Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-09-21

Sammanträde 2006-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Årstavägen 56 A, förvaltningens lokal

Ami Stålstierna, föreståndare Östberga fritidsgård, informerar bland annat om EU-projekt- Läs mer...resa till Azorerna.

Allmänhetens frågestund därefter till klockan 19.00.
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Svar på medborgarförslag

3 Fler hundrastgårdar i stadsdelen från Carl-Mikael Larsson

4 Minirondell i korsningen Gullmarsvägen-Etsarvägen från Lars Burman

Beslutsärenden

5 Tertialrapport 2 – 2006

MBA-utgåva

Dnr 06-103/197
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Inrättande av nya två förskoleavdelningar vid Blåsutgården - Inriktningsärende

6 x Inrättande av somatisk dagvård vid Stureby vård- och omsorgsboende

Remisser

7 Förslag till reviderat program- Stockholms stads program för kvinnofrid

8 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen

9 Översyn av Stockholms stads uppföljning

Anmälningsärenden

10 Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport

11 Äldreombudsmannens årsapport 2006

12 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2006

13 Ramavtalsupphandling avseende hantverkartjänster 2005/2006

14 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

15 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

16 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera (lista–i pärm)

17 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

18 Stadsdelsdirektörens information

- barnomsorgsgarantin
- rapport studieresa Italien
- medarbetarenkät/ psykosocial skyddsrond
- övrigt

19 Nämndens frågor

20 Ärenden på sluten del

S 1 Upphandling av inköp och distribution av dagligvaror till hemtjänsten
Dnr 06-105/502

S 2 Redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits med anledning av länsstyrelsens kritik
Dnr 06-507/15

S 3 Ärende enligt föräldrabalken

S 4 Anmälan av protokoll från sociala delegationen. Från sammanträden 16 augusti och 6 september 2006
Mötesinformation

Ledamöter
Susanna Brolin (v) ordförande
Göran Holmström (kd) vice ordförande
Lars-Åke Henrikson (s)
Karin Falk (s)
Jimmy Lindgren (s)
Lennart Pöppel (s)
Elin Låby (mp)
Anders Hellström (m)
Björn Holmberg (m)
Christian Jobrant (m)
Hans Larsson (fp)
Peter Backlund (fp)

Ersättare
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Katina Staf (s)
Linnéa Björnstam (s)
Rolf Brattström (v)
Jonas Eklund (mp)
Eva Solberg (m)
Helena Nilsson (fp)
Lennart Mörner (fp)
Claes Karlsson (kd)

Tjänstgörande ersättare
Jan Olof Larsson (s)

Tjänstemän
Ulla Thorslund, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Kristina Goldring, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Yvonne Andersson, Christina Dighed, Lena Fahlesson, Katarina Höök, Pia Korttinen, Annie Mägi, Peter Svensson, Birgitta Fagerstedt, Lisbeth Johansson

Personalföreträdare
Jan Röhdin LO, Bo Samuelsson TCO

Utses att justera
Susanna Brolin (v), Göran Holmström (kd)

Dag för justering
29 september 2006

Sekreterare
Lisbeth Johansson

Paragrafnr 1 - 24

Antal blad 27

Allmänhetens frågestund inleddes klockan 18.00- en handfull medborgare var närvarande.

Ordföranden Susanna Brolin (v) uttalade att valet till kommunfullmäktige resulterat i en förändrad mandatfördelning i nämnden och att den nya nämnden tillträder vid årsskiftet. Skifte av ordförande och vice ordförande sker under oktober.

Frågor som framfördes; om invandrarförenings deltagande i Östbergadagen, få handikapplatser i Östberga och sittplatser på torget, information i broschyr om hobbyföreningen vid Enskede Gård, Årstaprojektet, ny biståndsbedömning, resultat från stadsdelsmötena, tillgång på samlingslokaler och avstängningen av Östbergavägen.

Ami Stålstierna, föreståndare Östberga fritidsgård, informerade om EU-projekt- resa till Azorerna. Två ungdomar som deltog i resan medverkade.

Ami Stålstierna informerade även om en demokratikonferens i Armenien.

§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg, 6X Inrättande av somatisk dagvård vid Stureby vård- och omsorgsboende.

§2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Ordföranden Susanna Brolin (v) jämte vice ordföranden Göran Holmström (kd) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Anmäldes att protokollen från nämndens sammanträde 2006-08-24 justerades den 1 september 2006 samt sammanträde 2006-09-06 justerades den 14 september 2006.§3 Fler hundrastgårdar i stadsdelen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänstetutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Carl-Mikael Larsson.

Ärendet

Nämnden gav den 16 maj 2006 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Carl-Mikael Larsson, att det finns för få hundrastgårdar i stadsdelen.

