Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-11-23

Sammanträde 2006-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga programpunkter finns anmälda till frågestunden.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

REMISSER/YTTRANDEN

3 Svar på remiss gällande policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

Dnr: 099-603/2006

I februari 2005 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret (SLK) i uppdrag att bilda en samverkansgrupp i arbetet mot klotter. Samverkansgruppen har hittills träffats sex gånger med ett fyrtiotal representanter för olika offentliga och privata huvudmän i Storstockholm. I gruppen har bland andra ingått företrädare för stadens förvaltningar och bolag, polisen, Vägverket, Banverket, fastighetsägarorganisationerna, näringslivet och ett antal kranskommuner till Stockholm. Samverkansgruppen har utarbetat ett förslag till ”Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm”, som av kommunstyrelsen remitterats till stadsdelsnämnden för yttrande. Stadsdelsförvaltningen uppfattar förslaget som kortfattat, bra och tydligt men bedömer att det behöver revideras på några punkter.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

4 Ansvarsfull servering – fri från diskriminering. Delbetänkande av Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten (SOU 2006:56)

Dnr: 099-629/2006

Vid årsskiftet 2004-2005 tillsatte regeringen Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten (SOU 2006:56) med uppdraget att se över och överväga förändringar i organisationen av och ansvarsfördelningen för den statliga tillsynen inom socialtjänstens område. I juni 2006 överlämnades delbetänkandet Ansvarsfull servering – fri från diskriminering. Betänkandet har av kommunstyrelsen remitterats till socialtjänstnämnden, stadsdelsnämnderna Kista, Norrmalm och Farsta samt till kommunstyrelsens handikappråd. Delbetänkandet kan läsas på eller laddas ned från regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/66468
Utredningens uppdrag har varit att undersöka möjligheterna att som villkor för serveringstillstånd eller på annat sätt uppställa krav på utbildning av tillståndshavare, serveringsansvarig personal eller andra som arbetar på serveringsställen. Utredningen har också haft i uppdrag att lämna förslag på hur diskriminering på serveringsställen skall förhindras eller försvåras genom ändringar i alkohollagen (1994:1738) och att uppmärksamma möjligheterna att genom utbildningsinsatser motverka diskriminering. Förslagen syftar bl.a. till att minska alkoholrelaterat våld, ungdomsfylleri och diskriminering på restauranger och krogar.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

5 Remiss om nytt serveringstillstånd för Pizzeria Thessaloniki i Hökarängen

Dnr: 309-684/2006

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har utsänt en remiss till stadsdelsnämnden rörande nytt tillstånd för alkoholservering på Pizzeria Thessaloniki. Restaurangen är belägen på Hauptvägen 90 i Hökarängen. Ansökan avser fullständiga rättigheter till servering till allmänheten med en serveringstid mellan kl. 11.00 och 22.00. Dessutom ansöks om tillstånd för uteservering kl. 11.00-21.30. Kommunfullmäktige har i riktlinjer framhållit att det är angeläget att stadsdelsnämnderna yttrar sig över eventuella sociala olägenheter som kan befaras uppstå på grund av lokalens läge i stadsdelen. Förvaltningen har ingen invändning mot ansökan.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

SEKRETESSÄRENDEN

6 Upphandling av entreprenad avseende park- och gatuskötsel inom Farsta stadsdelsområde

Dnr: 105-705/2006

Avtalet avseende park- och gatuskötsel inom Farsta stadsdelsområde löper ut den 30 september 2007. Stadsdelsnämnden fattade i augusti 2005 beslut om förlängning av avtalet från den 1 oktober 2006 till och med den 30 september 2007. Någon möjlighet till ytterligare förlängning finns inte. Genomförandet av upphandlingen är tidsberäknat till cirka tio månader. Detta förutsätter att stadsdelsförvaltningen har ett förslag till förfrågningsunderlag till nämndens sammanträde i februari 2007. Då ansvaret för renhållning och vinterväghållning från och med den 1 januari 2007 övergår till trafiknämnden kommer endast parkskötseln att omfattas av upphandlingen. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att påbörja upphandlingen av parkskötsel under november 2006 med målet att teckna nytt entreprenadavtal från och med den 1 oktober 2007.

