Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-06-17

Sammanträde 2008-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program: Närpolischef Jonny Petersson ger en lägesrapport från polisen.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Yttrande över revisorernas årsrapport 2007 för Farsta stadsdelsnämnd

4 Inrättande av nya förskoleavdelningar i Hökarängen och Farsta strand

5 Framtagande av systemhandling för ombyggnad av Farsta vård- och omsorgsboende

6 Utställning av förslag till detaljplan för kvarteret Domaren 1 m m i Svedmyra

7 Överenskommelse mellan stadsdelsnämnderna Farsta och Hässelby-Vällingby i samband med inrättandet av kontaktcenter "Äldre direkt" inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

8 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel till projektet "Egen försörjning för unga vuxna"

10 a Delegering av beslut om vårdnadsbidrag samt anmälan av vidaredelegering

11 Ekonomisk månadsrapport för maj 2008

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

12 Förslag till valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny central upphandling av vård- och omsorgsboende - yttrande till kommunstyrelsen

13 Förslag till förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem - yttrande till kommunstyrelsen

14 Förslag till ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel - yttrande till kommunstyrelsen

15 Förslag till utökade riktlinjer för tobakstillsynen - yttrande till kommunstyrelsen

16 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service - yttrande till kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-05-22

18 Lokala handikapprådets protokoll 2008-06-09

Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde

19 Lokala pensionärsrådets protokoll 2008-06-09

Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde

20 Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

21 Information från stadsdelsdirektören

* Barnomsorgskön
* Rapport från dialogmöten
* Rapport från fältassistenternas medverkan vid konferensen Perspectives on outreach work in Europe i Oslo 22-24 april 2008
* Rapport från rehabiliteringsenhetens (äldreomsorgen) studieresa till Toscana, Italien 17-20 april 2008
* Fritidsverksamhet under sommaren
* Dagkollo m m för äldre

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken, FB

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken, FB

24 a Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken, FB

25 Anmälan enligt Lex Sarah, Farsta vård- och omsorgsboende

26 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-05-22, sluten del av sammanträdet

27 Sociala delegationens protokoll 2008-06-02

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (156 kb)

§1 Svar på medborgarförslag om upprustning av Hökarängsbadet

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I ett medborgarförslag från Ingela Aspenström föreslås en upprustning av Hökarängsbadet. En upprustning av badet kommer att påbörjas till badsäsongen 2008 då en flytbrygga kommer att anläggas vid badplatsen. I ett senare skede kommer ytterligare åtgärder att genomföras. Sandytan kommer exempelvis att minskas till förmån för gräs, en grillplats kommer anordnas vid udden och lekplatsen kommer ramas in med vegetation.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-06-02.

Dnr 004-574/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§2 Yttrande över revisorernas årsrapport 2007 för Farsta stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisorernas årsrapport 2007 för Farsta stadsdelsnämnd.

Ärendet

Revisorerna har efter granskningar av verksamheten 2007 överlämnat en årsrapport. Sammanfattningsvis konstateras att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-06-03.

Dnr 102-217/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Inrättande av nya förskoleavdelningar i Hökarängen och Farsta strand

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om inrättande av en förskoleavdelning vid förskolan Trädgården på Helgdagsvägen i Hökarängen enligt förvaltningens förslag.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar om inrättande av 24 förskoleplatser på Brunskogsbacken 22 i Farsta Strand enligt förvaltningens förslag.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor i Farsta stadsdelsområde. I Hökarängen finns behov av 20 platser och i Farsta strand ett behov av 18 platser efter sommaren 2008. Förvaltningen föreslår därför att en paviljong för 18 barn uppförs vid förskolan Trädgården på Helgdagsvägen i Hökarängen och att en förskola för 18-24 barn inrättas på Brunskogsbacken 22 i Farsta Strand i en före detta kvartersgård som hyrs av Svenska Bostäder. För paviljongen kommer tillfälligt bygglov att sökas.

