Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-09-25

Sammanträde 2013-09-25

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Yttrande över remiss Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr: AMN 2013-00195-1.6
Omedelbar justering

5 Yttrande över betänkandet Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet

6 Yttrande över Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr: AMN 2013-00252-1.6
Omedelbar justering

7 Yttrande över betänkandet Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet
Dnr: AMN 2013-00200-1.6
Omedelbar justering

9 Yttrande över remiss Gemensam vuxenutbildningsregion - En förfrågan för att ta nästa steg i arbetet

Beslutsärenden

10 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2013

11 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Tara Twana (S) om en utvidgning av sommarjobben

Anmälningsärenden

12 Slutrapport från projektet Järvalärling

13 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

14 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (25 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§4 Yttrande över remiss Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända Dnr AMN 2013-00195-1.6

§5 Yttrande över betänkandet Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20) Dnr AMN 2013-00207-6.1

§6 Yttrande över Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik Dnr AMN 2013-0252-1.6

§7 Yttrande över betänkandet Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Dnr AMN 2013-0200-1.6

§10 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2013 Dnr AMN 2012-0345-1.2

§11 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Tara Twana (S) om en utvidgning av sommarjobben Dnr AMN 2013-00205-4.0

§12 Slutrapport från Projekt Järvalärling Dnr AMN 2012-00090-2.7.3

§13 Anmälningsärenden

§15 Förvaltningsinformation