Handläggare: Jan Ekman och Stefan Tengbom, 08-508 18 033 o. 18 162

7 Översyn av sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatrin (2)

Dnr: 502-255/2006

En översyn av sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatrin gjordes i början av året och presenterades för nämnden den 20 april och 18 maj 2006. Förvaltningens förslag var att inriktningen på arbetsträning skulle öka. I översynen ingick också att se över lokalerna, dels utifrån verksamheternas inriktning, dels utifrån vad som är ekonomiskt möjligt. Förvaltningen föreslår i detta ärende att Emma-verksamheten bedrivs i en gemensam lokal. Förslag till lokal är Tallkrogens Hus som, om erforderliga beslut fattas, planeras bli tillgängligt i januari 2007. Lokalen ger många fördelar och öppnar för utvecklat samarbete med bl.a. boendestödet som också får plats. Sysselsättningsverksamheterna fortsätter att utvecklas. I den föreslagna Emma-lokalen finns möjlighet att ordna arbetsträning.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

8 Ansökan om bidrag till aktivitet och samvaro för äldre

Dnr: 008-655/2006, 008-648/2006 o. 008-636/2006

Farsta stadsdelsnämnd beslutade i samband med verksamhetsplanen för 2006 att avsätta 100 000 kronor att fördelas till föreningar som bidrar till att äldres ensamhet bryts och att de erbjuds intellektuell stimulans. Ansökningar har inkommit från Farsta Gym & WorkoutCenter, Kastanjegårdens Vänner samt PRO Sköndal. Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas till de föreningsdrivna verksamheterna.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

9 Redovisning av sommarkoloniverksamheten år 2006

Dnr: 407-706/2006

I samband med beslut om stadens budget för år 2000 genomförde kommunfullmäktige förändringar av mål, ansvar och organisation för stadens sommarbarnsverksamhet. Syftet var att bredda utbudet av kolloarrangörer, öka valfriheten och möjligheterna för fler barn att få plats på kollo samt att sänka kostnaderna. Verksamhetsansvaret för kollo fördes därmed över från idrottsförvaltningen till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningen upphandlar nu kolloverksamhet hos enskilda entreprenörer. I upphandlingen inför sommaren 2006, gemensamt genomförd av alla stadsdelsnämnder i staden, upphandlades ramavtal med sju entreprenörer med möjlighet till ett års förlängning. I beslutet om budget för 2006 avsattes 3,2 miljoner kronor för kolloverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade under våren att tillföra stadsdelsnämnderna ytterligare medel för kolloverksamhet. Enligt beslutet tillfördes Farsta stadsdelsnämnd 325 tusen kronor, samma belopp som för 2003, 2004 och 2005.

Handläggare: Lena Willix, 08-508 18 152

10 PM - Svar på skrivelsen "Läget och åtgärder för arbetslösa"

Dnr: 599-699/2006

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 26 oktober 2006 anmälde nämndens majoritet
skrivelsen ”Läget och åtgärder för arbetslösa” till stadsdelsförvaltningen för beredning. I skrivelsen begärdes en redovisning av vilka åtgärder som genomförs eller planeras för ungdomar mellan 18 och 24 år, utomnordiska medborgare samt för långtidsarbetslösa. I denna promemoria besvarar förvaltningen skrivelsen.


Handläggare: Bosse Dannert, Thomas Kultti och Tomas Heimskiöld, 08-508 18 040, 19 101 o. 19 423

11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2006

Dnr: 103-188/2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas en prognos per den 31 oktober 2006.


Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

12 Information och frågor från nämnden

13 Stadsdelsdirektörens information

14 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärenden:

1. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p föräldrabalken (FB)

2. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p föräldrabalken (FB)

§219 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Christina Becker (fp) att jämte ledamoten Gunnar Sandell (s) justera protokollet den 30 november 2006.

