Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-03-17

Sammanträde 2005-03-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: Information om handläggningen av flyktingfrågor, som från årsskiftet är en del av Läs mer... stadsdelsnämndens ansvar.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

3 Underlag till budget för år 2006 med beräkningar för åren 2007 och 2008, Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 102-40/2005

De största frågorna under planperioden rör fortsatt utbyggnad av förskoleverksamhet och insatser för att motverka arbetslöshet och behov av försörjningsstöd. Nya bostäder för funktionshindrade kommer att färdigställas. Projekt som drivs med stöd av Stadsdelsförnyelsen och Kompetensfonden ska i möjligaste mån inlemmas i ordinarie verksamhet. Nämnden får delvis nya ansvarsområden, bl.a. investeringsansvar för parker och friluftsliv. Ytterligare områden kan tillkomma under planperioden.

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

REMISSER/YTTRANDEN

4 Mottagande av barn från annat land

Dnr: 503-33/2005

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har ansvarat för beredningen av frågan om mottagandet av ensamkommande barn med syfte att förbättra mottagandet. Arbetsgruppen behandlar och redovisar i en departementspromemoria slutsatser och förslag rörande asylsökande ensamkommande barn.
Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden promemorian, som omfattar 130 sidor. Promemorian har på grund av sitt omfång inte bilagts tjänsteutlåtandet i sin helhet. Den som önskar ta del av promemorian kan kontakta stadsdelsförvaltningens registrator, tel. 08-508 18 141. På Internet finns utredningen under följande adress http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/36959.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

5 Arbetsplatsförlagd introduktion av nyanlända flyktingar

Dnr: 500-70/2005

En skrivelse om arbetsplatsförlagd introduktion av nyanlända flyktingar har inlämnats till kommunstyrelsen av arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Teres Lindberg (s). Kommunstyrelsen har för yttrande utsänt skrivelsen till bland andra stadsdelsnämnderna Farsta, Kista och Skärholmen.
Farsta stadsdelsförvaltning är initiativtagare till och medverkar i projektet Resursutbyte som har den i remissen efterfrågade inriktningen. Förvaltningen delar uppfattningen i skrivelsen om att en arbetsplatsförlagd introduktion kan medföra en snabbare etablering i samhället och hänvisar i remissvaret till erfarenheterna inom projektet Resursutbyte, som prövats inom skolor och förskolor i Farsta.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

6 Svar på remiss om våld mot äldre kvinnor

Dnr: 599-581/2004

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden en motion från Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström, båda (kd), om våld mot äldre kvinnor.
De föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en undersökning angående våld mot äldre och att undersökningen också inbegriper hot om våld, trakasserier, försummelser och ekonomiska oegentligheter.
Motionen tar avstamp i en undersökning gjord i Göteborg, som visat att var tionde kvinna som har hemtjänst eller trygghetslarm, har hotats och trakasserats.
Inom stadsdelsområdet bor drygt 1 000 äldre personer som omfattas av hemtjänst eller har trygghetslarm. En undersökning av det slag som föreslås i motionen är enligt förvaltningen av intresse för att säkra kvaliteten. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar ställa sig positiv till att delta i en undersökning i enlighet med vad som föreslås i motionen.


Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

7 Remiss angående ansökningstillfälle två för Miljömiljarden

Dnr: 310-113/2005

Farsta stadsdelsnämnd har från kommunstyrelsen mottagit en remiss om olika projektansökningar till Miljömiljarden. Projektansökningarna kommer från olika förvaltningar och bolag inom Stockholms stad och berör Farsta, geografiskt eller på annat sätt.
Kommunstyrelsen önskar uppgifter om huruvida dessa projekt står i strid med expertkompetens, gällande uppdrag eller planer inom Farsta stadsdelsnämnds ansvarsområde. Stadsdelsförvaltningen lämnar i ärendet synpunkter på redovisningen av följande projekt: "Återskapande av våtmarker på Skönstaholmsfältet och vid Sköndalsbro", "Magelungen – utredning om möjligheterna att begränsa fosforbelastningen från sjöarna uppströms i Tyresåsystemet", "Rening av dagvatten till Drevviken", "Stockholms sjöar – utveckling av ny karteringsteknik och en webbaserad samlingskarta", "Projektansökan till Miljömiljarden för rivning och marksanering av panncentral i Fagersjö", "Sanering och rivning av panncentral i kvarteret Sockenstämman", "Konvertering av uppvärmningsform vid sex av stadens förskolor – från oljepannor till fjärrvärme, värmepump eller vattenburen el", "Konvertering av uppvärmningsform vid fem av stadens skolor – från oljepannor till fjärrvärme", "Verktyg och handlingsplan för kostnadseffektiva åtgärder för att minska övergödningen i Magelungen, Drevviken och Flaten", "Stockholms stad – nätverk av livsmiljöer" samt "Ansökan om medel ur Miljömiljarden avseende utredning om teknik och lönsamhet för miljöanpassad och energieffektiv energiförsörjning av idrottsanläggningar".


Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

SEKRETESSÄRENDEN

8 Internkontroll år 2005 inom Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 012-149/2005

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska varje nämnd årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska utgå från en risk- och väsentlighetsanalys. Av internkontrollplanen ska framgå vad som ska kontrolleras, vem som ansvarar för kontrollen samt hur och när kontrollen ska rapporteras till nämnden.
Förvaltningens arbete med systemet för internkontroll kommer under 2005 att inriktas på en ny riskanalys, i samråd med revisionskontoret. Årets internkontrollplan innehåller, vad gäller de allmänna verksamhetskontrollerna, i huvudsak granskningar som tidigare helt eller delvis inte kunnat genomföras. Rutinerna för dokumentation av granskningsarbetet och för återrapportering ska förbättras.


Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

9 Arboretum Sköndalsbro

Dnr: 004-166/2005

I Sköndalsbro utefter Drevvikens strand, finns ett antal träd planterade, som är främmande i den nordiska trädfloran, bl.a. lärkträd och serbisk gran. Träden planterades en gång som en del av den herrgårdsträdgård som tidigare omgav Sköndalsbros gård. En sådan trädplantering kallas arboretum (plantering av träd och buskar, skapad i studiesyfte) efter latinets arbore, som betyder träd. När radhusen runt Sköndalsbros gård uppfördes, försvann det mesta av herrgårdsträdgården, men träden blev kvar. För att anknyta till områdets tidigare historia och bidra till allmänbildningen sattes skyltar upp vid varje märkvärdigt träd, med faktauppgifter om respektive träds ursprungliga hemvist, växtbetingelser och annat.
Dessa skyltar har inte underhållits, varför de genom tidens tand och viss vandalisering, en efter en försvunnit. I Stadsdelsförnyelsens arbete i Sköndal har framkommit önskemål från många Sköndalsbor och Farsta hembygdsförening om att skyltningen av detta arboretum borde återställas, eftersom skyltarna bidrog till en viss känsla av ordning och trevnad i närområdet. Syftet med detta stadsdelsförnyelseprojekt är att återställa skyltningen i ursprungligt skick och göra allmänheten uppmärksam på träden.


Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

10 Äldreomsorgsinspektörernas granskning av äldreomsorgen i Farsta 2004

Dnr: 504-180/2005

Stadsledningskontorets tre äldreomsorgsinspektörer har granskat all utförd äldreomsorg samt beställarorganisationen inom Farsta stadsdelsnämnd under tiden februari till augusti 2004. De tre inspektörerna har varit delaktiga i granskningen, var och en för sig eller alla på samma enhet beroende på enhetens storlek. Rapporten inkom till stadsdelsförvaltningen i oktober 2004 och anmäldes vid stadsdelsnämnden sammanträde den 16 december 2004. Sammanfattningen som ingår i rapporten bilägges. Befattningarna som äldreomsorgsinspektörer inrättades av kommunfullmäktige 1997 för att följa upp äldreomsorgen kommunövergripande. Uppdraget är att rapportera om förhållandena i verksamheten med utgångspunkt från politiskt fastställda mål och i linje med stadens kvalitetsstrategi.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

11 Hälso- och sjukvårdsansvar för Edö äldreboende och Korallens gruppboende

Dnr: 500-181/2005

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten. Edö äldreboende och Korallens gruppboende har drivits av entreprenör, som också haft ansvar för hälso- och sjukvården. Stadsdelsnämnden tog över ansvaret för verksamheten vid Edö äldreboende och Korallens gruppboende den 1 februari 2005. Förvaltningen föreslår att utförarchefen för äldre- och handikappomsorgen utses från den 1 februari 2005 till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid Edö äldreboende och enhetschefen vid Ängsö äldreboende utses till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid Korallen.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

12 "En Martin Timell till pensionärerna"

Dnr: 504-454/2004

Kristdemokraterna Bertil Fredriksson och Peter Molin lämnade i skrivelse till nämnden den 23 september 2004 förslag om att stadsdelsnämnden skulle erbjuda alla stadsdelens invånare över 65 år hjälp hemma med riskfyllda vardagssysslor, t.ex. byte av glödlampor, uppsättning av gardiner och dylikt. Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ”En Martin Timell för pensionärer” i Farsta.
Den 4 december 2004 inkom en skrivelse från PRO i Sköndal med hemställan om att stadsdelen skulle införa en regel om att de som beviljats hemtjänst ska äga rätt att få ytterligare cirka 15 minuter per vecka för utförande av hjälp med enklare saker, såsom att sy fast knappar, byta lampor, tvätta strumpor och liknande.


Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

13 Slutlig utanordnare

Dnr: 100-182/2005

Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

14 Anmälan av tjänstemannabeslut om antagande av anbud samt upphandlingsrapport

Dnr: 105-419/2004

Denna avslutade upphandling har skett gemensamt för stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen, Vantör och Älvsjö och har administrerats av Farsta stadsdelsförvaltning. Stadsdelsdirektören vid Farsta stadsdelsförvaltning har bemyndigats att fatta tilldelningsbeslut och att underteckna avtal för de berörda stadsdelsnämnderna. Syftet med upphandlingen har varit att tillgodose behovet av leveranser av park- och lekutrustning för utomhusbruk vid om- och nybyggnation av de parker och lekplatser som förvaltas av stadsdelsnämnderna. Avtalstiden sträcker sig från och med 1 april 2005 till och med 31 december 2006, med möjlighet till förlängning i ett plus ett år.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

15 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 28 februari 2005

Dnr: 103-142/2005

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas budgetläget per den 28 februari 2005.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

16 Anmälan av inköp

Dnr: 100-183/2005

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden.
Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet kostnader för utsmyckning av Hökarängsskolans gård samt möbler till Sköndals gruppboende under december 2004 och januari 2005.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

17 Information och frågor från nämnden

18 Stadsdelsdirektörens information

20 TILLÄGGSÄRENDE. Programsamråd för bussdepå vid Majrovägen i Gubbängen

Dnr: 302-114/2005

Till Farsta stadsdelsförvaltning har för programsamråd remitterats ett förslag om ny bussdepå med plats för cirka 90 bussar vid Majrovägen, i närheten av Örbyleden.
Bakgrunden till förslaget är en för staden och SL gemensam ambition att hitta en helhetslösning på bussdepåstrukturen i regionen, bland annat på grund av behovet av en utbyggnad av kollektivtrafiken. Anläggningen kommer att trafikförsörjas från Örbyleden.
Stadsdelsförvaltningen tillstyrker förslaget, men betonar att åtgärder måste vidtas för att kompensera de ekologiska värden som försvagas.


Handläggare: Jan Ekman och Stefan Tengbom, 08-508 18 033 o. 18 162

21 _________________________

Sluten del av sammanträdet

Ärende:

1. Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§43 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte ledamoten Birgitta Holm (m) justera protokollet den 24 mars 2005.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 17 februari 2005.

§44 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§45 Underlag till budget för år 2006 med beräkningar för åren 2007 och 2008...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2005, dnr 102-40/2005.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s), tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet samt anmälde ett särskilt uttalande.

Tjänstgörande ersättaren Vladan Bošković m fl (fp) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s), tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till budget för åren 2006-2008.
 2. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning samt hemställer att kommunstyrelsen beaktar de synpunkter som framförs i ärendet.
 3. Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

Nämnden ser detta ärende som ett första underlag inför det fortsatta budgetarbetet med inriktning mot 2010.

Nämnden vill för det första understryka vikten av fortsatta insatser för att minska byråkratin och använda så mycket som möjligt av skattepengarna i verksamheter direkt riktad mot invånarna.

Nämnden vill för det andra särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen om att givna budgetramar inte räcker för fullgoda insatser inom park – och gatumiljöområdet. Farsta stadsdelsområde ska vara grönt, helt och rent. Nämnden har beslutat om åtgärder för klottersanering. Nämnden ska arbeta för ett närmare samarbete med de resurser som finns inom detta område bl a i de allmännyttiga bostadsföretagen.

Nämnden vill för det tredje peka på att vårt område har ett särskilt socialt utgångsläge. Vi har många hemlösa skriva i vårt område, mycket kraftfullare förebyggande insatser krävs för att undvika att invånarna hamnar i hemlöshet. Vi har flest arbetslösa vilket kräver stora insatser för att stödja dessa till arbete. Alla som kan ska ha möjligheter få arbete, Vi har omfattande behov av försörjningsstöd. Vi behöver fler lågtröskelboenden och träningslägenheter för invånare med bl a drogproblem. Vi har och ska fortsätta att satsa på de äldre genom att vi kommunaliserat äldreboenden och inlett ett intressant samarbete med landstinget i närvårdscentralen i Hökarängen.

