Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-30

Sammanträde 2018-08-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Förbättra parkeringssituationen i Dalen för de boende- svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

4 Månadsrapport för juli månad 2018

5 Uppförande av nytt Årsta vård och omsorgsboende på Årstavägen 112

5:a Bygg studentbostäder ovanpå det nya Vård- och omsorgsboendet i Årsta - svar på skrivelse från (L)

6 Kulturpark i Snösätra upplagsområde

7 Rapport från förvaltningen om hur verksamheterna klarat och hanterat den mycket varma sommaren

8 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Protokoll från BUS styrgrupp, se pärm G. Reviderad delegationsordning Dnr 1.1.-642/2018, se pärm

10 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

11 Betänkandet av Några frågor i skyddlagsstiftningen - svar till kommunstyrelsen

Slutet sammanträde

12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

13 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

16 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

17 Utredning av missförhållande enlnigt lex Sarah, kap 14 3 § SoL, avdelning Barn och ungdom- mottagningsenheten

18 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Mårtensgården

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Förbättra parkeringssituationen i Dalen för de boende- svar på medborgarförslag ­

§4 Månadsrapport för juli månad 2018

§5 Uppförande av nytt Årsta vård och omsorgsboende på Årstavägen 112

§5:A Bygg studentbostäder ovanpå det nya Vård- och omsorgsboendet i Årsta - svar på skrivelse från (L)

§6 Kulturpark i Snösätra upplagsområde

§7 Rapport från förvaltningen om hur verksamheterna klarat och hanterat den mycket varma sommaren

§10 Stadsdelsdirektörens information

§11 Betänkandet av Några frågor i skyddlagsstiftningen - svar till kommunstyrelsen