Verksamheten vid förskoleavdelningarna beräknas kunna starta efter sommaren 2008. De föreslagna förskoleplatserna inrättas i syfte att bereda plats åt familjer som behöver barnomsorg och som bor i Farsta stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-27.

Dnr 302-298/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Framtagande av systemhandling för ombyggnad av Farsta vård- och omsorgsboende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om framtagande av systemhandling för ombyggnad av Farsta sjukhem, kv. Perstorp 1, innefattande underlag för genomförandebeslut och underlag för beställning av genomförande.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Micasa om framtagande av systemhandlingen.

Ärendet

Under 2006 och 2007 gav stadsdelsnämnden förvaltningen i uppdrag att hos fastighets-ägaren Micasa beställa förprojektering och projektering av ombyggnad av Farsta vård- och omsorgsboende. Den senaste utredningen har skissat på ombyggnad av en huskropp till 66 moderna bostäder med särskild service för äldre.

En systemhandling innefattande underlag för genomförandebeslut och underlag för beställning av genomförande måste tas fram för att stadsdelsnämnden ska kunna fatta beslut om ombyggnad. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att ingå avtal med Micasa om att ta fram en sådan systemhandling.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-27.

Dnr 302-299/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) anmälde att man inte deltar i beslutet.

§5 Utställning av förslag till detaljplan för kvarteret Domaren 1 m m i Svedmyra

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnads-nämnden med anledning av utställning av förslag till byggnation i kvarteret Domaren 1 m m i Svedmyra.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Det föreslagna planförslaget innebär att ett bostadshus med 24 lägenheter för senior-boende kan uppföras vid Svedmyras tunnelbanestation. Förslaget till detaljplan för kvarteret Domaren 1 m m behandlades första gången av nämnden våren 2005, då nämnden ställde sig avvisande till den föreslagna byggnationen. Planen ställdes ut en andra gång våren 2006 i omarbetat skick men även då hade nämnden synpunkter på byggnadens placering och utformning. Förslaget ställs nu ut en tredje gång och bland annat har husets utbredning och läge justerats något. Skillnaderna är dock marginella varför förvaltningen fortfarande ställer sig tveksam till förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-29.

Dnr 301-301/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Samtliga partier anmälde ett gemensamt särskilt uttalande.

Ledamoten Arne Fredholm (m) anmälde jäv och deltog inte i överläggning och beslut.

Särskilt uttalande

Farsta stadsdelsnämnd har vid ett antal tillfällen påtalat det olämpliga att bygga ett bostadshus på Domaren 1. Dels passar det föreslagna utseendet inte in i den närliggande miljön med hus från 30-talet med den gestaltning som återigen föreslås, dels har stadsdelsnämnden föreslagit alternativ som ger fler lägenheter.

Vi kan dessutom konstatera att stadsbyggnadsnämndens beslut från 8 december 2005 inte följts. I beslutet står att huset skall minskas och om möjligt flyttas söderut. Inget av dessa två punkter har följts.

Farsta stadsdelsnämnd vill därför anföra följande:

 • Stadsbyggnadsnämnden bör undersöka de två alternativ som tidigare föreslagits från Farsta stadsdelsnämnd (Oppunda och Stureby sjukhusområde).

§6 Överenskommelse mellan stadsdelsnämnderna Farsta och Hässelby-Vällingby i samband med inrättandet av kontaktcenter ”Äldre direkt” inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Beslut

 1. Farsta stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till handläggare anställda vid Kontaktcenter Äldre direkt inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen, och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

 2. Farsta stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilaga, och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

Ärendet

Den 1 juli 2008 inrättas inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ett kontaktcenter, Äldre direkt, för ärenden och frågor inom äldreomsorgen. Kontaktcentret ska serva äldre i hela Stockholm. Samtliga stadsdelsnämnder behöver därför delegera till handläggarna vid kontaktcentret rätt att i enskilda ärenden biträda respektive nämnd med information och rådgivning till enskilda inom äldreomsorgens verksamhetsområde.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-28.

