Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-04-12

Sammanträde 2016-04-12

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset


1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av motion (2015:89) om att som försöksverksamhet erbjuda en grupp manliga EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

Beslutsärenden

5 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 Omedelbar justering

Anmälningsärenden

6 Anmälan av beslut enligt lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

7 Månadsrapport för mars 2016

8 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering
b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

9 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20160412.pdf (253 kb)

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av motion (2015:89) om att som försöksverksamhet erbjuda en grupp manliga EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

§5 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019

§6 Anmälan av beslut enligt lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

§7 Månadsrapport för mars 2016

§10 Förvaltningsinformation