Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-25

Sammanträde 2007-01-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga programpunkter finns anmälda till frågestunden.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

REMISSER/YTTRANDEN

4 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Trettondagen m.m. i stadsdelen Hökarängen

Dnr: 302-738/2006

Till stadsdelsnämnden har för yttrande remitterats ett förslag till detaljplan för kvarteret Trettondagen m.m. i stadsdelen Hökarängen. Planförslaget möjliggör att den befintliga tvättstugan på Onsdagsvägen ersätts av ett bostadshus i fyra våningar med ca 21 lägenheter. Byggherre är AB Stockholmshem. Parkmark som ansluter till bostadshusen i kvarteren Skottåret och Seklet omvandlas till fastighetsmark och en ny tvättstuga i ett plan kan uppföras inom kvarteret Seklet. Intill det nya bostadshuset anläggs tio parkeringsplatser samt en handikapparkeringsplats.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

5 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Rågsikten 3 m.m. i stadsdelen Hökarängen

Dnr: 302-740/2006

Till stadsdelsnämnden har för yttrande remitterats ett förslag till detaljplan för kvarteret Rågsikten 3 m.m. i stadsdelen Hökarängen. Planförslaget möjliggör en utökning av butiksytan för den livsmedelsbutik som finns vid torget i Hökarängens centrum. Gatuplanteringen väster om Pepparvägen omvandlas till torg och utökas genom att Pepparvägen görs smalare vid anslutningen till Fagersjövägen. Därigenom kan en ny parkeringsplats med elva platser rymmas på den torgytan. Enligt redovisad tidsplan bedöms antagande av planen kunna ske andra/tredje kvartalet 2007.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Remiss av förslag till detaljplan för del av kvarteret Taburetten m.m. i stadsdelen Hökarängen

Dnr: 302-757/2006

Till Farsta stadsdelsnämnd har för yttrande remitterats stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för del av kvarteret Taburetten m.m. i stadsdelen Hökarängen. Planförslaget innebär att en mindre del av parkmarken Gubbängen 1:1 överförs till fastigheten Taburetten för att möjliggöra byggnad av en friliggande tvättstuga som ska betjäna de boende i de intilliggande bostadshusen. Hela planområdet omfattar ca 175 kvm, varav ungefär hälften utgörs av den nuvarande parkmarken. Tvättstugan uppförs i ett plan och upptar en yta av ca 64 kvm. Ägare av kvartersmarken är AB Stockholmshem.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

7 Underlag för miljöbedömning m.m. för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm

Dnr: 306-745/2006

Till Farsta stadsdelsnämnd har för yttrande remitterats trafikkontorets utredning "Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm". Syftet med utredningen har varit att ta fram ett underlag till beslut om den fortsatta snöhanteringen i Stockholms stad. Alternativa lösningar för borttransport av snön har studerats och bedömts utifrån deras miljöpåverkan och andra aspekter, såsom ekonomi, trafiksäkerhet m.m. En del i utredningen har också varit att undersöka möjligheten att utnyttja snön som resurs för kyländamål. Projektet har finansierats av Stockholms stads miljömiljard. I utredningen har tre olika alternativ för framtida snöhantering jämförts med avseende på ett antal faktorer.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

SEKRETESSÄRENDEN

8 Gemensam upphandling av skötsel av dammar och fontäner

Dnr: 105-30/2007

Skötseln av stadsdelens parker och fontäner ingår i det avtal som finns avseende gatu- och parkskötsel och som upphör att gälla 30 september 2007. En ny upphandling är under förberedande. Skötseln av dammar och fontäner bör separeras ifrån parkskötsel, då det är två vitt skilda kompetensområden och då det finns ett omfattande regelverk kring skötseln av t.ex. plaskdammar. Stadsdelsförvaltningarna i söderort och trafikkontoret planerar därför att genomföra en gemensam upphandling av skötseln av dammar och fontäner. För stadsdelsnämnden Farstas del uppskattas kostnaden för damm- och fontänskötsel till cirka 200 tusen kronor per år. Genom att genomföra upphandlingen gemensamt med övriga förvaltningar i söderort samt trafikkontoret skapas underlag för en kostnadseffektiv skötsel, som bl.a. omfattar helgtillsyn av dammar.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

9 Ansökan om bidrag till integrationssekreterartjänst

Dnr: 008-748/2006

Centrumkyrkan i Farsta bedriver arbete bland flyktingar och asylsökande med en integrationssekreterare anställd på heltid. Verksamheten består bl.a. av projektarbete och klientkontakter, där integrationssekreteraren stödjer flyktingar och asylsökande i olika frågor. Centrumkyrkan har till stadsdelsförvaltningen inlämnat en ansökan om bidrag med 100 000 kronor för delfinansiering av flyktingsekreterartjänsten. Förvaltningen är medveten om det behov av stöd som finns bland flyktingar och asylsökande inom stadsdelsområdet. I den för år 2007 tilldelade budgeten finns dock inte utrymme att bevilja bidraget.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

10 Hälso- och sjukvårdsansvar för Edö/Ängsö äldreboende och Postiljonens äldreboende

Dnr: 506-31/2007

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten. I januari 2007 träder en ny organisation i kraft vid Edö/Ängsö respektive Postiljonens äldreboenden. Organisationen har setts över och chefer med övergripande ansvar har anställts. Hemsjukvården har delats upp och ingår som en del i respektive boende. Förvaltningen föreslår att de övergripande cheferna för Edö/Ängsö äldreboende respektive Postiljonens äldreboende utses till verksamhetschefer för sina respektive områden från och med den 1 februari 2007. Avdelningschefens uppdrag som verksamhetschef för de båda äldreboendena föreslås upphöra från samma datum.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

11 Inrättande av "Medborgarförslag" i Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 004-8/2007

Stadsdelsnämnden gav i skrivelse daterad den 14 december 2006 stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ordna så att allmänheten kan lämna s.k. medborgarförslag. Förvaltningen föreslår att denna möjlighet införs från och med den 1 februari 2007. Någon formaliserad hantering med särskild rutin och arbetsordning för medborgarförslag har tidigare inte funnits inom stadsdelsnämnden. Inkomna förslag har hanterats i enlighet med de rutiner som finns och som gäller för alla till nämnden inkommande handlingar. I detta ärende ger förvaltningen ett förslag till arbetsordning och rutin för hantering av medborgarförslag.

Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

12 Utseende av ledamot och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd i Farsta

Dnr: 002-689/2006

En ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd har avsagt sig sitt uppdrag. I detta ärende föreslås att en hittillsvarande ersättare utses till ny ledamot och att en ny ersättare fyller den vakanta ersättarplatsen.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

13 Information och frågor från nämnden

14 Stadsdelsdirektörens information

16 TILLÄGGSÄRENDE. Ekonomisk månadsrapport per den 31 december 2006

Dnr: 103-188/2006_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärenden:

1. Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

2. Information om anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

§11 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte ledamoten Anita Fehrnström (s) justera protokollet den 2 februari 2007.

 

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 14 december 2006.

 

§12 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§13 BUDGETÄRENDE. Verksamhetsplan och budget 2007 för Farsta stadsdelsnämnd

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 9 januari 2007, dnr 102-12/2007.

 

Ledamoten Anita Fehrnström m.fl. (s) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Patrik Slimane (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad han föreslagit.

 

Ledamoten Magnus Welroos (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad han föreslagit.

 

Ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m) samt ledamöterna Vladan Bošković (fp) och Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde proposition på framställda yrkanden och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

 

Votering begärdes.

 

Sammanträdet ajournerades tio minuter på ordförandens initiativ för överläggningar av sammanträdesteknisk natur.

 

Sammanträdet återupptogs. Ordföranden förklarade att votering skulle verkställas och föreslog följande voteringsproposition, som godkändes av nämnden:

 

För att få fram ett motförslag till förvaltningens förslag ställs först proposition på vart och ett av yrkandena från ledamöterna Anita Fehrnström m.fl. (s), Patrik Slimane (mp) och Magnus Welroos (v).

 

Den som därefter i omröstningen vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som vill bifalla det vinnande motförslaget röstar nej. Vinner ja, har nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

 

Voteringen verkställdes.

 

Ordföranden ställde först proposition på yrkandena från ledamöterna Anita Fehrnström m.fl. (s), Patrik Slimane (mp) och Magnus Welroos (v) och förklarade sig finna att yrkandet från

Anita Fehrnström m.fl. (s) skulle utgöra motförslag till förvaltningens förslag.

 

Ordföranden ställde därefter i själva omröstningen yrkandet från Anita Fehrnström m.fl. (s) mot förvaltningens förslag.

 

Omröstningen utföll med 7 jaröster, 5 nejröster och 1 nedlagd röst.

Ja svarade ordföranden Birgitta Holm (m) och ledamöterna Lennart Isacsson (m), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (m), Arne Fredholm (m), Anna Jäderlind (m), Vladan Bošković (fp) samt Bertil Fredriksson (kd).

Nej svarade ledamöterna Anita Fehrnström (s), Karin Lekberg (s), Juan Carlos Cebrian (s) och Magnus Welroos (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Wester (s).

Ledamoten Patrik Slimane (mp) avstod från att rösta.

 

Efter genomförd rösträkning förklarade sig ordföranden finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 79,9 mnkr inom anslag 1 och 2,9 mnkr inom anslag 2. 

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer om tillägg för rörliga team med 1,1 mnkr.

 

4.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 1,0 mnkr i stimulansmedel för utbyggnad

av särskilt boende för hemlösa.

 

5.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner förslaget till resultatenheter.

 

6.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Anita Fehrnström m.fl. (s) och ledamoten Magnus Welroos (v) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

1.      avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för 2007

2.      uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan och budget för 2007 som bygger på Socialdemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige

3.      uppdra åt sdf att satsa ännu mer resurser så att alla som kan arbeta får arbete, i nära samverkan med Arbetsförmedlingen

4.      uppdra åt sdf att driva på arbetet med förändringen av Larsboda företagsområde

5.      uppdra åt sdf att fortsätta med åtgärder för integration, för att förhindra diskriminering

6.      uppdra åt sdf att följa och löpande rapportera till SDN om bostadsbyggandet inom området

7.      uppdra åt sdf att via kommunstyrelsen begära en möjlighet att särskilt anmäla önskemål till Bostadsförmedlingen om flyttning till/från/inom Farsta-området

8.      uppdra åt sdf att driva på arbetet med bygge av ett nytt, högt, vackert spännande hus i Farsta centrum – ”Farsta Torn”               

9.      uppdra åt sdf att tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör sdf och Idrottsförvaltningen driva på arbetet med fritidsverksamhet på Högdalstopparna som en del av utvecklingen av Ekopark Syd

10.  uppdra åt sdf att tillsammans med AB Stadsholmen och Idrottsförvaltningen arbeta för utveckling av Farsta gårdsområdet med gården, Farsta Idrotts -och simhall, Farsta Idrottsplats och Farsta strand badet som en del av utvecklingen av Ekopark Syd

11.  uppdra åt sdf att satsa mer på vår närmiljö genom klottersanering, god belysning, blommor, bad i Fagersjö, badbrygga Farsta strand, åtgärder för att återställa Magelungen

12.  uppdra åt sdf att arbeta för en ny idrottshall i Hökarängen, vid Hökarängsskolan

13.  uppdra åt sdf för att öka tryggheten för invånarna genom att intensifiera det förebyggande arbetet via lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ), sdf ska överväga om Fryshusets Lugna gatan ska medverka i detta arbete

14.  uppdra åt sdf att tillsammans med Stockholm Business Region arbeta för att utveckla näringslivet i området utifrån Söderortsvisionen, bl a närservicen i varje stadsdelscentrum samt att etablera en polishögskola och socionomutbildning i Farsta Terassen i samverkan med Södertörns och Ersta Sköndals högskola

15.  uppdra åt sdf att utveckla kvalitén i förskolan, samt att satsa särskilt på jämställdheten

16.  uppdra åt sdf att fortsätta arbetet med att förbättra de kommunala skolorna så att ingen efterfrågar alternativ

17.  uppdra åt sdf att särskilt avsätta resurser i konsumentvägledningen för rådgivning åt invånare som överväger att omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt

18.  uppdra åt sdf att avsätta resurser för att förhindra vräkningar

19.  uppdra åt sdf att tillsammans med landstinget, BRÅ mfl arbeta vidare med en satsning på folkhälsan

20.  uppdra åt sdf att fortsätta utveckla den framgångsrika satsningen på fritidsverksamhet för unga och kultur för alla. Fritidsgårdarna ska vara öppna när ungdomarna vill ha tillgång till dem.

