamhetsnyttan och effektiviseringsmöjligheterna finns.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är positivt att staden ser över sitt IT-program, det behövs. Men det behövs även it -kunnig personal inom stadens verksamheter för att kunna trygga en bra IT plattform. Den upphandling som staden gjorde med Volvo IT har inte på något sätt varit kostnadseffektiv, pålitlig eller utvecklande för stadens it-arbete. Tvärtom har svårigheterna varit mycket stora.

§4 Yttrande över remiss om deltagande i länsövergripande samverkan kring Centrum för samhällsorientering

AMN 2012-0359-1.6

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att, under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att delta i samverkan, underteckna den reviderade samverkansöverenskommelsen kring Centrum för samhällsorientering (Dnr KSL/12/0176)

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Sedan 2010-12-01 är det kommunernas ansvar att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare enligt Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:1138). I Stockholms län har 25 av 26 kommuner ingått en samverkan för att kunna svara upp mot de nya kraven. Centrum för samhällsorientering i Stockholms län är det gemensamma kansli som administrerar den upphandlade utbildningsverksamheten.

Nuvarande samverkansöverenskommelse kring samhällsorientering Stockholms län löper ut 2013-08-31 och behöver förnyas. Kommunerna ombeds därför svara på en förfrågan rörande deltagande i den förnyade samverkansöverenskommelsen. Kommunstyrelsen i Stockholms stad har remitterat ärendet till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

Förvaltningen föreslår att arbetsmarknadsnämnden undertecknar den reviderade samverkansöverenskommelsen kring Centrum för samhällsorientering.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2012.


Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Yttrande över remiss angående rekommendation angående överenskommelse kring SFX

AMN 2012-0360-1.6

Arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillstyrka rekommendationen (KSL:s rekommendation) angående överenskommelse om samverkan kring sfx inklusive bilagan om samordnartjänst.

Ärendet

Sfx – svenska för yrkesutbildade – är en samlingsbeteckning för svenskundervisning för invandrade med en färdig utbildning eller med erfarenhet från ett specifikt yrkesområde. Det finns f n nio sfx varav fyra drivs av arbetsmarknadsnämnden. Erfarenheterna av sfx är mycket goda – åtta av tio elever befinner sig i egen försörjning ett till två år efter avslutad utbildning. 2007 inleddes en samverkan kring sfx då KSL fick ett övergripande ansvar och samtliga kommuner i länet undertecknade en avsiktsförklaring om samverkan. Det har under senare tid framkommit önskemål från flera kommuner om ett förtydligande av avsiktsförklaringen. Den genom KLS inrättade styrgruppen för den gemensamma vuxenutbildningsregionen har därför tagit fram ett förslag till samverkansöverenskommelse där det tydligt framgår vilka kriterier som gäller för ett sfx, hur beslut om ett nytt sfx ska fattas och vilka åtaganden såväl anordnare som hemkommun har. KSL föreslår också att det inrättas en deltidstjänst som samordnare för sfx. Samordnaren ska svara för intern samordning mellan sfx-kommunerna, löpande kommunikation med övriga kommuner och kontaktskapande verksamhet utåt. Järfälla har erbjudit sig att vara ”värdkommun” åt sfx-samordnaren. För att finansiera samordnartjänsten har en kostnadsnyckel utarbetats. Kostnaden fördelas mellan kommunerna dels genom ett grundbelopp på 1500 kronor per år som är lika för alla, dels en procentuell fördelning utifrån antal elever kommunen har i sfi enligt statistik från Skolverket. Enligt den beräkning som presenteras skulle årskostnaden med nuvarande fördelning för nämnden bli 222543 kronor.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen

AMN 2012-0312-4.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att för sin del godkänna förvaltningens redovisning av uppdraget.

2. Äldrenämnden beslutar att för sin del godkänna förvaltningens redovisning av uppdraget.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden och Äldrenämnden tilldelades ett gemensamt uppdrag i budget 2012 att utreda möjligheterna att inom äldrenämndens ansvarsområde erbjuda aspiranter från Jobbtorg Stockholm praktik följt av tidsbegränsad anställning enligt modellen ”Stockholmsvärdar”. Förvaltningarna har gemensamt utrett frågan under våren och hösten 2012.

