Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-01-26

Sammanträde 2006-01-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Årstavägen 56 A, förvaltningens lokal

Inköpsstudie av folköl- Britt Widell-Orustfjord informerar

Allmänhetens frågestund t Läs mer...ill klockan 19.00

1 Val av justerare samt anmälan av justering av föregående protokoll

Medborgarförslag - svar

2 Cykelväg genom och belysning i skogsparti bakom busshållplats på Sockenvägen från Mattias Bengtsson

3 Bättre belysning längs Årstaviken från Anders Persson

4 Förskönande av och bullerminskning i området mellan t-banestationerna Skogskyrkogården och Sandsborg från Fredrik Fexe

5 Parkeringsplatser i Årsta från Dan Nodemar

6 Fler parkeringsplatser för boende på Skulptörvägen och Etsarvägen från Larz Holmberg

7 Tvärbanestationen Valla torg bör även heta Årsta centrum från Anders Djerf

8 Öppen förskoleverksamhet i Årsta från Anna Lytter

Beslutsärenden

9 Förlängning av ramavtal ’Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS’

10 Östbergaskolans organisation

11 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Östberga Bangolf

12 Uppföljning av försöket med medborgarförslag till Enskede-Årsta stadsdelsnämnd 2004-05-01-2005-10-31

13 Inrättande av biblioteksråd, val av ledamöter samt godkännande av instruktion

14 Konstpelare i Enskede-Årsta-svar på skrivelse från Jan Olof Larsson (s)

15 Svar på skrivelse angående Bostadsstiftelsen och socialbidrag (m)

16 Avstängning av Östbergavägen- svar på skrivelse från Anders Hellström (m)

Remissärenden

17 Nya bostäder vid Sandfjärdsgatan kv. Borlången i Årsta

18 Årstaskogen-Årsta holmar förslag till Inrättande av naturreservat

19 Ombyggnad av Östbergavägen

20 Nya bostäder vid Tussmötevägen inom stadsdelen Östberga

21 Föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

22 Stiftelsen Årsta Gårds ansökan om utökning av antalet fritidshemsplatser

del utsändes ej

Dnr 05-405/483
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Ärende om alkoholservering, Amani Bar, Marknadsvägen 6

24 Ärende om alkoholservering, Gallo Deli, Glasmålarvägen 2

Anmälningsärenden

25 Anmälan av tillsynsrapporter till länsstyreslen gällande enskilda HVB-verksamheter i stadsdelen

26 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad 2006.

27 Balanslista uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

28 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

29 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

30 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

31 Kartlägg situationen för äldre med psykisk ohälsa. Anmälan av skrivlese från Peter Backlund (fp), Lennart Mörner (fp)

32 Stadsdelsdirektörens information

-PM lekparker och parkleksverksamhet
- barnomsorgsgarantin
- övrigt

34 Ärenden på sluten del

S 1 Upphandling av renhållning, parkskötsel och viinterväghållning stadsdelsområde Enskede
Dnr 05-105/484

S 2 Anmälan enligt Lex Sarah, Årsta sjukhem
Dnr 06-506/12

S 3 Ärende enligt föräldrabalken

S 4 Ärende enligt föräldrabalken

S 5 Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Mötesinformation

Ledamöter

Susanna Brolin (v) ordförande
Göran Holmström (kd) vice ordförande § § 25-38
Lars-Åke Henriksson (s)
Karin Falk (s)
Arhe Hamednaca (s)
Jimmy Lindgren (s)
Lennart Pöppel (s)
Elin Låby (mp)
Anders Hellström (m)
Björn holmberg (m)
Peter Backlund (fp)

Ersättare
Jan Olof Larsson (s)
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Linnéa Björnstam (s)
Rolf Brattström (v)
Jonas Eklund (mp)
Lennart Mörner (fp)
Claes Karlsson (kd) § § 25-38

Tjänstgörande ersättare

Claes Karlsson (kd) § § 1-24
Christian Jobrant (m)
Helena Nilsson

 

Tjänstemän

Ulla Thorslund, Kristina Goldring, Lena Rabe, Bengt Stenström, Katarina Höök, Birgitta Fagerstedt, Peter Svensson, Ulla Tunedal, Lisbeth Johansson


Personalföreträdare

Annalie Robertsson- Sallin LO


Utses att justera

Susanna Brolin (v), Anders Hellström (m)


Dag för justering
3 februari 2006

 

Sekreterare

Lisbeth Johansson

 

 

Paragrafnr 1–38
Antal blad 52

Britt Widell-Orustfjord informerade om Inköpsstudie av folköl i stadsdelsområdet med inledning klockan 18.00.

Allmänhetens frågestund därefter, ett 15-tal medborgare var närvarande. Två medborgare presenterade sina inskickade medborgarförslag.

Frågor som behandlades; nybyggnationen vid Sandfjärdsgatan, 30-skyltning för bilar och bilar som kör för fort- gäller hela stadsdelen, uppförande av rondeller i Årsta, vad och när händer något på Årstafältet, trafiksituationen vid Netto och att belopp på föreningsbidrag bör höjas.

§1 Val av justerare samt anmälan av justering av föregående protokoll

Ordföranden Susanna Brolin (v) inledde sammanträdet med en tyst minut för att hylla minnet av ledamoten Birgitta Axén som gått bort.

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Uppdrogs till ordföranden Susanna Brolin (v), ledamoten Anders Hellström (m) att justera dagens protokoll.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet den 15 december justerades den 22 december 2005 och från den 3 januari justerades den 5 januari 2006.

§2 Cykelväg genom och belysning i skogsparti bakom busshållplats på Sockenvägen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Mattias Bengtsson.

 2. Nämnden överlämnar förslaget med tillstyrkan till trafiknämnden.

Ärendet

Nämnden gav den 16 juni 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Mattias Bengtsson om att det behövs en cykelväg genom ett skogsparti från Östrandsvägen ner mot Sockenvägen samt önskemål om belysning på den. Idag finns där en gångstig.

Förvaltningen instämmer i att stigen kan göras om till cykelbana. De boende i området kommer då snabbare till busshållplatsen. Den föreslagna belysningen är nödvändig för att medborgarna ska känna sig trygga under den mörka delen av året. Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till trafiknämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2006.

Dnr 05-320/331

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Bättre belysning längs Årstaviken

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Anders Persson.

 2. Nämnden överlämnar förslaget med tillstyrkan till marknämnden.

Ärendet

Nämnden gav den 20 oktober 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Anders Persson som vill ha belysning hela sträckan utmed vattnet vid Årstaviken.

Förvaltningen ser positivt på att många motionerar utmed Årstaviken. I förslaget till inrättande av Årstaskogen- Årsta holmar naturreservat anges att belysning inte bör sättas upp längs Årstaskogens strandpromenad. Förvaltningen anser att det är nödvändigt att Årstaskogens strandpromenad belyses för att öka tryggheten året runt också under den mörka delen av året. Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till marknämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2006.

