Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-01-30

Sammanträde 2018-01-30

Datum
Klockan
16:30
Plats
Virvelvinden, plan 5, Stadshuset

I direkt anslutning till nämndens sammanträde hålls en föredragning om verksamhet och resu Läs mer...ltat
inom enheten för extern arbetsgivarsamverkans (EfAS).

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av Motion (2017:0) om att kommunen skall informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar och även i förekommande fall utbetala kommunala återvandringsbidrag

5 Yttrande över remiss av "Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023"

6 Yttrande över remiss angående revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

Beslutsärenden

7 Verksamhetsberättelse med bokslut 2017 för arbetsmarknadsnämnden

8 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälningsärenden

9 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

10 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Mirja Räihä (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Mirja Räihä (S) och ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss om Motion (2017:40) om att kommunen skall informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar och även i förekommande fall utbetala kommunala återvandringsbidrag AMN 2017-0254-01.06

§5 Yttrande över remiss av "Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023" AMN 2017-0290-01.06

§6 Yttrande över remiss angående revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler AMN 2017-0301-01.06

§7 Verksamhetsberättelse med bokslut 2017 för arbetsmarknadsnämnden AMN 2016-316-01.02

§8 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen AMN 2015-00012.01.01

§9 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§10 Nämndens frågor En skrivelse angående Subventionerade arbeten i Stockholms stad överlämnades från Vice ordförande Johanna Sjö m.fl.

§11 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.