 

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 26 oktober 2006.

 

§220 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

En förteckning över telefonnummer till aktiva inom Aktionsgruppen mot planerat husbygge på fastigheten Mjölsäcken i Hökarängen anmäldes under frågestunden.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§221 Svar på remiss gällande policy mot klotter och liknande skadegörelse i ...

I februari 2005 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret (SLK) i uppdrag att bilda en samverkansgrupp i arbetet mot klotter. Samverkansgruppen har hittills träffats sex gånger med ett fyrtiotal representanter för olika offentliga och privata huvudmän i Storstockholm. I gruppen har bland andra ingått företrädare för stadens förvaltningar och bolag, polisen, Vägverket, Banverket, fastighetsägarorganisationerna, näringslivet och ett antal kranskommuner till Stockholm. Samverkansgruppen har utarbetat ett förslag till ”Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm”, som av kommunstyrelsen remitterats till stadsdelsnämnden för yttrande. Stadsdelsförvaltningen uppfattar förslaget som kortfattat, bra och tydligt men bedömer att det behöver revideras på några punkter. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 7 augusti 2006, dnr 099-603/2006.

 

Ordföranden Christina Becker m.fl. (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m.fl. (m) och Bertil Fredriksson (kd) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamöterna Gunnar Sandell m.fl. (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till sista meningen i den av ordföranden Christina Becker m.fl. (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m.fl. (m) och Bertil Fredriksson (kd) föreslagna anförandetexten.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Christina Becker m.fl. (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m.fl. (m) och Bertil Fredriksson (kd) framlagda förslaget till beslut.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

I majoritetens förslag till budget står att en ny policy mot klotter ska tas fram i staden. I väntan på att detta sker vill vi poängtera vikten av snabb klottersanering. Klotter bör saneras inom 24 timmar och skolor och förskolor bör vara prioriterade. Vi välkomnar förslagen till krafttag mot klottret.

 

3.      Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamöterna Gunnar Sandell m.fl. (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) till förmån för eget yrkande.

 

§222 Ansvarsfull servering – fri från diskriminering. Delbetänkande av Utred...

Vid årsskiftet 2004-2005 tillsatte regeringen Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten (SOU 2006:56) med uppdraget att se över och överväga förändringar i organisationen av och ansvarsfördelningen för den statliga tillsynen inom socialtjänstens område. I juni 2006 överlämnades delbetänkandet Ansvarsfull servering – fri från diskriminering. Betänkandet har av kommunstyrelsen remitterats till socialtjänstnämnden, stadsdelsnämnderna Kista, Norrmalm och Farsta samt till kommunstyrelsens handikappråd. Delbetänkandet kan läsas på eller laddas ned från regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/66468.

Utredningens uppdrag har varit att undersöka möjligheterna att som villkor för serveringstillstånd eller på annat sätt uppställa krav på utbildning av tillståndshavare, serveringsansvarig personal eller andra som arbetar på serveringsställen. Utredningen har också haft i uppdrag att lämna förslag på hur diskriminering på serveringsställen skall förhindras eller försvåras genom ändringar i alkohollagen (1994:1738) och att uppmärksamma möjligheterna att genom utbildningsinsatser motverka diskriminering. Förslagen syftar bl.a. till att minska alkoholrelaterat våld, ungdomsfylleri och diskriminering på restauranger och krogar. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 23 oktober 2006,

dnr 099-629/2006.

