Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-10-23

Sammanträde 2018-10-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över Remiss av Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)

5 Yttrande över Remiss av betänkandet från Komvuxutredningen (SOU 2018:71) En andra och en annan chans - ett komvux i tiden

Beslutsärenden

6 Beslut om ny lokalförhyrning vid Ranhammarsvägen 20 för Jobbstart Ulvsunda

7 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

8 Beslut om utseende av Lex Sarah-ansvariga vid arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälningsärenden

9 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

10 Månadsrapport för september 2018

11 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och vice ordföranden Johanna Sjö (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över Remiss av betänkandet Vårt gemensamma ansvar ­ för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11) AMN 2018-0397- 1.6

§5 Yttrande över Remiss av betänkandet från Komvuxutredningen (SOU 2018:71) En andra och en annan chans ­ ett komvux i tiden AMN 2018- 0396-1.6

§6 Beslut om ny lokalförhyrning vid Ranhammarsvägen 20 för Jobbstart Ulvsunda AMN 2018-0390-2.6

§7 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen AMN 2015-00012.01.01

§8 Beslut om utseende av Lex Sarah-ansvariga vid arbetsmarknadsförvaltningen AMN 2018-0407-1.1.1

§9 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm AMN 2018-0268-1.3

§10 Månadsrapport för september 2018 AMN 2017-0297-01.02

§11 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§12 Nämndens frågor

Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna arvodering för den ledamot i arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor som deltog vid Tematräff med aktuell information om stadens Program för tillgänglighet och delaktighet 2018-2023 den 15 oktober 2018, anordnat av Stockholm stad och HSO.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20181023.pdf (303 kb)

§13 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.

§14 Mötet avslutades

Ordförande Emilia Bjuggren (S) tackade för sin tid som ordförande och för ett gott samarbete under mandatperioden, samt önskade kommande majoritet väl inför nästkommande mandatperiod.

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20181023.pdf (254 kb)