Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-12-17

Sammanträde 2008-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

5 Rapport om ny förskola i kvarteret Ålö, Farsta centrum

6 Överföring av löpande ekonomihantering till servicenämnden

7 Ekonomisk månadsrapport för november 2008

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

8 Förslag till Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 - yttrande till kommunstyrelsen

9 Förslag till Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass - yttrande till kommunstyrelsen

10 Förslag till "peng" inom dagverksamhet för äldre - yttrande till kommunstyrelsen

11 Förslag till detaljplan för fastigheten Påskdagen 3 i Hökarängen - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Anmälan om nedskrivning av osäkra fordringar 2008

13 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-11-20

14 Lokala handikapprådets protokoll 2008-12-08

15 Lokala pensionärsrådets protokoll 2008-12-08

16 Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

17 Information från stadsdelsdirektören

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

19 Upphandling av driften av Sköndals gruppbostäder - tilldelningsbeslut

20 Upphandling av driften av Lingberga gruppbostad - tilldelningsbeslut

21 Gemensam upphandling av ramavtal för städtjänster

22 Anmälan enligt Lex Sarah, Farsta vård- och omsorgsboende

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldrabalken (FB)

28 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-11-20, sluten del av sammanträdet

29 Sociala delegationens protokoll 2008-11-24 och 2008-12-11

Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (34 kb)

§1 Verksamhetsplan och budget 2009

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget för 2009.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen.

 3. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 112,2 mnkr.

 4. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till resultatenheter inom förskolan.

 5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel från central medelsreserv om 750.000 kronor för sjukfrånvaroprojekt Friska medarbetare i Farsta.

 6. Omedelbar justering.

Ärendet

Förelåg förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2009. En muntlig presentation gjordes av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-12-09.

Dnr 100-714/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Personalföreträdaren David Eklind, LO, gjorde nämnden uppmärksam på protokollen från MBL-förhandlingarna och pekade särskilt på den partssammansatta grupp som kommer att granska andelen timanställda vikarier på enhetsnivå. Beträffande yrkandet om tillräcklig bemanning inom äldreomsorgen uttryckte David en förhoppning om att man framgent ska hitta en målformulering som alla kan enas om.

Nämnden riktade ett tack till förvaltningens utvecklingsstrateg Marie Janemar för hennes gedigna arbete med underlaget till verksamhetsplan och budget 2009.

Särskilt uttalande

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Farstas stadsdel har många människor som dagligen är aktiva inom verksamheter i vårt område. Det sker en stor utveckling genom byggprojekt och infrastruktursatsningar. Samverkan mellan stadsdelen och centrala nämnder är viktigt för att få trygga miljöer och en väl fungerande samhällsservice. Stadsdelens kompetens måste tas tillvara i planeringen av barnomsorg, äldreboenden, gruppbostäder och annan infrastruktur inom de nya områdena.

Vårt lokala samarbete och vår Vision 2030 har flera långsiktiga planer som kommer att utvecklas. Vi vill lyfta fram några områden som redan idag bär frukt med vår gemensamma politik.

Vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus syftar till att stärka relationen mellan barnet och båda föräldrarna och möjliggör verklig valfrihet. Den som tjänar mer i familjen kan maximera bonusen genom att dela lika på föräldrapenningen med sin partner.

Förskoleverksamheten är av högsta prioritet för att säkerställa att barnomsorgsgarantin även fortsatt kan hållas när stadsdelsområdet växer och föryngras. Fler utförare behövs för att få valfrihet inom förskolan och fler förskolelärare kommer att knytas till området.

Ungdomar som engagerar sig i stadsdelens olika verksamheter behöver utvecklas. Fritidsgården i Sköndal flyttar till Morgongården Hökarängen och detta kan innebära

nytänkande kring aktiviteter och arrangemang som kan attrahera nya ungdomsgrupper och även tonårsflickor.

Jobbtorg kraftsamlar och fokuserar på individen genom att erbjuda personlig coachning för individen och matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare där varje individs möjligheter tas tillvara.

