Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-04-24

Sammanträde 2008-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Farsta gymnasium, lilla aulan, entré C2 (på byggnadens kortsida)

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 a Inrättande av ny förskola i kvarteret Tebrödet m m i Sköndal - genomförandebeslut

5 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Edö gruppboende

6 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Ängsö gruppboende

7 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre

7 a Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser för barn, ungdom och deras familjer

9 Svar på skrivelse (s) om lokaler för pensionärsföreningar

10 Svar på skrivelse (mp) om personalsituationen på stadsdelens förskolor

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

12 Förslag till skolplan - yttrande till kommunstyrelsen

13 Förslag till vårdnadsbidrag i Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen

14 Förslag till projektdirektiv - nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation - yttrande till kommunstyrelsen

15 Förslag till uppdatering av Stockholms stads e-strategi - yttrande till kommunstyrelsen

16 Motion (s) om att ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet - yttrande till kommunstyrelsen

17 Motion (s) och (v) om en ny inriktning inom den sociala familjevården - fler svenska adoptioner - yttrande till kommunstyrelsen

18 Förslag till detaljplan för Farsta centrum, fastigheten Storö 21 m m - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

19 Förslag till detaljplan för Mätbordet 1 i Fagersjö - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-03-25

21 Lokala handikapprådets protokoll 2008-04-14

Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde

22 Lokala pensionärsrådets protokoll 2008-04-14

Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde

23 Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

24 Information från stadsdelsdirektören

* Barnomsorgskön
* Sommarjobb för unga
* Sommarkollo
* Nämndens verksamhetsbesök

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

33 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

33 a Anmälan av länsrättens dom gällande särskild avgift för ej verkställt gynnande beslut enligt SoL

34 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-03-25, sluten del av sammanträdet

35 Sociala delegationens protokoll 2008-04-03

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Utveckling av Farstaängsparken

Inlämnat av Lars Arenander den 26 mars 2008 (dnr 002-194/2008)

Städa Farsta

Förslaget inlämnat av Eva Alvin den 4 april 2008 (dnr 002-200/2008)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslagen.

§2 Underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förelåg förvaltningens förslag till underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-04.

Dnr 100-178/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden delvis skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och hänvisade till miljöpartiets förslag till budget 2008 för Stockholms stad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag och uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma med ett nytt förslag med underlag som bygger på Socialdemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige samt anför därutöver

Staden har för närvarande goda ekonomiska resurser, ett överskott i budgeten 2008 samt intäkter på ca 5 miljarder från de försäljningar borgarna genomfört. Vår budget ger dessutom väsentligt högre skatteintäkter så med Socialdemokratisk politik finns det resurser att satsa.

Stadsdelsförvaltningen har dessutom, enligt ärendet om nya förvaltningslokaler, minskat kostnaderna med 2 miljoner, vilket ytterligare ökar tillgängliga resurser.

Vi har förgäves letat efter satsningar i förvaltningens budget. Vi tycker budgettexterna är diffusa så vi kanske har missat det offensiva! Den moderatledda borgerliga majoriteten har chansen att komplettera förslaget nu. Vi är mycket intresserade av att ta del av vad de vill satsa på för oss invånare i Farsta stadsdelsnämndsområde.

Vi återkommer till våra satsningar när vi ska besluta om den slutliga budgeten för 2009.

Vi vill även påpeka att det tredje året - 2011 - är första året i den kommande mandatperioden. Då har väljarna fällt sin dom över det moderatledda borgerliga styret under denna mandatperiod!

Reservation

Malin Larsson (v)

 1. Nämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till budgetunderlag

 2. Därutöver vill vi framföra

Budgetunderlaget har tagits fram med ledning av en borgerlig budget vilket gör att väsentliga aspekter av befolkningens behov saknas.

De omfattande privatiseringarna och centraliseringarna minskar radikalt medborgarnas insyn och inflytande, vilket gör att det behövs en rejäl diskussion om demokratifrågor i staden. Möjligheten att komma till sina lokala politiker och kräva ansvar minskar hela tiden då färre verksamheter drivs av stadsdelsförvaltningen.

Reservation

Mats Lindqvist (mp)

Till förmån till miljöpartiets förslag till budget 2008 för Stockholms stad.