Förvaltningarna har gemensamt kommit fram till ett förslag till upplägg som presenteras i detta ärende. Förslaget förutsätter att medel tillskjuts i budget 2013.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) samt ledamoten Jan Jönsson (FP) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi välkomnar förslaget som är resultatet av vårt uppdrag till Arbetsmarknadsnämnden och Äldrenämnden i och med budget för 2012. Vi ställer oss också bakom ett mycket välgenomarbetat förslag till hur modellen för Stockholmsvärdarna ska kunna överföras till äldreomsorgen.

Vi vill dock understryka vikten av att det sker ett urval baserat på verkligt intresse och engagemang, av de aspiranter som får möjlighet till den här formen av praktik och utbildning. Som alltid är det viktigt att ha fokus på en hållbar och långsiktig försörjning för aspiranterna.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att majoriteten tar till sig oppositionens idéer om hur jobbtorgen kan ge möjligheter till hållbara jobb och längre utbildning. Äldreomsorgen behöver utbildad personal med fast anställning och kollektivavtal, det är ett måste för framtiden.

Vänsterpartiet har i sin budget för 2013 tillfört ytterligare 7 miljoner för verksamheten. Att skapa riktiga jobb med bra villkor och möjlighet till utbildning borde erbjudas fler av de som är inskrivna på jobbtorgen i Stockholm. 12 månaders visstidsanställning borde vara en självklarhet, att i stället för försörjningsstöd få tillgång till A-kassa innebär en stor frihet för individen. Dessutom är A-kassa en försäkring något som majoriteten verkar förtränga.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) samt ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi ställer oss positiva till att utveckla arbetet som sedan tidigare finns med stockholmsvärdar till att omfatta också äldreomsorgen, och särskilt möjligheten till längre anställningar och utbildningsinsatser för att främja en långsiktig och hållbar etablering på arbetsmarknaden. Vi tror att detta system skulle kunna leda till både en positiv väg in för individer på arbetsmarknaden, och också kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen, till brukarnas glädje.

Nu är det av yttersta vikt att vi säkerställer de ekonomiska förutsättningarna för denna satsning. Miljöpartiet tillför i sin budget pengar för dylika satsningar, och vi förväntar oss nu att den moderatledda alliansen tillför resurser i motsvarande utsträckning, som säkerställer att denna viktiga satsning kan påbörjas snarast.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Sammanträdestider 2013 för arbetsmarknadsnämnden

AMN 2012-0312-1.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden fastställer följande sammanträdestider för arbetsmarknadsnämnden 2013. Samtliga sammanträden är, där inget anges, kl. 17:00.

Måndag 4 februari (Verksamhetsberättelse med bokslut 2012)

Tisdag 19 mars

Tisdag 16 april (Nämndens underlag för budget 2014 med inriktning för 2015 och 2016)

Tisdag 21 maj, kl. 8.30 (Tertialrapport 1 2013)

Tisdag 18 juni

Tisdag 27 augusti

Onsdag 25 september (Tertialrapport 2 2013)

Tisdag 22 oktober

Torsdag 28 november

Tisdag 17 december (Verksamhetsplan med budget 2014)

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Miljöhandlingsplan 2012-2015

AMN 2012-102-1.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att miljöhandlingsplan 2012-2015 för arbetsmarknadsnämnden godkänns.

Ärendet

I Stockholms miljöprogram 2012-2015 ges nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram miljöhandlingsplaner för sin verksamhet. Miljöhandlingsplanerna ska utgå från miljöprogrammets sex övergripande inriktningsmål. Till inriktningsmålen finns delmål som konkretiserar hur olika verksamhetsområden i staden ska bidra till att miljöprogrammets mål uppnås.