Dnr 600-294/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp)

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut
 2. Därutöver framföra följande

I remissomgången har det framkommit så stora frågetecken om Äldre direkt att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i kommunfullmäktige inte anser att ärendet är tillräckligt utrett. Alla stadsdelsnämnder har inte heller varit med i remissomgången, vilket är olyckligt i en viktig stadsövergripande fråga.

Våra partiers förslag i kommunfullmäktige är att ärendet återremitteras och att stadsledningskontoret återkommer med ett förslag på en permanent organisatorisk organisation när den tekniska infrastrukturen är klar. Vi vill därför inte föregå beslutet genom att idag delegera beslut och träffa överenskommelser med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Nämnden är självklart intresserad av att alla invånare så enkelt och snabbt som möjligt kommer i kontakt med förvaltningen och stadens övriga verksamheter. Vi ser fram emot fortsatta förslag med utökade kontaktmöjligheter.

§7 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel till projektet ”Egen försörjning för unga vuxna”

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos länsstyrelsen ansöka om utvecklingsmedel till projektet ”Egen försörjning för unga vuxna”.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Länsstyrelsen inbjuder till ansökan om tidiga insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Antalet unga vuxna med psykisk ohälsa har ökat och återfinns bl a som sökande av försörjningsstöd. Bland dem finns många med föräldrar som i sin tur har missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Deras barn påverkas av att föräldrarna inte försörjer sig genom arbete – de får ingen förebild för hur man försörjer sig själv. Förvaltningen ansöker om medel till ett projekt för att kartlägga situationen för unga bidragstagare med föräldrar som inte är självförsörjande. Med kunskap om deras hinder för egen försörjning ska ett mer kvalificerat stöd utvecklas så att bidragsberoendet kan brytas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-27.

Dnr 007-290/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Bidrag till utomstående organisationer 2008

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till utomstående organisationer med sammanlagt 211 300 kronor i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden avsätter 10 000 kronor för att täcka kostnaderna för annonsering samt för tryckning av broschyr om föreningarnas väntjänst och träffpunkter.

 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att fördela resterande 13 700 kronor till ansökningar som inkommer vid senare tillfällen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2008 avsatt 235 000 kronor för bidrag till utomstående organisationer, varav 35 000 kronor är avsedda för verksamhet för personer med funktionsnedsättning, 150 000 kronor för verksamhet för äldre och 50 000 för verksamhet för personer med psykisk ohälsa, missbruk eller socialt utanförskap. Totalt 14 ansökningar om sammanlagt 272 010 kronor har inkommit. En av dessa ansökningar saknar dock uppgift om hur mycket pengar man söker bidrag för.

Förvaltningen föreslår att 211 300 kronor fördelas till föreningarna och att 10000 kronor används för uppdatering och tryckning av en broschyr om föreningarnas väntjänst och träffpunkter. Förvaltningen föreslår också att stadsdelsdirektören får i uppdrag att fördela resterande 13 700 kronor utifrån ansökningar som inkommer senast 2008-11-30.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-28.

Dnr 004-195/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Svar på skrivelse (s, v, mp) om kvinnofrid

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet önskar i en skrivelse till nämnden en redogörelse av hur kvinnofridsarbetet fungerar och hur stadens nya kvinnofridsprogram implementeras i stadsdelsförvaltningens verksamhet. Förvaltningens arbete utgår från stadens handlingsprogram för kvinnofrid som omsatts i en lokalt anpassad handlingsplan som vägleder och stödjer personalen i arbetet. (En revidering av planen pågår för närvarande.) I varje enskilt fall görs en kartläggning av våldet och en riskbedömning samt en bedömning av kvinnans skyddsbehov. Detta avgör vilka insatser som behövs vad gäller boende, ekonomisk hjälp och andra stödinsatser. Barnens situation beaktas alltid.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-28.