§3 Inrättande av ny förskola i kvarteret Tebrödet m m i Sköndal – genomförandebeslut

§4 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten 2007

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att under hösten 2008 återkomma med rapport om hemtjänstens arbete med kvalitetsfrågor.

Ärendet

Stadens utrednings- och statistikkontor (USK) har hösten 2007 på uppdrag av stadsdelsnämnden genomfört en brukarundersökning inom hemtjänsten. Undersökningen är ett sätt att mäta att insatserna håller god kvalitet. Det gäller såväl kvaliteten hos utförarna som brukarnas tillfredställelse. Svarsfrekvensen är 80 % och har ökat från 750 personer 2006 till 933 personer år 2007. Undersökningen visar på små förändringar och vid en sammanvägning av samtliga uppmätta variabler är bedömningen att brukarna blivit något mer nöjda med hemtjänsten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-03.

Dnr 600-153/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Sammanträdet ajournerades några minuter på ordförandens initiativ för överläggningar av sammanträdesteknisk natur.

§5 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Edö gruppboende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att få en åtgärdsplan från Edö gruppboende senast den 15 augusti.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av Edö gruppboende. Boendet bedöms ha engagerad personal och god stämning råder. Samtidigt finns en del att förbättra vad gäller språkkunskaper, social dokumentation samt hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-03-12.

Dnr 602-186/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Ängsö gruppboende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att få en åtgärdsplan från Ängsö gruppboende senast den 15 augusti.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av Ängsö gruppboende. Boendet har en miljö både inomhus och utomhus som är väl anpassad till de boendes behov. Personalen uppfattas som engagerad. Samtidigt finns en del att förbättra vad gäller egenuppföljning, social dokumentation samt hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-03-12.

Dnr 602-187/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att för 2008 ansöka om stimulansbidrag om 6451000 kr för insatser inom vård och omsorg om äldre.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialstyrelsen beslutade 2007 på regeringens uppdrag att fördela särskilda stimulansmedel för att under perioden 2007-2009 stödja kommuner och landsting i deras arbete att utveckla äldreomsorgen. Stockholms stad har beviljats 84664000 kr varav Farsta stadsdelsnämnd fått upp till 6451000 kr. Stadsdelsnämnderna förnyar sin ansökan varje år. Äldrenämnden samordnar och rekvirerar därefter medlen hos Socialstyrelsen.

Förvaltningens förslag till ansökan omfattar projekt inom fem av de prioriterade områdena, nämligen läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering och det sociala innehållet. Samtliga projekt har startats eller kommer att inledas under våren 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-03.

Dnr 007-196/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser för barn, ungdom och deras familjer

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner den av förvaltningen inlämnade ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för tiden 2008-08-01 – 2010-07-31.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Nationella handlingsplaner finns för alkohol- och narkotikaområdet för åren 2006-2010. För år 2008 har regeringen avsatt 260 miljoner kronor för genomförande av planerna. En del av dessa medel är avsatta för att stödja kommuner som avser att utveckla sitt förebyggande arbete med barn, ungdom och deras familjer.

Stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck är överens om att det finns ett stort behov av att utveckla ett samarbete kring olika former av gruppstöd till föräldrar och barn. Det finns även behov av ett utökat samarbete med frivilligsektorn och landstinget. En gemensam ansökan om utvecklingsmedel från de tre stadsdelsnämnderna har lämnats in till länsstyrelsen för att bekosta det utvecklingsarbete som krävs för att tillsammans utveckla och utöka det förebyggande arbetet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-14.

Dnr 401-071/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Rapport gällande unga lagöverträdare 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Sedan augusti 2005 finns statistik över arbetet med icke aktuella unga lagöverträdare i Farsta stadsdelsområde. Antalet polisanmälda ungdomar 0-18 (20) år har ökat under denna tid, framför allt när det gäller våldsbrott. Könsfördelningen är relativt konstant, dock tenderar de brott som flickor anmäls för att bli grövre. Oavsett kön minskar återfall i brottsmisstanke. Stora skillnader finns inom vissa brottskategorier vad gäller mängden anmälningar per år, t ex vad gäller ungdomar som varit inblandade i supporterbråk eller våldsamt upplopp. 2007 infördes ungdomstjänst som egen påföljd, vilket bidragit till en ökad mängd begäran om yttranden från åklagarmyndigheten och även till fler dömda ungdomar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-04.

