Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2019-10-17

Sammanträde 2019-10-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2019 (E)

7 Motion om översyn och utredning av nya personalpolitiska insatser och förmåner för att främja stadens kompetensförsörjning. Svar på remiss (A)

8 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente för med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder. Svar på remiss (A)

9 Ändringar av järnvägsförordningens bestämmelser om upphörande av underhåll, nedläggning, upplåtelse och överlåtelse av järnväg. Svar på remiss (M&V)

10 Försäljning av fastigheten Alsiskan 1 till AB Caldestam V (M&V)

11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Rinkeby med Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut (PU) Rinkeby-Kista sdf

12 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Järingen 2 i Tensta med Bostaden AB, JM AB och Folkhem AB (PU) Spånga-Tensta sdf

14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta strand till Åke Sundvall Projekt AB Farsta sdf (PU)

16 Storstadsspecifika riktvärden för jord i Stockholm (M&T Mf)

17 Motion om klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Svar på remiss (M&T)

18 PM Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen. Anmälan om svar på remiss (M&T)

19 Förslag till ändringar av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx. Anmälan om svar på remiss (M&T)

20 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon. Anmälan om svar på remiss (M&T)

21 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med JM AB (PU)

22 Markanvisning för kontor inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Sjöstadshöjden till Humlegården Norra City AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till

§5 Anmälan av protokoll från rådet för

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2019

§7 Motion om översyn och utredning av nya

§8 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och

§9 Ändringar av järnvägsförordningens bestämmelser om

§10 Försäljning av fastigheten Alsiskan 1 till AB Caldestam V

§11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för

§12 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom

§14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten

§17 Motion om klimatneutral bygg- och anläggningssektor.

§18 PM Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i

§19 Förslag till ändringar av Boverkets byggregler (2011:6) –

§20 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon. Anmälan

§21 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för

§22 Markanvisning för kontor inom fastigheten