 

Ledamoten Gunnar Sandell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden Christina Becker m.fl. (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m.fl. (m) och Bertil Fredriksson (kd) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd överlämnar föreslaget remissvar till kommunstyrelsen som

sitt eget.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§223 Remiss om nytt serveringstillstånd för Pizzeria Thessaloniki i Hökarängen

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet hade utsänt en remiss till stadsdelsnämnden rörande nytt tillstånd för alkoholservering på Pizzeria Thessaloniki. Restaurangen är belägen på Hauptvägen 90 i Hökarängen. Ansökan avser fullständiga rättigheter till servering till allmänheten med en serveringstid mellan kl. 11.00 och 22.00. Dessutom ansöks om tillstånd för uteservering kl. 11.00-21.30. Kommunfullmäktige har i riktlinjer framhållit att det är angeläget att stadsdelsnämnderna yttrar sig över eventuella sociala olägenheter som kan befaras uppstå på grund av lokalens läge i stadsdelen. Förvaltningen har ingen invändning mot ansökan. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 26 oktober 2006, dnr 309-684/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd överlämnar föreslaget remissvar till kommunstyrelsen som

sitt eget.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§224 Upphandling av entreprenad avseende park- och gatuskötsel inom Farsta s...

Avtalet avseende park- och gatuskötsel inom Farsta stadsdelsområde löper ut den 30 september 2007. Stadsdelsnämnden fattade i augusti 2005 beslut om förlängning av avtalet från den 1 oktober 2006 till och med den 30 september 2007. Någon möjlighet till ytterligare förlängning finns inte. Genomförandet av upphandlingen är tidsberäknat till cirka tio månader. Detta förutsätter att stadsdelsförvaltningen har ett förslag till förfrågningsunderlag till nämndens sammanträde i februari 2007. Då ansvaret för renhållning och vinterväghållning från och med den 1 januari 2007 övergår till trafiknämnden kommer endast parkskötseln att omfattas av upphandlingen. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att påbörja upphandlingen av parkskötsel under november 2006 med målet att teckna nytt entreprenadavtal från och med den 1 oktober 2007. Förelåg stadsdelsförvalt-ningens tjänsteutlåtande, daterat den 6 oktober 2006, dnr 105-705/2006.

 

Ledamöterna Gunnar Sandell m.fl. (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

 

Ordföranden Christina Becker (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde proposition på yrkandet om bordläggning och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

 

Ordföranden förklarade sig därefter finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att påbörja upphandling av

parkskötsel i enlighet med vad som anges i föreliggande tjänsteutlåtande.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamöterna Gunnar Sandell m.fl. (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) till förmån för eget yrkande.

 

§225 Översyn av sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatrin (2)

En översyn av sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatrin gjordes i början av året och presenterades för nämnden den 20 april och 18 maj 2006. Förvaltningens förslag var att inriktningen på arbetsträning skulle öka. I översynen ingick också att se över lokalerna, dels utifrån verksamheternas inriktning, dels utifrån vad som är ekonomiskt möjligt.

Förvaltningen föreslår i detta ärende att Emma-verksamheten bedrivs i en gemensam lokal. Förslag till lokal är Tallkrogens Hus som, om erforderliga beslut fattas, planeras bli tillgängligt i januari 2007. Lokalen ger många fördelar och öppnar för utvecklat samarbete med bl.a. boendestödet som också får plats. Sysselsättningsverksamheterna fortsätter att utvecklas. I den föreslagna Emma-lokalen finns möjlighet att ordna arbetsträning. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 25 oktober 2006, dnr 502-255/2006.

 

Ledamöterna Gunnar Sandell m.fl. (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade att ärendet skulle återremitteras samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden Christina Becker m.fl. (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m.fl. (m) och Bertil Fredriksson (kd) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden ställde proposition på yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

 

Ordföranden ställde därefter förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Christina Becker m.fl. (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m.fl. (m) och Bertil Fredriksson (kd) framlagda förslaget till beslut.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner översynen och de föreslagna åtgärderna,

innebärande att Emma-verksamheten flyttar till Tallkrogens Hus samt att

utvecklingen av arbetsträningsverksamheter fortsätter.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på hur Emma-Kuggens och Emma-Caféets verksamhet ska kunna bibehållas och utvecklas i Tallkrogens hus.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut om att ärendet skulle avgöras idag anfördes av ledamöterna Gunnar Sandell m.fl. (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v).

