Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2020-11-12

Sammanträde 2020-11-12

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Sammanträdestider 2021 för exploateringsnämnden

7 Ekonomisk uppföljning per oktober 2020 (E)

8 Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering. Svar på remiss (A)

9 Kulturstrategiskt program för Stockholms stad. Svar på remiss (PU)

10 Exploateringsavtal med försäljning för kontor och centrum inom fastigheten Hekla 1 i Kista med Allmänna Pensionsfondens Fastighets Nr 63 KB. Genomförandebeslut (PU) Rinkeby-Kista sdf

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårdhemmet 2 och del av Råcksta 1:21 i Råcksta till AB Stockholmshem (PU) Hässelby-Vällingby sdf

12 Markanvisning för bostäder och verksamheter till Åke Sundvall Projekt AB, parkeringshus och kontor till Stockholm Stads Parkerings AB samt för sopsugsterminal till Stockholm Avfall AB inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby (PU) Bromma sdf

13 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheterna Lövholmen 3:9, 3:11, 3:12, 12, 13, 15 och Färgeriet 4 i stadsdelen Liljeholmen med Fastighets AB Lövholmen, Skanska Sverige AB, JM AB och Manaslu Fastigheter AB (PU) Hägersten-Älvsjö sdf

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västertorp 1:2, intill kv Slalomsvängen, i Västertorp till AB Stockholmshem (PU) Hägersten-Älvsjö sdf

15 Tilläggsmarkanvisning för bostäder inom fastigheten Stångholmen 1 till Stångholmens Fastigheter AB. Inom Bäverholmen 7 samt del av Skärholmen 2:1 till Olov Lindgren AB, M2 Asset Management AB, Fastighets AB Senator och Anders Ivarsson AB.

Dnr: E2020-04120

Inom Lillholmen 6 samt del av Skärholmen 2:1 till M2 Asset Management
AB. Inom del av fastigheten del av Skärholmen 2:1 till Stångholmens Fastigheter AB och M2 Asset Management AB. Inom fastigheten Hasselholmen 1 till BRF Hasselholmen 1. Samtliga i Vårberg (PU)
Skärholmens sdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Vårbergvägen inom Fokus Skärholmen. Genomförandebeslut (PU) Skärholmens sdf

17 Reviderat utredningsbeslut för Gullmarsplan och Nynäsvägen (PU) Enskede-Årsta-Vantör

18 Slakthusområdet. Reviderat inriktningsbeslut. Genomförandebeslut etapp 1 (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

19 Slutredovisning av återköp av tomträtten Sandstugan 3 i Johanneshov med Storstockholms lokaltrafik AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

20 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Östberga till Bonava Sverige AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

21 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede med Åke Sundvall i Enskede 1 AB. Genomförandebeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Punkteringen 7 och föravtal för fastigheten Punkteringen 3 i Örby med Skärnäs Förvaltnings AB samt intentionsavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB om Punkteringen 7 (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Bergsundet Projekt nr 1 AB. Inriktningsbeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Einar Mattsson Projekt AB, HEBA fastighetsutveckling AB, HSB Bostad AB, NREP AB, Riksbyggen ekonomisk förening, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Åke Sundvall Projekt AB. Inriktningsbeslut (PU) Skarpnäck sdf

25 Motion om exploatering av Gubbängsfältet för bostäder, handel, parker, m.m. Svar på remiss (PU) Farsta sdf

26 Yttrande över ansökan om nätkoncession avseende ny markförlagd 220 kV-ledning mellan station Beckomberga och planerat kraftvärmeverk i Lövsta. Anmälan av svar på remiss (PU)

27 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (SP) (Sbk Tk Mf Östermalms sdf Sthlms Hamn AB Stockholm Vatten AB Stockholm Avfall AB)

28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Among Giants Properties AB och Rico Estate Development AB (SP)

29 Slutredovisning av projekt Nobel Center på Blasieholmen inom fastigheten Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm (SP)