Dnr 05-320/538

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Förskönande av och bullerminskning i området mellan t-banestationerna Skogskyrkogården och Sandsborg

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Fredrik Fexe.

 2. Ärendet överlämnas till SL för bedömning av behov av bullerplank.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att försköna området.

Ärendet

Nämnden gav den 20 oktober 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Fredrik Fexe att området kring tunnel- banesträckan Skogskyrkogården och Sandsborg behöver förskönas och att det finns behov av att minska bullernivån för de boende. Det aktuella området har en sträckning på cirka 300 meter.

Förvaltningen instämmer i att området skulle bli vackrare med en trädplantering. Området är klassat som öppen mark med fri utveckling. Det innebär att förvaltningen har inte någon regelbunden parkskötsel av området. Förvaltningen har kännedom om att SL inte är intresserad av att ha träd för nära tunnelbanespåren. SL har ansvar för bullerplank vid tunnelbanor och avgör om det finns behov. Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till SL.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2006.

Dnr 05-320/556

Beslutsgång

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag jämte tillägg.

§5 Parkeringsplatser i Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Dan Nodemar.

 2. Ärendet överlämnas till trafiknämnden.

Ärendet

Nämnden gav den 20 oktober 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Dan Nodemar om hur och var parkering kan ske i södra Årsta som har stor brist på parkeirngsplatser.

Förvaltningen håller med om att det är för få parkeringsplatser i Årsta. Parkeringsplatserna har bland annat minskat i antal på grund av nybyggnad av bostäder. Förvaltningen är väl medveten om situationen inför vinterhalvåret. Nämnden har tillsänt trafiknämnden en skrivelse i frågan. Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till trafiknämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2006.

Dnr 05-320/566

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Fler parkeringsplatser för boende på Skulptörvägen och Etsarvägen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Larz Holmberg.

 2. Ärendet överlämnas till trafiknämnden för beaktande.

Ärendet

Nämnden gav förvaltningen den 24 november 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Larz Holmberg att det behövs fler parkeringsplatser för boende på Skulptörvägen och Etsarvägen. Många som parkerar är bilister som åker vidare med buss eller tunnelbana.

Förvaltningen instämmer i att det finns för få parkeringsplatser i Årsta. Fastighetsägarna ansvarar för bondeparkeringar och ska ombesörja de boendes parkeringsbehov. Förvaltningen hjälper dock till att titta på lämpliga områden. Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till trafiknämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2006.

Dnr 05-320/604

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Tvärbanestationen Valla torg bör även heta Årsta centrum

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Anders Djerf.

 2. Ärendet överlämnas till SL och trafiknämnden för beaktande.

Ärendet

Nämnden gav den 24 november 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Anders Djerf att tvärbanestationen Valla Torg kompletteras med alternativt döps om till Årsta Centrum, då Årsta Centrum finns inom nära gångavstånd.

Platsen Valla torg är mindre känd för allmänheten utanför Årsta. En bättre skyltning mot Årsta Centrum där också avståndet framgår är viktig information för att bidra till ett mer levande centrum. Förvaltningen instämmer i att en komplettering med underrubriken Årsta Centrum vore bra. Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till

SL och trafiknämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2006.

Dnr 05-320/591

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Öppen förskoleverksamhet i Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Anna Lytter.

Ärendet

Nämnden gav den 15 december 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Anna Lytter att det saknas en träffpunkt i Årsta för föräldrar som är hemma med sina barn och att en öppen förskoleverksamhet öppnas.

Förvaltningen håller med om att den öppna förskolan fyller en viktig funktion för föräldrar som är hemma med sina barn. Öppen förskoleverksamhet finns i Stureby, Dalen och Östberga. För att kunna möte den ökande efterfrågan på förskoleplatser söker förvaltningen nu aktivt lokaler i Årsta och Johanneshov. När behovet av förskoleplatser är löst kan frågan om en öppen kommunal förskoleverksamhet i Årsta åter diskuteras.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2006.

Dnr 05-420/674

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Peter Backlund m.fl. (fp), framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (v), (s), (mp).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Peter Backlund m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Förvaltningen ges i uppdrag att presentera en lösning med Öppen förskoleverksamhet i Årsta.

 2. Därutöver anföres följande.

Det är olyckligt om det är så som förvaltningen skriver att behovet av lokaler för den utbyggda förskolan tränger ut möjligheten att starta en Öppen förskola i Årsta. Såväl i Årsta som i övriga stadsdelar i vårt område ökar antalet barn och efterfrågan på Öppen förskola ökar också. Vi noterar dock att förvaltningen inte anför ekonomiska skäl mot att starta ny verksamhet med Öppen förskola.

Föräldrar vill ge sina små barn en värdefull tid tillsammans under det första året när föräldraförsäkringen ger möjlighet att vara hemma. Många föräldrar efterfrågar också en mer flexibel uppläggning av arbetsliv och familjeliv som skulle göra det möjligt att vårda barnet under en längre tid – på heltid eller på deltid.

Förvaltningen bör få i uppdrag att se hur en Öppen förskola i Årsta skulle kunna organiseras. Möjligheten att samnyttja förskolelokaler eller ungdomsgårds- och skollokaler kan undersökas. Runt om i staden bedrivs också öppen förskoleverksamhet i annan regi. I Enskede finns till exempel den Öppna förskola som Svenska Kyrkan bedriver. Förvaltningen bör därför också undersöka om det finns idéella organisationer och föreningar som kan svara för driften.’

§9 Förlängning av ramavtal ’Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS’

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Ramavtal för vissa boendeformer enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS, förlängs i enlighet med bilaga för perioden 2007-01-01- 2008-12-31.

 2. Protokollsutdrag överlämnas för kännedom till vårdgivarna och till socialtjänstförvaltningen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen fick år 2003 uppdraget av samtliga stadsdelsnämnder att organisera och i administrativt hänseende genomföra förenklad upphandling av vissa boendeformer enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt daglig verksamhet enligt LSS.

Detta i syfte att träffa ramavtal för tiden 2004-01-01- 2006-12-31, med möjlighet till två års förlängning.

Förvaltningen föreslår att ramavtalen förlängs med två år att gälla tiden 2007-01-01- 2008-12-31 och att ärendet överlämnas till vårdgivarna och socialtjänstförvaltningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 januria 2006.

Dnr 03-105/26

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Östbergaskolans organisation

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Östbergaskolan kvarstår som en organisation för elever i förskoleklass till och med skolår 6.

 2. Rektorerna vid Sturebyskolan och Östbergaskolan får i uppdrag att arbeta för en gemensam röd tråd och kultur, i syfte att Östbergabarnen ska få en god och pedagogiskt sammanhållen skolgång.