Dnr 501-169/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Svar på skrivelse (s) om lokaler för pensionärsföreningar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde 20 september 2007 lämnade den socialdemokratiska gruppen en skrivelse med förslag om kartläggning av pensionärsföreningarnas behov av lokaler. Förvaltningen har tillsammans med nämndens pensionärsråd och de föreningar som ingår där genomfört en behovsinventering och redovisar dessutom de lokaler som föreningarna kan hyra.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-07.

Dnr 399-559/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Svar på skrivelse (mp) om personalsituationen på stadsdelens förskolor

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har miljöpartiet ställt frågor om personalsituationen vid stadsdelsområdets förskolor. Förvaltningens redogörelse visar att förskollärare och barnskötare med några få undantag har adekvat utbildning. Personalomsättningen för befattningarna förskollärare och barnskötare var för 2007 13,7 %, och sjukfrånvaron 2007 var totalt 9,59 %.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-07.

Dnr 402-675/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Ekonomisk månadsrapport för mars 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten för mars 2008 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. Inom äldreomsorg fortsätter minskningen av antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende. Vid Farsta sjukhem har utglesningen av dubbelrum samt vikande beläggning på framför allt korttidsplatser inneburit att anpassningar måste göras för att uppnå budgetbalans. De riskområden som finns är framför allt socialpsykiatri samt försörjningsstöd. Antalet hushåll har visserligen minskat i mars men utbetalt försörjningsstöd ligger fortfarande över budget. Förvaltningen bedömer att effekten av jobbtorgen ska minskade kostnader kommande månader. Inom socialpsykiatrin pågår arbetet att bland annat genom insatser i egna verksamheter kunna minska dyrare externa placeringar. Vidare kommer en översyn av de egna sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatrin att göras. Detta presenteras i tertialrapport 1.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-16.

Dnr 100-120/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Förslag till skolplan – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått kommunstyrelsens förslag till skolplan på remiss. Förvaltningen gör bedömningen att förslaget ligger i linje med de statliga styrdokumenten och kommunfullmäktiges mål och indikatorer. Ur ett medborgarperspektiv är det positivt är att det förebyggande arbetet prioriterats och att det bl a ska ske mellan skola och socialtjänst. Dock bör även samarbetet och övergången mellan förskola och skola samt skolornas deltagande i de brottsförebyggande råden, BRÅ, lyftas fram som tydliga uppdrag till rektorerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-01.

Dnr 006-103/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) anmälde att man lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Malin Larsson (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Malin Larsson (v)

Skolplanen är ett viktigt ärende för Stockholms skolor, såväl för elever som för föräldrar och de som arbetar inom stadens olika utbildningsverksamheter. Utifrån detta bör skolplanen vara väl genomarbetad och ha en bred politisk förankring, för att kunna vara styrande över ett flertal år.

§14 Förslag till vårdnadsbidrag i Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Regeringen förväntas besluta om en ny lag, lag om kommunalt vårdnadsbidrag, som träder i kraft 1 juli 2008. Kommunfullmäktige har i budget för 2008 beslutat att vårdnadsbidrag ska införas från och med samma dag. Vårdnadsbidraget kan tas ut för barn som fyllt ett men inte tre år. Det kan inte kombineras med andra ersättningar som anges i kommande lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Enligt förslaget ska stadsdelsnämnderna ansvara för att informera och besluta om samt betala ut bidraget. Stadsledningskontoret kommer att följa utvecklingen vad gäller kostnader, hur det används samt pedagogiska och ekonomiska konsekvenserna för förskoleverksamheten.

Stadsdelsförvaltningen önskar bland annat förtydligande i regelverket samt handledning och stöd för handläggare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-03.

Dnr 006-141/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) anmälde att man lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Malin Larsson (v)

Nämnden uppmanar kommunfullmäktige att återkalla beslutet om att införa vårdnadsbidraget i Stockholms Stad.

