Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-10-26

Sammanträde 2006-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga programpunkter finns anmälda till frågestunden.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

BORDLAGDA ÄRENDEN

3 Strategi och utvecklingsplan för företagsområdet Larsboda - en insats inom ramen för Stadsdelsförnyelsen

Dnr: 004-469/2006

I projektet ”Strategi och utvecklingsplan för företagsområdet Larsboda”, som utgör en insats inom Stadsdelsförnyelsen, har en ”fokusgrupp” bestående av tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, markkontoret, Stockholm Business Region, Farsta stadsdelsförvaltning samt företagare och boende i Larsboda, arbetat fram ett förslag till vision/profilering av företagsområdet Larsboda. Målet är att området ska få en tydligare profil och bli en sammanhängande stadsdel och en ännu mer attraktiv plats för boende, arbete och besök. Fokusgruppen har letts av två konsulter från Erséus arkitekter AB. Utgångspunkten för arbetet har varit den av kommunfullmäktige antagna Söderortsvisionen.
Ärendet bordlades vid sammanträdena den 24 augusti och 21 september2006.


Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

4 Remissvar angående förslag om att inrätta en skolakut för grovt kriminella elever

Dnr: 503-389/2006

Lotta Edholm (fp) föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen att en skolakut för grovt kriminella elever som ännu inte fyllt 15 år inrättas i staden. Lotta Edholm konstaterar att ungas våld blir allt grövre och kryper allt längre ned i åldrarna. Hon föreslår att om en grundskoleelev misstänks för grova brott, bör denne inte få gå kvar i sin ordinarie skola direkt efter att brottet har begåtts, utan skall efter beslut av rektor, kunna hänvisas till en tillfällig undervisningsgrupp – en skolakut. Stockholms stad bör enligt förslaget inrätta en sådan, dit elever under 15 år som begår grova brott, omedelbart kan hänvisas. Undervisningen på skolakuten ska bedrivas som enskild, individanpassad undervisning och utföras av kompetenta pedagoger under den tid brottet och dess konsekvenser utreds av socialtjänsten. Stadsdelsförvaltningen instämmer i förslagsställarens syfte, men bedömer att möjligheterna att göra en akut placering redan finns idag.
Ärendet bordlades vid sammanträdet den 21 september2006.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

5 Remiss av motion till kommunfullmäktige om möjligheterna att göra stadens vatten åtkomligt för stockholmarna

Dnr: 004-480/2006

Stadsdelsnämnden har från kommunstyrelsen för yttrande erhållit en motion från Madeleine Sjöstedt (fp), riktad till kommunfullmäktige, med förslag om utveckling av stadens stränder och kajer. Madeleine Sjöstedt föreslår att staden skall utreda möjligheterna att göra stadens vatten tillgängligt för fler människor. Stadsdelsförvaltningen stödjer förslaget om en sådan utredning. Samtidigt som möjligheten att öka tillgängligheten och utnyttjandet av innerstadens stränder är motiverad, måste dock kvaliteten hos befintliga miljöer värnas enligt förvaltningens mening. Motionen berör inte staden utanför innerstaden. Förvaltningen ger exempel på åtgärder som kan öka tillgängligheten till ytterstadens strandområden.
Ärendet bordlades vid sammanträdet den 21 september 2006.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

REMISSER/YTTRANDEN

6 Remissvar angående en motion om rum för barn i Stockholms stads stadsplanering

Dnr: 399-523/2006

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat en motion riktad till kommunfullmäktige från Cecilia Obermüller (mp), i vilken föreslås att stadsledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med övriga berörda nämnder gå igenom och redovisa en handlingsplan med utgångspunkt i nedanstående punkter

- utveckla metoder för barn och ungdomars inflytande i planarbetet
- barnkonsekvensanalyser vid alla beslut där barns miljöer kan påverkas
- barnchecklistor
- uppföljning och utvärdering av planarbetet utifrån barnkonventionen
- utökat samarbete över nämndgränser
- framtagande av åldersindelad statistik i kombination med geografisk bestämning (d.v.s. var bor och rör sig barn i olika åldrar)
- en barnplan som underlag i översiktsplanen.

Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till motionens innehåll.


Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

7 Remissvar angående "Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek"

Dnr: 400-645/2006

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden rubricerade förslag, utarbetat vid kulturförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2005 att ge kulturnämnden i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utarbeta ett övergripande måldokument för att utveckla samverkan mellan biblioteksverksamheterna och öka barns och ungdomars tillgång till bibliotek både under skoltid och fritid. Målet är att utveckla ett väl fungerande samarbete mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek för att stärka och förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling av alla barns och ungdomars språkutveckling. Samarbetet är tänkt att bidra till att skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Gemensamma strategier och nätverk ska utvecklas inom samarbetet.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

8 Yttrande över motion om Jobbtorgets ungdomssektion

Dnr: 599-569/2006

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden Kristina Axén Olins (m) ”Motion om Jobbtorgets ungdomssektion”, i vilken hemställs att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att inrätta ett ”Jobbtorg”, som samlar arbetsförmedling, bemanningsföretag, arbetsgivare med rekryteringsbehov, utbildningsföretag, arbetssökande m.fl. under ett och samma tak. Vidare hemställs i motionen om att en ungdomssektion med specialistkompetens inrättas inom ”Jobbtorget”.


Handläggare: Thomas Kultti och Bosse Dannert, 08-508 19 101 o. 18 040

SEKRETESSÄRENDEN

9 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsrapport av särskilt boende, Edö gruppboende

Dnr: 504-604/2006

Länsstyrelsen genomförde den 3 augusti ett oanmält besök på Edö gruppboende. Två av länsstyrelsens äldreskyddsombud följde och observerade personalen i arbetet och samtalade med boende, anhöriga och personal. I länsstyrelsens beslut efter tillsynen framförs kritik mot att det bor fler än nio personer på Edö gruppboende. Länsstyrelsen har i beslutet begärt yttrande från Farsta stadsdelsnämnd om hur nämnden ämnar planera för ett minskat antalet boende. Vidare framförs synpunkter om förbättringsmöjligheter, främst inom områdena information och dokumentation. Förvaltningen föreslår i sitt yttrande att varje gruppboende delas upp i två enheter, genom att ett dörrparti sätts upp i korridoren. Personalen föreslås indelas i två grupper med huvudansvar för varsin grupp. Omdisponeringen föreslås ske i samband med att någon lägenhet på enheten blir ledig, dock senast i december 2007.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

10 Utvärdering och förlängning av "Fixartjänsten"

Dnr: 504-665/2006

I april 2005 godkände stadsdelsnämnden inrättandet av en anställning som s.k. Fixare. Fixaren skulle i första hand hjälpa pensionärer med riskfyllda arbetsmoment för att förebygga fallolyckor. Fixaren utför insatser av engångskaraktär i hemmet hos den som är över 75 år och som inte klarar det själv. Verksamheten startade den 1 oktober 2005 som en försöksverksamhet under ett år. De flesta insatser har varit av enklare slag, t.ex. att ta ner och sätta upp gardiner, byta lampor och att sätta upp saker på väggar. Fixaren är mycket uppskattad av dem som fått hjälp. Förvaltningen föreslår att tjänsten förlängs, med samma omfattning som under försöksperioden, i avvaktan på stadens centrala riktlinjer för Fixare.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

11 PM - Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 januari-30 juni 2006

Dnr: 506-666/2006

Avvikelsehantering är en viktig del i ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade ska återföras till enheterna. När en avvikelse inträffar skrivs en anmälan. Alla avvikelser diskuteras på enhetens kvalitetsrådsmöten, där också åtgärder föreslås för att förhindra en upprepning. Från kvalitetsrådsmötena sker en återkoppling till all berörd personal på t.ex. arbetsplatsträffar. Vid läkemedelsavvikelser och övriga allvarliga hälso- och sjukvårdsavvikelser skickas en kopia av avvikelsen till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för eventuell vidare utredning och förbättringsförslag. MAS bedömer om det blir en anmälan enligt Lex Maria. Protokoll med åtgärdsplan från enhetens kvalitetsråd skickas också till MAS. En sammanställning av avvikelser görs två gånger om året och rapporteras till stadsdelsnämnden.