Ärendet

Nämnden gav i verksamhetsplan för 2005 förvaltningen i uppdrag att se över Östbergaskolans organisation och utreda konsekvenserna om skolan skulle omfatta förskoleklass till och med skolår 9 eller förskoleklass till och med skolår 5.

Förvaltningen redovisar dagens elevsituatuion på Östbergaskolan och Sturebyskolan, som sedan innevarande läsår är skolupptagnings-område för Östbergabarnen i skolår 7 till 9. Av översynen framkommer att en ombildning till en F-5 skola inte bedöms vara ekonomiskt försvarbar. Även med en F-9-organisation skulle skolan vara liten och ekonomiskt sårbar inför ett växlande elevunderlag. De fulla effekterna av att Östbergaskolan nu är ombyggd och att ett nytt skolupptagningsområde har införts kan ej bedömas idag. Förvaltningen föreslår att Östbergaskolan kvarstår som en F-6 skola.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2006.

Dnr 06-403/2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd), ledamoten Peter Backlund m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Ärendet har flera likheter med tidigare diskussion om organisationen på Enskedefältets skola. Att samarbetet mellan Östberga och Stureby präglas av gemensamma mål, ”en röd tråd”, får inte bara stanna vid fina ord. Och detta inte minst ur integrationssynpunkt. Vi vill också framhålla att samarbetet mellan skolorna inte på något vis får innebära att de båda skolorna förs samman i en gemensam resultatenhet.’

§11 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Östberga Bangolf

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan om ekonomiskt bidrag från Östberga Bangolf avslås.

Ärendet

Driften och skötseln av bangolfanläggningen i Östberga övertogs 1985 av ett antal föreningar i Östberga. Tillsammans bildade föreningarna en intresseförening- Östberga Bangolf. Arrende för banan ska erläggas till trafikkontoret och Östberga Bangolf ansöker om 7.415 kronor.

Förvaltningen bedömer att Östberga Bangolf genom intäkter från dels försäljning av kaffe, bullar och glass dels från avgiften för att spela bangolf har möjlighet att driva verksamheten. Vid möten om stadsdelsförnyelsen har frågan om drift av bangolfbanan tagits upp. Ingen av de boende eller medlemmar i föreningarna har visat intresse för att ta ansvar för drift och skötsel. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2006.

Dnr 06-008/7

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Uppföljning av försöket med medborgarförslag till Enskede-Årsta stadsdelsnämnd 2004-05-01-2005-10-31

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Utvärderingen läggs till handlingarna.

 2. Möjligheten att lämna medborgarförslag till stadsdelsnämnden permanentas.

 3. Nya rutiner för medborgarförslag införs från den 1 februari 2006.

Ärendet

Möjligheten att lämna medborgarförslag till nämnden har funnits sedan maj 2004. Sammanlagt har 67 förslag inkommit till och med oktober 2005. Majoriteten av förslagen rör frågor om den yttre miljön i stadsdelsområdet. Fem av förslagen har helt eller delvis åtgärdats.

Att så få av förslagen bifallits eller åtgärdats beror till stor del på att förslagen rör frågor som inte är stadsdelsnämndens ansvarsområde.

Förvaltningen anser att det funnits en viss otydlighet i hanteringen av medborgarförslag och föreslår att rutinerna utvecklas mot större tydlighet avseende ansvarsfördelning och beslutsformuleringar samt att informationen till förslagsställare och allmänheten förbättras.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 december 2006.

Dnr 05-004/759

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp), Peter Backlund m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (v), (s), (mp), (fp), (kd).

Reservation

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Utvärderingen läggs till handlingarna.

 2. Försöket med medborgarförslag prolongeras som försök i linje med föreslagna nya rutiner till och med 06-12-31.

 3. Därutöver anföres.

Från en början har vi varit tveksamma till hela försöket. Många medborgare upplever fortfarande hela SDN-reformen som otydlig avseende ansvarsfördelning och vilken nämnd och förvaltning som handhar vilka sakområden. Medborgarförslag kan i sammanhanget inge falska förhoppningar och direkt negativt påverka den lokala demokratin i vissa fall. Inte minst är detta tydligt om man jämför enkätsvaren på frågorna #1 och #3 med #2. Lika nöjda med förvaltningens arbete, lika missnöjda förefaller många förslagsställare vara med resultatet av den egna skrivelsen. Detta pekar som sagt i en tydlig riktning varför vi ser att ställer oss direkt tveksamma till att permanenta försöket.’

§13 Inrättande av biblioteksråd, val av ledamöter samt godkännande av instruktion

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden inrättar enligt 6 kap 20 § kommunallagen ett biblioteksråd.

 2. Till ledamöter väljs Lennart Mörner (fp), Lennart Pöppel (s) ordförande och Rolf Brattström (v) att ingå i rådet.

 3. Instruktion för rådet godkänns.

Ärendet

I december 2005 beslutade kommunfullmäktige att biblioteksråd ska inrättas i varje stadsdelsnämnd enligt de instruktioner som framtagits av kulturnämnden. Biblioteksrådet ska som rådgivande organ främja samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och stadsdelens bibliotek. Områden som främst bör diskuteras i rådet är bibliotekens roll i förskola och skola, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, för vuxnas fortsatta lärande samt i det lokala kulturlivet.

Nämnden föreslås välja tre ledamöter varav en utses till ordförande. Rådet ska sammanträda fyra gånger per år.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2006.

Dnr 06-009/10

Beslutsgång

Ordföranden Susanna Brolin (v), tjänstgörande ersättaren Helena Nilsson (fp) och framlade med instämmande av övriga ledamöter ett förslag och yrkade bifall därtill.

§14 Val av ersättare till sociala delegationen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anna Lund (m) väljes till ersättare i sociala delegationen.

Ordföranden Susanna Brolin (v) tog med instämmande av övriga ledamöter upp frågan om val av ersättare till sociala delegationen till behandling. Nämnden valde den 10 januari en social delegation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare. En moderat ska väljas till ersättare i delegationen.

Beslutsgång

Ledamoten Anders Hellström (m) framlade med instämmande av övriga ledamöter ett förslag och yrkade bifall därtill.

§15 Konstpelare i Enskede-Årsta-svar på skrivelse från Jan Olof Larsson (s)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

 2. Skrivelsen överlämnas till kulturförvaltningen.

Ärendet

Nämnden beslöt den 22 mars 2005 att överlämna en skrivelse till förvaltningen för beredning från Jan Olof Larsson (s) om att sätta upp ett antal konstpelare i stadsdelen för att användas av lokala konstnärer.