Pensionärsråd och handikappråd som är knutna till stadsdelsnämnden spelar en avgö-rande roll i nämndens kontakt med två prioriterade brukargrupper. Rådens yttranden i samband med stadsdelsnämndens sammanträden utgör ett värdefullt bidrag till nämndens beslutsunderlag, och Allianspartierna värdesätter därför ett fortsatt nära samarbete.

Näringslivet behöver bli mer känt liksom kontakter mellan stadsdelen och företagarna.

Täta och regelbundna kontakter med det lokala näringslivet och att stadsdelsnämnden kontinuerligt orienteras om resultaten ska ske under 2009.

Anhörigstöd i form av projektet Förstärkt anhörigstöd har riktat sig till de som hjälper och vårdar en äldre närstående och fler stödformer kommer att utvecklas.

Äldreomsorg - Vi har möjliggjort för seniorer som bor i Farsta stadsdelsområden och som är 65 år eller äldre att under sommaren och vintern åka på utflykter, fixartjänster och möjliggjort att välja matlåda alternativt hemlagad mat vid biståndsbedömd hemtjänst. Vid behov av omsorgsboende finns nu också möjlighet till valfrihet. Flera projekt, t ex Generationer i samverkan, har genomförts under 2008.

Balansprojektet -utveckling av en modell som tar tillvara och utvecklar familjens egna resurser, stärker familjens egen förmåga att kommunicera och hantera konflikter och hitta nya former för att ta tillvara stadsdelens gemensamma resurser i det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar.

Hemlöshet - Sedan Portens verksamhet startade 2006 har den blivit alltmer välbesökt. En utvärdering som blev klar i juni 2008 visar att verksamheten är mycket uppskattad och att den behövs.

Rent och tryggt är viktigt och att klotter och annan skadegörelse konsekvent motarbetas och saneras på stadens fastigheter inom 24 timmar. I detta är skolor och förskolor särskilt prioriterade. Klotterbekämpningen och trygghetsfrågor ska intensifieras ytterligare.

Ett levande lokalt kulturliv som aktivt arbetar för att finna nya former av extern finansiering såsom sponsring ska premieras. Arbetet med att förnya hela biblioteksstrukturen har nu inletts, och under 2009 kommer vi att undersöka möjligheterna för att utveckla stadsdelens bibliotek. Samarrangemang med Kulturskolan och näringsliv kan utvecklas.

Miljö för framtiden innebär bl a att elbilar kommer att vara ett tillgängligt alternativ, energieffektivitet, avfallshantering på klokt sätt och klimatpakt. Samordning sker centralt och på vår nivå för en bättre miljö.

Vision Söderort om ett Stockholm i världsklass ställer krav på en strategisk och långsiktig planering. Ett led i det arbetet är utvecklingen av Vision Söderort. Staden fortsätter att utveckla kvaliteten genom bl a konkurrensutsättning och fokuserar alltmer på uppföljning av verksamheterna, oavsett huvudman. Den nya organisationsstrukturen inom stadsdelsförvaltningen markerar detta tydligt.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Farsta stadsdelsnämnd beslutar

1. avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för 2009

samt uppdra åt stadsdelsförvaltningen att

2. återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2009 som bygger på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i

kommunfullmäktige samt med följande satsningar:

3. alla som kan arbeta får arbete. Förutsätter arbete nära tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverka genom att etablera ett gemensamt välfärdskontor. De som inte får arbete inom 100 dagar ska erbjudas projektarbete.

4. driva på arbetet med förändringen av Larsboda företagsområde enligt tidigare planering

5. fortsätta åtgärder för integration, för att förhindra diskriminering, kränkningar, trakasserier

6. stödja bostadsbyggandet inom området, för en grön, tät, attraktiv stadsdel

7. tillsammans med andra berörda förvaltningar/bolag inom staden vidta åtgärder för att återställa våra sjöar Magelungen och Drevviken, detta som en del av utvecklingen av Ekopark Syd

8. driva på arbetet med bygge av ett nytt, högt, vackert spännande hus i Farsta centrum – ”Farsta Torn”