Förvaltningen anför att målet är att utemiljön i hela stadsdelen ska vara trevlig, ren och funktionell. Två hundrastgårdar finns inom stadsdelsområdet, vid Svedmyraplan samt i Blåsut. Trafikkontoret planerar att anlägga en hundrastgård vid norra delen av Årstafältet. Information om hundrastområden kan förskaffas via www.stockholm.se/enskede-arsta. 2006 års budget för parkinvesteringar beslutades av nämnden den 15 juni. Ny prioritering görs inför 2007 års fördelning av medel för parkinvesteringar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2006.

Dnr 06-320/264

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Minirondell i korsningen Gullmarsvägen-Etsarvägen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

  1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Lars Burman.

  2. Ärendet överlämnas till trafiknämnden för beaktande.

Ärendet

Nämnden gav den 16 maj 2006 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Lars Burman, att en så kallad minirondell anläggs i korsningen Gullmarsvägen-Etsarvägen, bilar och bussar accelererar uppför backen med hög hastighet.

Förvaltningen instämmer i att trafiken för gångtrafikanter måste vara trygg och säker. Stor vikt bör läggas på barnens säkerhet på väg till och från skolan. Av trafikkontorets information om hastighetssänkande åtgärder framgår att cirkulationsplatser (rondeller) kan göras i många olika storlekar. Förvaltningen ansvarar inte för projektering av rondeller och föreslår att ärendet överlämnas till trafiknämnden för beaktande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2006.

Dnr 06-320/337

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Tertialrapport 2 – 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

  1. Medel om 0,2 mnkr avseende extra insatser till missbrukare vid Gullmarsplan begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.

  2. Medel om 4,1 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad inom förskola begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.

  3. Medel om 1,5 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad inom omsorg om funktionshindrade begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.

  4. Omslutningsförändringar om 43,4 mnkr godkännes.

  5. Ersättningen till förskolorna höjs i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

  6. Tertialrapport 2 godkännes och lämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Nämnden har sammantaget närmare 100 mål i sin verksamhetsplan som omfattar samtliga verksamhetsområden och även områden som medborgarnas inflytande, medarbetarna, ekonomi, miljö och barnkonventionen.

Förvaltningen presenterar tertialrapport 2 med en prognos som visar en budget i balans för år 2006.

Förvaltningen anför bland annat följande. Det innebär bland annat att ersättningen till förskolor och hemtjänst höjts under året. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Dialogen med medborgarna har fördjupats genom satsningar på stadsdelsvisa möten. Barnomsorgsgarantin och minskningen av barngrupperna i förskolan har uppnåtts.

Förvaltningens del av Årstaprojektet inklusive fixartjänsten har utökats och permanentats. Projekt Språnget som fångar medborgarnas och medarbetarnas idéer och förslag om framtidens äldreomsorg är en viktig del i verksamhetsutvecklingen. Inom individ- och familjeomsorgen finns verksamheter för hemlösa och missbrukare i samverkan med andra vårdgivare.

Miljöarbetet och Agenda 21-aktiviteterna prioriteras till att miljöanpassa upphandlingarna, minska förbrukningen av energi, minskade avfallsmängder, öka återanvändningen med mera.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2006.

Dnr 06-103/197

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Den av förvaltningen avlämnade tertialrapport 2 för 2006 bekräftar att nämnden beräknar att nå budget i balans för 2006. Det är glädjande och vi är mycket glada över förvaltningens idoga arbete för att klara detta. Mot bakgrund av det relativt väl tilltagna överskottet för förskolan anser vi att den föreslagna höjningen av förskolpengen kunde skett redan i tertialrapport 1.

Redovisningen i tertialrapport 2 bygger på de mål och inriktningar som den avgående majoriteten i staden fastställde i samband med budget för 2006. I det övergångsskede som nu råder, innan resultatet av valet 2006 får genomslag i stadsdelsnämndens sammansättning, anser vi därför att nämnden bör besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Inrättande av nya två förskoleavdelningar vid Blåsutgården - Inriktningsärende

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att utreda om lokalen med adress Blåsutvägen 38 lämpar sig för två nya förskoleavdelningar.

Ärendet

Barngrupperna ska under perioden 2003-2006 minskas med i genomsnitt två barn per grupp med bibehållen personal. Platsgarantin innebär rätt till plats i förskoleverksamhet från ett års ålder senast inom tre månader från det ansökan inlämnats.

I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose det ökande barnantalet i området till följd av nybyggnation föreslås att lokalen vid Blåsutvägen 38 utreds om den är lämplig för två nya förskoleavdelningar. Lokalens yta är cirka 300 kvm och efter ombyggnad skulle den kunna inrymma två avdelningar i anslutning till den befintliga förskolan med samma adress.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2006.