Nämnden vill för det fjärde anmäla att vi har startat insatser för att förbättra matkvalitén och upplevelsen av måltiden i alla våra verksamheter och ser gärna att matens kvalité genomgående har en ekologisk inriktning.

Nämnden vill för det femte påminna kommunstyrelsen om tidigare överlämnade förslag om Ekopark Syd – vi är mycket angelägna om insatser för ett grönare och skönare Farstaområde. Insatser krävs inte minst för våra sjöar, vi ser fram emot beslut om tilldelning ur den s k Miljömiljarden.

Nämnden vill slutligen peka på stadsdelen Fagersjö där nämnden arbetar för stora insatser av många olika aktörer.

Nämnden är stolt över det vi hittills utfört tillsammans med duktiga medarbetare och intresserade invånare. Vi är dock inte nöjda utan fortsätter våra satsningar mot 2010! Vårt Farsta ska bli ett attraktivare stadsdelsområde att bo, arbeta i samt besöka! De resurser vi fått genom stadsdelsförnyelsen är viktiga för detta samt för att utveckla invånarnas delaktighet.

     4.  Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi kan omöjligt ställa oss bakom denna budget pga vänstermajoritetens oförmåga att sköta Farstabornas pengar. Under denna mandatperiod har inte välfärden förbättrats trots majoritetens idoga försök att framföra något annat och trots att SDN inte går med stora underskott så är det inget försvar med tanke på att de kom till makten med en överfylld skattkista.

Vänstermajoriteten har i sin budget fem huvudmål som de försöker att uppnå. Deras politik innebär att de bistra tider som vi varnade för är en reell verklighet för Farstaborna. Vi kan konstatera att trots hårt arbete från förvaltningens tjänstemän så måste försörjningsstödet minska. Det är inte rimligt att en restriktiv biståndsbedömning sker enbart pga ekonomi. På punkt efter punkt blir stadsdelens boendes vardag värre.

Majoriteten försämrar välfärden och de kommunala verksamheterna, man lyckas inte minska barngrupperna i förskolan som sagt, antalet bidragstagare ökar, antalet nya bostäder dröjer, och snart inför man en ny segregation i form av biltullar.

Den oförmåga majoriteten visar att sköta sitt fögderi är inte bara obarmhärtigt mot Farsta- borna utan rent slött och oengagerat när det gäller att se den enskildes möjligheter och rättigheter. All form av alternativ slås undan och rätten att själv få välja vem som ska sköta mina omsorgsbehov sopar vänstermajoriteten under mattan enbart av ideologiska skäl. Detta är maktmissbruk av stort format som inte borde finnas i dagens samhälle."

§46 Mottagande av barn från annat land

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har ansvarat för beredningen av frågan om mottagandet av ensamkommande barn med syfte att förbättra mottagandet. Arbetsgruppen behandlar och redovisar i en departementspromemoria slutsatser och förslag rörande asylsökande ensamkommande barn. Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden promemorian. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 16 februari 2005, dnr 503-33/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar remissvaret till kommunstyrelsen som sitt eget.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§47 Arbetsplatsförlagd introduktion av nyanlända flyktingar

En skrivelse om arbetsplatsförlagd introduktion av nyanlända flyktingar har inlämnats till kommunstyrelsen av arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Teres Lindberg (s). Kommunstyrelsen har för yttrande utsänt skrivelsen till bland andra stadsdelsnämnderna Farsta, Kista och Skärholmen. Farsta stadsdelsförvaltning är initiativtagare till och medverkar i projektet Resursutbyte som har den i remissen efterfrågade inriktningen. Förvaltningen delar uppfattningen i skrivelsen om att en arbetsplatsförlagd introduktion kan medföra en snabbare etablering i samhället och hänvisar i remissvaret till erfarenheterna inom projektet Resursutbyte, som prövats inom skolor och förskolor i Farsta. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2005, dnr 500-70/2005.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade att nämnden som sitt svar på remissen skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar remissvaret till kommunstyrelsen som sitt eget.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat att som sitt remissvar anföra följande

Vi delar arbetsmarknads- och integrationsborgarrådets syn på att en av politikerns allra viktigaste uppgifter ska vara att bekämpa arbetslöshet och främja en långsiktig hållbar tillväxt. Detta är grunden för ökat välstånd för den enskilde liksom för varje samhälle. Vi delar dessutom åsikten om att det är helt oacceptabelt slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser när människor ställs utanför arbetsmarknaden. Problemet är att integrationsborgarrådet och hennes vänstermajoritet inte har gjort ett dugg under denna mandatperiod för att verkligen visa på att man duger till att sköta Stockholm.