21.  uppdra åt sdf att fortsätta den uppskattade verksamheten med ”fixare Malte” för äldre

22.  uppdra åt sdf att fortsätta arbetet för att bryta de äldres ensamhet bl a genom träffpunkter i varje stadsdel där föreningarna inom området medverkar, för aktiva föreningar avsätts 100.000 kr i en särskild pott

23.  uppdra åt sdf att förbättra den mat vissa äldre får via äldreomsorgen samt arbeta för att flera äldre ska kunna äta gemensamt

24.  uppdra åt sdf att i samverkan med landstinget permanenta och utveckla projektet med Närvårdscentralen i Hökarängen

25.  uppdra åt förvaltningen att genomföra hälsosamtal tillsammans med landstinget för invånare över 75 år som inte har insatser från hemtjänsten

26.  uppdra åt sdf att medverka i arbetet med fastighetsägarens förändringar av Farsta sjukhem så att dessa blir så små som möjligt

27.  sdf tillsammans med trafikkontoret verkar för 30 km begränsning på alla vägar inom området förutom Nynäsvägen, Magelungsvägen och Örbyleden

28.  uppdra åt sdf att tillsammans med SL genomföra en översyn av busslinjerna i Farsta-området

 

samt att därutöver anföra följande:

 

Farsta-området grönt -  attraktivt – spännande - rättvist!

Farsta-området är grönt och vackert. Här finns 10 stadsdelar, med 46 000 invånare. Här finns engagerade och kunniga invånare, bra bostäder, gröna fina fritidsområden samt många arbetsplatser. Nämnden vill göra Farsta-områdets stadsdelar ännu attraktivare, roligare och mer spännande. Vi är stolta över vår hembygd. Vi vill fortsätta utveckla den tillsammans med alla invånare. 

 

Högeralliansens budget ger 180 miljoner mindre till Farsta-området!

Vi är stolta över vårt Farsta-område men inte nöjda. Om kommunfullmäktige beslutat enligt socialdemokraternas budgetförslag hade nämnden haft 180 miljoner kronor mer att använda för verksamhet åt invånarna i området! Dessutom hade grundskolan och skolbarnomsorgen varit kvar inom nämndens ansvar. Då kunde nämnden enkelt och effektivt byggt vidare på samarbetet mellan förskolan och grundskolan, fritidsverksamheten, socialtjänsten. Skolan ska vara en naturlig mötesplats i varje stadsdel som invånarna bl a genom föreningarna kan ha nytta av – även detta fungerar bättre om stadsdelsnämnden är ansvarig. Socialdemokratiska budgeten innehåller även kraftfulla satsningar på kompetensutveckling samt en miljard för att rusta upp ytterstadens skolor, torg och boendemiljöer.

 

Alla ska ha arbete

Nämnden kräver att alla ska ha ett arbete. Det motverkar segregation och social utslagning. Arbete åt alla kräver en expansiv näringspolitik och flera småföretagare. Detta ger arbete åt flera samt service åt oss invånare. Larsboda företagsområde ska utvecklas enligt den planering som utarbetats så att fler företagare vill flytta dit, så att det blir en plats för idrott och bostäder. Larsboda bör bli ett attraktivt kluster, med Telia som draghjälp, som lockar till sig näringslivsaktörer. Farsta Terrassen i Farsta centrum ska fyllas med verksamhet. Nämnden anser att vi bör ha en näringslivsstrateg som arbetar för fler företag därmed fler arbeten, gärna i samverkan med våra grannstadsdelar och kommuner.

 

Arbetsmarknaden måste vara öppen för alla oavsett etnisk bakgrund. Nämnden vill fördjupa arbeta tillsammans med arbetsförmedlingen i Farsta. Särskilt viktigt är det att inga unga går från skolan direkt till arbetslöshet. Om någon ungdom är arbetslös mer än 6 månader ska nämnden erbjuda projektjobb i stadsdelsförvaltningen.

 

Goda livsvillkor för alla

Nämnden arbetar för solidaritet, rättvisa och allas trygghet. Alla, även de sköra, i Farstaområdet ska ha ett gott liv. Nämnden ska arbeta aktivt för en tillgänglig stad för alla. Pågående arbete för en strandpromenad utmed vår sida av Magelungen är en del av detta.

 

Stockholm genomsyras av olika erfarenheter och möten mellan olika traditioner. En femtedel av oss i Farsta-området har det som i statistiken kallas för utländsk bakgrund, åtta procent har annat medborgarskap än svenskt. Många kommer från olika delar av Sverige. Stockholmare och farstabor är vi alla! Det är en tillgång, det ger möjligheter. Nämnden ska ta tillvara mångfalden.

 

Staden måste vara värdig sina invånare. Detta oavsett om man är fattig eller rik, kvinna eller man, sexuell läggning, funktionshinder. Alla ska bli behandlade med respekt. Det är en mänsklig rättighet! Boendestödet för funktionshindrade avvecklas enligt sdf. Nämnden är tveksam till om ”hemtjänst i assistentliknande” former är bättre!

  

Nämnden arbetar för ett tryggt och attraktivt Farsta-område där alla invånare är behövda, har lika möjligheter till utbildning och jobb. Där alla barn och ungdomar har en bra uppväxt. Där alla har goda livsvillkor, det är vår största utmaning den kommande mandatperioden.

 

Bygg det ekologiskt, hållbara, trygga och rena närsamhället

Miljön är en viktig fråga. Nämnden ser den som avgörande för hur vi, våra barn och deras barn ska få det i framtiden. Vi alla kan bidra genom att tänka och handla ekologiskt. Vi vill satsa ordentligt på förändringar av transporterna, på energi/uppvärmningen. Nämnden kan bidra genom vissa åtgärder men främst genom att öka invånarnas kunskaper inom området. Nämnden är mycket angelägen om att utveckla den grund som finns samt använda de goda resurser vi har inom detta område. Högeralliansen vill enligt uppgift avrusta inom området vilket vi anser är ytterligare ett svek mot väljarna.

 

Nämnden ska bygga så att samhället och boendet fungerar för alla, har god kvalité och rimliga hyror samt god tillgänglighet. Äldre, med behov av det, ska få äldreboende med service. Nämnden vill införa en särskild kö i bostadsförmedlingen för byten inom Farsta-området.

 

Nämnden slår vakt om hyresrätter. I nybyggen ska hälften vara hyresrätter, hälften bostadsrätter.