§15 Förslag till projektdirektiv – nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

I budget 2008 för Stockholms stad anges att förbättrad och utvecklad informationsteknik är viktigt för att nå stadens inriktningsmål. Stadens IT-struktur ska standardiseras. Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för förvaltningsinterna nät förs över till den leverantör som har det operativa uppdraget i stadsnätet. Vidare föreslås att funktionen upphandlas i konkurrens. Innan det sker ska Stokabs nybildade dotterbolag tillhandhålla den operativa driften.

Stadsdelsförvaltningen delar uppfattningen att det finns behov av en tydlig ansvarsfördelning med få aktörer. Den föreslagna uppdelningen mellan kommunstyrelsen, Stokab och operatören borde ge goda förutsättningar för en tydlig, säker och kostnadseffektiv leverans av datakommunikation.

Den föreslagna lösningen innebär att staden får ett beställar-utförarförhållande för drift och förvaltning av stadens datakommunikation. Det är viktigt att verksamheterna får inflytande över IT-leveranserna. Detta förutsätter dock att viss typ av beställarkompetens finns lokalt på förvaltningarna som kan företräda verksamheternas behov.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-02.

Dnr 006-057/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Arne Fredholm (m) anmälde jäv och deltog inte i överläggning och beslut.

Malin Larsson (v) anmälde att hon lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§16 Förslag till uppdatering av Stockholms stads e-strategi – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag till e-strategi för staden. Förslaget uppfyller de krav som kan ställas på ett sådant dokument. Med en uppdelning av strategins mål och insatsbehov skulle både tillgängligheten och strategins livslängd öka.

Förvaltningen instämmer i fördelarna med att erbjuda tjänster och service tillsammans med andra offentliga verksamheter och leverantörer, samt att tillsammans med utförare kunna erbjuda service som utgår från invånarens livssituation.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-07.

Dnr 006-184/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden delvis skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Arne Fredholm (m) anmälde jäv och deltog inte i överläggning och beslut.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp)

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande över remissen till kommunstyrelsen

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi vill gärna uppdatera stadens e-strategi, men utifrån andra värderingar än vad som framgår i det remitterade förslaget. E-strategin ska enligt vår mening vara ett stöd för att öka demokratin, förbättra välfärden och utveckla användarvänliga IT-system som

underlättar för anställda i arbetet och i kontakten med invånarna. Vi ser IT som ett redskap för att utveckla samhället i en ekologiskt hållbar riktning och vill använda

vinsterna av teknikutvecklingen till att öka kvaliteten i verksamheterna och inte till att sänka skatten.

Remissen med en uppdatering av e-strategin har ett helt annat syfte, eftersom strategin har skrivits om för att stödja marknadsanpassningen av stadens verksamhet enligt ”vision 2030”. Målet är inte längre att öka dialogen mellan de politiskt förtroendevalda och kommuninvånarna. I fokus står nu samverkan med entreprenörer och leverantörer och synen på stockholmaren som en kund på en marknad. Frågor om integritet och sekretess berörs marginellt och det framgår inte heller om de privata aktörerna ska betala för IT-servicen.

En radikal e-strategi skulle däremot ha målet att demokratisera datoranvändningen. Publika datorer skulle även vara tillgängliga på förskolor, skolor, servicehus och andra kommunala verksamheter. Fortfarande är det färre äldre, kvinnor och lågavlönade som har och som använder Internet. Hushåll med försörjningsstöd nekas bistånd till bredband, vilket ger deras barn sämre möjlighet i skolan jämfört med andra barn. Personal i äldreomsorg, förskola och andra fältverksamheter har också sämre tillgång till IT än andra anställda, vilket måste lösas.

Vi anser att e-strategin ska innehålla riktlinjer för utveckling av e-demokratin, så att staden inte bygger nya hinder för dem som idag står utanför, samtidigt som de som idag är delaktiga får det ännu lättare att göra sin röst hörd.

Självklart ska staden erbjuda e-tjänster, men det ska styras av invånarnas behov och inte enbart för att spara pengar. Vi efterlyser därför en kartläggning av önskemål om e-tjänster hos olika grupper av stockholmare. När e-tjänster utvecklas ska konceptet ”Design för alla” vara utgångspunkt, så att tjänsterna passar äldre, ovana användare samt de som har läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar. Medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet, eftersom e-tjänster kan medföra ökat natt- och skiftarbete som inverkar negativt på hälsan

För de som inte använder datorer ska ordinarie tjänster finnas kvar. Vi tror inte att de kontaktcenter som byggs upp helt kan ersätta den personliga service som medborgarkontoren har erbjudit. Vi anser också att risken med trådlös teknik måste uppmärksammas i en uppdaterad e-strategi och att staden ska söka lösningar som minimerar strålningsrisken.