Det enda som levererats är luftslott i form av försöksverksamheter och konstgjord andning i olika projekt som inte lett till någonting.

Equalprojektet Resurs Utbyte, numera projekt Resursutbyte är precis som Farsta stadsdelsförvaltning uttrycker det; en modell för att förkorta tiden mellan permanent uppehållstillstånd och egen försörjning för flyktingar och invandrare. Detta är en modell som har visat sig vara ett i raden av modeller som fungerar och därför är det dels mycket märkligt att arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet ej har tagit till sig information om detta lovande projekt och dels okunnigt av ett integrationsborgarråd och hennes förvaltning att inte ha kännedom om vilka projekt som ingår inom hennes fögderi och som bekostas av kompetensfonden. Det är en självklarhet att Projektet Resursutbyte ska ingå i stadsdelens ordinarie verksamhet och inte som nu att vänstermajoriteten drivit projektet med hjälp av kompetensfonden.

Vi delar dessutom de farhågor som förvaltningen ser när de presenterar att finansieringen av projektet måste klargöras fullt ut."

§48 Svar på remiss om våld mot äldre kvinnor

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden en motion från Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström, båda (kd), om våld mot äldre kvinnor. De föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en undersökning angående våld mot äldre och att undersökningen också inbegriper hot om våld, trakasserier, försummelser och ekonomiska oegentligheter. Motionen tar avstamp i en undersökning gjord i Göteborg, som visat att var tionde kvinna som har hemtjänst eller trygghetslarm, har hotats och trakasserats. Inom stadsdelsområdet bor drygt 1 000 äldre personer som omfattas av hemtjänst eller har trygghetslarm. En undersökning av det slag som föreslås i motionen är enligt förvaltningen av intresse för att säkra kvaliteten. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar ställa sig positiv till att delta i en undersökning i enlighet med vad som föreslås i motionen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2005, dnr 599-581/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till att delta i en undersökning i enlighet med vad som föreslås i motionen.

§49 Remiss angående ansökningstillfälle två för Miljömiljarden

Farsta stadsdelsnämnd har från kommunstyrelsen mottagit en remiss om olika projektansökningar till Miljömiljarden. Projektansökningarna kommer från olika förvaltningar och bolag inom Stockholms stad och berör Farsta, geografiskt eller på annat sätt. Kommunstyrelsen önskar uppgifter om huruvida dessa projekt står i strid med expertkompetens, gällande uppdrag eller planer inom Farsta stadsdelsnämnds ansvarsområde. Stadsdelsförvaltningen lämnar i ärendet synpunkter på projektredovisningen gällande elva projekt. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2005, dnr 310-113/2005.

Tjänstgörande ersättaren Vladan Bošković m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt anmälde ett särskilt uttalande.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s), tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till det av tjänstgörande ersättaren Vladan Bošković m fl (fp) framlagda förslaget till beslut.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade bifall till det av tjänstgörande ersättaren Vladan Bošković m fl (fp) framlagda förslaget till beslut samt anslöt sig till det särskilda uttalandet.

Nämnden hade således i enighet beslutat följande.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar som sitt svar på remissen stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och framhåller att åtgärder för att sanera i Fagersjö är den mest akuta miljöåtgärden i Farsta stadsdelsområde.
 2. Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

Farsta är en stadsdel med ett rikt naturliv. Vi brottas emellertid med stora miljöproblem. Om miljömiljarden ska vara värd namnet bör dessa medel gå till konkreta åtgärder för att förbättra miljön i Farsta. För oss är det självklart att en sanering av Fagersjö samt förbättringar av vattenkvaliteten i sjöarna i området är högst prioriterade.

    3.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anmäldes av tjänstgörande ersättaren Vladan Bošković m fl (fp) och ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Då stadsdelen brottas med stora reella problem bör vi avhålla oss ifrån att anslå medel till naturexperimentell verksamhet av typen att utveckla ytterligare våtmarker mitt i bostadsområdena. Förutom att det är ett slöseri med pengar som skulle kunna gå till något vettigare så lär det inte vara en åtgärd som röner någon som helst uppskattning från dem som bor i området – särskilt inte i myggkläckningstider. Den slybevuxna våtmarken på Skönstaholmsfältet bör under inga omständigheter utvecklas utan avvecklas och eventuellt användas för bostadsbyggande."