Förvaltningen anser att förslaget med konstpelare skulle ge uppmuntran till stadsdelens konstnärer och ge besökare och boende en möjlighet att se konst i vardagen. Förslaget med konstpelare är ett bra initiativ. Med tidigare erfarenhet från kulturhuvudstadsåret föreslås att inte sätta upp konstpelare, då de ekonomiska och personella resurserna inte räcker till. Skrivelsen kommer att översändas till kulturförvaltningens konstkansli.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2006.

Dnr 05-009/204

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Svar på skrivelse angående Bostadsstiftelsen och socialbidrag (m)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på moderaternas skrivelse angående ’bostadsstiftelsen och socialbidrag’.

Ärendet

Nämnden beslöt den 20 oktober 2005 att överlämna en skrivelse från moderaterna till förvaltningen för beredning om att beräkna ’hur många människor som tvingas ansöka om socialbidrag när hyrorna höjs med 1.000 kronor i månaden i de kommunala hyresfastigheterna på grund av vänstermajoritetens bostadsstiftelse.’

Förvaltningen anför att det inte finns att tillgå något komplett aktuellt register över taxerad inkomst avseende stadsdelens innevånare. Att på så sätt beräkna antalet potentiella personer som kan bli aktuella för försörjningsstöd vid en hyreshöjning är inte möjlig att utföra. Ett antagande/ övervägande skulle givetvis kunna utgöra ett underlag för beräkning. Förvaltningen anser dock att ett sådant antagande skulle vara löst grundat och risk för stora felaktigheter skulle därmed finnas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2006.

Dnr 05-502/614

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp), Peter Backlund m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (v), (s), (mp), (fp), (kd).

Reservation

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 Nämnden som svar anför följande.

Socialdemokraterna har under 2005 lagt två olika förslag om hur stadens 100 000 lägenheter skall överföras till en gigantisk stiftelse eller ekonomisk förening, en så kallad kooperation. Båda förslagen är fortfarande aktuella och expertis inom stiftelseområdet och inom den kooperativa rörelsen är överens om att socialdemokraternas förslag båda innebär kraftigt ökade kostnader för hyresgästerna. Bakgrunden till detta förhållande är att det enligt kommunallagen inte är möjligt att särbehandla vissa kommuninvånare vilket skulle vara fallet om hela den förmögenhetsmassa som stadens hyresfastigheter representerar skulle överföras utom räckhåll för flertalet kommuninvånare. Självklart är det oppositionens plikt och uppdrag att utreda vilka konsekvenser socialdemokraternas idéer om stiftelse eller kooperativ förening får för medborgarna.

Vi kan konstatera att en överförning av fastigheterna skulle innebära en genomsnittlig hyreshöjning med 1000 kronor i månad för en lägenhet i det fastighetsbestånd som Stockholms invånare äger gemensamt. Varje hyresgäst får således räkna med en årlig hyreshöjning med 12 000 kronor. Vi vet också att många Stockholmare lever under knappa ekonomiska förutsättningar och att socialdemokraternas kraftiga hyreshöjning skulle tvinga många hyresgäster in i bidragsberoende. Syftet med skrivelsen var därför att få det hela belyst utifrån situationen i Enskede Årsta.

Ännu vet vi inte exakt hur socialdemokraternas förslag om stiftelse eller ekonomisk förening slutligen kommer att utformas. Men vi vet att hyresgästerna åker på en rejäl ekonomisk smäll oavsett vilken metod socialdemokraterna kommer fram till. Därför bör också Enskede Årsta SDN vara förberedd när förslaget kommer eftersom det kommer att få konsekvenser i budgeten för bidragsgivning.’


§17 Avstängning av Östbergavägen- svar på skrivelse från Anders Hellström (m)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen från Anders Hellström (m).

Ärendet

Nämnden beslöt den 24 november 2005 att överlämna en skrivelse från Anders Hellström (m) till förvaltningen för beredning om att utreda effekterna för närmiljön vid en avstängning av Östbergavägen och hur Östbergaborna kan ges en säker och trygg access till Årstafältet.

Förvaltningen anför att trafikkontoret har utrett frågan. Trafikkontoret redovisar att avstängningen av Östbergavägen ökar tillgängligheten till parken för alla som bor runtom och underlättar för bilburna besökare.

Sammanfattningsvis bedömer trafikkontoret att den fortsatta utbyggnaden av Årstafältet till Söderorts landskapspark, genom omdaning av Östbergavägen, är angelägen och att projektet ger ett värdefullt tillskott till rekreationsmöjligheter för boende i angränsande bostadsområden och Söderort i övrigt.

Förvaltningen kan inte bedöma omfattningen av de negativa konsekvenser som bilisterna och boende kan drabbas av på grund av ändrade trafikflöden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2006.

Dnr 05-502/614

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp), Peter Backlund m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (v), (s), (mp), (fp), (kd).

Reservation

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Nämnden besvarar skrivelsen med vad som nedan anförs.

 2. Nämnden hemställer hos Trafikkontoret om en uppdaterad trafikflödesanalys i enlighet med beslut i Enskede SDN 980115.

Ärendet är av mycket viktig karaktär sett till boende i närområdena i såväl Enskede Årsta som Älvsjö SDN-områden. Många av oss har varit med och sett hur ärendet har behandlats i olika skeden, från i princip en allra första början då SDN var nya i staden. På ett tidigt stadium var dåvarande Gatu- och fastighetskontoret (GFK) avvisande till en avstängning av Östbergavägen.

Sedan 1998 har en mängd olika saker skett. Årstafältet färdigställs i allt större utsträckning som ett rekreationsområde för en mängd olika aktiviteter. Södra länken har öppnat och lett bort biltrafiken ned i tunnel till gagn för de boende och närmiljön i området. Nya bostadsområden har också etablerats eller planeras på ett flertal sidor omkring själva fältet. Den samhälleliga tillväxten ställer också nya krav på infrastruktur och annat som hör till.

Östberga har alltid, med rätta, uppfattats som ett område lite isolerat från övriga Enskede Årsta och med allmänna kommunikationer som lämnar mycket övrigt att önska. I samband med Årstafältets stegvisa utveckling och upprustning har också en allmän strävan varit att bryta denna isolering delvis med hjälp av en förbättrad och utvecklad tillgänglighet till fältet för de boende. Moderaterna tycker att denna inställning är mycket viktig och prioriterar frågan i vårt lokala partiprogram. Likväl tycker vi att det är viktigt med samma nämnda förbättrade tillgänglighet till fältet även för andra utanför det absoluta närområdet. Att då stänga av Östbergavägen kan i sammanhanget förefalla vara märkligt. I synnerhet som GFK ursprungligen tydligt pekat på bristerna och riskerna med en avstängning. Även tillgängligheten för andra än Östbergaborna måste som sagt tas med i diskussionen. Alternativa förslag liknande det moderaterna föreslog i Årsta SDN 980127 om en upphöjning av vägen samt gångtunnel under bör också utredas i sammanhanget.

