Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2019-09-26

Sammanträde 2019-09-26

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Förbättrat skydd för totalförsvaret, (SOU 2019:34), KS 2019/1159. Svar på remiss (A + Slk + Sbk + Fsk + Tk)

8 Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Anmälan om svar på remiss (FL)

9 Hänvisning till skol- respektive äldreboendeplanering i tjänsteutlåtanden som rör markanvisningar till skolor och äldreboende. Svar på skrivelse (FL)

10 Näringslivspolicy för Stockholm stad. Svar på remiss (PU)

11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom fastigheten Ledinge 1 i stadsdelen Tensta med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (PU)

12 Markanvisning för restaurang/festlokal/konferens inom fastigheten Köpinge 2 i Tensta till Ali fastigheter AB (PU) Spånga-Tensta stdf

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Akalla och Husby till ByggVesta AB, Folkhem Trä AB, Grundbulten 29448 AB unä Finlandsgatan Stadsutveckling AB och Veidekke Eiendom AB. Markanvisning för hotell, handel och vård inom fastigheterna Ekenäs 1, 3-4 och Karis 3-4 i Akalla till Fastpartner AB. Markanvisning för skola, förskola och idrottshall inom fastigheterna Karis 1 och 8, Karis

Dnr: Dnr E2019-03260

(fortsättning rubrik)

Karis 1 och 8, Karis s:7 samt del av Akalla 4:1 i Akalla till Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut (PU)
Rinkeby-Kista stdf

14 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Basaren 1 i Kungsholmen med Stockholms kooperativa bostadsförening (PU) Kungsholmen stdf

16 Överenskommelse om exploatering med försäljning för lagerverksamhet inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta med Goldcup 18797 AB (PU) Farsta stdf

17 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten Ångpannan 20 i Södermalm till Skolfastigheter i Stockholm AB (SP)

18 Markanvisning för bostäder och ändrad markanvändning för AB Sturegallerians befintliga tomträttsfastighet, Sperlingens Backe 55 på Östermalm (SP)

19 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för kontorsändamål inom del av Hammarbyhöjden 1:1, m.m i Södra Hammarbyhamnen med Remulus Svealand 5 AB (Skanska Fastigheter AB), samt utökad markanvisning inom samma fastighet (SP)

20 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom kv. Fikonet på Södermalm med AB Svenska Bostäder (SP)

21 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten Tullstugan 4 i Södermalm till Skolfastigheter i Stockholm AB (SP)

22 Motion om anläggning för storskalig biokolsproduktion av Rikard Warlenius och Arvand Mirsafian (båda V). Svar på remiss (M&T)

23 Säkra byggarbetsplatser. Svar på skrivelse (M&T)

24 Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027. Svar på remiss (M&T)

25 Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. Svar på remiss (M&T)

26 Boverkets förslag till allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet. Anmälan om svar på remiss (M&T)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till

§5 Anmälan av protokoll från rådet för

§7 Förbättrat skydd för totalförsvaret, (SOU 2019:34), Svar

§8 Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om

§9 Hänvisning till skol- respektive äldreboendeplanering i

§10 Näringslivspolicy för Stockholm stad. Svar på remiss

§11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för

§12 Markanvisning för restaurang/festlokal/konferens inom

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i

§14 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom

§16 Överenskommelse om exploatering med försäljning för

§17 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten

§18 Markanvisning för bostäder och ändrad markanvändning

§19 Överenskommelse om exploatering med försäljning för

§20 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom kv.

§21 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten

§22 Motion om anläggning för storskalig biokolsproduktion

§23 Säkra byggarbetsplatser. Svar på skrivelse från Emilia

§24 Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

§25 Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. Svar

§26 Boverkets förslag till allmänna råd om omgivningsbuller