Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-09-25

Sammanträde 2018-09-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Virvelvinden, plan 5, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över Remiss av motion om Högre utbildning på Järvaområdet

Beslutsärenden

5 Tertialrapport 2 2018

Anmälningsärenden

6 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

7 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över Remiss av motion om Högre utbildning på Järvaområdet AMN 2018-0151-1.6

§5 Tertialrapport 2 2018 för arbetsmarknadsnämnden AMN 2017-0297-01.02

§6 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§7 Nämndens frågor Inga frågor från nämnden anmäldes.

§8 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.