9. tillsammans med Enskede –Årsta -Vantörs sdf och Idrottsförvaltningen utveckla möjligheterna för verksamheter för fri tid på Högdalstopparna, som en del av utvecklingen av Ekopark Syd

10. tillsammans med AB Stadsholmen och Idrottsförvaltningen arbeta för utveckling av Farsta gårdsområdet med Farsta gård, Farsta Idrotts - och simhall, Farsta Idrottsplats, Farsta strand badet, som en del av utvecklingen av Ekopark Syd

11. satsa mer på vår närmiljö genom klottersanering, god belysning, blommor samt bad i Fagersjö. Genomföra skötselplanerna för naturreservaten. Utarbeta en miljöpolicy. Sdf bilbehov ska tillgodoses genom bilpooler

12. arbeta för en ny idrottshall i Hökarängen, vid Hökarängsskolan

13. intensifiera arbetet för ökad tryggheten för invånarna genom det lokala brottsförebyggande rådet, synliga poliser, aktivt förebyggande arbete i skolorna och socialtjänsten

14. tillsammans med det lokala näringslivet samt Stockholm Business Region arbeta för att utveckla näringslivet i området utifrån Söderortsvisionen, bl a närservicen i varje stadsdelscentrum

15. återställa kvalitén i förskolan genom ökad andel förskollärare. Riktmärke för barngruppernas storlek är 12 i småbarn och 14 i storbarn. Särskild satsning på jämställdheten, behålla alla öppna förskolor

16. arbeta för att de kommunala skolorna åter ingår i stadsdelsnämnden. Kvalitén ska utvecklas.

17. använda f d Västbodaskolans lokaler som ett föreningshus för bl a PRO/SPF, Kulturhuset Cyklopen samt för sdf Anhörigverksamhet och/eller som lokaler åt fristående skola så att skollokalerna senare åter kan användas för skolverksamhet

18. satsa för att förebygga/förhindra hemlöshet, t ex resurser till konsumentvägledningen för skuldrådgivning, vräkningsakut, förebyggande socialtjänst, boendestöd, behandling

19. arbeta tillsammans med Farsta Föreningsråd med satsningen på folkhälsan samt miljön för ett hållbart stadsdelsområde

20. utveckla den framgångsrika och viktiga satsningen på fritidsverksamhet för unga och kultur för alla. Fritidsgårdarna ska drivas i kommunal regi, finnas där ungdomarna är samt vara öppna när ungdomarna vill ha tillgång till dem. Särskild satsning på Sköndal där all verksamhet nu avvecklas. Sommarjobb och kollo åt alla ungdomar som vill ha det

21. åter starta och utveckla Naturskolan i Farsta och Kulturskolan i Farsta så att alla elever blir delaktiga

22. fortsätta den uppskattade verksamheten med ”fixare Malte” för äldre samt öppna hunddagiset igen i socialpsykiatrin, t ex på Edö

23. fortsätta arbetet för att bryta de äldres ensamhet bl a genom träffpunkter i varje stadsdel där föreningarna inom området medverkar, för dessa föreningar avsätts 300.000 kr. Fler lekplatser för äldre!

24. förbättra maten äldre får via äldreomsorgen samt arbeta för att fler äldre ska kunna äta gemensamt

25. i samverkan med landstinget återöppna samt utveckla projektet med Närvårdscentralen i Hökarängen samt äldrevård på samtliga vårdcentraler

26. alla över 75 år ska få två timmars hemtjänst per vecka, utan biståndsbedömnng, samt hälsosamtal i samverkan med landstinget

27. avbryta alla privatiseringsåtgärder och satsa på kvalitetsutveckling av vår gemensamt drivna verksamhet. Utvärdering av oberoende granskare ska ske av de upphandlade verksamheterna. Kvalitetsuppföljning av all verksamhet

28. tillsammans med trafikkontoret genomföra 30 km begränsning på alla vägar inom området förutom Nynäsvägen, Magelungsvägen och Örbyleden samt satsa på särskilda trafiksäkerhetsåtgärder på Enskedevägen, Lingvägen och Stortorpsvägen

29. tillsammans med SL genomföra en översyn av busslinjerna i Farsta-området så att alla invånare får en god kollektivtrafik - prioriterade områden är Fagersjö och Sköndal

30. genomföra en ”försiktig” upprustning av vårdfastigheterna

31. inrätta tjänster som miljösamordnare; Agenda 21 samordnare; energirådgivare

32. ytterligare insatser för hälsa för medarbetarna samt rehabiliteringsinsatser och kompetensutveckling.