§50 Internkontroll år 2005 inom Farsta stadsdelsnämnd

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska varje nämnd årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska utgå från en risk- och väsentlighetsanalys. Av internkontrollplanen ska framgå vad som ska kontrolleras, vem som ansvarar för kontrollen samt hur och när kontrollen ska rapporteras till nämnden. Förvaltningens arbete med systemet för internkontroll kommer under 2005 att inriktas på en ny riskanalys, i samråd med revisionskontoret. Årets internkontrollplan innehåller, vad gäller de allmänna verksamhetskontrollerna, i huvudsak granskningar som tidigare helt eller delvis inte kunnat genomföras. Rutinerna för dokumentation av granskningsarbetet och för återrapportering ska förbättras. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2005, dnr 012-149/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner förslag till internkontrollplan för år 2005.

§51 Arboretum Sköndalsbro

I Sköndalsbro utefter Drevvikens strand finns ett antal träd planterade, som är främmande i den nordiska trädfloran, bl.a. lärkträd och serbisk gran. Träden planterades en gång som en del av den herrgårdsträdgård som tidigare omgav Sköndalsbros gård. En sådan trädplantering kallas arboretum (plantering av träd och buskar, skapad i studiesyfte), efter latinets arbore, som betyder träd. När radhusen runt Sköndalsbros gård uppfördes, försvann det mesta av herrgårdsträdgården, men träden blev kvar. För att anknyta till områdets tidigare historia och bidra till allmänbildningen sattes skyltar upp vid varje märkvärdigt träd, med faktauppgifter om respektive träds ursprungliga hemvist, växtbetingelser och annat. Dessa skyltar underhölls emellertid inte, varför de genom tidens tand och viss vandalisering, en efter en försvunnit. I Stadsdelsförnyelsens arbete i Sköndal har framkommit önskemål från många Sköndalsbor och Farsta hembygdsförening om att skyltningen av detta arboretum borde återställas, eftersom skyltarna bidrog till en viss känsla av ordning och trevnad i närområdet. Syftet med detta stadsdelsförnyelseprojekt är att återställa i ursprungligt skick och tydliggöra arboretumet i Sköndal. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2005, dnr 004-166/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd avsätter 150 000 kronor av stadsdelsförnyelsemedlen, att användas i enlighet med vad som anges i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§52 Äldreomsorgsinspektörernas granskning av äldreomsorgen i Farsta 2004

Stadsledningskontorets tre äldreomsorgsinspektörer har granskat all utförd äldreomsorg samt beställarorganisationen inom Farsta stadsdelsnämnd under tiden februari till augusti 2004. De tre inspektörerna har varit delaktiga i granskningen, var och en för sig eller alla på samma enhet beroende på enhetens storlek. Rapporten inkom till stadsdelsförvaltningen i oktober 2004 och anmäldes vid stadsdelsnämnden sammanträde den 16 december 2004. Befattningarna som äldreomsorgsinspektörer inrättades av kommunfullmäktige 1997 för att följa upp äldreomsorgen kommunövergripande. Uppdraget är att rapportera om förhållandena i verksamheten med utgångspunkt från politiskt fastställda mål och i linje med stadens kvalitetsstrategi. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2005, dnr 504-180/2005.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar svaret som sitt eget till äldreomsorgsberedningen.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att stadsdelsnämnden tacksamt tar emot de synpunkter som Äldreomsorgsinspektörernas granskning presenterat

att protokollet från sammanträdet den 7 mars 2005 med stadsdelsnämndens pensionärsråd biläggs ärendet till äldreomsorgsinspektörerna

att stadsdelsnämnden avser att tillrättalägga de brister och synpunkter skyndsamt samt att inkomma med skrivelse till Äldreomsorgsinspektörerna när detta är gjort

samt att därutöver anföra följande

Äldreomsorgen ska vara av jämn och god kvalitet och de äldre ska få likvärdig vård och omsorg oavsett i vilken stadsdel man bor och för att detta ska kunna upprätthållas behöver man få återkoppling i sitt dagliga arbete när det gäller biståndshandläggning och bedömning och därför anser Vi att äldreomsorgsinspektörernas digra arbete enbart är positivt för Farstas innevånare samt att det är viktigt för tryggheten och säkerheten att utomstående har insyn i verksamheten, för att på alla sätt förbättra ev. brister inom omsorgen.

Vi har tagit del av de brister som äldreomsorgsinspektörerna fört fram och vi vill poängtera följande:

 • Självklart måste biståndshandläggarna vara tillgängliga för anhöriga, pensionärer och andra personer.
 • Om det är som förvaltningen påstår att faktafel förekommer i rapporten så vore det önskvärt om detta skyndsamt ändras.
 • Naturligtvis måste varje individärende ha en skriftlig ansökan som är undertecknad. Det är en rättsäkerhet för den enskilde.
 • Informationen kring alternativa utförare kan alltid diskuteras och det är vår förhoppning att biståndshandläggaren verkligen informerar om detta och inte lägger några egna aspekter på val av utförare.
 • Oprofessionella relationer förekommer säkerligen på flera arbeten och det är bra att förvaltningen presenterar detta."