Handläggare: Inger Blomqvist, 08-508 18 039

12 PM - Svar på "Skrivelse angående äldres välbefinnande i stadsdelens olika boenden"

Dnr: 504-547/2006

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 augusti 2006 anmälde folkpartiets partigrupp en skrivelse till förvaltningen för beredning, i vilken de önskade en redogörelse över de äldres välbefinnande i stadsdelsområdets olika boenden med anledning av den långa heta sommaren.

De frågor som ställdes var:
1.Hur har personalsituationen sett ut i sommar, med vikarier o.s.v.?
2.Har möjligheten till utevistelse i ökad omfattning funnits?
3.Har flera sjukdomsfall med insatser från sjukvården rapporterats?
4.Har antalet avlidna varit flera än vad man kunnat förvänta denna sommar?


Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

13 PM - Anmälan av genomförd gemensam upphandling av ramavtal avseende hantverkartjänster

Dnr: 105-667/2006

Den gemensamma upphandlingen av ramavtal avseende hantverkartjänster genomfördes som en selektiv upphandling enligt 5 kapitlet lagen om offentlig upphandling (LOU). Inför upphandlingen delegerade samtliga förvaltningar ansvaret för genomförande och beslut rörande upphandlingen till stadsdelsdirektören vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Tolv stadsdelsförvaltningar och kulturförvaltningen deltog i upphandlingen, som omfattade tjänsterna byggnations-, lås-, el-, glas-, kyl- och ventilationsarbeten samt service på vitvaror och storköksutrustningar. Anbudsgivarna kunde inkomma med anbud inom ett eller flera områden. Upphandlingens hela värde beräknas till cirka 33 miljoner kronor per år. Andelen för Farsta stadsdelsnämnd uppskattas till mellan 1 och 2 miljoner kronor per år. Avtalstiden startar den 1 juni 2006 och varar till och med den 30 april 2009 med möjlighet till förlängning i ett år.


Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2006

Dnr: 103-188/2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I rapporten redovisas en prognos per den 30 september 2006.


Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

15 Information och frågor från nämnden

16 Stadsdelsdirektörens information

§202 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg tjänstgörande ordföranden Christina Becker (fp) att jämte ledamoten Lilian Falkbäck (s) justera protokollet den 31 oktober 2006.

 

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 21 september 2006.

 

§203 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§204 Strategi och utvecklingsplan för företagsområdet Larsboda - en insats i...

I projektet ”Strategi och utvecklingsplan för företags­området Larsboda”, som utgör en insats inom Stadsdelsförnyelsen, har en ”fokusgrupp” bestående av tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, markkontoret, Stockholm Business Region, Farsta stads­delsförvaltning samt företagare och boende i Larsboda, arbetat fram ett förslag till vision/profilering av företagsområdet Larsboda. Utgångspunkten för arbetet har varit den av kommunfullmäktige antagna Söderortsvisionen.

Ärendet bordlades vid sammanträdena den 24 augusti och 21 september 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 7 augusti 2006, dnr 004-469/2006.

 

Tjänstgörande ordföranden Christina Becker m fl (fp) yrkade att förvaltningens förslag till beslut delvis skulle bifallas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Samtliga övriga ledamöter anslöt sig till det av tjänstgörande ordföranden Christina Becker

m fl (fp) framlagda förslaget till beslut.

 

Ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) lade fram ett förslag om att miljö- och hälsoskydds-

nämnden skulle ingå i beslutstextens uppräkning av adressater för mottagande av programhandlingen.