I detta ärende föreslås en miljöhandlingsplan för arbetsmarknadsnämnden utifrån de av miljöprogrammets mål och delmål som berör nämndens verksamhet.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Delvis godkänna arbetsmarknadsnämndens miljöhandlingsplan 2012-2015

2. Hänvisa till övergripande skrivelser i miljö- och hälsovårdsnämnden

3. Samt därutöver anföra

Miljöhandlingsplanen utgår från stadens miljöprogram. Stadens nu gällande miljöprogram är föråldrat och inte anpassat till de nationella miljökvalitetsmålen. Det är därför glädjande att staden nu presenterar ett nytt och uppdaterat program som nu följs av arbetsmarknadsnämndens miljöhandlingsplan. Om Vänsterpartiet hade haft möjlighet hade vi utarbetat ett nytt program som i större utsträckning varit anpassat till de nationella miljökvalitetsmålen och i full utsträckning haft kvantitativa delmål. Vårt mål hade bl.a. varit att;

- stadens utsläpp av växthusgaser varit borta 2030

- stadens alla vatten – inte bara s.k. vattenförekomster - redan 2015 uppfyllt

- kraven vad gäller God Ekologisk Status tillgodosetts redan nu

- satsningarna på egen helt fossilfri energiproduktion varit större

- kvantitativa delmål hade utformats för att uppfylla dessa målsättningar

Vänsterpartiet vill trots detta uttrycka sin åsikt att den föreslagna planen är väl underbyggd och strukturerad och därför möjligt att utgå från under kommande 4-års period.

Utifrån den utgångspunkten avser vi att fortsättningsvis arbeta på ett konstruktivt sätt för att tillsammans med övriga partier arbeta för en kraftfull förbättring av stadens miljö.

Reservation

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Förslaget till miljöhandlingsplan för arbetsmarknadsnämnden är i stora delar bra. Det är viktigt med tydliga aktiviteter för att möta delmålen, och framför allt är det viktigt att ansvaret för varje aktivitet är tydligt uttalad. Det är också viktigt, precis som det står i förslaget, att ledningen är ytterst ansvarig för att miljöarbetet lyckas.

Vi vill samtidigt skicka med några synpunkter som vi tror kan förbättra Miljöhandlingsplanen ytterligare. När det gäller Delmål 1.1 och resepolicyn så bör den innehålla tydliga regler för alla resor som görs i tjänsten. Med en tydlig ambition om att kontoret alltid ska välja det mest miljövänliga sättet att resa vid varje givet tillfälle. Det är bra att lånecyklar ska finnas tillgängliga, men vi tror att det även krävs en tydlig viljeinriktning från ledningen att gång, cykel och kollektivtrafik är de främsta medlen för tjänsteresor. För resor utanför Stockholm bör det finnas en viljeinriktning som uppmuntrar till tågresande.

När det gäller Delmål 2.1 bör aktiviteten som handlar om miljöanpassade konferenstjänster med mera förtydligas. Etcetc är inte en tydlig definition. Delmål 3.1 Innehåller många bra aktiviteter men ambitionen bör vara att undersöka om ljuset på kontoren kan stängas av med automatik. Det bör även läggas till att antalet utskrifter ska minska. Många skriver ut av slentrian och många papper blir liggande i kopiatorn/skrivaren utan att någon använder underlaget.

§9 Resepolicy för arbetsmarknadsnämnden

AMN 2012-0348-1.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till resepolicy för arbetsmarknadsnämnden

Ärendet

Enligt Stockholms stads miljöprogram ska varje nämnd besluta om en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten. Resepolicyn ska ange hur resor i arbetet ska kunna ske på ett miljöriktigt, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt.