Dnr 599-182/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Delegering av beslut om vårdnadsbidrag samt anmälan av vidaredelegering

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören att besluta om vårdnadsbidrag.

 2. Nämnden godkänner att stadsdelsdirektörens anmäler vidaredelegering av beslut om vårdnadsbidrag, enligt tjänsteutlåtandets bilaga.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni att införa vårdnadsbidrag i Stockholms stad från den 1 juli 2008. Stadsdelsnämnderna ansvarar för beslut om och utbetalning av vårdnadsbidraget, i enlighet med stadens riktlinjer och lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

Förvaltningen föreslår därför att nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att besluta om vårdnadsbidrag. Förvaltningen anmäler stadsdelsdirektörens vidaredelegering av beslut om vårdnadsbidrag, i enlighet med bilaga.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-06-16.

Dnr 000-315/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) till förmån för sitt avslagsyrkande.

§11 Ekonomisk månadsrapport för maj 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten per maj 2008 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram efter budgetjustering med 2,6 mnkr avseende försörjningsstöd. Inom äldreomsorg fortsätter minskningen av antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende. Föregående månads minskning av hemtjänst har nu ökat marginellt. De riskområden som finns är framför allt insatser för barn och ungdomar, socialpsykiatri samt försörjningsstöd. Antalet hushåll har visserligen minskat med nio hushåll i maj i förhållande till föregående månad, men utbetalt försörjningsstöd ligger fortfarande över budget. Förvaltningen bedömer att effekten av Jobbtorgen ska minska kostnader kommande månader. Inom socialpsykiatrin pågår arbetet att bland annat genom insatser i egna verksamheter kunna minska dyrare externa placeringar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-06-16.

Dnr 100-120/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Förslag till valfrihetssystem inom äldreomsorgen – ny central upphandling av vård- och omsorgsboende – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2007 att införa ett valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad. Av beslutet framgår bland annat att staden ska genomföra centrala årliga entreprenadupphandlingar av äldreboenden som idag drivs i kommunal regi.

Ärendet innehåller stadsledningskontorets förslag till vilka boenden som ska ingå i den andra av de återkommande entreprenadupphandlingarna. Det innehåller även principer för upphandlingens genomförande och avtalens förvaltande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-29.

Dnr 006-267/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp)

 1. Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

 2. Omedelbar justering

Vi avslår förslaget om stadens centralupphandlingar av vård- och omsorgsboenden, som leder till att alla kommunala boenden ska vara upphandlade inom en femårsperiod. Snart är entreprenörer utsedda för de 14 boenden som ingår i den första upphandlingsomgången och nu planeras upphandling av ytterligare 11 boenden. Det står helt klart att rätten att välja ett kommunalt boende inte ingår i den borgerliga kundvalsmodellen.

Om centralupphandling ändå sker anser nämnden att det viktigaste kriteriet är kvalitén i verksamheten. Vi kräver även att staden ställer krav på att entreprenörerna ska driva verksamheten i enlighet med lagar och avtal, bl a ska kollektivavtal finnas annars blir konkurrenssituationen snedvriden.

§13 Förslag till förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslöt i budget 2008 för Stockholms stad att en förskolepeng ska införas från den 1 juli 2008. Stadsledningskontoret föreslår dock att införandet sker först den 1 januari 2009. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att stadens nämnder ges möjlighet till en god framförhållning för sina verksamheter. Förskolepengen ska utgöra en lägsta nivå på den andel av grundschablonen som stadsdelsnämnderna måste fördela till förskolorna.

Stadsdelsförvaltningen instämmer i att det är positivt att det införs en förskolepeng gemensamt över hela staden och att införandet senareläggs till den 1 januari 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-06-03.

Dnr 006-224/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp)

Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

En centralt beslutad peng kan i en storstad som Stockholm aldrig bestämmas till ett belopp som passar alla områden. I stadsledningskontorets utlåtande föreslås dessutom att staden ska avskaffa den särskilda ersättning som stadsdelsnämnderna får för att klara barnomsorgsgarantin. Motiveringen är att de privat drivna förskolorna tar ansvar för förskoleutbyggnaden i takt med ökat barnantal.

