Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2021-02-18

Sammanträde 2021-02-18

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023. Svar på remiss (A)

8 Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022— 2033 och 2022—2037. Anmälan av svar på remiss (FL)

9 Svar på skrivelse gällande överträdelse av bestämmelser inom arrende Östkusten A, Ladugårdsgärdet 1:2 (MoV)

10 Översyn av rutiner för ersättningsinvesteringar vid ianspråktagande av idrottsmark. Svar på remiss (PU)

11 Tillägg till överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 (Kista Gård 3) i Kista till Fabege Storstockholm AB (PU) Rinkeby-Kista sdf

12 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Hässelby Villastad 14:35 i Hässelby Villastad med AB Borätt (PU) Hässelby-Vällingby sdf

13 Exploateringsavtal med försäljning för bostäder och vårdboende inom fastigheterna Hägersten 2:6, Hägersten 2:7, Hägersten 2:3, del av Hägersten 2:2 och del av Hägersten 2:22 i Hägersten med Stiftelsen NEIJP och Trust Real Estate AB (PU) Hägersten-Älvsjö sdf

14 Inbjudan till samråd om tunnelbana till Älvsjö. Anmälan av svar på remiss (PU)

15 Förlängt markanvisningsavtal för bostäder och verksamheter inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, med Gasverket Holding AB (SP)

16 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för kontor och centrumändamål inom fastigheterna Hangö 1, Ladugårdsgärdet 1:9, Ladugårdsgärdet 1:40 och Neapel 3 inom Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden med Niam VI Neapel 3 AB, Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB och Bonnier Fastigheter AB. Genomförandebeslut (SP)

17 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom kvarteret Mårtensdal i Södra Hammarbyhamnen (SP)

18 Markanvisning efter jämförelseförfarande för forskar- och talang¬bostäder och kontor till Stenhöga Utveckling 4 AB och NF Projektering och Förvaltning AB samt för seniorbostäder till Seniorgården AB inom Vasastaden 1:16 och 1:42 i Hagastaden, Vasastaden

20 Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad. Svar på remiss (MoT)

21 Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken (MoT Mf Tk Sbk Idf Fsk, SVOA Farsta stdf Skarpnäck stdf)

22 Lokalt åtgärdsprogram för Råcksta träsk (MoT Mf Tk Sbk Idf Fsk, SVOA Hässelby-Vällingby stdf Bromma stdf)

23 Lokalt åtgärdsprogram för Långsjön (MoT Mf Tk Sbk Idf Fsk, SVOA Hägersten-Älvsjö stdf)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023. Svar på remiss

§8 Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022— 2033 och 2022—2037. Anmälan av svar på remiss

§9 Svar på skrivelse gällande överträdelse av bestämmelser inom arrende Östkusten A, Ladugårdsgärdet 1:2

§10 Översyn av rutiner för ersättningsinvesteringar vid ianspråktagande av idrottsmark. Svar på remiss

§11 Tillägg till överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 (Kista Gård 3) i Kista till Fabege Storstockholm AB

§12 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Hässelby Villastad 14:35 i Hässelby Villastad med AB Borätt

§13 Exploateringsavtal med försäljning för bostäder och vårdboende inom fastigheterna Hägersten 2:6, Hägersten 2:7, Hägersten 2:3, del av Hägersten 2:2 och del av Hägersten 2:22 i Hägersten med Stiftelsen NEIJP och Trust Real Estate AB

§14 Inbjudan till samråd om tunnelbana till Älvsjö. Anmälan av svar på remiss

§15 Förlängt markanvisningsavtal för bostäder och verksamheter inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, med Gasverket Holding AB

§17 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom kvarteret Mårtensdal i Södra Hammarbyhamnen

§18 Markanvisning efter jämförelseförfarande för forskar- och talang¬bostäder och kontor till Stenhöga Utveckling 4 AB och NF Projektering och Förvaltning AB samt för seniorbostäder till Seniorgården AB inom Vasastaden 1:16 och 1:42 i Hagastaden, Vasastaden

§20 Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad. Svar på remiss