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamöterna Gunnar Sandell m.fl. (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

att återremittera ärendet

 

att därutöver anföra följande

 

Nämnden anser att det är mycket viktigt att invånare med psykiska funktionshinder garanteras insatser av god kvalité och ett respektfullt bemötande. Arbetet med att utveckla dessa insatser ska utgå från brukarnas behov. Dessa sköra personer ska ha så goda livsvillkor som möjligt.

 

Nämnden accepterar inga minskade resurser för socialpsykiatrin. Förvaltningen får i uppdrag att utreda om brukarna själva kan driva verksamheten i egen regi. Nämnden ställer resurser till förfogande minst motsvarande dagens kostnadsnivå.”

 

§226 Ansökan om bidrag till aktivitet och samvaro för äldre

Farsta stadsdelsnämnd beslutade i samband med verksamhetsplanen för 2006 att avsätta 100 000 kronor att fördelas till föreningar som bidrar till att äldres ensamhet bryts och att de erbjuds intellektuell stimulans. Ansökningar har inkommit från Farsta Gym & WorkoutCenter, Kastanjegårdens Vänner samt PRO Sköndal. Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas till de föreningsdrivna verksamheterna. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteut-låtande, daterat den 31 oktober 2006, dnr 008-655/2006, 008-648/2006 och 008-636/2006.

 

Ledamöterna Gunnar Sandell m.fl. (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade att ärendet skulle återremitteras, att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att återkomma med ärendet vid decembersammanträdet samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden ställde proposition på yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

 

Ordföranden Christina Becker m.fl. (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m.fl. (m) och Bertil Fredriksson (kd) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut.

 

Ledamoten Gunnar Sandell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde därefter förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Christina Becker m.fl. (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m.fl. (m) och Bertil Fredriksson (kd) framlagda förslaget till beslut.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd avslår förvaltningens förslag till beslut.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut om att ärendet skulle avgöras idag anfördes av ledamöterna Gunnar Sandell m.fl. (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v).

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamöterna Gunnar Sandell m.fl. (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

att återremittera ärendet

 

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ärendet vid decembersammanträdet

 

samt att därutöver anföra följande

 

Nämnden konstaterade i verksamhetsplanen för året att en intressant rapport lämnats om uppsökande verksamhet riktad till äldre inom vårt stadsdelsområde. En av de viktiga resultaten var att ensamheten var ett problem för många. Detta framgår även av många andra undersökningar av äldres livsvillkor. De äldre vill ha stimulans av mer intellektuell art samt möjlighet träffas. Nämnden uppdrog då åt förvaltningen att fortsätta det aktiva arbetet så att föreningar inom området medverkar  till att de äldres ensamhet bryts. Nämnden avsatte, i en första omgång, 100 000 kronor i en pott att fördelas till de föreningar som ville utveckla och genomföra verksamhet för att öka livskvalitén för seniorerna.

 

Nämnden uppdrog 15 juni åt förvaltningen att genomföra en konferens för alla föreningar inom stadsdelsområdet för att diskutera detta bidrag, lokalsituationen samt övriga frågor föreningarna ville ta upp. Förvaltningens förslag om konferensen presenterades vid nämndens möte i september. Den nya majoriteten avvisade förslaget.

 

Nämnden är angelägen om att pröva nya vägar för att höja de äldres livskvalité. De i ärendet föreslagna åtgärderna är föga nydanande varför nämnden uppdrar åt förvaltningen att på nytt kontakta tänkbara föreningar för att få in ytterligare förslag.”