 

Nämnden vill bygga Farsta Torn, ett högt hus som ska ersätta T-banehuset i Farsta. Där ska finnas bostäder, hotell, bio, möteslokaler och nya delar av Farsta centrum.

 

Dags att sätta igång förändringen av Högdalstopparna. Där planeras för skatebord, café, skärmflygning, promenader, fågelskådning. Vi vill utveckla området - Farsta gård, Farsta IP, Farstahallen, Farsta strandbadet - till ett kulturcentrum, ett idrottscentrum, en folkpark. Då går det inte att genomföra högeralliansens förslag om kraftig hyreshöjning för Farsta Gård. Nämnden tar genom de föreslagna åtgärderna de första stegen mot Ekopark Syd som ska bli ett bra fritidsområde för oss alla.

 

Vårt område ska hållas rent genom gemensamma insatser. Vi ska rusta upp miljön genom blommor och välskötta parker. Vi ska bygga strandpromenader utmed Drevviken och Magelungens stränder. Vi ska ha bra gatubelysning för att öka tryggheten. Vi ska satsa på renhållning och gemensamma städdagar i samarbete med skolan och föreningslivet och sist men inte minst åtgärda klotter inom 48 timmar. Vi ska satsa på en bättre snöröjning så att alla kan ta sig fram inom Farsta-området.

 

Nämnden har noterat högeralliansens beslut om att skära ner resurserna för räddningstjänsten. Vi är oroade av detta då alla är beroende av snabba och kompetenta insatser när något händer!

 

Nämnden genomför en försöksmuddring av en del av Magelungen. Vi ska ordna bad i Fagersjö, och en badbrygga vid Farsta strand.

 

Nämnden ställer krav på närservice med dagligvaror, bankomat, postservice, ATG/Svenska spel i alla stadsdelar. För att alla ska kunna ta sig till servicen och till annan kollektivtrafik behöver närtrafiken (servicelinjerna) utvecklas.

 

Satsa på barn och ungdomar

Nämnden satsar på god kvalité i barnomsorgen med små barngrupper och att fortsätta utveckla jämställdheten.

 

Våra kommunala skolor i Farsta-området ska vara så bra att ingen väljer andra alternativ. Undervisningen, skolmaten och miljön i skolan ska utvecklas. Alla elever ska ha betyg så att de kan söka till gymnasiet. Nämnden anser att det är helt fel att, som högeralliansen i fullmäktige beslutat, samla alla Stockholms skolor under en central förvaltning. Skolorna är viktiga i varje stadsdel, de ska vara samlingspunkten där, de ska ha samlingslokaler för föreningar och enskilda. Skolorna ska samverka med förskolan och fritidsverksamheten, socialtjänsten vilket går mycket bättre om ansvaret är gemensamt.

 

Vad vi har kunnat förstå innebär högeralliansens budget en avsevärt lägre budget för skolorna i Farsta-området än vår majoritets, vilket är ett svek mot väljarna och eleverna samt mot dem som arbetar i skolorna. 

 

Nämnden ska fortsätta satsningen på verksamheter för ungdomar. Vi vill fortsätta satsa på ”Ung i Farsta”, utveckla demokratin och elevråden. Vi vill att våra ungdomar ska stanna i Farsta. Därför ska nämnden tillsammans med ungdomarna utveckla fritidsgårdarna och annan fritidsverksamhet. Nämnden bygger och utvecklar en ny fritidsgård i Farsta strand. Kommunikation med ungdomarna bl a via webben, ska utvecklas. Alla unga ska få möjlighet till jobb under del av sommarlovet. Alla som vill ska få plats på bra kollo.

 

Nämnden vill ge barnen och ungdomarna en trygg uppväxtmiljö där var och en får möjligheter och stimulans att utvecklas efter sin förmåga och i sin takt.

 

Satsa på äldre

Nämnden ska fortsätta utvecklingen av äldreomsorgen så att äldre känner att de är en fortsatt resurs i samhället. De flesta äldre är aktiva och friska. Pensionärerna och deras organisationer har en stor och viktig uppgift i att bidra till utvecklingen i Farsta-området. Vi vill bryta ensamheten hos äldre genom olika aktiviteter. Det ska finnas träffpunkter för invånarna i varje stadsdel, detta inte minst för de äldres behov.

 

Den äldres egna behov ska styra boendet och vilket stöd samhället ska ställa upp med. Servicehusen ska vara kvar som ett av flera olika äldreboenden. Kvarboende i Farsta-området ska stödjas genom lokal bostadsförmedling. Maten ska förbättras - matlådorna ersätts av goda, vackra måltider! Hemtjänsten ska utformas efter invånarnas behov. ”Malte” fixaren som minskar fallolyckor hos äldre, är en uppskattad resurs, som ska finnas kvar och utvecklas.

 

Fastighetsägaren har startat en projektering för ombyggnad av Farsta sjukhem. Nämnden anser att sjukhemmet fungerar utmärkt nu. Om det finns behov av viss upprustning bör den ske varsamt så att inte kostnaderna ökar. Vi ser inget behov av s k trinetter på varje rum – erfarenheten är att de inte används. Nämnden anser att fler bör använda de gemensamma ytorna i sjukhemmet, bl a bör badet göras i ordning och öppnas igen samt boulebanor anläggas i bottenplanet.

 

Bra hälso- och sjukvård

Nämnden kräver en bra och tillgänglig närsjukvård inom Farsta-området och att invånarna har tillgång till specialistvård när det krävs. Det kräver att landstinget och kommunen utvecklar samarbetet. Äldrevårdscentralen i Hökarängen samt närakuten i Farsta är bra exempel på detta. Utbudet av hälso- och sjukvård i Farsta centrum är i dag lite svårt att hitta till, nämnden ser gärna att landstinget verkar för att samla all denna verksamhet på ett ställe!

 

Nämnden ska utveckla folkhälsoarbete som engagerar Farsta-områdets invånare. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram en plan för detta, fler billiga möjligheter till breddidrott, motion, kultur och friluftsliv kan vara delar av en sådan plan.

 

Trafiken förbättras, främst kollektivtrafiken

Nämnden understryker vikten av att kollektivtrafiken fortsätter förbättras, T-banan och pendeltågen måste komma i tid. Vi ska utveckla förbindelserna till Fagersjö och Sköndal. Nämnden vill göra en översyn av busslinjerna i Farsta-området så att invånarna får så bra kollektivtrafik som möjligt.