Den föreslagna resepolicyn ska gälla för alla resor som sker i tjänsten, såväl lokala, nationella som internationella resor och som betalas av arbetsmarknadsförvaltningen. Policyn ska även gälla vid upphandling av resor, transporter, leasing av fordon och transporttjänster. Policyn gäller inte resor till och från arbetet, om inte resan företas med tjänstebil.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Val av ledamot till arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor

AMN 2012-0393-1.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att välja Cecilia Kalderén Murray som ledamot i nämndens råd för funktionshinderfrågor från och med 2012-11-20 till och med 2014-12-31

Ärendet

Samtliga stadens nämnder och bolag ska ha ett råd för funktionshinderfrågor knutet till sig, antingen genom ett eget råd eller genom koppling till andra verksamheters råd. Rådet har till uppgift att vara rådgivande i frågor som har handikappaspekter, ta initiativ till förbättringar för personer med funktionshinder i alla åldrar, framföra synpunkter över ärenden som berör personer med funktionshinder och delta under beredningar av ärenden som berör personer med funktionshinder samt yttra sig över förslag till policy- och styrdokument som berör personer med funktionshinder.

Rådet för funktionshinderfrågor ska bestå av sju ledamöter. Ledamöterna i rådet utses av nämnden efter förslag av handikapporganisationerna. Samordning av nomineringarna görs av Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholm, Kommun-HSO. Rådet väljer sedan själv ordförande och vice ordförande.

Ledamöter väljs för 4 år efter val till kommunfullmäktige, dock har en avsägelse från en ledamot inkommit, vilket innebär att ett nyval ska göras. Med anledning av detta har en nominering inkommit från HSO Stockholms stad rörande Cecilia Kalderén Murray till ny ledamot i rådet.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Anmälan om utvärdering av fem anordnare av SFI

AMN 2012-0377-5.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan av utvärdering av fem anordnare av SFI

Ärendet

Under våren 2012 inledde SFI-avdelningen inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete ett samarbete med utbildningsförvaltningens uppföljningsenhet i syfte att utvärdera stadens samtliga sfi-utbildningar. Arbetet görs under tre terminer eftersom det handlar om ett stort antal utbildningsanordnare.

Under våren 2012 utvärderades de fem utbildningsanordnare som var nya efter upphandlingen 2011: AcadeMedia/Eductus, InfoKomp, Jensen Education School AB och Folkuniversitetet samt OmsorgsLyftet AB där ett kortare återbesök gjordes eftersom verksamheten nyligen utvärderats av utbildningsförvaltningen. Det är de fyra utvärderingarna och återbesöket som redovisas i ärendet.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C) samt ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C) samt ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) förslag till beslut.


Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden sätter omgående igång en utvärdering av samtliga anordnare av SFI

2. Arbetsmarknadsnämnden ges om 6 månader en återrapportering av dessa fem anordnares kvalitetsarbete med anledning av denna utvärdering

3- Därutöver anförs följande

Det är anmärkningsvärt att elever som går SFI inte får tillgång till behöriga lärare, basinformation om skolorna, tydlig utbildningsstruktur etc. Att Jensen Education School AB i Kista saknar behöriga lärare är uppseendeväckande och allvarligt. Pedagogiskt ledarskap verkar inte heller vara prioriterat. Vid genomläsningen av materialet framkommer att anordnarna knappast kan följa det som avtalats i upphandlingen. Eller anser den borgerliga majoriteten att 0 behöriga lärare är godkänd status på en utbildning?

SFI är en verksamhet som självklart borde vara ”på topp” för nyanlända. Det finns mycket övrigt att önska.

Reservation

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

  1. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram tidplan när de rapporterade kvalitetsbristerna hos utbildningsanordnare av SFI ska åtgärdas.
  2. Att därutöver anföra

Utvärderingen av SFI-anordnare lyfter fram omfattande och grava kvalitetsbrister. Kvalitetsarbetet brister på många viktiga punkter; otydligt ledningsansvar, betygsättning, utveckling och lärande, inte minst normer och värden.

Vi anser att de kvalitetsavvikelser som identifieras i rapporten är så allvarliga att varje anordnare av SFI (skola) ska ha en åtgärdsplan om när bristerna ska rättas till och återrapporteringsskyldighet till arbetsmarknadsförvaltningen om hur förbättringsarbetet fortskrider. Förbättringsarbetet bör leda till en levande kvalitetspolicy som integreras i verksamhetsplanen. Utvärderingar av övriga anordnare behöver prioriteras. Uppföljning behöver ske hos samtliga anordnare redan hösten 2013.