33. starta ett kvinnofridscenter i Farsta. Tillgång till särskilt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med funktionshinder eller missbruksproblematik. Genomför kompetensutveckling om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Utveckla insatser för att få män att avstå från våld mot kvinnor. Utveckla jämställdhetspedagoger i första hand inom förskolan

Samt att därutöver anföra följande:

Inledning

Alla människor har rätt att leva som fria och jämlika individer, i ett hållbart samhälle. Så

ser det inte ut, varken i världen, i Stockholm eller i Farsta-området. Varifrån du kommer och hur tjock din plånbok är påverkar fortfarande dina chanser i livet. Vi ska utplåna de orättvisa klyftorna som begränsar människors liv. Vi använder politiken som verktyg.

Vi formar ett samhälle grundat på demokratins ideal. Vi vill se en ordning där människor som invånare och individer kan påverka utvecklingen. Därför ska diskussioner föras och

beslut fattas så nära invånaren som möjligt, så att det är enkelt att göra sin röst hörd. Stockholmarnas engagemang inom bland annat föreningsliv, kultur och idrott stärker vår demokrati och är viktigt för att utveckla Stockholm till en rättvis och modern storstad. Stockholm är en bra stad. Med politikens verktyg kan vi göra den ännu bättre.

Decentralisering, beslut nära invånarna!

Moderaterna med stödpartier har under mandatperioden systematiskt centraliserat stadens verksamheter!

Även makten centraliseras och kvar blir stadsdelsnämnder som är tomma skal – liknande plundrade skalbolag! Detta sker genom att verksamheter, t ex skolan, förts över till centrala nämnder, genom upphandlingar/privatiseringar samt genom de s k pengsystemen. Det är ett hån mot demokratin att detta sker utan beslut om helheten, utan analys av konsekvenserna för invånarna, medarbetarna, styrningen, maktbalansen, delaktigheten, samhörigheten, samordningsvinsterna, effektiviteten.

Vi vill utveckla stadsdelsnämndernas arbete nära invånarna. Stockholmarna ska mötas med lyhördhet, respekt och värdighet i kontakten med stadens verksamheter. Alla människors lika värde och ett målmedvetet arbete mot alla former av diskriminering ska prägla staden.

Stockholmarna ska veta och känna att de är stadens uppdragsgivare. Det är alltid stockholmarnas skilda behov och drömmar som ska stå i centrum. Ett rikt och blomstrande kulturliv är en omistlig del i ett gott samhälle. Förutsättningarna för stockholmarnas deltagande och engagemang i samhället ska öka genom att staden underlättar för bland annat kultur-, idrotts- och intresseföreningar att verka. I alla delar av stadens verksamheter är det kvaliteten som ska stå i fokus. Medarbetarnas kunskaper och motivation är grunden för ökad kvalitet i välfärden. Därför ska kompetensutveckling prioriteras.

Alla, även de sköra, i Farstaområdet ska ha ett gott liv. Nämnden ska arbeta aktivt för en tillgänglig stad för alla. Stockholm genomsyras av olika erfarenheter och möten mellan olika traditioner. En femtedel av oss i Farsta-området har det som i statistiken kallas för utländsk bakgrund, åtta procent har annat medborgarskap än svenskt. Många kommer från olika delar av Sverige. Stockholmare och Farstabor är vi alla! Det är en tillgång, det ger möjligheter. Nämnden ska ta tillvara mångfalden.

Segregationen är det tydligaste uttrycket för att en stad är orättvis. Uppdelningen mellan

de som har och inte har – bostad, pengar, hälsa eller arbete – är inte värdigt Stockholm. Det är inte hållbart. Framtidens stockholmare ska inte heller behöva lida för att vi i dag inte tar hand om vår miljö.