 

Staden har genomfört 30 km begränsning på många gator i Farsta-området. Det har fungerat bra så nu vill nämnden att alla gator - utom Nynäsvägen, Magelungsvägen och Örbyleden - ska ha 30 som högsta hastighet. Det minskar riskerna för de som går, cyklar eller åker bil samt minskar genomfartstrafiken. Bullret från Nynäsvägen ska minskas. 

 

Kultur och fritid för alla

Nämnden kräver mötesplatser i varje stadsdel. Lokalerna ska vara öppna för alla så att de blir verkliga mötesplatser. Det ska finnas meningsfull, stimulerande fritid som erbjuder kulturaktiviteter som bio, teater, musik, konstutställningar, bibliotek, parkfester, festivaler samt boulebanor både ute och inne. Vi har snart en ny scen på Farsta torg. Vi vill ha nya Fanfaren i Farsta Torn - det nya höga huset vid T-banestationen. Innan det blir klart bör vi ordna billig bio på andra platser t ex i Farsta gymnasiums aula, Vår Teater, Hökarängsskolans ljusgård. Vi ska inte behöva åka in till city för att gå på bio! Vi vill fortsätta satsningarna på idrott för alla.

 

Mer lokal demokrati – satsa på personalen

Stadsdelsnämnderna är viktiga för den nära demokratin. I en så stor stad som Stockholm är blir det väsentligt sämre lösningar om inte de lokalt verksamma får makt och resurser. Inflytandet ska i första hand ske direkt i den verksamhet där jag är elev, boende, patient, anställd. Nämnden anser att det är särskilt viktigt att ungdomar och invånare med utländsk bakgrund engageras.

 

Nämnden har under förra mandatperioden genomfört Stadsdelsförnyelsen. Det var en stor satsning för att genomföra många förbättringar efter omfattande samverkan med invånare i olika delar av Farsta-området. Högeralliansens budget ger inte utrymme för detta vilket vi som invånare mycket beklagar!

 

All gemensam verksamhet ska genomsyras av bra bemötande, ge god service, vara effektiv samt öppen och tillgänglig. Det kräver engagerade invånare och duktig personal som får möjlighet till goda arbetsvillkor och utveckling. Det kräver förtroendevalda som kommunicerar, tar ansvar, vågar välja, fattar beslut samt ser till att dessa genomförs och sedan följer upp resultaten.

 

Högeralliansen har lovat att alla ska få nytt arbete inom 5 dagar. Vi tror att det blir svårt att nå detta mål, även om det är lovvärt. Det är besynnerligt att högeralliansen börjar med att göra det svårare för sig själv genom att budgeten är så snål så att den inte ger utrymme för löner och löneökningar åt alla nu anställda. Vi har inte fått någon redovisning av hur många det rör sig om men uppgifter cirkulerar om 25 medarbetare. Vi ser med stor oro på detta då vi anser att alla medarbetare redan har tuffa jobb, att alla behövs. Risken är stor med högeralliansens budget att pressen på dem som ska göra mera jobb blir för stor, att kvalitén i verksamheten försämras, att arbetsmiljön försämras. Detta drabbar medarbetarna och de invånare som använder nämndens service. Med socialdemokratisk budget hade detta inte varit nödvändigt, dessutom har vi avsättningar för att satsa på medarbetarna bl a genom kompetensutveckling.”

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Patrik Slimane (mp) enligt följande:

 

”Jag anser att nämnden skulle ha beslutat att

 

1.                   avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007

 

2.                   återremittera budget och verksamhetsplan till förvaltningen för omarbetning

med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige som grund

 

3.                   inrätta två tjänster som Agenda 21-samordnare

 

4.                   inrätta ytterligare en tjänst som konsumentvägledare

 

5.                   inrätta en tjänst som energirådgivare som skall arbeta med energieffektivisering  tillsammans förvaltningens egna verksamheter samt företag och hushåll i stadsdelen

 

6.                   genomföra en väsentlighets- och riskanalys som omfattar stadsdelsnämndens alla verksamheter, inte enbart IT-säkerheten

 

7.                   förvaltningen redovisar tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter

 

8.                   arbeta fram en ny miljöpolicy

 

9.                   arbeta fram en upphandlingspolicy med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav på upphandlingar och effektiv uppföljning av upphandlade tjänster

 

10.                 arbeta för att ytterligare minska barngruppernas storlek

 

11.                 minst 25 procent av de livsmedel som serveras i stadsdelens verksamheter ska vara ekologiska samt att man i övrigt prioriterar miljö- och rättvisemärkta varor

 

12.                 vid upphandlingar ska Stockholms stads klausuler mot diskriminering tillämpas

 

13.                 säkerställa att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

 

14.                 erbjuda verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling åt alla arbetssökande med försörjningsstöd

 

15.                 inte införa krav på motprestation som huvudregel för att få försörjningsstöd

 

16.                 förhindra att barnfamiljer vräks.

 

17.                 Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

 

18.                 med tilldelade medel fortsätta projektet att göra Högdalstopparna till en natur- och rekreationsområde, tillsammans med berörda förvaltningar

 

19.                 påbörja planeringen för en ”Ekopark Syd” tillsammans med berörda förvaltningar och föreningar

 

20.                 arbeta för att ett kommunalt utbildnings- och resurscentrum för hållbar enerigproduktion/konsumtion etableras i Farsta

 

21.                 arbeta med att skydda och vårda Farstas sjöar tillsammans med berörda förvaltningar

 

22.                 arbeta för att det införs 35 timmars arbetsvecka för all personal i stadsdelen.

 

23.                 i arbetet med parkplan för Farsta utveckla befintliga parkers skötsel samt rekreativa och ekologiska värden.

 

24.                 Behålla den uppskattade fixartjänsten

 

25.                 arbeta för att trafikbullret minskar i stadsdelen, med bullervallar och bullerplank

 

26.                 Utöka begreppet kvinnofrid till med begreppet mansfrid och verka för att en handlingsplan för våld mot män arbetas fram.

 

27.                 Göra Mossens gård till en kulturgård och inte sälja den.

 

Samt därutöver anföra följande

 

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2007 präglas av nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. Samtidigt uppgår omstruktureringskostnaderna i staden till 250 miljoner kronor. Dessa pengar skulle komma till större nytta för invånarna om man i stället använde dem ute i verksamheterna; inom förskola, skola, äldreomsorg och miljöarbete.