§53 Hälso- och sjukvårdsansvar för Edö äldreboende och Korallens gruppboende

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten. Edö äldreboende och Korallens gruppboende har drivits av entreprenör som också haft ansvar för hälso- och sjukvården. Stadsdelsnämnden tog över ansvaret för verksamheten vid Edö äldreboende och Korallens gruppboende den 1 februari 2005. Förvaltningen lämnar i detta ärende förslag till verksamhetschefer. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 500-181/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd utser utförarchefen för äldre- och handikappomsorgen till verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom Edö äldreboende och enhetschefen vid Ängsö äldreboende till verksamhetschef för hälso- och sjukvård vid Korallen.

§54 "En Martin Timell till pensionärerna"

§55 Slutlig utanordnare

Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2005, dnr 100-182/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner anmälan av tills vidare utsedda ställföreträdande utanordnare och lägger den till handlingarna.

§56 Anmälan av tjänstemannabeslut om antagande av anbud samt upphandlingsra...

Denna avslutade upphandling har skett gemensamt för stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen, Vantör och Älvsjö och har administrerats av Farsta stadsdelsförvaltning. Stadsdelsdirektören vid Farsta stadsdelsförvaltning har bemyndigats att fatta tilldelningsbeslut och att underteckna avtal för de berörda stadsdelsnämnderna. Syftet med upphandlingen har varit att tillgodose behovet av leveranser av park- och lekutrustning för utomhusbruk vid om- och nybyggnation av de parker och lekplatser som förvaltas av stadsdelsnämnderna. Avtalstiden sträcker sig från och med 1 april 2005 till och med 31 december 2006, med möjlighet till förlängning i ett plus ett år. Förelåg stadsdelsförvaltningens anmälan daterad den 28 februari 2005, dnr 105-419/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§57 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 28 februari 2005

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I ärendet redovisas budgetläget per den 28 februari 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2005, dnr 103-142/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger månadsrapporten till handlingarna.

§58 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet kostnader för utsmyckning av Hökarängsskolans gård samt möbler till Sköndals gruppboende under december 2004 och januari 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens redovisning daterad den 28 februari 2005, dnr 100-183/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger inköpsanmälan till handlingarna.

§59 Information och frågor från nämnden

Förvaltningen besvarade fråga från ledamoten Birgitta Holm (m) om individanpassad genomgång med Apoteket av förskrivna läkemedel inom områdets äldreboenden.

Ledamoten Gunnar Sandell (s) underströk på förekommen anledning vikten av att förvaltningen följer upp föräldrarnas möjlighet till dialog med skolledarna.

Gunnar Sandell uttryckte önskemål om att förvaltningen i tertialrapport 1 lämnar en prognos över rekryteringen av elever till Magelungsskolan.

Ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte en fråga om beräknad start för det planerade bostadsbyggandet vid Ågesta Broväg. Förvaltningen svarade att byggstart för etapp 1 sker under 2006 och att programsamrådet kommer att igångsättas inom kort. Kartor och annat informationsmaterial finns nu inlagt på stadsbyggnadskontorets hemsida.

Ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) väckte en fråga om projektet med återvinning av halkbekämpningssand. Frågan gällde om förvaltningen funnit en lämplig plats för projektets genomförande. Förvaltningen svarade att inga förhoppningar finns om att hitta en plats under innevarande år.

Ledamoten Godfrey Etyang (s) önskade information om vad som hänt med den eldhärjade parkleken Håven i Sköndal efter branden. Förvaltningen svarade att byggnaden har rivits.

Birgitta Holm (m) väckte en fråga om när den planerade bebyggelsen i de centrala delarna av stadsdelen Fagersjö kan påbörjas. Ordföranden Tomas Rudin (s) svarade att en marksanering måste genomföras innan byggnadsarbeten kan påbörjas.

Pekka Koskenvoima (mp) förhörde sig om hur förvaltningens samverkan med landstinget fungerar. Förvaltningen svarade att regelbundna träffar genomförs under medverkan av representanter för stadsdelsförvaltningen och Beställarkontor Vård med en god samtalston dem emellan. Utöver dessa träffar har förvaltningen ett nära och väl fungerande samarbete med Hökarängens närvårdcentral.

