Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2020-03-05

Sammanträde 2020-03-05

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Ett långtidshärbärge för utsatta EU-medborgare stadsdelsområdet

4 Enskede-Årsta-Van tör stadsdel bör stärka sitt engegemang i klimatomställningen

Beslutsärenden

5 Månadsrapport februari år 2020

6 Klimatinventering

Svar på skrivelse från (M), (L), (MP), (C)
Dnr: EÅV 2019/266

7 Effekter på förskola med anledning av minskad budget 2020

8 Vegeta risk mat vid representation

9 Stadsdelens systematiska jämställdhetsarbete

10 Underskott inom äldreomsorgen

11 Isbana på Årsta torg

13 Omstrukturering av Enskededalen servicehus

Genomförandeärende
Dnr: EÅV 2019/632 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Detaljplan för del av Enskede Gård 1:1 och fastigheten Brytbönan 1 i stadsdelen Enskedefältet, S -Dp 2018-14331

16 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2020/2(se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

19 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

20 Väcka talan om umgänge mellan barn och någon annan än föräldrar enligt 6 kap. 15 a § 2 stycket föräldrabalken (FB)

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Ett långtidshärbärge för utsatta EU-medborgare i stadsdelsområdet

§5 Månadsrapport februari 2020

§13 Omstrukturering av Enskededalens servicehus

§16 Anmälningsärenden

§17 Uppföljning av dataskyddsarbetet i Enskede -Årsta-Vantör 2019 – årsrapport från dataskyddsombudet

§19 Stadsdelsdirektörens information

§20 Väcka talan om umgänge mellan barn och någon annan än föräldrar enligt 6 kap. 15 a § 2 stycket föräldrabalken (FB) – avslag

§21 Överflyttning av vårdnaden till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 12 februari, 20 februari och 27 februari 2020