Farsta-området grönt - attraktivt – spännande - rättvist!

Farsta-området är grönt och vackert. Här finns 10 stadsdelar, med ca 47 000 invånare. Här finns engagerade och kunniga invånare, bra bostäder, gröna fina fritidsområden samt många arbetsplatser. Nämnden vill göra Farsta-områdets stadsdelar ännu attraktivare, roligare och mer spännande. Vi är stolta över vår hembygd. Vi vill fortsätta utveckla den tillsammans med alla invånare.

Miljöstadsdelen

Vår stora satsning är på miljön. En av våra viktigaste uppgifter är att skapa ett ekologiskt hållbart Stockholm. Att bryta och vända miljöbelastande trender handlar om att skapa en bättre livsmiljö för stockholmarna i dag. Det är samtidigt en solidarisk handling gentemot framtidens stockholmare och människor i andra delar av världen. Vi satsar på Farsta-området som en mönsterstadsdel för miljön. Två år har hittills gått förlorade inom miljöarbetet i Farsta, beroende på moderaterna och dess stödpartiers dumdryga inställning till miljöfrågor.

Det är bra att förvaltningen nu genom yttre tryck tvingas återskapa en del av det interna miljöarbete som tidigare gjorde Farsta stadsdelsförvaltning till ett föredöme. Det måste ske bättre uppföljning av miljöbilar, återupprättande av rutiner för sortering av avfallsfraktioner samt energisanering. Mycket återstår till exempel arbetet med krav-märkt mat, att välja bort giftiga varor och uppföljning av miljökrav vid upphandling. En hållbar livsmiljö skapas inte av att man ställer miljökrav som inte förstås och där nämnden saknar kompetens att följa upp. Det som än mer saknas är det utåtriktade miljöarbetet, som tidigare gjorde Farsta berömt även på nationell nivå – vilket kan tas som intäkt för att begreppet ”Ett Farsta i världsklass” inte handlar om miljöfrågorna.

Sjöarna Magelungen och Drevviken är kraftigt påverkade av övergödning, vilket upprör och engagerar många. Detta har inte hindrat moderaterna och dess stödpartier från att trappa ner och slutligen ta bort arbetet för att försöka bevara sjöarna. Det arbetet måste återupptas. Den rika biologiska mångfalden i Farsta, som i sin tur skapar attraktiva ströv- och rekreationsområden i Farstas naturområden, ses i dag mera som hinder än möjligheter.

Skötselplanerna för Farstas naturområden måste kompletteras utifrån kunskaper om biologisk mångfald och mer resurser ska läggas på uppföljning och skötsel.

Farstabornas rätt till råd och stöd i miljöfrågor har helt avskaffats!

Det tidigare goda samarbetet för kunskapsspridning och ömsesidigt erfarenhetsutbyte om miljöfrågor mellan stadsdelsförvaltningen och andra aktörer, till exempel Farsta församling, studieförbunden, bostadsrättsföreningarna, hyresgästföreningarna, bostadsbolagen, lokala handlare m fl, måste återupprättas.

Alla ska ha arbete

Nämnden anser att alla som kan arbeta ska ha ett arbete. Det ökar invånarens livskvalité sam motverkar segregation och social utslagning. Arbete åt alla kräver en expansiv näringspolitik med bl a flera småföretagare. Larsboda företagsområde ska utvecklas så att fler företagare flyttar dit. Det är viktigt att förebygga arbetslöshet genom t ex bra

utbildning, genom att skolan har koll och följer upp elever som slutar i förtid samt försöker få dem att återuppta sin skolgång.

Arbetsmarknaden måste vara öppen för alla oavsett etnisk bakgrund. Nämnden ska arbeta tillsammans med arbetsförmedlingen i Farsta och Försäkringskassan. Sdf ska arbeta för ett välfärdskontor där resurserna från Af, Fk och sdf samverkar – jämför med Nynäshamn. Särskilt viktigt är det att inga unga går från skolan direkt till arbetslöshet. Om någon är

arbetslös mer än 100 dagar ska nämnden erbjuda projektjobb genom stadsdelsförvaltningen.

