Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-12-17

Sammanträde 2019-12-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Drätselnämnden, plan 3, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av ”Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet”

5 Yttrande över remiss av ”Stockholms stads säkerhetsprogram 2020- 2023”

Beslutsärenden

6 Verksamhetsplan med budget 2020 för arbetsmarknadsnämnden

7 Årsrapport över arbetsmarknadsförvaltningens arbete med skydd av personuppgifter

8 Beslut om ny lokalförhyrning på Danmarksgatan 32 gällande verksamheten Jobbtorg Stockholm, Unga Kista

Anmälningsärenden

9 Månadsrapport för november 2019

AMN 2018-0482-1.2.1
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

11 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av ”Strategi för att minska risken för att

§5 Yttrande över remiss av ”Stockholms stads säkerhetsprogram

§6 Verksamhetsplan med budget 2020 för

§7 Årsrapport över arbetsmarknadsförvaltningens arbete med

§8 Beslut om ny lokalförhyrning på Danmarksgatan 32 gällande

§9 Månadsrapport för november 2019

§10 Anmälningsärenden

§12 Förvaltningsinformation