 

Samtliga övriga ledamöter anslöt sig till det av ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

 

Nämnden hade således i enighet beslutat följande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner delvis strategi och utvecklingsplan för företagsområdet Larsboda i enlighet med vad som föreslås i bifogad programhandling samt att stadsbyggnadsnämnden, marknämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-

nämnden och Stockholm Business Region får del av programhandlingen som under-

lag för vidare bearbetning och utveckling av planerna för området.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

Stockholm är en stad som växer. Nya bostadsområden planeras. Larsbodaområdet är

ett sådant. Den föreslagna storsatsningen på ett sportcentrum är spännande.

Människor i storstäder behöver och kommer att behöva tillgång till natur och fridfull

fritid. Därför bör Drevviken med omgivande natur bevaras och göras mer tillgänglig

för naturnära sporter som bad, paddling och skridskoåkning.

Nämnden avvisar därför bebyggelse vid Drevviken.

 

§205 Remissvar angående förslag om att inrätta en skolakut för grovt krimine...

Lotta Edholm (fp) hade i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att en skolakut för grovt kriminella elever som ännu inte fyllt 15 år inrättas i staden. Lotta Edholm konstaterar i skrivelsen att ungas våld blir allt grövre och kryper allt längre ned i åldrarna. Hon föreslår att om en grundskoleelev misstänks för grova brott, bör denne inte få gå kvar i sin ordinarie skola direkt efter att brottet har begåtts, utan skall efter beslut av rektor, kunna hänvisas till en tillfällig undervisningsgrupp – en skolakut. Stockholms stad bör enligt förslaget inrätta en sådan, dit elever under 15 år som begår grova brott, omedelbart kan hänvisas. Undervisningen på skolakuten ska bedrivas som enskild, individanpassad undervisning och utföras av kompetenta pedagoger under den tid brottet och dess konsekvenser utreds av socialtjänsten. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 1 september 2006,

dnr 503-389/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§206 Remiss av motion till kommunfullmäktige om möjligheterna att göra stade...

Stadsdelsnämnden hade från kommunstyrelsen för yttrande erhållit en motion från Madeleine Sjöstedt (fp), riktad till kommunfullmäktige, med förslag om utveckling av stadens stränder och kajer. Madeleine Sjöstedt föreslår att staden skall utreda möjligheterna att göra stadens vatten tillgängligt för fler människor. Stadsdelsförvaltningen stödjer förslaget om en sådan utredning. Samtidigt som möjligheten att öka tillgängligheten och utnyttjandet av innerstadens stränder är motiverad, måste dock kvaliteten hos befintliga miljöer värnas enligt förvaltningens mening. Motionen berör inte staden utanför innerstaden. Förvaltningen ger exempel på åtgärder som kan öka tillgängligheten till ytterstadens strandområden. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 4 september 2006, dnr 004-480/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§207 Remissvar angående en motion om rum för barn i Stockholms stads stadspl...

Kommunstyrelsen hade till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat en motion riktad till kommunfullmäktige från Cecilia Obermüller (mp), i vilken föreslås att stadsledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med övriga berörda nämnder gå igenom och redovisa en handlingsplan som menar allvar med att barns intressen ska vara en självklar del av planeringsprocessen och väga tungt i de beslut som fattas. I motionen anges en rad exempel på vad som kan och behöver göras enligt Cecilia Obermüller. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 26 september 2006, dnr 399-523/2006.

 

Nämnden enades efter förslag från tjänstgörande ordföranden Christina Becker (fp) om att inte ta ställning till ärendet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget

ställningstagande.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§208 Remissvar angående "Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skol...

Kommunstyrelsen hade för yttrande tillställt stadsdelsnämnden rubricerade förslag, utarbetat vid kulturförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2005 att ge kulturnämnden i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utarbeta ett övergripande måldokument för att utveckla samverkan mellan biblioteksverksamheterna och öka barns och ungdomars tillgång till bibliotek både under skoltid och fritid. Målet är att utveckla ett väl fungerande samarbete mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek för att stärka och förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling av alla barns och ungdomars språkutveckling. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 10 oktober 2006, dnr 400-645/2006.