Använd f d Västbodaskolans lokaler till föreningar

Nämnden anser att beslutet om avveckling av Västboda skola var helt felaktigt. Det behövs en skola i denna del av Farsta. Byggnation och generationsskifte gör att det är mycket osäkert vilket totalt behov av skolplatser vi kommer att få i Farsta-området. Nämnden måste fortsätta analysera detta. Nämnden anser att förvaltningen måste skapa en bättre samlad bild av vilka skolor som finns inom området så att en samlad planering kan ske.

Nämnden kräver att f d Västbodaskolans byggnader bevaras i avvaktan på dessa analyser och beslut av kommande majoriteter om skolutvecklingen. Nämnden föreslår att lokalerna erbjuds föreningar. De har stora behov av lokaler. Sdf Anhörigverksamhet utvecklas mycket bra och behöver lokaler. Kulturhuset Cyklopen vid Högdalstoppen fick sina lokaler förstörda i en brand för några veckor sedan, de bör erbjudas tak över huvudet i den sedan ett år tomma skolan. Idrottsföreningar kan använda gymnastiksalen och den helt nyanlagda näridrottsplatsen. Då används resurserna någorlunda vettigt och politikernas skamfilade anseende kan något återupprättas. Moderaterna med stödpartier beslutade avvecklade en väl fungerande skola, splittrade elev- och personalgrupperna samt medförde att alla tidigare elever fick längre och otryggare skolväg. Eleverna splittrades på 50 olika skolor! Dessutom fick de och andra invånare i Farsta-området alla sina fördomar om icke demokratiska beslut samt arroganta och döva politiker bekräftade.

Det behövs ett jämställdhetslyft i Farsta

För moderaterna med stödpartier är jämställdhetsarbete en ickefråga. Det behövs en satsning för att lyfta jämställdhetsfrågorna så att de prioriteras inom alla verksamheter i Farsta. Ett aktivt jämställdhetsarbete har aldrig varit så viktigt som nu. Vi kan se tydliga tecken på att jämställdheten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män försämras. Enligt Brå har andelen anmäld misshandel mot barn och kvinnor samt sexualbrott i staden ökat oroväckande mycket under 2007 och 2008. Även det hedersrelaterade tvånget och förtrycket ökar.

Staden har fortfarande en jämställdhetspolicy som står på tre ben; aktivt jämställdhetsarbete gentemot medarbetarna, aktivt jämställdhetsarbete i stadens verksamheter och aktiv kunskapsinhämtning från omvärlden. Farsta ska leva upp till jämställdhetspolicyn och då krävs aktiva åtgärder.

Farsta har en bra handlingsplan för kvinnofrid. För att den ska fungera och kunna ge alla flickor och kvinnor hjälp och skydd krävs resurser samt kompetensutveckling för alla medarbetare som möter flickor och kvinnor i kris. Det behövs skyddade boenden, inte minst för funktionshindrade kvinnor och för kvinnor med missbruksproblematik. Vi vill

satsa på ett kvinnofridscenter i Farsta där kompetensen och stödet finns samlat. Tillsammans med närliggande stadsdelar ska Farsta öppna skyddade boenden för de kvinnor som i dagsläget saknar skydd.

Det hedersrelaterade våldet kräver särskild uppmärksamhet och kompetens på förskolor, inom fritidsverksamheten och inom socialtjänsten.

Resursfördelningen ska vara rättvis och all statistik ska vara könsuppdelad så att det blir tydligt var förändring måste ske. Vi vill satsa på jämställdhetsutbildning för alla chefer i Farsta. Alla medarbetare ska erbjudas en breddutbildning i jämställdhet för att inspirera till ett aktivt jämställdhetsarbete både i personalgruppen och i verksamheten. Arbetet med jämställdhet ska redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelsen. Jämställdhetsplanen ska innehålla uppföljningsbara mål.