Arbetet med att utvärdera och följa upp de utbildningsanordnare som får förtroendet att utbilda stadens medborgare behöver uppenbarligen intensifieras och systematiseras. Vi måste ta ansvar för att inga medborgare ska behöva mötas av undermåliga utbildningar, vars brister uppdagas långt senare i utvärderingar.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Utvärderingen av SFI-anordnare lyfter fram omfattande och grava kvalitetsbrister. Kvalitetsarbetet brister på många viktiga punkter; otydligt ledningsansvar, betygsättning, utveckling och lärande, inte minst normer och värden.

Vi anser att de kvalitetsavvikelser som identifieras i rapporten är så allvarliga att varje anordnare av SFI (skola) ska ha en åtgärdsplan om när bristerna ska rättas till och återrapporteringsskyldighet till arbetsmarknadsförvaltningen om hur förbättringsarbetet fortskrider. Förbättringsarbetet bör leda till en levande kvalitetspolicy som integreras i verksamhetsplanen. Utvärderingar av övriga anordnare behöver prioriteras. Uppföljning behöver ske hos samtliga anordnare redan hösten 2013.

Arbetet med att utvärdera och följa upp de utbildningsanordnare som får förtroendet att utbilda stadens medborgare behöver uppenbarligen intensifieras och systematiseras. Vi måste ta ansvar för att inga medborgare ska behöva mötas av undermåliga utbildningar, vars brister uppdagas långt senare i utvärderingar.

§12 Månadsrapport per den 31 oktober 2012

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten och beslutar att lägga den till handlingarna

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

I månadsrapporten har vi noterat att ungdomsanställningar avbryts i förtid vilket behöver analyseras ytterligare.

Åsö Vuxengymnasium och Frans Schartau Handelsinstitut har en ekonomi som inte är i balans. De är stora och viktiga aktörter inom Komvux. Varför stadsdelsnämnderna inte utnyttjar sina platser på Jobbtorg Resurs går inte att utläsa, det saknas en analys av det.

14 procent av SFI-undervisningen är i kommunal regi, 86 procent i extern regi. Men tanke på den utvärdering som precis har gjorts av fem externa anordnare av SFI-undervisningen kan vi notera att det saknas en total utvärdering av samtliga anordnare. För att kunna avläsa varför majoriteten väljer att så tydligt prioritera externa alternativ skulle den typen av genomlysning behövas.

§13 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Arbetsmarknadsnämndens protokoll från den 26 september 2012, justerat den 1 oktober 2012.

b) Protokoll från möte med rådet för funktionshinderfrågor den 14 november 2012, justeras den 12 december.

c) Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området personal med dnr 2011-0090, 2012-0292-2.5, 2012-0347-2.5 och 2012-0386-2.5 samt inom området ekonomi med dnr 2011-0178-2.7.3, 2012-0320, 2012-0174-2.7, 2012-0195-2.7.2 och 2012-0144-2.7.2.

d) Till nämnden inkomna handlingar till och med den 8 november 2012.

e) Protokoll från förvaltningsgruppens möte den 15 november 2012, justerat den 2012.

§14 Nämndens frågor

En skrivelse angående SFI överlämnades från Karin Rågsjö (V) och Karin Gustafsson (S) till nämnden för beredning.

En skrivelse angående validering av utländsk yrkesutbildning och livserfarenhet överlämnades från Sara Pettigrew (MP) till nämnden för beredning.

§15 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson lämnade följande information.

- Verksamheten Språkstöd för nyanlända har tilldelats stadens förnyelsespris för sin verklighetsnära och nytänkande metodutveckling. Enhetschef Shoresh Ibrahim mottog priset vid den årliga prisceremonin för Kvalitetsutmärkelser i Stadshuset.

______________________