§17 Motion (s) om att ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige har socialdemokraterna föreslagit att Fryshuset bör ges ett fast verksamhetsbidrag för att dess verksamhet långsiktigt ska kunna fortsätta.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2008 att det nuvarande årliga grundstödet till Fryshusets ungdomsverksamhet om 7,0 mnkr behålls under perioden 2008-2010. Utöver detta ges även ett riktat engångsbelopp på 8,0 mnkr under 2008 för fortsatta insatser inom det brottförebyggande arbetet. Vidare ska en upphandling av det brottsförebyggande ungdomsarbetet förberedas under 2008.

Beslutet i kommunfullmäktige är ett viktigt komplement till stadsdelsnämndernas satsningar på det brottsförebyggande ungdomsarbetet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-02.

Dnr 006-090/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och dessutom bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och bifaller motionen.

§18 Motion (s) och (v) om en ny inriktning inom den sociala familjevården – fler svenska adoptioner – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige har socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslagit en ny inriktning inom familjevården för att åstadkomma fler svenska adoptioner. Motionärerna konstaterar att forskningsrapporter visar att många barn i familjehem far illa och att adoption skulle ge dessa barn en större trygghet. Förvaltningen ser komplikationer men anser att det är bra att alternativet adoption uppmärksammas, belyses och utreds vidare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-02.

Dnr 006-132/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Förslag till detaljplan för Farsta centrum, fastigheten Storö 21 m m – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Syftet med den föreslagna detaljplanen är att göra en upprustning och utbyggnad av butiksytor i Farsta centrum. NK-huset byggs ut mot Storforsplan och Atriumhuset utökar sin yta mot Munkforsplan. Två gångbroar föreslås länka samman byggnaderna kring Farsta torg. Förvaltningen föreslår att utökningen av butiksytor och gångbron över Storforsgränd tillstyrks men anser att gångbron över Farsta torg förefaller mindre lämplig då den förändrar torgets och Farsta centrums karaktär på ett alltför genomgripande sätt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-03.

Dnr 300-147/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Malin Larsson (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp)

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar i huvudsak förvaltningens utlåtande som svar på remissen samt anför därutöver följande

Farsta centrum är ett mycket bra centrum för oss i Farsta stadsdelsnämndsområde samt för många andra invånare. Det har stor omsättning, det är tredje största centrat i Stockholmsområdet. Det är tillgängligt, öppet och vänligt med det fria torget mitt i anläggningen. Det är bra och viktigt att fastighetsägaren satsar för framtiden.

Nämnden vill dock se en total plan för Farsta centrum 10 år framåt, med olika alternativa scenarios. Handelsplatsen är en helhet så planeringen måste vara en helhet. Viktigt är då att bedöma och föreslå förbättringar för kommunikationen. Av miljö och

tillgänglighetsskäl är kollektiva färdmedel viktigast, därför är god kollektivtrafik med bekväma och trafikantvänliga anslutningar för alla, viktiga. Bra tillgänglighet gäller även bilar, en viss begränsning finns dock då kringliggande vägar inte kan svälja hur stor trafik som helst med nuvarande utformning. Vid utformning av parkeringar är det viktigt att gångtrafiken skiljs från biltrafiken så att det finns en bilfri väg från varje parkeringsplats.

Nämnden har observerat mycket bilar på torget och gångytor i centrum trots att varuleveranserna sker under jord. För centrumbesökarnas säkerhet är det viktigt att det inte finns bilar på torget och i gångarna.