Farsta ska ha tillgång till jämställdhetspedagoger för att utveckla genuskompetensen inom förskola, äldreomsorg, fritidsverksamheten, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt inom socialtjänsten. I Sköndal arbetar alla förskolor med genuspedagogik; deras fina verksamhet ska spridas till alla förskolor i Farsta.

Satsa på äldre

Nämnden ska utveckla äldreomsorgen så att äldre känner att de är och bemöts som en resurs i samhället. De flesta äldre är aktiva och friska. Pensionärerna och deras organisationer har en stor och viktig uppgift i att bidra till utvecklingen av Farsta-området. Det ska finnas träffpunkter för invånarna i varje stadsdel, detta inte minst för de äldres behov.

Den äldres behov ska styra boendet och vilket stöd staden ska ställa upp med. Servicehusen ska vara kvar som ett av flera olika äldreboenden. De äldres önskemål ska vara mycket viktiga vid beslut om boende, många alternativ ska erbjudas. Så långt möjligt ska flera flyttningar till olika boenden undvikas, det är påfrestande för invånaren. Läkemedelsgenomgångar för äldre i ordinärt boende ska genomföras. Bra att man erbjuder alla 75-åringar och äldre hembesök men 75 år är en för alldeles för hög gräns för vissa invånare. Nämnden bör därför utveckla försöksverksamhet med uppsökeri för andra personer som behöver det. Maten ska förbättras - matlådorna ersätts av goda, vackra måltider! Hemtjänsten ska utformas efter invånarnas behov. ”Malte” fixaren som minskar fallolyckor hos äldre, är en uppskattad resurs, som ska finnas kvar och utvecklas. I kontakt med landstinget ska nämnden arbeta för att Farsta åter får såväl en Närakut som en Äldrecentral.

Tänder är en del av kroppen, många äldre har dåligt tandstatus och detta genererar undernäring m.m. Sdf ska i samverkan med landstinget kartlägga hur det är med de äldres tandstatus framförallt för äldre i ordinärt boende. Kultur i omsorgen – nämnden ska utöka kulturaktiviteter för äldre i särskilt boende.

Bra hälso- och sjukvård

Nämnden kräver en bra och tillgänglig närsjukvård inom Farsta-området och att invånarna har tillgång till specialistvård när det krävs. Det kräver att landstinget och kommunen utvecklar samarbetet. Äldrevårdscentralen i Hökarängen samt närakuten i Farsta var bra exempel på detta. Nämnden ska arbeta för att dessa åter öppnas och utvecklas,

moderaterna med stödpartier vill av någon anledning avveckla dessa bra vårdalternativ.

Nämnden ska utveckla folkhälsoarbetet som engagerar Farsta-områdets invånare. Det gäller konkreta insatser för bättre hälsa samt fler billiga möjligheter till breddidrott, motion, kultur och friluftsliv. Enligt landstingets Folkhälsorapport 2007 kommer Farsta-området på 4-5 sämsta plats vad gäller invånarnas hälsa! Det finns ett stort behov av att förbättra folks hälsa! Farstas barn och unga mår sämst i hela staden, att förbättra barnens

hälsa ska vara ett fokusområde. Farsta Föreningsråd har startat ett projekt inom folkhälsan, de arbetar tillsammans med föreningarna, fritiden, vårdcentralerna, detaljhandeln för att förbättra hälsan. Nämnden ska medverka i och stödja detta arbete.

Barnens Farsta

Ett Farsta som är bra för barnen är bra för alla Farstabor. Barn är inga kunder på en marknad utan människor under 18 år som ska värnas enligt FN:s konvention om barnens rättigheter. Barn har rätt till inflytande i takt med sin ålder och mognad. Barn berörs av nästan alla beslut, trots detta har besluten oftast inte något barnperspektiv. Det vill nämnden ändra på, belys barnperspektivet.

Stoppa privatiseringen av Farstas parklekar och fritidsgårdar. Stoppa nedläggningen av Sköndals fritidsgård, utveckla i stället verksamheten och hitta en ny lokal. Skapa en mötesplats för barn och ungdomar i varje stadsdel.

Alla barn mellan 9 – 16 år ska få åka på kollo. Sommarjobb till alla ungdomar som vill ha det.

