Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-11-26

Sammanträde 2019-11-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över Remiss ”Uppdatering av programmet för upphandling och inköp”

5 Yttrande över remiss av ”Rese- och mötespolicy för Stockholms stad”

Beslutsärenden

6 Svar på skrivelse gällande arbetsplatsträning

7 Rapport gällande arbetsmarknadsförvaltningens arbetssätt för samverkan med civilsamhället

8 Redovisning av uppdragen ”Utredning gällande förutsättningar för fler fristående aktörer inom Jobbtorg Stockholm ” samt ”Strategi för arbetsmarknadsinsatser och etablering”

9 Rapport feriejobb sommaren 2019

10 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2020

11 Beslut angående avstängning av elev med anledning av fusk (Skollagen 2010:800, kap 5, 17§, p. 1)

AMN 2019-0513-4.4
Omedelbar justering

Ärendet innehåller personuppgifter som inte kan publiceras på internet i enlighet med
dataskyddsförordningen.

Anmälningsärenden

12 Månadsrapport för oktober 2019

13 Möjligheternas vuxenutbildning i Stockholm

14 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

15 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av ”Uppdatering av programmet för upphandling och inköp”

§5 Yttrande över remiss av ”Rese- och mötespolicy för Stockholms stad”

§6 Svar på skrivelse gällande arbetsplatsträning

§7 Rapport gällande arbetsmarknadsförvaltningens arbetssätt för samverkan med civilsamhället

§8 Redovisning av uppdragen ”Utredning gällande förutsättningar för fler fristående aktörer inom Jobbtorg Stockholm” samt ”Strategi för arbetsmarknadsinsatser och etablering”

§9 Rapport feriejobb sommaren 2019

§10 Arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2020

§11 Beslut angående avstängning av elev med anledning av fusk (Skollagen 2010:800, kap 5, 17§, p. 1)

§12 Månadsrapport för oktober 2019

§13 Möjligheternas vuxenutbildning i Stockholm

§14 Anmälningsärenden

§16 Förvaltningsinformation