Nämnden tror på en utveckling där upplevelser i samband med handeln blir viktigare. Vi anser därför att det är viktigt med lokaler för t ex konstutställning, bio, möten. Nämnden har tidigare till bl a Stadsbyggnadsnämnden (senast i skrivelse § 14 den 14 februari 2008) föreslagit att T-banehuset ersätts av en ny hög byggnad – Farsta Torn – som kan innehålla bostäder, kulturlokaler, hotell, gruppbostäder samt del av centrumhandeln. Denna nya byggnad bör byggas ihop med resten av centrumet – då behövs inte den föreslagna nya bron framför nuvarande T-banehus. Viktigt bevara de kulturhistoriska värdena – bron bryter mot dessa vilket även breddningen av NK-huset gör. Bron blir alltför iögonfallande och medför att torgets karakteristiska form inte längre kan upplevas, ett främmande element tillförs torgmiljön! Bättre använda de nya ytorna och möjligheterna genom Farsta Torn. Bostäderna i Farsta Torn ger även ett centrum med mer liv större del av dygnet.

Vidare är vi angelägna om att åtgärder vidtas för att åtgärda koppartakens miljöpåverkan på Magelungen – i vilket fall inga nya koppartak!

Slutligen vill vi att belysningen utvecklas så att centrumet är inbjudande dygnet runt, året runt.

§20 Förslag till detaljplan för Mätbordet 1 i Fagersjö – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förslaget till detaljplan är upprättat för att möjliggöra en modern bensinstation med service till bilar och bilister. Gällande plan tillåter byggnad för bensinstation, bilservice och övriga funktioner för trafikens behov. Service till bilister är dock undantaget i planen. Befintlig tvättanläggning och bensinpumpar blir kvar och kompletteras av en servicebyggnad med försäljning av biltillbehör, snabbmat med mera. En ökad servicegrad och ett ökat utbud är ett positivt tillskott i stadsdelen och förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-03.

Dnr 300-144/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Sammanträdet ajournerades några minuter för överläggningar inom majoritetsgruppen.

Reservation

Mats Lindqvist (mp), Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v)

Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag och att därutöver anföra:

Det lagda förslaget är bra för Fagersjö, men utöver detta så måste markens höggradiga genomsläpplighet beaktas. Den föreslagna anläggningen ligger på ett markområde som långt in på 1800-talet var sjöbotten. Den slags mark som finns på platsen är i hög grad genomsläpplig för eventuella läckage från den föreslagna anläggningen, läckage som sedan riskerar att fortsätta ned i den redan hårt ansträngda sjön Magelungen. I planeringen behöver detta faktum ingå och enklare faciliteter för att förhindra eventuella olycksläckage anläggas.

§21 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll 2008-03-25

Handikapprådets protokoll 2008-04-14

Pensionärsrådets protokoll 2008-04-14

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut enligt förteckning

§22 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Barnomsorgskön: Ulla Thorslund rapporterade att läget är ansträngt främst i Hökarängen och Sköndal, men att man ändå uppfyller barnomsorgsgarantin. Förvaltningen räknar med en minskad efterfrågan i höst och har därför gjort bedömningen att man vid vissa förskolor kan ta in något fler barn under våren.

 2. Sommarjobb för unga: Avdelningschef Per-Ove Mattsson berättade att förvaltningen har tilldelats 600000 kr av de medel som har avsatts för sommarjobb i stadens budget. Det innebär att man kommer att kunna erbjuda 63 ungdomar arbete i tre veckor under sommaren 2008, företrädesvis inom barn- och äldreomsorgen. Omkring 350 ungdomar har ansökt om sommarjobb inom stadsdelsområdet.

 3. Sommarkollo: Avdelningschef Inger Norman berättade att 389 barn har ansökt om plats på sommarkollo och att alla som har sökt kommer att erbjudas plats. Antalet ansökningar är omkring 50 färre än förra sommaren.

 4. Nämndens verksamhetsbesök: Besök i verksamheterna kommer att erbjudas för nämndens ledamöter och ersättare under två veckor i slutet av maj och början av juni. Information om detta delades ut och kommer även att skickas via e-post. Anmälan görs till registrator Eva Kull.

 5. Jobbtorg: Avdelningschef Per-Ove Mattsson redogjorde för verksamheten vid Jobbtorg i Farsta centrum, som är en del av stadens satsning för att öka förvärvsfrekvensen och minska bidragsberoendet. Jobbtorget har initialt inte haft tillräcklig kapacitet för att klara behoven i Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområden.

  På fråga från Malin Larsson (v) berättade Ulla Thorslund att en representant från Jobbtorg kommer att medverka och berätta om verksamheten vid nämndens sammanträde i juni eller augusti.