Ingen förälder kan dock ställa en privat driven förskola till svars för utebliven plats, men det kan man göra med kommunen. Förslaget att avskaffa ersättningen för barnomsorgsgarantin blir därför att konkurrensneutraliteten minskar, tvärtemot vad stadsledningskontoret hävdar.

§14 Förslag till ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat socialtjänstnämndens förslag avseende ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel till stadsdelsnämnderna.

Förslaget innebär att stadsdelsnämnderna får tillsynsansvaret från den 1 januari 2009. Socialtjänstnämnden svarar för tillsynen under 2008 och ska under året anpassa det datoriserade ärendehanteringssystemet OL2 till att även omfatta receptfria nikotinläkemedel. Avgiften för tillsynsarbetet föreslås vara 500 kronor för de försäljningsställen som redan nu säljer folköl och/eller tobak, och 1000 kronor för de handlare som enbart säljer nikotinläkemedel.

Förvaltningen är i princip positiv till förslaget men anser att det är rimligt att stadsdelsnämnderna kompenseras för de kostnader som det utökade uppdraget innebär.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-15.

Dnr 006-229/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Förslag till utökade riktlinjer för tobakstillsynen – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat socialtjänstnämndens förslag till utökade riktlinjer för tobakstillsynen till samtliga stadsdelsnämnder.

2005 skedde förändringar i tobakslagen som motiverade en revidering av gällande riktlinjer för tobakstillsynen 2006. Förändringarna i lagen innebar bland annat att tobaksförsäljaren ska ha ett egentillsynsprogram och att möjligheten för marknadsföring av tobaksvaror begränsades kraftigt. Förvaltningen välkomnar utökade riktlinjer för tobakstillsynen eftersom de nuvarande inte tydligt visar hur och när sanktioner kan meddelas ett försäljningsställe när detta brister i sin egentillsyn.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-26.

Dnr 006-230/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat stadsledningskontorets förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service till bland andra Farsta stadsdelsnämnd. Förslaget är ett ramverk för hur en gemensam service skulle kunna se ut. Tjänstinnehåll och kostnader finns inte presenterade, vilket gör att förvaltningens synpunkter enbart kan gälla ramverket.

Stadsdelsförvaltningen delar slutsatsen att det finns effektiviseringar och kostnadsminsk-ningar att uppnå genom att i högre grad samordna förvaltningarnas IT-stöd. Det är positivit att det tydligt klargörs att utföransvaret av övergripande gemensam IT-service ingår i servicenämnden ansvar. Annars skulle det finnas en risk för otydlighet i ansvarsfördelningen mellan förvaltningen, servicenämnden och extern entreprenad.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-06-03.

Dnr 006-223/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Thomas Bäcklin (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Ledamoten Arne Fredholm (m) anmälde jäv och deltog inte i överläggning och beslut.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats Lindqvist (mp)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över remissen
 2. Omedelbar justering
 3. samt därutöver anföra

Vi ställer oss tveksamma till att en centraliserad helpdesk för hela staden ökar kvaliteten och effektiviteten, eftersom en central enhet helt saknar de lokala IT-enheternas verksamhetskännedom. Däremot kan en central helpdesk möjligen vara ett komplement. Vi menar därför att lokala tekniker behöver finnas kvar på förvaltningarna, för att snabbt klara akuta problem. Frågan är om detta finns med i de ekonomiska kalkylerna.

Vår uppfattning är att det finns stora vinster med en lokal administration som tillgodoser specifika verksamhetsbehov, men att den självfallet ska förenas med tekniska lösningar som är effektiva. Vi är därför positiva till försök med viss gemensamt IT-service under förutsättning att det inte ger lägre kvalitet, högre kostnad eller syftar till att upphandla verksamheten. Samma krav på likvärdig service och tillgänglighet måste ställas som idag, vilket förutsätter god verksamhetskunskap. Risken finns dock att de speciella behoven som inte tillgodoses av centrala lösningar blir för dyra för förvaltningarna om övrig IT-drift är centraliserad. Sådana försök måste därför utvärderas innan de införs permanent i staden.