Dnr 06-402/492

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Somatisk dagvård inrättas inom Stureby vård- och omsorgsboende från den 25 september 2006.

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ärendet

Förvaltningen har idag 22 biståndsbedömda dagvårdsplatser med demensinsriktning och 11 med somatisk inriktning inom Årsta vård- och omsorgsboende. Inom Enskede Nya vård- och omsorgsboende finns 13 dagvårdsplatser med demensinriktning.

En ny biståndsbedömd dagverksamhet med somatisk inriktning föreslås inrättas inom Stureby vård- och omsorgsboende. Verksamheten föreslås starta med 5 platser.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2006.

Dnr 06-402/492

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Förslag till reviderat program- Stockholms stads program för kvinnofrid- remiss

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över nytt kvinnofridsprogram. Målsättningen med det nya kvinnofridsprogrammet är att höja stadens ambitioner och skapa förutsättningar för likvärdiga och kvalificerade insatser oavsett var i staden kvinnorna bor.

Förvaltningen anser att det nu föreliggande förslaget till nytt handlingsprogram i huvudsak är välgrundat och tydligt. Några delar behöver ytterligare förtydligas, detta gäller främst utbildningsansvar och ansvar för det förebyggande arbetet. Det framtagna programmet ger en bra överblick över problematiken och åtgärder som åvilar olika aktörer. Nämnden antog juni 2005 en lokal arbetsplan för arbetet med kvinnofrid.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2006.

Dnr 06-502/371

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.’

§9 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen - remiss

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över förändringar i stadens reglementen. Förslaget innebär bland annat att de gemensamma bestämmelserna för Stockholms stads nämnder samlas i ett övergripande reglemente.

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget att KF/KS-kansli bör få ett tydligt uppdrag att ansvara för bevakning och uppdatering av stadens reglementen och instruktioner samt att kansliet bör svara för att dessa hålls tillgängliga för allmänhet, förtroendevalda och tjänstemän.

Förvaltningen är också positiv till förslaget om ett gemensamt reglemente för stadens nämnder när det gäller nämndövergripande regler.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 september 2006.

Dnr 06-012/400

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.’

§10 Översyn av Stockholms stads uppföljning - remiss

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över översyn av Stockholm stads uppföljning. I rapporten konstateras att staden har en fungerande och definierad struktur för styrning, men att strukturen för uppföljning är mer oklar.

Förvaltningen stödjer rapportens förslag som sammanfattas i fem utvecklingsområden: framtagande av en uppföljningsmall i enlighet med kvalitetskriterierna, IT-anpassa personaluppgifter, basnyckeltal ska redovisa nytta, kompletterande regler för intern kontroll och fortsatt genomförande av medarbetarenkäten. Förvaltningen tycker att det är viktigt att uppföljning av verksamheterna är en integrerad del av budget- och verksamhetsarbetet och fokuserar på effekter. Det är angeläget att standardisera en del av stadens uppföljning av effektivitetsskäl och för att få fram relevanta data.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2006.

Dnr 06-299/452

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande

Reservation

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.’

§11 Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Nämnden gav 2003 förvaltningen i uppdrag att genomföra en enkätundersökning riktad till 5-åringar i stadsdelens förskolor. I mitten av augusti genomfördes enkäten och 32 barn besvarade enkäten.

5-åringarna är i stort sett lika positiva till sin förskolevistelse som i de två föregående undersökningarna. Merparten av barnen tycker om att gå till förskolan och de anser sig ha kamrater att leka med. Maten uppskattas av en större andel än i de föregående undersökningarna och en större andel tycker även att skolstarten ska bli rolig. Svaren ska användas som ett stöd i arbetet med att förbättra rutiner och innehåll i förskolans dagliga arbete. Förbättringsområden är ’bättre’ böcker, bättre lekmaterial för utomhusbruk och mer hjälp av vuxna vid behov.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 september 2006.

Dnr 06-402/498

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Äldreombudsmannens årsapport 2006- avser 2005

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Äldreombudsmannen (ÄO) avger årligen en rapport till kommunstyrelsen med redovisning av årets verksamhet, belysning av brister och redogörelse för förbättringsarbete.

Inom förvaltningen har biståndshandläggarna arbetat för att säkra att den enskilde alltid får ansöka om bistånd själv, utifrån sina upplevda behov, utan att bli styrd. Bemötandefrågor, kontinuitet och trygghetsskapande åtgärder diskuteras ständigt inom verksamheterna och vid utbildningar. Äldreombudsmannen har för 2005 tagit emot 53 synpunkter och klagomål som gällt Enskede-Årsta. Detta är ungefär samma antal synpunkter som för år 2004. Synpunkterna har till största delen handlat om missnöje med hur hemhjälpen har fungerat, bemötande och information.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2006.