I händelse av att Södra Länken behöver stängas av verkar Östbergavägen idag som en alternativ väg. I GFKs tidigare utredning pekar man tydligt på riskerna med att leda om trafik i dessa fall mot mässan och Åbyvägen till. Även Älvkällevägen och Sandfjärdsgatan riskerar att bli utsatt för omfattande smittrafik i sammanhanget. Smågatorna i Östberga kan även att få se en ökad trafik av framför allt Östbergabor som vill ut från området. I Älvsjö SDN påverkas med säkerhet också många smågator vid Örby och Liseberg. I detta fall måste man även peka på GFKs utredning om att i händelse av avstängning av Östbergavägen måste Sjöholmsvägens förlängning ändras vilket ställer krav på ianspråktagande av grönytor. Att omvandla grönytor till gatumark brukar ju inte vara särskilt populärt bland alla partier.

Man måste avslutningsvis ställa sig frågan om vad som förändrats från GFKs utredning 1998 som föranleder att man nu ställer sig positiv till en avstängning? Om 1998 års utgångspunkter fortfarande gäller, varför vill man då idag stänga av – tvärtemot den slutsats man kom fram till 1998? Om dessa utgångspunkter inte gäller, vad har då förändrats för att motivera en avstängning? Någon redogörelse för vad som skulle ha kunnat förändras kan vi inte utläsa i tjänsteutlåtandet.

Liggande tjänsteutlåtande måste därför kompletteras med en studie över trafikflödena som de ser ut idag. Både allmänna samhällstillväxten men även nya bostäder i området gör att man med fog kan anta att det idag ser annorlunda ut idag jämfört med 1998 vad det gäller trafikflödena. Inte minst med hänvisning till Södra Länken som med det nyligen införda trängselskatterna.

Att fatta beslut utan aktuella siffror måste ifrågasättas. Vi förutsätter att beslut fattas utifrån adekvata bakomliggande fakta. Det bör också betonas att majoriteten (s, v, mp & fp) i sitt tilläggsyrkande i Enskede SDN 980115 också beslöt att ”Nämnden anser vidare att en särskild utredning måste genomföras avseende förväntade förändringar av trafikflödena på bl a Huddingevägen och Åbyvägen innan beslut om en avstängning av Östbergavägen kan tas”. Vi förutsätter att nämnda partier står bakom denna inställning även idag.’

§18 Nya bostäder vid Sandfjärdsgatan kv. Borlången i Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Därutöver anföres följande.

Nämnden är positiv till det förändrade förslaget till ny bebyggelse i kvarteret Borlången utefter Sandfjärdsgatan. Vi finner det emellertid angeläget att man i bedömningen av denna plan även tar hänsyn till att de samlade planförutsättningarna för området har förändrats sedan samrådet genomfördes avseende Årstastråket. Sedan dess har planerna för Årstafältet förändrats och en del av den tidigare planerade parkmarken omvandlats till mark för bostadsbebyggelse. Därför är det enligt vår mening nödvändigt att fullt ut kompensera området för de grönytor som kommer att tas i anspråk av nybebyggelse, vägar och parkeringsplatser. Den upprustning av befintliga lekplatser och nyplantering av träd som föreslås är säkerligen nödvändig men inte tillräcklig som kompensation. En ordentlig översyn av gaturummet och närliggande mark bör ingå i uppdraget för att reellt återskapa grönytor och upprätthålla stadsdelens kvaliteter med närhet till grönytor, parker och trädgårdar. Det bör även övervägas om den kraftiga befolkningsökningen i området kräver att fler ytor upplåts för trädgårdsodling. Slutligen är det enligt vår mening tveksamt om bägge de föreslagna nya husen längst väster ut ska byggas. Dels byggs de relativt nära de befintliga husen, dels förefaller åtminstone det ena skuggas relativt mycket av höghuset. En minskning av antalet hus med ett torde därför vara lämpligt.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har begärt nämndens yttrande över förslag till detaljplan för kv. Borlången vid Sandfjärdsgatan i Årsta. Förslaget innefattar byggrätt med sju nya bostadshus med cirka 75 lägenheter.

Förvaltningen är positiv till föreslagen bebyggelse som har en lägre exploateringsgrad än vad som föreslogs i programmet för Årstastråket. De föreslagna nya husen innebär ett tillskott som kompletterar området väl och ger förnyelse av gaturummet. Förvaltningen anser det nödvändigt att påbörja en upprustning av Valla torg, dess funktion och service. Tillgången och behovet av parkeringsplatser måste belysas utifrån hela områdets parkeringssituation. Förvaltningen anmäler ett behov av två avdelningar förskola i de planerade husen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2006.

Dnr 05-302/711

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) framlade ett förslag och yrkade bifall därtill.

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Peter Backlund m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (v), (s), (mp).

Reservation

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Peter Backlund m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. I huvudsak bifalles förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anföres.

Nya bostäder vid Sandfjärdsgatan är positivt för utvecklingen av detta område; fler boende, tillgång till Årstafältet och bättre kommunikationer- såväl kollektivt som med bil- skulle i större utsträckning än idag attrahera företag, affärer, restauranger och serviceinrättningar att etablera sig i området.

Därför är det viktigt att parkeringsmöjligheterna snarare blir bättre, eller åtminstone inte försämras. Idag finns sammanlagt 239 parkeringsplatser inom det detaljplanerade området. Men i förslaget anger man behovet till endast 215 platser efter tillkomsten av 75 lägenheter.

Nämnden anser att förslaget måste modifieras så att parkeringssituationen i Årsta inte ytterligare försämras. Inte minst är detta viktigt för oss som försöker ta ansvar i den uppkomna situationen med ett totalt sammanbrott på parkeringssituationen i det närbelägna Årsta Centrum.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§19 Årstaskogen-Årsta holmar förslag till Inrättande av naturreservat

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som yttrandetill stadsbyggnadsnämnden.

 2. Därutöver anföres följande.

Vi finner det angeläget och positivt att ett naturreservat bildas för Årstaskogen och Årsta holmar. När ett sådant stadsnära naturreservat tillskapas är det av vikt att tydligt markera att det i detta område även kan upprätthållas en levande kulturmiljö och en aktiv odlingstradition. Årsta har en lång kulturhistorisk tradition med starka inslag av odling, jordbruk, trädgårds- och boskapsskötsel. I naturreservatsbildningen bör därför särskilda markeringar göras för att möjliggöra ett fortsatt levande kulturlandskap. Idag torde detta i första hand möjliggöras genom frivilliga krafter t ex i koloniträdgårds- och fritidsträdgårdsområden eller genom brukaravtal med närboende och friluftsorganisationer.