 

Nämnden enades efter förslag från tjänstgörande ordföranden Christina Becker (fp) om att inte ta ställning till ärendet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget

ställningstagande.

 

§209 Yttrande över motion om Jobbtorgets ungdomssektion

Kommunstyrelsen hade för yttrande tillställt stadsdelsnämnden Kristina Axén Olins (m) ”Motion om Jobbtorgets ungdomssektion”, i vilken hemställs att kommunfullmäktige

uppdrar åt kommunstyrelsen att inrätta ett ”Jobbtorg”, som samlar arbetsförmedling, bemanningsföretag, arbetsgivare med rekryteringsbehov, utbildningsföretag, arbetssökande m.fl. under ett och samma tak. Vidare hemställs i motionen om att en ungdomssektion med specialistkompetens inrättas inom ”Jobbtorget”. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 4 oktober 2006, dnr 599-569/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd överlämnar remissvaret som sitt eget.

 

§210 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsrapport av särskilt boende, Edö gr...

Länsstyrelsen hade den 3 augusti genomfört ett oanmält besök på Edö gruppboende. I länsstyrelsens beslut efter tillsynen framförs kritik mot att det bor fler än nio personer på Edö gruppboende. Länsstyrelsen har i beslutet begärt yttrande från Farsta stadsdelsnämnd om hur nämnden ämnar planera för ett minskat antalet boende. Vidare framförs synpunkter om förbättringsmöjligheter, främst inom områdena information och dokumentation. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 september 2006, dnr 504-604/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt

      yttrande till länsstyrelsen.

 

§211 Utvärdering och förlängning av "Fixartjänsten"

I april 2005 godkände stadsdelsnämnden inrättandet av en anställning som s.k. Fixare. Fixaren skulle i första hand hjälpa pensionärer med riskfyllda arbetsmoment, för att förebygga fallolyckor, och utföra enklare insatser av engångskaraktär i hemmet hos den som är över 75 år och som inte klarar det själv. Verksamheten startade den 1 oktober 2005 som en försöksverksamhet under ett år. Förvaltningen föreslår att tjänsten förlängs, med samma omfattning som under försöksperioden, i avvaktan på stadens centrala riktlinjer för Fixare. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 29 september 2006,

dnr 504-665/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner en förlängning av anställningen som Fixare

i avvaktan på centrala riktlinjer för verksamheten från staden.

 

§212 PM - Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 januari-30...

Avvikelsehantering är en viktig del i ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade ska återföras till enheterna. När en avvikelse inträffar skrivs en anmälan. Alla avvikelser diskuteras på enhetens kvalitetsrådsmöten, där också åtgärder föreslås för att förhindra en upprepning. Från kvalitetsrådsmötena sker en återkoppling till all berörd personal på t.ex. arbetsplatsträffar. Vid läkemedelsavvikelser och övriga allvarliga hälso- och sjukvårdsavvikelser skickas en kopia av avvikelsen till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för eventuell vidare utredning och förbättringsförslag. MAS bedömer om händelsen ska motivera en anmälan enligt Lex Maria. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 10 oktober 2006, dnr 506-666/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§213 PM - Svar på "Skrivelse angående äldres välbefinnande i stadsdelens oli...

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 augusti 2006 anmälde folkpartiets partigrupp

en skrivelse till förvaltningen för beredning, i vilken de önskade en redogörelse över de äldres välbefinnande i stadsdelsområdets olika boenden med anledning av den långa heta sommaren.

De frågor som väcktes i skrivelsen berörde personalsituationen, möjligheten till utevistelse, antalet rapporterade sjukdomsfall och antalet avlidna. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 2 oktober 2006, dnr 504-547/2006.