§60 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar meddelade att en promemoria om förskoleområdets budget för 2005 hade delats ut till nämndens ledamöter och ersättare före sammanträdet.

§61 Övriga frågor

Ledamoten Birgitta Holm (m) anmälde tre skrivelser till förvaltningen för beredning. I skrivelserna riktas frågor till förvaltningen om policy vid begravning av vårdtagare, hemtjänst för äldre kvinnor samt utevistelse för äldre. Skrivelserna utgör bilaga 1, bilaga 2 respektive bilaga 3 till detta protokoll.

§62 TILLÄGGSÄRENDE. Programsamråd för bussdepå vid Majrovägen i Gubbängen

Till Farsta stadsdelsförvaltning har för programsamråd remitterats ett förslag om ny bussdepå med plats för cirka 90 bussar vid Majrovägen, i närheten av Örbyleden. Bakgrunden till förslaget är en för staden och SL gemensam ambition att hitta en helhetslösning på bussdepåstrukturen i regionen, bland annat på grund av behovet av en utbyggnad av kollektivtrafiken. Anläggningen kommer att trafikförsörjas från Örbyleden.Stadsdelsförvaltningen tillstyrker förslaget, men betonar att åtgärder måste vidtas för att kompensera de ekologiska värden som försvagas. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2005, dnr 302-114/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

____________________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2005-03-17

§ 61

 

Skrivelse till Farsta Stadsdelsnämnd

 

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2004 innehåller information om hur Stockholms stad förhåller sig mot sina anställda.

I rapporten kan man läsa "att diskussion pågår om vad som är professionellt eller inte när det gäller för vårdpersonal att få ta farväl av sina hjälptagare (läs tanter och farbröder).

En del enheter inom staden har totalförbud för personalen att gå på begravning medan

det vid andra är tillåtet och betraktas som ett bra tillfälle att få ta farväl av en person man känt under många år."

 

Med anledning av detta

Önskar vi få information om hur Farsta Stadsdelsnämnd förhåller sig i denna fråga

att låta vårdpersonal få ta farväl av sin hjälptagare/pensionärer vid dödsfall samt

om vårdpersonalen tillåts närvara vid begravning om de så önskar och inget hinder finns från anhörigas sida ?

 

Birgitta Holm

Lennart Isacsson

Eva Gottfridsdotter Nilsson

Peter Lindén

Arne Fredholm

Peter Lundberg

............................................................................................................................................................................................................

 BILAGA 2

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2005-03-17

§ 61

 

Skrivelse till Farsta Stadsdelsnämnd

Hemtjänst för äldre kvinnor

Forskare vid Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum har visat att försämringar har skett för äldre personer vad gäller möjligheten att erhålla hemtjänst. Enligt studien är kvinnor över 80 år och ensamboende hårt drabbade. Av dessa kvinnor har åtta av tio kvinnor svarat att de inte får den hjälp de behöver. Detta leder naturligtvis till tankar om hur situationen är för äldre kvinnor i Farsta. Får de den hjälp de behöver?

Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor till förvaltningen:

Hur stor andel av boende inom Farstas stadsdelnämnds ansvarsområde som är 80 år erhåller hemtjänst idag?

Hur stor andel av de äldre över 80 år som ansökt om hemtjänst får ansökan beviljad?

I det fall avslag ges på ansökan för hemtjänst för personer över 80 år, vad är de vanliga orsakerna till avslaget?

 

Birgitta Holm

Lennart Isacsson

Eva Gottfridsdotter Nilsson

Peter Lindén

Arne Fredholm

Peter Lundberg

............................................................................................................................................................................................................

BILAGA 3

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2005-03-17

§ 61

 

Skrivelse till Farsta Stadsdelsnämnd

 

I budgeten för 2005 påstår vänstermajoriteten i Stockholms stad att de tillfört 18.8 mnkr för att ge de äldre möjlighet till utevistelse, men i det verkliga livet har äldreomsorgsinspektörerna uppmärksammat skillnader i bedömningen av utevistelser och promenader.

Inom några stadsdelsnämnder får den äldre inte ansöka om detta och inom andra kan

man bli beviljad promenadsällskap till affär och ytterligare andra beviljar promenad

och utevistelse upp till två gånger i veckan.

Med anledning av detta ställs frågan;

Hur ser detta löfte ut i Farsta Stadsdelsnämnd?

Finns det några kriterier för vem som har möjlighet att få utevistelse och promenader ?

 

Birgitta Holm

Lennart Isacsson

Eva Gottfridsdotter Nilsson

Peter Lindén

Arne Fredholm

Peter Lundberg

............................................................................................................................................................................................................

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 63