 

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 264 Mkr mer än den borgerliga majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2007 betyda drygt 15 Mkr mer för Farsta än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

 

Centraliseringarna och sammanslagningarna av flera verksamheter innebär en drastisk nerbantning av kompetensen inom förvaltningen, som i stället måste upphandla externa tjänster. Då är det ännu viktigare att man säkerställer dessa tjänsters kvalitet genom en väl fungerande upphandlingsfunktion inom förvaltningen och en effektiv uppföljning. För att försäkra sig om att den föreslagna omfattande organisationsförändringen ger mervärde krävs en seriös riskanalys, vilket saknas i majoritetens förslag.

 

Det är mycket allvarligt att Agenda 21-verksamheten läggs ner. Miljöfrågorna slutar inte att existera bara för att man slutar att arbeta med dem. Vi måste stärka och utveckla miljö- och demokratiarbetet i en stark Agenda 21-verksamheten.

 

En mycket viktig del i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser är att minska energiförbrukningen. En tjänst som energirådgivare bör inrättas i stadsdelen, som ska arbeta tillsammans förvaltningens egna verksamheter samt med företag och hushåll i stadsdelen.

 

Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är bra t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan och det är utmärkt att konsumentvägledningen inte tas bort helt. Men vi vill öka konsumentvägledningen till att vi minst når Konsumentverkets riktlinjer på en vägledare per 20 000 invånare.

 

Matens betydelse för äldre är onekligen stor, men även för barn spelar maten en viktig roll. Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat spelar stor roll för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är viktigt att andelen ekologiskt odlad mat i stadsdelens verksamheter ökar kraftigt.

 

Efter många års arbete har Miljöpartiet lyckats få in en klausul mot diskriminering i stadens upphandlingar. Det är viktigt att arbeta vidare med detta verktyg. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

 

Stadsdelsnämnden ska utveckla verksamheter för individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd.

 

Personer som av psykiska eller fysiska orsaker inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering och inte nekas försörjningsstöd. I de fall försörjningstagare utför arbete t. ex. i en verksamhet som kommunen anordna så ska lön för arbete utgå.

 

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Det är mycket viktigt att leva upp till socialtjänstlagens krav på individuella bedömningar före avslag. Familjer ska inte behöva riskera att få en hel månads försörjningsstöd indraget därför att man t. ex. har varit sjuk någon dag utan att hinna meddela detta i tid.

 

Söderort har många vackra parker och grönområden. Trevliga grönområden stimulerar till utevistelse och aktivitet, påskyndar läkningsprocesser samt bidrar till ökad livskvalitet på många sätt. Äldre har dessutom begränsade möjligheter att ta sig till andra platser och den absoluta närmiljön och det är därför av speciellt stor vikt för gruppen äldre att deras närmiljö är harmonisk. Skötseln av parker och grönområden bör även inriktas på utveckling av värden - rekreativa såväl som ekologiska.

 

Vi i miljöpartiet vill som friskvårdsinsats satsa på sänkt arbetstid för att öka människors livskvalitet, minska stress och sjukdomar, ge föräldrar mer tid för sina barn och öka demokratin.

 

Vi vill satsa ordentligt på förändringar av transporterna, på energi/uppvärmningen. Nämnden kan bidra genom vissa åtgärder men främst genom att öka invånarnas kunskaper inom området. Nämnden är mycket angelägen om att utveckla den grund som finns samt använda de goda resurser vi har inom detta område.

 

Vi vill också se fler möjligheter att konsumera kultur i Farsta med bland annat med konsthall, musik och film. Lokala föreningar eller grupper bör uppmuntras till detta, och då särskilt med nya kulturella initiativ.”

 

§14 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Trettondagen m.m. i sta...

Till stadsdelsnämnden hade för yttrande remitterats ett förslag till detaljplan för kvarteret Trettondagen m.m. i stadsdelen Hökarängen. Planförslaget möjliggör att den befintliga tvättstugan på Onsdagsvägen ersätts av ett bostadshus i fyra våningar med ca 21 lägenheter. Byggherre är AB Stockholmshem. Parkmark som ansluter till bostadshusen i kvarteren Skottåret och Seklet omvandlas till fastighetsmark och en ny tvättstuga i ett plan kan uppföras inom kvarteret Seklet. Intill det nya bostadshuset anläggs tio parkeringsplatser samt en handikapparkeringsplats. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 8 januari 2007, dnr 302-738/2006.

 

Ledamoten Anita Fehrnström m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Magnus Welroos (v) anslöt sig.

 

Ledamoten Patrik Slimane (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Anita Fehrnström m.fl. (s) och Magnus Welroos (v) enligt följande:

 

”Onsdagsvägen är en liten tarm som går in från Måndagsvägen. Tarmen består av 3 huskroppar som sammantaget innehåller 45 lägenheter, en närlivsbutik, en damfrisörska och en butikslokal som i dag ser ut som ett lager. Det planerade nybygget skall ligga längst in på gatan. För att bli av med sina fordon har butikerna och de 45 lägenheterna att dela på 9 gatuparkeringsplatser. Nämnden förstår inte hur stadsbyggnadskontoret kan föreslå 11 p-platser för 21 lägenheter. Vår uppfattning är att det krävs flera stora lägenheter i området. Nämnden föreslår att nybygget innehåller 8 eller 12 stycken 4-rums lägenheter och att det till varje lägenhet anläggs en p-plats. Då blir inte den redan besvärliga parkeringssituationen ännu värre.”

 

§15 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Rågsikten 3 m.m. i stad...

Till stadsdelsnämnden hade för yttrande remitterats ett förslag till detaljplan för kvarteret Rågsikten 3 m.m. i stadsdelen Hökarängen. Planförslaget möjliggör en utökning av butiksytan för den livsmedelsbutik som finns vid torget i Hökarängens centrum. Gatuplanteringen väster om Pepparvägen omvandlas till torg och utökas genom att Pepparvägen görs smalare vid anslutningen till Fagersjövägen. Därigenom kan en ny parkeringsplats med elva platser rymmas på den torgytan. Enligt redovisad tidsplan bedöms antagande av planen kunna ske andra/tredje kvartalet 2007. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 8 januari 2007, dnr 302-740/2006.

 

Ledamöterna Anita Fehrnström m.fl. (s) och Patrik Slimane (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ledamoten Magnus Welroos (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Magnus Welroos (v) enligt följande:

 

”Jag anser att nämnden skulle ha beslutat

 

  1. Att avslå byggandet av de planerade parkeringsplatserna på torget väster om Hökarängens centrum men i övrigt i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande i remissen till stadsbyggnadsnämnden.”

