Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2020-09-22

Sammanträde 2020-09-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av ”Motion om att hänvisa till det kommunala självbestämmandet vid mottagande av nyanlända anvisade av regeringen”

5 Yttrande över remiss av ”Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen - en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41)”

6 Yttrande över remiss av ”LSS-utredningen (SOU 2018:88)"

Beslutsärenden

7 Prova-på studier

8 Tertialrapport 2 2020

Anmälningsärenden

9 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

10 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

11 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av ”Motion om att hänvisa till det kommunala självbestämmandet vid mottagande av nyanlända anvisade av regeringen”

§5 Yttrande över remiss av ”Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen - en analys av de rättsliga förutsättning-arna (SOU 2020:41)”

§6 Yttrande över remiss av ”LSS-utredningen (SOU 2018:88)”

§7 Prova-på studier

§8 Tertialrapport 2 2020

§9 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

AMN 2020-0702-1.3

AMN 2020-0576-1.3

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20200922.pdf (21 kb)

§10 Anmälningsärenden

§12 Förvaltningsinformation