30 Promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19). Anmälan om svar på remiss (MoT)

TILLÄGGSÄRENDE

31 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Älvsjö 1:1, Vallhunden 3, Vallhunden 4, Vallhunden 5; Säterhöjden 2, Ostkammaren 1 och Sätervallen 1 i Rågsved till Bonava Sverige AB, AB Familjebostäder, NRE Sweden AB, Sveafastigheter Bostad AB. Inriktningsbeslut, Etapp Bjursätragatan (PU)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Sammanträdestider 2021 för exploateringsnämnden

§7 Ekonomisk uppföljning per oktober 2020

§8 Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering. Svar på remiss

§9 Kulturstrategiskt program för Stockholms stad. Svar på remiss

§10 Exploateringsavtal med försäljning för kontor och centrum inom fastigheten Hekla 1 i Kista med Allmänna Pensionsfondens Fastighets Nr 63 KB. Genomförandebeslut

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårdhemmet 2 och del av Råcksta 1:21 i Råcksta till AB Stockholmshem

§12 Markanvisning för bostäder och verksamheter till Åke Sundvall Projekt AB, parkeringshus och kontor till Stockholm Stads Parkerings AB samt för sopsugsterminal till Stockholm Avfall AB inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby

§13 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheterna Lövholmen 3:9, 3:11, 3:12, 12, 13, 15 och Färgeriet 4 i stadsdelen Liljeholmen med Fastighets AB Lövholmen, Skanska Sverige AB, JM AB och Manaslu Fastigheter AB

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västertorp 1:2, intill kv Slalomsvängen, i Västertorp till AB Stockholmshem

§15 Tilläggsmarkanvisning för bostäder inom fastigheten Stångholmen 1 till Stångholmens Fastigheter AB. Inom Bäverholmen 7 samt del av Skärholmen 2:1 till Olov Lindgren AB, M2 Asset Management AB, Fastighets AB Senator och Anders Ivarsson AB.

Inom Lillholmen 6 samt del av Skärholmen 2:1 till M2 Asset Management AB. Inom del av fastigheten del av Skärholmen 2:1 till Stångholmens Fastigheter AB och M2 Asset Management AB. Inom fastigheten Hasselholmen 1 till BRF Hasselholmen 1. Samtliga i Vårberg

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
15 protut.pdf (85 kb)

§16 Vårbergsvägen inom Fokus Skärholmen. Genomförandebeslut

§17 Reviderat utredningsbeslut för Gullmarsplan och Nynäsvägen

§18 Slakthusområdet. Reviderat inriktningsbeslut. Genomförandebeslut etapp 1

§19 Slutredovisning av återköp av tomträtten Sandstugan 3 i Johanneshov med Storstockholms lokaltrafik AB

§20 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Östberga till Bonava Sverige AB

§21 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede med Åke Sundvall i Enskede 1 AB. Genomförandebeslut

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Punkteringen 7 och föravtal för fastigheten Punkteringen 3 i Örby med Skärnäs Förvaltnings AB samt intentionsavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB om Punkteringen 7

§23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Bergsundet Projekt nr 1 AB. Inriktningsbeslut

§24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Einar Mattsson Projekt AB, HEBA fastighetsutveckling AB, HSB Bostad AB, NREP AB, Riksbyggen ekonomisk förening, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Åke Sundvall Projekt AB. Inriktningsbeslut

§25 Motion om exploatering av Gubbängsfältet för bostäder, handel, parker, m.m. Svar på remiss

§26 Yttrande över ansökan om nätkoncession avseende ny markförlagd 220 kV-ledning mellan station Beckomberga och planerat kraftvärmeverk i Lövsta. Anmälan av svar på remiss

§27 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

§28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Among Giants Properties AB och Rico Estate Development AB

§29 Slutredovisning av projekt Nobel Center på Blasieholmen inom fastigheten Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm

§30 Promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19). Anmälan om svar på remiss

§31 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Älvsjö 1:1, Vallhunden 3, Vallhunden 4, Vallhunden 5; Säterhöjden 2, Ostkammaren 1 och Sätervallen 1 i Rågsved till Bonava Sverige AB, AB Familjebostäder, NRE Sweden AB, Sveafastigheter Bostad AB. Inriktningsbeslut, Etapp Bjursätragatan