§16 Remiss av förslag till detaljplan för del av kvarteret Taburetten m.m. ...

Till Farsta stadsdelsnämnd hade för yttrande remitterats stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för del av kvarteret Taburetten m.m. i stadsdelen Hökarängen. Planförslaget innebär att en mindre del av parkmarken Gubbängen 1:1 överförs till fastigheten Taburetten för att möjliggöra byggnad av en friliggande tvättstuga som ska betjäna de boende i de intilliggande bostadshusen. Hela planområdet omfattar ca 175 kvm, varav ungefär hälften utgörs av den nuvarande parkmarken. Tvättstugan uppförs i ett plan och upptar en yta av ca 64 kvm. Ägare av kvartersmarken är AB Stockholmshem. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 januari 2007, dnr 302-757/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§17 Underlag för miljöbedömning m.m. för snöhantering och snöbortforsling i...

Till Farsta stadsdelsnämnd hade för yttrande remitterats trafikkontorets utredning ”Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm”. Syftet med utredningen har varit att ta fram ett underlag till beslut om den fortsatta snöhanteringen i Stockholms stad. Alternativa lösningar för borttransport av snön har studerats och bedömts utifrån deras miljöpåverkan och andra aspekter, såsom ekonomi, trafiksäkerhet m.m. En del i utredningen har också varit att undersöka möjligheten att utnyttja snön som resurs för kyländamål. Projektet har finansierats av Stockholms stads miljömiljard. I utredningen har tre olika alternativ för framtida snöhantering jämförts med avseende på ett antal faktorer. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 13 december 2006, dnr 306-745/2006.

 

Ordföranden Birgitta Holm (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras till stadsdelsförvaltningen för vidare utredning och bearbetning.

 

Samtliga övriga ledamöter biföll ordförandens yrkande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd återremitterar ärendet.

 

§18 Gemensam upphandling av skötsel av dammar och fontäner

Skötseln av stadsdelens parker och fontäner ingår i det avtal som finns avseende gatu- och parkskötsel och som upphör att gälla 30 september 2007. En ny upphandling är under förberedande. Skötseln av dammar och fontäner bör, enligt de i upphandlingen ingående förvaltningarna, separeras ifrån parkskötsel, då det är två vitt skilda kompetensområden och då det finns ett omfattande regelverk kring skötseln av t.ex. plaskdammar. Stadsdels-förvaltningarna i söderort och trafikkontoret planerar därför att genomföra en gemensam upphandling av skötseln av dammar och fontäner. För stadsdelsnämnden Farstas del uppskattas kostnaden för damm- och fontänskötsel till cirka 200 tusen kronor per år. Genom att genomföra upphandlingen gemensamt med övriga förvaltningar i söderort samt trafikkontoret skapas underlag för en kostnadseffektiv skötsel, som bl.a. omfattar helgtillsyn av dammar. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 8 januari 2007,

dnr 105-30/2007.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att delta i gemensam upphandling av skötsel av

dammar och fontäner.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Hägerstens stadsdels-

förvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna

avtal med utsedda leverantörer samt att fatta övriga beslut som rör avtalet under avtalsperioden.

 

§19 Ansökan om bidrag till integrationssekreterartjänst

§20 Hälso- och sjukvårdsansvar för Edö/Ängsö äldreboende och Postiljonens ä...

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten. I januari 2007 träder en ny organisation i kraft vid Edö/Ängsö respektive Postiljonens äldreboenden. Organisationen har setts över och chefer med övergripande ansvar har anställts. Hemsjukvården har delats upp och ingår som en del i respektive boende. Förvaltningen föreslår att de övergripande cheferna för Edö/Ängsö äldreboende respektive Postiljonens äldreboende utses till verksamhetschefer för sina respektive områden från och med den 1 februari 2007. Avdelningschefens uppdrag som verksamhetschef för de båda äldreboendena föreslås upphöra från samma datum. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 december 2006, dnr 506-31/2007.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd utser den övergripande chefen för Edö/Ängsö äldreboende

till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid äldreboendet.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd utser den övergripande chefen för Postiljonens äldreboende

till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid äldreboendet.

 

§21 Inrättande av "Medborgarförslag" i Farsta stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden hade i skrivelse daterad den 14 december 2006 uppdragit åt stadsdels-förvaltningen att ordna så att allmänheten skulle ges möjlighet att lämna s.k. medborgar-förslag. Förvaltningen föreslår att denna möjlighet införs från och med den 1 februari 2007. Någon formaliserad hantering med särskild rutin och arbetsordning för medborgarförslag har tidigare inte funnits inom stadsdelsnämnden. Inkomna förslag har hanterats i enlighet med de rutiner som finns och som gäller för alla till nämnden inkommande handlingar. I detta ärende ger förvaltningen ett förslag till arbetsordning och rutin för hantering av medborgarförslag. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 9 januari 2007, dnr 004-8/2007.

 

Ledamoten Anita Fehrnström m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att möjligheten att lämna medborgarförslag inrättas

från och med den 1 februari 2007.

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till rutin för hantering

av medborgarförslag i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Anita Fehrnström m.fl. (s) enligt följande:

 

”Vi vill påpeka att nämnden i början av förra mandatperioden inledde ett arbete i olika beredningar för att utveckla bl a demokratifrågorna. Oppositionen deltog inte i detta arbete varför beredningarna avvecklades. Det är mycket glädjande att högeralliansen nu tar initiativ inom demokratiområdet.

 

Det viktigaste uttrycket för demokrati är invånarnas deltagande i valen var fjärde år. I Farsta-området finns många aktiva partiföreningar och andra föreningar. Nämnden har en mycket kommunikativ och tillgänglig hemsida. Nämnden har länge haft öppna möten, Stadsdelsförnyelsen engagerade många invånare, Ung i Farsta med ungdomslotsen har utveckla demokrati tillsammans med unga invånare.  Vi har pensionärsråd och handikappråd. Nämnden har en broschyr där synpunkter, klagomål och förslag kan lämnas på ett enkelt sätt. Den har bl a funnits vid medborgarterminalen i Farsta centrum. Nämndledamöter och medarbetare i förvaltningen har ständigt kontakter med invånarna genom samtal, vanliga brev, elektroniska brev, telefonsamtal.

Vi är intresserade av kommunikation, inte byråkrati. Vi deltar gärna i ett arbete för att stärka invånarnas kommunikation och makt och därmed demokratin.” 