 

Ledamoten Inga-Lill Persson (fp) tackade förvaltningen för det arbete som lagts ned på svaret.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§214 PM - Anmälan av genomförd gemensam upphandling av ramavtal avseende han...

Tolv stadsdelsförvaltningar och kulturförvaltningen hade deltagit i en upphandling som rörde hantverkartjänster inom områdena byggnations-, lås-, el-, glas-, kyl- och ventilationsarbeten samt service på vitvaror och storköksutrustningar. Anbudsgivarna kunde inkomma med anbud inom ett eller flera områden. Upphandlingens hela värde beräknas till cirka 33 miljoner kronor per år. Andelen för Farsta stadsdelsnämnd uppskattas till mellan 1 och 2 miljoner kronor per år. Avtalstiden startar den 1 juni 2006 och varar till och med den 30 april 2009 med möjlighet till förlängning i ett år. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 6 september 2006, dnr 105-667/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§215 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I ärendet redovisas en prognos per den 30 september 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 11 oktober 2006, dnr 103-188/2006.

 

Ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) uttryckte önskemål om en redovisning av hur avsatta medel för Agenda 21-arbetet använts under det senaste året.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

§216 Information och frågor från nämnden

Under nämndens behandling av § 204 underströk ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) vikten av att – vid planering av ny bebyggelse – en fackmannamässig bedömning alltid görs av hur fågellivet inom det aktuella området kan komma att påverkas av ingreppen.

 

Ledamöterna Birgitta Holm (m) och Inga-Lill Persson (fp) riktade frågor av teknisk natur till förvaltningen. Frågorna kunde för tillfället inte besvaras av förvaltningen och föreslogs därför upprepas vid nästa sammanträde.

 

Tjänstgörande ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) anmälde skrivelsen ”Läget och åtgärder för arbetslösa” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

 

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) väckte en fråga om s.k. medborgarförslag. Frågan gällde om möjligheten att lägga fram medborgarförslag finns i Farsta stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen svarade att förslagsverksamhet i organiserad form finns sedan länge och bekantgörs för allmänheten på flera sätt, dock inte under beteckningen medborgarförslag.

 

§217 Stadsdelsdirektörens information

T.f. stadsdelsdirektör Annica Dominius meddelade att nämnden kommer att bjudas in till beredningsmöten inför nämndens behandling av Verksamhetsplan för 2007. Beredningsmötena kommer att anordnas tisdagen den 12 december 2006 kl. 18-20 och tisdagen den 9 januari 2007 kl. 18-21 på ännu icke bestämd plats.

§218 Övriga frågor

Inga frågor förekom.

 

____________________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2006-10-26

§ 216

 

FARSTA STADSDELSNÄMND                                                      Sammanträdet

Socialdemokraternas grupp                                                               26 oktober 2006

Vänsterpartiets grupp                                                                    

Miljöpartiet de Grönas grupp

 

 

Skrivelse

 

Läget och åtgärder för arbetslösa.

 

Senaste arbetsmarknadsstatistiken som USK har presenterat är från den 10 oktober och avser september 2006.

 

Antalet och andelen arbetslösa jämfört med ett år tidigare har minskat i SDN Farstas område.

 

Vi finns dock bland de områden som har högst arbetslöshet i staden. Vi uppdrar därför åt förvaltningen att tillsammans med andra berörda t ex Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare redovisa vilka åtgärder som genomförs eller planeras tillsammans med de berörda invånarna i nedanstående grupper:

 

-         ungdomar 18-24 år, 173 stycken

 

-         utomnordiska medborgare, 237 stycken

 

-         långtidsarbetslösa, 404 stycken, varav 235 är långtidsinskrivna dvs personer som varit inskrivna mer än två år och under de senaste två åren inte haft något arbete med längre varaktighet än 29 dagar.

 

Vi vill ha denna redovisning vid nämndens nästa möte.

 

 

 

 

Tomas Rudin mfl (s)             Inger Stark (v)      Pekka Koskenvoima (mp)

____________________________________________________________________________