Vi finner det därför särskilt viktigt att samtliga närliggande koloniområden ingår i naturreservatet. Av den anledningen måste reservatsgänsen ändras så att hel det befintliga koloniområdet Årstaliden kommer att ingå. Det bör även tydligt framgå av anvisningarna att trädgårdsodling kan tillåtas att återupptas på de tidigare tomtmarkerna vid t ex Dianelund och Sköntorp. Av vikt är dessutom att staden i framtiden även upprätthåller de svaga förbindelselänkarna med Hammarbyskogen och Nackareservatet samt med Årstafältet. Även om dessa inte ingår i själva naturreservatet måste det markeras att dessa grönstråk och parkmarker utgör viktiga spridningsvägar för att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkerställa naturreservatets framtid.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden har begärt nämndens yttrande över förslag till inrättande av naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. Syftet med naturreservatet är säkra ett stort grönområde med höga kvaliteter för rekreation och friluftsliv och skydda ett landskap som är viktigt för stadens blå-gröna struktur.

Förvaltningen anser att det är mycket positivt att beslut nu förbereds om att bilda naturreservat i Årstaskogen och Årsta holmar. Förvaltningen tillstyrker föreslagna gränser för reservatet. Reservatets föreskrifter bör följa den normala beslutsordningen i staden. Förvaltningen anser att strandpromenaden bör ljussättas och att ytan görs mer beständig. Förslaget till plan för skötsel och underhåll har en hög ambitionsnivå, vilket är nödvändigt då antalet besökare förväntas vara stort. Förvaltningen kan inte bedöma om det inom ramen för fördelningsnycklarna för stadsdelsnämndernas fysiska verksamhet går att prioriterade den beräknade kostnaden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2006.

Dnr 05-305/649

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) framlade ett förslag och yrkade bifall därtill.

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Ledamoten Peter Backlund m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde först proposition på yrkande från (m) och fann att nämnden beslutat avslå detsamma.

Ordföranden ställde därefter proposition på yrkanden från (v), (s), (mp) mot (fp), (kd) och fann att nämnden beslutat i enlighet med (v), (s), (mp).

Reservation

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Nämnden beslutar att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) deltog ej i huvudvoteringen.

Reservation

Ledamoten Peter Backlund m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§20 Ombyggnad av Östbergavägen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Tjänsteutlåtandet åberopas som yttrande till trafiknämnden.

 2. Därutöver anförs följande.

Det är viktigt att arbetet för att skapa det nya Årstafältet påskyndas. Sedan de ursprungliga förslagen om en ny landskapspark på Årstafältet lades och frågan aktivt diskuterades av bland annat de boende i Östberga och Årsta har det gått nästan åtta år. Under tiden har staden redan valt att riva upp en del av den beslutade detaljplanen. Bland de boende i våra stadsdelar uppfattas det tyvärr inte som att något verkligen händer i riktning mot att omvandla fältet till en attraktiv och levande landskapspark. Det är därför viktigt att samtliga involverade nämnder påtagligt startar upp färdigställandet av den planerade parkmiljön och de enligt detaljplanen planerade anläggningarna. Den tillsatta styrgruppen för Årstafältets landskapspark måste därvid få ett klart uppdrag att utarbeta en tidsplan för detta arbete och samtidigt medverka till samordning av insatserna och ett bättre resursutnyttjande.

Det aktuella förslaget till ombyggnad av Östbergavägen är ett av flera steg på vägen mot att förverkliga visionen om en landskapspark på Årstafältet. Genom avstängningen av Östbergavägen får Östbergahöjdens invånare – i alla åldrar – bättre tillgång till den blivande parken. Från Östbergaskolan når man parken utan att korsa någon bilväg. Dessutom blir det bekvämare att gå eller cykla mellan Östberga och Årsta. Ombyggnaden ger alltså en påtaglig förbättring av den lokala miljön och trafiksäkerheten. Dock finns det en oro för sämre miljö och trafiksäkerhet, nämligen om en omfattande ”smittrafik” skulle ta vägen över t ex Östbergabackarna. På grund av denna oro föreslår stadsdelsnämnden att den avstängda delen av Östbergavägen behålls intakt under en bestämd tid – åtminstone sex månader – efter avstängningen. Trafiken på förväntade ”smitvägar” bör mätas och jämföras före och efter avstängningen. Om det skulle visar sig att trafiksituationen där blir oacceptabel, bör beslutet om ombyggnad av Östbergavägen kunna omprövas.

Skulle en permanent avstängning och ombyggnad av Östbergavägen av något skäl inte bli av, anser stadsdelsnämnden att en gång- och cykelbro över Östbergavägen behövs för att sammanbinda Östbergahöjden med landskapsparken och Årsta.

I samband med ombyggnaden av Östbergavägen vill stadsdelsnämnden uppmärksamma den dåliga kontakten mellan Östbergahöjden och Gamla Östberga. Det bör utredas hur områdena kan knytas närmare varandra, till exempel genom ett nytt tydligt gång- och cykelstråk.

Ärendet

Trafiknämnden har begärt nämndens yttrande över förslag om ombyggnad av Östbergavägen. I skrivelse från Berthold Gustavsson (m) anges bland annat att de negativa effekterna av en avstängning av Östbergavägen nu börjar bli uppenbara för de boende.

Förslaget om att stänga av Östbergavägen kom ursprungligen från en boendegrupp i den tidigare så kallade ytterstadssatsningen i Östberga för att få en bättre kontakt mellan Östberga och Årstafältet. Trafikkontoret har analyserat Östbergavägens avstängning ur olika gruppers perspektiv. Förvaltningen kan inte bedöma omfattningen av de negativa konsekvenser som bilisterna och boende kan drabbas av på grund av ändrade trafikflöden. Dessa är helt beroende av hur väl Södra Länken fungerar.

Förvaltningen bedömer att boendekvaliteten i framför alllt Östberga ökar om Östbergavägen stängs av. Tillgängligheten till Årstafältet och tvärbanan samt den nya pendeltågsstationen ökar. Förvaltningens bedömning är att de positiva effekterna vid en avstängning av Östbergavägen överväger.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2006.

Dnr 05-302/727

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd), ledamoten Peter Backlund m.fl. (fp) framlade ytterligare ett förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (v), (s), (mp).

Reservation

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 Som svar på remissen anföres.

Ärendet är av mycket viktig karaktär sett till boende i närområdena i såväl Enskede Årsta som Älvsjö SDN-områden. Många av oss har varit med och sett hur ärendet har behandlats i olika skeden, från i princip en allra första början då SDN var nya i staden. På ett tidigt stadium var dåvarande Gatu- och fastighetskontoret (GFK) avvisande till en avstängning av Östbergavägen.