Nämnden har ännu icke sett någon utvärdering av första ledet i centraliseringen då lönehanteringen överfördes till serviceförvaltningen. Vi har under hand erfarit att det blivit dyrare med sämre kvalité. Detta understryker vikten av utvärdering innan nya experiment startas.

§17 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll 2008-05-22

Handikapprådets protokoll 2008-06-09

Pensionärsrådets protokoll 2008-06-09

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut enligt förteckning

§18 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Barnomsorgskön – läget är oförändrat från förra sammanträdet.

2. Stadsdelsdirektören lämnade en rapport om de dialogmöten som förvaltnings-ledningen genomfört under våren vid samtliga enheter. Verktyg och rutiner för uppföljning, förankring av nämndens verksamhetsplan samt hälsoplaner har definierats som angelägna utvecklingsområden. Nya dialogmöten kommer att genomföras under perioden 22 september – 17 oktober.

Stadsdelsdirektören konstaterade att arbetsplatsombudens medverkan vid dialog-mötena har varit värdefull och beklagade att det inte finns ombud utsedda vid samtliga enheter.

3. Följande rapporter delades ut:

· Fältassistenternas medverkan vid konferensen Perspectives on outreach work in Europe i Oslo 22-24 april 2008.

· Rehabiliteringsenhetens (inom avdelningen för äldreomsorg) studieresa till Toscana, Italien 17-20 april 2008.

· Stockholm – en stad för alla … utom för hörselskadade! från Hörselskadades Förening i Stockholm (HRF).

4. Stadsdelsdirektören redogjorde för den planerade fritidsverksamheten under sommaren. En promemoria delades ut.

5. Stadsdelsdirektören redogjorde för verksamheten med dagkollo m m för äldre under sommaren. Skriftlig information delades ut.

Stadsdelsdirektören framförde förvaltningens tack till nämnden för den gångna våren och önskade alla en trevlig sommar.

§19 Nämndens frågor

Nämndens frågor

Thomas Bäcklin (fp) konstaterade att Farsta stadsdelsområde är framträdande när det gäller miljöbilar och miljövänligt bränsle och tackade förvaltningen för ett gott arbete på detta område.

På fråga från Harry Wikner (s) berättade stadsdelsdirektören att det kommer att göras en uppföljning av parkplanen i samband med bokslut 2008.

Gunnar Sandell (s) menade att det är mycket angeläget att nämndens sammanträdes-lokaler är tillgängliga för alla. Han beklagade att varken nämnd eller gruppledare fått möjlighet att ta ställning till att nämnden denna gång sammanträder i förvaltningens konferenslokal.

Gunnar Sandell (s) framförde önskemål om en redovisning vid nämndens nästa sammanträde beträffande konsekvenser för brukarna av avvecklingen av sysselsättnings-verksamheten Hunddagis.

Gunnar Sandell (s) uttryckte sin uppskattning över de verksamhetsbesök som har arrangerats under våren.

Ersättaren Louise Shaughnessy (mp) har lämnat sitt uppdrag i nämnden. På nämndens vägnar överlämnade ordföranden en gåva och uttryckte sin stora uppskattning över Louises starka engagemang i nämndens arbete.

Även ersättaren Bengt Dahnell (m) lämnar sitt uppdrag. Ordföranden överlämnade en gåva och framförde sitt och nämndens varma tack till Bengt för de många kloka synpunkter och den breda kunskap han tillfört nämnden.

Avslutningsvis framförde ordföranden nämndens tack till förvaltningen och till de fackliga representanterna för det gångna halvåret och önskade alla en skön sommar.