Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2020-05-26

Sammanträde 2020-05-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

4 Nelson Mandela-priset 2020

AMN 2020-0504-1.3
Omedelbar justering
SEKRETESS
Ärendet dukas vid nämndens sammanträde

Remissärenden

5 Yttrande över remiss av ”Motion om extern granskning för att utreda effekterna av krav på generella effektiviseringar ”

6 Yttrande över remiss av ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande” (SOU 2019:69)

Beslutsärenden

7 Tertialrapport 1 2020

8 Redovisning av utredningsuppdrag gällande validering inom arbetsmarknadsförvaltningen

9 Utbildningar inom vård och omsorg och andra utbildningsområden för hösten 2020 - Direktupphandling

Anmälningsärenden

10 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

11 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Nelson Mandela-priset 2020

§5 Yttrande över remiss av ”Motion om extern granskning för att utreda effekterna av krav på generella effektiviseringar”

§6 Yttrande över remiss av ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande” (SOU 2019:69)

§7 Tertialrapport 1 2020

§8 Redovisning av utredningsuppdrag gällande validering inom arbetsmarknadsförvaltningen

§9 Utbildningar inom vård och omsorg och andra utbildningsområden för hösten 2020 - Direktupphandling

§10 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

§11 Anmälningsärenden

§13 Förvaltningsinformation