 

§227 Redovisning av sommarkoloniverksamheten år 2006

I samband med beslut om stadens budget för år 2000 genomförde kommunfullmäktige förändringar av mål, ansvar och organisation för stadens sommarbarnsverksamhet. Syftet var att bredda utbudet av kolloarrangörer, öka valfriheten och möjligheterna för fler barn att få plats på kollo samt att sänka kostnaderna. Verksamhetsansvaret för kollo fördes därmed över från idrottsförvaltningen till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningen upphandlar nu kolloverksamhet hos enskilda entreprenörer. I upphandlingen inför sommaren 2006, gemensamt genomförd av alla stadsdelsnämnder i staden, upphandlades ramavtal med sju entreprenörer med möjlighet till ett års förlängning. I beslutet om budget för 2006 avsattes 3,2 miljoner kronor för kolloverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade under våren att tillföra stadsdelsnämnderna ytterligare medel för kolloverksamhet. Enligt beslutet tillfördes Farsta stadsdelsnämnd 325 tusen kronor, samma belopp som för 2003, 2004 och 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 12 oktober 2006, dnr 407-706/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

 

§228 PM - Svar på skrivelsen "Läget och åtgärder för arbetslösa"

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 26 oktober 2006 anmälde nämndens majoritet

skrivelsen ”Läget och åtgärder för arbetslösa” till stadsdelsförvaltningen för beredning. I skrivelsen begärdes en redovisning av vilka åtgärder som genomförs eller planeras för ungdomar mellan 18 och 24 år, utomnordiska medborgare samt för långtidsarbetslösa. I denna promemoria besvarar förvaltningen skrivelsen. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 9 november 2006, dnr 599-699/2006.

 

Ledamoten Gunnar Sandell (s) tackade förvaltningen för det arbete som lagts ned på svaret.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§229 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I ärendet redovisas en prognos per den 31 oktober 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 13 november 2006, dnr 103-188/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

§230 Information och frågor från nämnden

Tjänstgörande ersättaren Harry Wikner (s) väckte en fråga om Näridrottsplatsen i Gubbängen. Frågan gällde skälet till att den bekymmersamma parkeringssituationen för de kringboende ännu inte lösts. Nämnden hade tidigare påtalat att åtgärder borde vidtas i samband med projektets genomförande.

Förvaltningen kunde för tillfället inte besvara frågan och bad att få återkomma till nämnden med en förklaring.

 

Ledamoten Gunnar Sandell (s) framhöll betydelsen av att de pågående arbetena i samband med nydaningen av Farsta centrum genomförs innan julhandeln kommit igång på allvar.

Förvaltningen förklarade att markarbetena enligt överenskommelse ska vara klara första veckan i december.

 

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar redogjorde på fråga från Gunnar Sandell för budgetplaneringen inför 2007. Enligt tidsplanen kommer två beredningsmöten att hållas i Hökarängens konferens, Pepparvägen 9, tisdagen den 12 december kl. 18-20 respektive tisdagen den 9 januari 2007 kl. 18-21. Gillis Hammar meddelade vidare att nämnden, med den nyvalda representationen, bör behandla budgeten i slutet av januari.

 

§231 Stadsdelsdirektörens information

Gillis Hammar meddelade att en inbjudan till julbuffé efter sammanträdet den 14 december hade delats ut till nämnden.

 

Gillis Hammar tillkännagav att han den 1 januari 2007 kommer att tillträda befattningen som stadsdelsdirektör i den nybildade stadsdelsförvaltningen Enskede Årsta-Vantör. Ulla Thorslund från Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning kommer samtidigt att tillträda befattningen som stadsdelsdirektör för Farsta stadsdelsförvaltning.

 

Gillis Hammar meddelade att kontakter hade tagits med idrottsförvaltningen med anledning av att Farsta stadsdelsnämnd i en skrivelse, anmäld vid sammanträdet den 18 maj 2006, hade uppmärksammat idrottsnämnden, marknämnden och stadsbyggnadsnämnden på behovet av att bygga en fullstor idrottshall i Hökarängen.

 

§232 Övriga frågor

Ordföranden Christina Becker (fp) framförde ett tack till nämnd och förvaltning från Fastighetsägarföreningen i Norra Sköndal (NSF), för det goda resultat som uppnåtts med upprustningen av lekparken Skallet, ett projekt inom Stadsdelsförnyelsen som nyligen avslutats.   

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 233-234