Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-02-19

Sammanträde 2019-02-19

Datum
Klockan
16:45
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

3:B Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i vuxenutbildningen samt beslut om avstängningens omfattning AMN 2019-0064-4.4

Sekretess enligt OSL Kap 21 §1

Beslutsärenden

4 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018

5 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälningsärenden

6 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

7 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

8 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Karin Ernlund (C) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Karin Ernlund (C) och vice ordföranden Salar Rashid (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i vuxenut-bildningen samt beslut om avstängningens omfattning

§5 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018

§6 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

§7 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm AMN 2019-0017-1.3

§8 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§9 Nämndens frågor

Ordföranden Karin Ernlund (C) föreslog att nämndsammanträdet den 16 april 2019 flyttas till den 23 april 2019 och arbetsmarknadsnämnden beslutade så.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20190219.pdf (254 kb)

§10 Förvaltningsinformation

Arja Lindholm, kommunikationschef, lämnade följande information.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20190219.pdf (254 kb)