 6. Ulla Thorslund berättade att förvaltningen flyttar från Gubbängen till de nya lokalerna i Farsta centrum den 16-18 maj. Enheterna vid Munkforsplan flyttar den 23-25 maj.

 7. Delades ut följande information:

· Informationsbroschyr om stadens nya miljöprogram.

· Rapport från metodutvecklingsprojektet Farsta Fritid – framtid i samverkan.

· Inbjudan till föreläsning om funktionsnedsättning onsdag 4 juni kl 13.00-16.30 i Söderledskyrkan. Föreläsningen arrangeras av förvaltningen i samarbete med nämndens handikappråd i syfte att sprida kunskap om olika funktionshinder och om stadens handikappolitiska program.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutade att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå vid medverkan i verksamhetsbesöken (punkt 4 ovan) och vid deltagande i föreläsningen om funktionsnedsättning (punkt 7 ovan).

§23 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Trafikfrågor inom Farsta stadsdelsnämndsområde (bilaga 1 till detta protokoll)

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp), Bertil Fredriksson (kd), Malin Larsson (v), Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp)

Beslut

Skrivelsen skickas till trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden.

SL-kort vid försörjningsstöd (bilaga 2 till detta protokoll)

Malin Larsson (v), Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp)

Kvalitet i hemtjänsten (bilaga 3 till detta protokoll)

Malin Larsson (v), Gunnar Sandell m fl (s) och Mats Lindqvist (mp)

Barngruppernas storlek (bilaga 4 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

Gunnar Sandell (s) föreslog att förvaltningens olika verksamhetsområden och även utvecklingsfrågor inom respektive område presenteras vid lämpliga tillfällen i anslutning till höstens nämndsammanträden. Det bestämdes att förslaget kommer att diskuteras vidare vid en kommande gruppledarträff.

Malin Larsson (v) tog upp frågan om behovet av fler farthinder på Tobaksvägen i Hökarängen och föreslog en översyn av den aktuella vägsträckan. Ulla Thorslund svarade att farthindren eventuellt kan behöva förstärkas och att parkingenjör Jan Ekman kommer att ta kontakt med trafikkontoret om detta.

Malin Larsson (v) ställde även frågor gällande en gångväg med sträckning mellan Saltvägen och Kumminvägen i Hökarängen. Hon konstaterade att vägen är i stort behov av städning och undrade om det är möjligt att få en papperskorg uppsatt. Hon frågade även om förvaltningen känner till om stadsdelen har tilltagande problem med sniffning av tändargas, detta med anledning av mängden slängda tändare längs gångvägen.

Ulla Thorslund svarade att Jan Ekman under dagen har besökt området, att en papperskorg kommer att sättas upp och att extra städning är beställd. Förvaltningen har däremot inte sett några tecken på tilltagande problem med sniffning i området.

Godfrey Etyang (s) tog upp behovet av städning vid ersättningsbussarnas anslutningsplats vid Gullmarsplan. Ulla Thorslund meddelade att förvaltningen kommer att kontakta ansvarig markägare om detta.

Juan Carlos Cebrian (s) bad om en lägesrapport beträffande förekomsten av tuberkulos vid förskolan Regnbågen i Tallkrogen. Ulla Thorslund svarade att inga ytterligare sjukdomsfall har konstaterats och att en ny provtagning kommer att genomföras i maj.

Juan Carlos Cebrian (s) tog också upp frågan om tunnelbanans avstängning och framförde synpunkten att hållplatsen i Farsta centrum för norrgående ersättningsbussar är olyckligt placerad, bland annat eftersom det saknas skydd mot väder och vind. Ulla Thorslund konstaterade att det av utrymmesskäl inte är möjligt för bussarna att angöra i direkt anslutning till torget men lovade ändå att ta upp saken med SL.

Malin Larsson (v) bad Ulla Thorslund framföra beröm till SL för att systemet med ersättningsbussar fungerar mycket bra. De synpunkter som framförts när det gäller exempelvis hållplatsers placering har beaktats av SL när det har varit möjligt, och hållplatsvärdarna är professionella och välinformerade. I detta beröm instämde Gunnar Sandell (s).