Sedan 1998 har en mängd olika saker skett. Årstafältet färdigställs i allt större utsträckning som ett rekreationsområde för en mängd olika aktiviteter. Södra länken har öppnat och lett bort biltrafiken ned i tunnel till gagn för de boende och närmiljön i området. Nya bostadsområden har också etablerats eller planeras på ett flertal sidor omkring själva fältet. Den samhälleliga tillväxten ställer också nya krav på infrastruktur och annat som hör till.

Östberga har alltid, med rätta, uppfattats som ett område lite isolerat från övriga Enskede- Årsta och med allmänna kommunikationer som lämnar mycket övrigt att önska. I samband med Årstafältets stegvisa utveckling och upprustning har också en allmän strävan varit att bryta denna isolering delvis med hjälp av en förbättrad och utvecklad tillgänglighet till fältet för de boende. Moderaterna tycker att denna inställning är mycket viktig och prioriterar frågan i vårt lokala partiprogram. Likväl tycker vi att det är viktigt med samma nämnda förbättrade tillgänglighet till fältet även för andra utanför det absoluta närområdet. Att då stänga av Östbergavägen kan i sammanhanget förefalla vara märkligt. I synnerhet som GFK ursprungligen tydligt pekat på bristerna och riskerna med en avstängning. Även tillgängligheten för andra än Östbergaborna måste som sagt tas med i diskussionen. Alternativa förslag liknande det moderaterna föreslog i Årsta SDN 980127 om en upphöjning av vägen samt gångtunnel under bör också utredas i sammanhanget.

I händelse av att Södra Länken behöver stängas av verkar Östbergavägen idag som en alternativ väg. I GFKs tidigare utredning pekar man tydligt på riskerna med att leda om trafik i dessa fall mot mässan och Åbyvägen till. Även Älvkällevägen och Sandfjärdsgatan riskerar att bli utsatt för omfattande smittrafik i sammanhanget. Smågatorna i Östberga kan även att få se en ökad trafik av framför allt Östbergabor som vill ut från området. I Älvsjö SDN påverkas med säkerhet också många smågator vid Örby och Liseberg. I detta fall måste man även peka på GFKs utredning om att i händelse av avstängning av Östbergavägen måste Sjöholmsvägens förlängning ändras vilket ställer krav på ianspråktagande av grönytor. Att omvandla grönytor till gatumark brukar ju inte vara särskilt populärt bland alla partier.

Man måste avslutningsvis ställa sig frågan om vad som förändrats från GFKs utredning 1998 som föranleder att man nu ställer sig positiv till en avstängning? Om 1998 års utgångspunkter fortfarande gäller, varför vill man då idag stänga av – tvärtemot den slutsats man kom fram till 1998? Om dessa utgångspunkter inte gäller, vad har då förändrats för att motivera en avstängning? Någon redogörelse för vad som skulle ha kunnat förändras kan vi inte utläsa i tjänsteutlåtandet.

Liggande tjänsteutlåtande måste därför kompletteras med en studie över trafikflödena som de ser ut idag. Både allmänna samhällstillväxten men även nya bostäder i området gör att man med fog kan anta att det idag ser annorlunda ut idag jämfört med 1998 vad det gäller trafikflödena. Inte minst med hänvisning till Södra Länken som med det nyligen införda trängselskatterna.

Att fatta beslut utan aktuella siffror måste ifrågasättas. Vi förutsätter att beslut fattas utifrån adekvata bakomliggande fakta. Det bör också betonas att majoriteten (s, v, mp & fp) i sitt tilläggsyrkande i Enskede SDN 980115 också beslöt att ”Nämnden anser vidare att en särskild utredning måste genomföras avseende förväntade förändringar av trafikflödena på bland annat Huddingevägen och Åbyvägen innan beslut om en avstängning av Östbergavägen kan tas”. Vi förutsätter att nämnda partier står bakom denna inställning även idag.’

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd), ledamoten Peter Backlund m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 Som svar på remissen anföres.

Ärendet är av stor vikt. Det är mycket angeläget att skapa närhet mellan de stadsdelar som omger Årstafältet. Möjligheten för Östbergas boende och besökare att enkelt komma in på fältet skapar utvecklingsmöjligheter för Ösbärga. Innan Östbergavägen stängs är det dock en skyldighet gentemot boende och besökare att förutse effekterna också för trafiken. Den möjligheten finns inte i denna remiss.

Underlaget från Trafikkontoret innehåller inte nödvändigt underlag för att kunna avge ett rimligt remissvar. Den egentliga utredning som ligger till grund för förslaget togs fram 1998. Sedan dess har Södra Länken tagits och bruk och trafikföringen kring Östberga ändrats radikalt. Även andra förändringar kan ha skett i omgivningarna som påverkar hur privat- och yrkestrafik rör sig.

Det är därför vanskligt att fatta beslut utan at nya trafikmätningar görs. Det är omöjligt att rätt kunna uppskatta vad som händer för trafiken om Östbergavägen stängs. Nämnden bör alltså i sitt remisvar efterlysa ett underlag som innebär att vi kan avge synpunkter som vi tror bäst gynnar Östbergas utveckling.’


§21 Föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt nämndens yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete i viss verksamhet enligt socialtjänstlagen.Genom förändringen kommer de allmänna råden och föreskrifterna bli gemensamma för äldre-och handikappomsorgen, individ- och familjeomsorgen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Förvaltningen har inget att erinra mot föreslagna förändringar och bedömer det som en utveckling av gällande styrdokument. Fördelen med detta är att det blir ett dokument om systematiskt kvalitetsarbete som blir giltigt för hela socialtjänsten och LSS. Förvaltningens verksamhet bedrivs sedan tidigare i enlighet med den kvalitetsnivå som respektive lag föreskriver. Förvaltningen ser inga svårigheter att tillämpa föreskrifterna och råden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtnade daterat den 2 januari 2006.

Dnr 05-599/682

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§22 Nya bostäder vid Tussmötevägen inom stadsdelen Östberga

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har begärt nämndens yttrande över förslag till detaljplan vid Tussmötevägen i Östberga. Planområdet ligger utmed Tussmötevägen och används idag för parkering och återvinningsstation samt parkmark. Planen möjliggör tre hus i åtta våningar med cirka 90 lägenheter.

Förvaltningen är positiv till den föreslagna bebyggelsen som bland annat ökar antalet tillgängliga lägenheter i området och breddar kundunderlaget för närservicen. Förvaltningen anser att det är viktigt att det gröna stråket mellan Årstafältet och Hemskogen värnas. Åtgärder för att kompensera den ianspråktagna grönmarken bör göras.

Förvaltningen vill framhålla att en översyn av trafikmiljön är nödvändig, så att ett tryggt och säkert boende skapas. I den fortsatta planeringen bör parkeringsfrågan studeras särskilt för att få en funktionell och trafiksäker parkeringssituation för hela området.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2006.

