Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-04-04

Sammanträde 2017-04-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

I direkt anslutning till nämndens sammanträde hålls en föredragning om förslag till ”I
S Läs mer...tockholm lämnas ingen ung utanför - Stockholms stads program för arbetet med unga
utanför studier eller arbete”.

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Sekretessärenden

4 Förlikning med Migrationsverket i tvist om återbetalning av medel för tidigare "Språkstödsprojektet"

AMN 2017-0055-02-03.02

Sekretess enligt OSL 31 KAP §§ 16-18

Remissärenden

5 Yttrande över remiss av motion (2016:125) om att låta Stockholm vara pilotkommun för startjobb

6 Yttrande över remiss om Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

Beslutsärenden

7 Underlag till budget 2018 med inriktning mot 2019 och 2020

Anmälningsärenden

8 Anmälan av kvalitetsgarantier 2017

9 Månadsrapport för februari 2017

10 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

11 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Förlikning med Migrationsverket i tvist om återbetalning av medel för tidigare "Språkstödsprojektet"

§5 Yttrande över remiss av motion (2016:125) om att låta Stockholm vara pilotkommun för startjobb

§6 Yttrande över remiss om Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

§7 Underlag till budget 2018 med inriktning mot 2019 och 2020

§8 Överklagan av Kammarrättens dom i mål nr 4062-16 och 4063-16 år 2017

§9 Anmälan av kvalitetsgarantier 2017

§10 Månadsrapport för februari 2017