Dnr 06-504/392

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Vi kan konstatera att en viktig del av äldreombudsmannens årsrapport berör hur myndighetsutövningen sker och hur den äldre som ansöker om bistånd vilseleds eller ges en felaktig uppfattning om sina rättigheter. I en skrivelse som lämnades den 16 maj 2006 eterfrågade vi en granskning av hur de äldres rättssäkerhet garanteras och hur beslutade biståndsinsatser genomförs.

Äldreombudsmannen bekräftar den bild som såväl revisorerna som Socialstyrelsen och länsstyrelsen lyft fram om att det finns brister i detta avseende trots att fastställda rutiner och strukturer för kommunikation och kvalitetssystem har beslutats.’

§13 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2006- avser 2005

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Rapporten är en granskning av Katarina-Sofia, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder. Äldreomsorgsinspektörernas uppdrag är att rapportera om förhållandena i verksamheterna med utgångspunkt från stadens politiskt fastställda mål, den nationella handlingsplanen för äldreomsorgen samt i linje med stadens kvalitetsstrategi.

Förvaltningen anför att rapporten visar på flera utvecklingsfrågor för att uppnå god kvalitet inom äldreomsorgen och för att få likvärdig vård och omsorg oavsett i vilken stadsdel som den äldre bor. Rapporten pekar på vikten av kontinuitet och i Enskede-Årsta har de flesta med insatser från hemtjänsten eller boende inom vård- och omsorgsboenden en kontaktman utsedd. Inom stadsdelen finns ett speciellt omvårdnadsteam med inriktning för personer med omfattande omvårdnadsbehov vilket ger en högre kontinuitet och kompetens i omvårdnaden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2006.

Dnr 06-504/391

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Ramavtalsupphandling avseende hantverkartjänster 2005/2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Tolv stadsdelsförvaltningar och kulturförvaltningen deltog i en gemensam upphandling som omfattade åtta olika hantverksområden. Föregående avtal löpte ut vid utgången av 2005.

Upphandlingen avsåg hantverkstjänster för smärre ombyggnader, anpassningar och reparationer. Upphandlingens hela värde beräknas till 33 miljoner kronor, för Enskede-Årsta förvaltnings räkning cirka 2 miljoner kronor. Avtalstiden startade den 1 juni 2006 och varar till och med 30 april 2009 med möjlighet att förlänga i ett år. Stadsdelsdirektören för Kungsholmens har på delegation tecknat avtal med 25 företag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2006.

Dnr 05-105/416

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående skrivelser, uppdrag och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 18 augusti 2006.

§17 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 17.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§18 Anmälan av beslut enligt delegationsordning

Anmäldes följande: Utlämnande av personuppgifter.

§19 Stadsdelsdirektörens information

- Barnomsorgsgarantin beräknas klaras oktober-december

- Studieresor till Italien, del i projekt Språnget

- Medarbetarenkät/ psykosocial skyddsrond för förvaltningen

- Visning av Tussmötegården för nämnden blir i november

- Ombyggnad av Åsens vård- och omsorgsboende- nämnden i oktober

- Nattvandring av vuxna från Årstaskolan i samband med ung 08.

§20 Nämndens frågor

Följande frågor;

- Öppettider för Träffpunkt Dalen – förvaltningen återkommer.

- Kallelse till extra sammanträden – diskuteras i presidiet.

§21 Upphandling av inköp och distribution av dagligvaror till hemtjänsten

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

  1. Nämnden genomför en upphandling av inköp och distribution av dagligvaror till hemtjänsten.

  2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att besluta i samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, teckna avtal med utsedda leverantörer

samt besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

Ärendet

Ärednet gäller försörjningsupphandling av inköp och distribution av dagligvaror till hemtjänsten i enlighet med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU), kapitel 6.

Befintligt avtal är förlängt tom 2006-10-31 och ingen ytterligare förlängningsmöjlighet finns i avtalet. Högsta årskostnad är 1,2 mnkr och högsta kostnad för hela kontraktstiden är 3,6 mnkr.

Aktuellt upptagningsområde för distribution av dagligvaror är Stureby, Enskededalen, Årsta och Johanneshov. Avtalstiden är beräknad till oktober 2006 och avtalstiden är två år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2006.

Dnr 06-105/502

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§22 Redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits med anledning av länsstyrelsens kritik

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som redogörelse till länsstyrelsen.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har i remiss begärt nämndens yttrande i enskilt ärende.

Förvaltningen redogör för de frågor i handläggningen av ärendet som länsstyrelsen efterfrågar. Socialstyrelsen kommer under hösten 2006 att utarbeta allmänna råd och rekommendationer om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Barn- och ungdomsenheten kommer att följa arbetet och utveckla det interna arbetet efter de rekommendationer som utarbetas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2006.

Dnr 06-507/15

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.