Dnr 04-302/466

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Anders Hellström m .fl. (m), Peter Backlund m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Elin Låby (mp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (v), (s), (m), (fp), (kd).


Reservation

Ledamoten Elin Låby (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Nämnden avstyrker förslaget till detaljplan.

 2. Nämnden anför därutöver följande.

Stockholms stads grönstrukturkarta anger planområdet som en del av ett närnatur- och närparkområde, som trots bullerstörningarna är värdefullt både för den biologiska mångfalden och i rekreationssyfte. Den skogshöjd som planförslaget gör intrång i ingår även som förbindelsestråk i grönkorridoren Årstafältet–Hemskogen–Svedmyraskogen–Skogskyrkogården. Området bör därför inte användas för bebyggelse.

Om stadsbyggnadsnämnden skulle finna att de föreslagna husen ändå ska byggas, bör parkeringsplatserna ordnas i garage under husen. Gamla Östberga präglas tyvärr redan idag av stora, asfalterade parkeringsytor mellan husen. När det byggs nytt måste denna sterila karaktär motverkas, inte förstärkas. Särskilt olämplig är den del av markparkeringen som föreslås norr det nordligaste huset, mellan skogen och Tussmötevägen, eftersom den skymmer och förfular skogsbrynet på en längre sträcka än nödvändigt.’

§23 Stiftelsen Årsta Gårds ansökan om utökning av antalet fritidshemsplatser

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som kompletterande yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Nämnden behandlade den 20 oktober 2005 Stiftelsen Årsta Gårds ansökan om utökning av antalet fritidshemsplatser från 16 till 25. Ansökan bifölls ej då brister fanns i brandskyddet.

Förvaltningen har kontaktats av Stockholms Brandförsvar och representanter för Årsta Gård om att ett internt brandskyddsarbete påbörjats. Vid besök på stiftelsen presenterades även ett kvalitetssystem, vilket överensstämmer med Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade. Ovanstående gör att förvaltningen inte har något att erinra mot stiftelsens ansökan om att utöka fritidshemsplatserna till 25.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 december 2005.

Dnr 05-405/483

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Ärende om alkoholservering, Amani Bar, Marknadsvägen 6

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan om tillstånd att servera vin, starköl och spritdrycker till allmänheten i restaurangen och till slutna sällskap från kl. 11.00till 01.00 samt vid uteservering från kl. 11.00 till 22.00 tillstyrkes.

Ärendet

Nämnden ska yttra sig över ansökan om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker.

Amani Bar ligger i ett hotell i området vid Årsta partihallar och har 50-60 sittplatser och drygt 100 sittplatser för servering till slutna sällskap. Sökanden bedömer att gäster vid baren i första hand är gäster vid hotellet.

Förvaltningen bedömer att inga sociala olägenheter finns eller befaras utifrån läget i stadsdelen. Ansökan tillstyrks.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2006.

Dnr 05-309/754

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Ärende om alkoholservering, Gallo Deli, Glasmålarvägen 2

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan om tillstånd att servera vin, starköl och spritdrycker till allmänheten i restaurangen och på uteservering från kl. 11.00 till 21.00 tillstyrkes.

Ärendet

Nämnden ska yttra sig över ansökan om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker.

Restaurangen ligger vid en relativt trafikerad trafikplats med omgivande flerbostadshus och har ett 30-tal sittplatser. Sökanden bedömer att gäster vid restaurangen i första hand är personer boende i området.

Förvaltningen bedömer att inga sociala olägenheter finns eller befaras utifrån läget i stadsdelen. Ansökan tillstyrks.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2006.

Dnr 05-309/683

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Anmälan av tillsynsrapporter till länsstyrelsen gällande enskilda HVB-verksamheter i stadsdelen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Kommunen har tillsynsansvar enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen för enskilda HVB-verksamheter (hem för vård eller boende), vilka fått länsstyrelsens tillstånd att ha verksamhet i kommunen.

Inom socialtjänstavdelningens ansvarsområde finns tre HVB-hem i stadsdelen. Förvaltningen har besökt de två kvarvarande verksamheterna Barn och familjejouren och Kristallen HVB under året och tillsynsrapporter har avgetts till länssytrlsen i enlighet med tillsynsplanen. Lilla Gungan fungerar sedan 2003 endast som ett stödboende.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2006.

Dnr 05-503/104

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad 2006.

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Nämnden beslutade den 25 augusti 2005 om att delta i den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) sommaren 2006 med möjlighet till förlängning sommaren 2007. Stadsdelsdirektören i Rinkeby fick i uppdrag att anta utförare samt att teckna och vårda avtalen.

Förvaltningen redogör för upphandlingen där 15 anbudsgivare inkom med anbud. Av de tio kvalificerade anbudsgivare som uppfyllt förfrågningsunderlagets villkor antogs sju stycken, helt eller delvis, som offererat lägsta pris.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2006.

Dnr 05-105/418

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Balanslista uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående uppdrag, skrivelser och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

Anmäldes följande protokoll:

Från lokala handikapprådets sammanträden den 17 november respektive den 8 december 2005 och från demokratiberedningens sammanträde den 28 november 2005.

§30 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 30.

Förvaltningen fick i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§31 Anmälan av beslut enligt delegationsordning

Anmäldes följande;

Genomförd upphandling avseende ickemedicinska rehabiliterings- och omställningskonsulttjänster, godkännande av studieresor, personalärende och bygglov.

§32 Kartlägg situationen för äldre med psykisk ohälsa. Anmälan av skrivelse från Peter Backlund (fp), Lennart Mörner (fp)

Anmäldes skrivelse daterad den 15 december 2005 om bland annat - undersökningar visar att var fjärde äldre lider av depression, ångest och annan psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa hos gamla människor håller på att växa till en folksjukdom. Förvaltningen ges i uppgift att kartlägga frågan utifrån olika aspekter.

Dnr 05-504/751

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§33 Stadsdelsdirektörens information

Ulla Thorslund informerade

-PM-lekparker och parkleksverksamhet i stadsdelen -

frågan hur dessa ser ut kvarstår

- barnomsorgsgarantin januari- mars

- gas- och vattenledningar ska bytas ut längs med Årstavägen

- PLUS-jobb beräknas komma igång inom en månad

- verksamheten vid Flotten ses över

- snömöte hölls den 25 januari

- invigning av Gullmarsplans beroendemottagning sker 27 januari

- bokslutet visar på visst överskott.

§34 Nämndens frågor

§35 Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Utredningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Anmälan gäller Lex Sarah inom Årsta sjukhem. Förvaltningen anför att åtgärder är vidtagna utan dröjsmål för att förhindra att missförhållandet fortsätter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2006.

Dnr 06-506/12

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.