Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-08-28

Sammanträde 2018-08-28

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av motion om lika möjligheter för nyanlända kvinnor

5 Yttrande över Remiss av betänkandet från Mottagningsutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

6 Yttrande över Remiss av Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Anmälningsärenden

7 Anmälan avseende hävning av ramavtal för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare med Astar AB

8 Månadsrapport juli 2018

9 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

10 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och vice ordföranden Johanna Sjö (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över Remiss av motion om lika möjligheter för nyanlända kvinnor AMN 2018-0181-1.6

§5 Yttrande över Remiss av betänkandet från Mottagningsutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande AMN 2018-0201-1.6

§6 Yttrande över Remiss av Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

§7 Anmälan avseende hävning av ramavtal för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare med Astar AB AMN 2018-0285-2.3.4

§8 Månadsrapport för juli 2018

§9 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§10 Nämndens frågor Inga frågor från nämnden anmäldes.

§11 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.