 

§22 Utseende av ledamot och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd i F...

En ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd hade avsagt sig sitt uppdrag och i detta ärende föreslås att en hittillsvarande ersättare utses till ny ledamot och att en ny ersättare fyller den vakanta ersättarplatsen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 19 december 2006, dnr 002-689/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner avsägelse från Leif-Åke Andersson och utser 

Kerstin Holmgren, SPF Sköndal, till ledamot samt Sture Simonsson till ersättare

i stadsdelsnämndens pensionärsråd i Farsta.

 

§23 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Vladan Bošković (fp) uttryckte önskemål om förvaltningens bistånd i arbetet med att organisera nämndens studiebesök vid olika verksamheter inom stadsdelsområdet. Frågan väcktes med anledning av intresset för studiebesök vid områdets grundskolor.

Ordföranden Birgitta Holm (m) rekommenderade gruppledarmötena som ett lämpligt forum för samordning av den typen av frågor.

 

Ledamoten Magnus Welroos (v) väckte en fråga angående fortsättningen av projektet ”Strategi och utvecklingsplan för företags­området Larsboda”, som utgjorde en insats inom Stadsdelsförnyelsen.

Förvaltningen svarade att stadsdelsnämnden i oktober 2006 fattade beslut om att föra ärendet med programhandlingar vidare till berörda nämnder, för bearbetning och utveckling av planerna för området.

 

Ersättaren Harry Wikner (s) frågade efter information gällande ett mobbningsärende, som föranlett en polisanmälan vid en av områdets skolor.

Förvaltningen bad att få återkomma med upplysningar vid ett senare tillfälle.

 

Förvaltningen besvarade en fråga från ledamoten Vladan Bošković (fp) gällande den pågående nydaningen av Farsta centrum.

 

§24 Stadsdelsdirektörens information

Förvaltningen förklarade, för undvikande av missförstånd, att det enligt trafiknämndens beslut i december 2006 inte längre pågår något försök med s.k. 30-zoner i Stockholm samt att någon utökning för närvarande inte planeras.

 

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund uttryckte önskemål om att sociala delegationen lämnar förslag till en lämplig tidpunkt för den tidigare aviserade grundläggande utbildningen om socialförfattningarna.

 

Ulla Thorslund meddelade att ekonomichefen Lena Holmdahl kommer att vara tjänstledig fram till halvårsskiftet och ersätts under perioden av Peter Svensson, som tidigare under kvällen hälsats välkommen till Farsta stadsdelsförvaltning.

 

§25 Övriga frågor

Ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m) samt ledamöterna Vladan Bošković (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde en skrivelse angående trafiken i Sköndal till förvaltningen för vidare befordran till trafiknämnden. Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

§26 TILLÄGGSÄRENDE. Ekonomisk månadsrapport per den 31 december 2006 ...

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 19 januari 2007, dnr 103-188/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

____________________________________________________________________________

BILAGA

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2007-01-25

§ 25

 

 

Skrivelse till Farsta Stadsdelsnämnd ang. trafiken  i Sköndal

 

 

Denna skrivelse översändes till berörd centralnämnd för ställningstagande och åtgärd.

 

 

Förslag  till ändringar

lokaliserade runt Statoil-macken Bogårdsvägen invid Lilla Sköndal, (Tallkrogen), Sköndal.

 

 

  1. Bogårdsvägens förbifart förbi Daisys, Statoil o Mac Donalds är krånglig. Mycket trafik åt båda hållen blandat med parkerade bilar bidrar till svårigheterna. Problemet är att flödet begränsas av gatans/vägens låga kapacitet - eller i klartext vägen är för liten/smal för den mängd bilar/trafikanter som ansamlas/passerar platsen. 

      Förslag: en utbyggnad – breddning.

 

2. Bogårdsvägens anslutning till Vinthundsvägen är en lurig korsning. Trafiken från Bogårdsvägen ut Vinthundsvägen har företräde enl. högerregeln för den trafik som kommer Vinthundsvägen från bostadsområdet Norra Sköndal. Denna trafik har en utförsbacke ner mot korsningen med Bogårdsvägen, ofta  - alltför ofta - kommer denna trafik upp i lite för hög hastighet i utförsbacken ner mot korsningen där det ofta uppstår trafiksituationer, som lätt kan sluta i en o annan sammanstötning. 

 

Förslag: En skylt  - lämna företräde - sätts upp Bogårdsvägen vid dess anslutning till Vinthundsvägen, så att trafikanter Bogårdsvägen får skyldighet att lämna trafik Vinthundsvägen företräde.

 

3. Vinthundsvägens anslutning till Tyresövägens fart från Söderleden in Nynäsvägen norrut - mot staden - är 8 ggr av 10 mycket besvärlig att passera. Detta beroende att trafikanter Vinthundsvägen har skyldighet att lämna företräde för trafikanter från Tyresövägen/Söderleden som skall in vidare mot staden Nynäsvägen, vilket i och för sig är helt riktigt, men trafiken från Tyresövägen in Nynäsvägen är stark och ihållande, så stoppet nere vid farten kan bli ganska långvarigt efter som det sällan är någon större lucka mellan bilarna från Tyresö, som man kan slinka  in mellan utan man får stå ganska lång stund och vänta innan tillfälle till utfart ges.

 

Förslag: Bygg ut o bredda farten - ev. bygg en rondell platsen.

 

4. C:a 200 - 300 m in mot staden från ovan omnämnd avfart från Tyresövägen kommer en norrgående anslutning från vänster. Denna anslutning har väjningsplikt och är trafikanter som kört av Nynäsvägen för att t.ex. köra in till Statoil el. likn.

Här stockar sig trafiken oftast efter som trafiken från Tyresö blandat med trafik från Norra Sköndal  är stark. Detta leder till att trafikanter vid väjningsskylten i bland  "bryter sig ut o in" i flödeskön in mot farten till Nynäsvägen norrut, detta för med sig att farliga situationer ofta uppstår.

Förslag: bredda denna fart ut mot Nynäsvägen.

 

5. Behov av översyn av övergångsstället Tyresövägen i anstutning till Bogårdsvägen
innan det händer en olycka där.

Förslag: bygg ett "undergångsställe" (tunnel alt. bro)

 

Farsta den 2006 01 25

 

Moderaterna                         Folkpartiet Liberalerna                                Kristdemokraterna

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 27-28