Småbarnsgrupperna ska ha högst 14 barn och storbarnsgrupperna högst 18 barn, riktmärke för barngruppernas storlek är 12 i småbarns- och 14 i storbarnsgrupperna.

Inga vräkningar ska ske av barnfamiljer i Farsta. Översyn ska ske av det ekonomiska biståndet ur ett barnperspektiv. Alla barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk eller psykisk sjukdom ska garanteras hjälp och stöd. Utveckla socialarbetare med spetskompetens på barn och ungdomar.

Föräldrautbildning till bägge föräldrarna när första barnet föds. Stöd till föräldrar vars barn är placerade i samhällets vård. Fördjupa samverkan med landstinget – undersök att tillsammans med landstinget starta en familjecentral i Farsta.

Kultur och fritid för alla

Nämnden kräver mötesplatser i varje stadsdel. Lokalerna ska vara öppna för alla så att de blir verkliga mötesplatser. Det ska finnas meningsfull, stimulerande fritid som erbjuder kulturaktiviteter - t ex bio, teater, musik, konstutställningar, bibliotek, parkfester, festivaler samt boulebanor både ute och inne. Vi har en ny scen på Farsta torg, aktiviteter för denna ska utvecklas tillsammans med Farsta Centrum och föreningar inom området. Vi vill ha tillbaka en bio i Farsta Torn - det nya höga huset vid T-banestationen. Innan det

blir klart bör vi ordna billig bio på andra platser t ex i Farsta gymnasiums aula, Vår Teater, Hökarängsskolans ljusgård. Vi ska inte behöva åka in till city för att gå på bio! Nu finns Farsta Filmklubb som har startat en sådan verksamhet i Vår teater i Farsta centrum. Vi vill utveckla de kreativa näringarna tillsammans med näringslivet och stadens verksamheter inom kultur och skola. Vi vill fortsätta satsningarna på idrott för alla.

Föreningarna kräver fler lokaler, nämnden måste åtgärda detta i första hand genom att skolans lokaler ställs till förfogande.

Vi vill utveckla området - Farsta gård, Farsta IP, Farstahallen, Farsta strandbadet - till ett kulturcentrum, ett idrottscentrum, en folkpark.

Förnyelse av Farsta-området

Nämnden genomförde under förra mandatperioden Stadsdelsförnyelsen. Det var en stor satsning som gav många förbättringar, efter omfattande samverkan med invånare i olika delar av Farsta-området. Budgeten från moderaterna med stödpartier ger inte utrymme för detta vilket vi som invånare mycket beklagar.

Inte ens efter de stora kapitaltillskotten till stadens kassa som försäljningen av bl a Centrum kompaniet och hyresfastigheterna gav så finns det något intresse att satsa! Vår gemensamma kassakista fylldes t ex på med ca 5,7 miljarder i augusti 2007. Vi har många goda förslag till förstärkning och utveckling i vårt stadsdelsområde i denna budget. Vi vill peka på utveckling av Ekopark Syd; ny idrottshall vid Hökarängens skola; bygg Farsta Torn; satsa på vision Larsboda -sportcenter och bostäder i Larsboda företagsby; utveckla Farsta-gårds området; rädda våra sjöar - Magelungen och Drevviken; satsa på småcentrum i området tillsammans med företagarna; utveckla metoder och utbilda medarbetarna för mer förebyggande arbete; satsa på föreningslokaler.

Moderaternas orättvisa Stockholm

När moderaterna med stödpartier varit i majoritet har ett stort antal beslut genomförts som minskar den enskilda människans frihet och ökar klyftorna mellan invånarna. Skatterna har sänkts för dem som tjänar bäst samtidigt som de som är deltidarbetande, låginkomsttagare, sjuka, föräldralediga, pensionerade eller arbetslösa har fått det sämre. Insatserna för att underlätta för nya privata aktörer att etablera sig inom välfärdssektorn slår över i ett hot mot valfriheten, vi kan snart stå utan offentligt drivna verksamheter. Detta påverkar negativt medarbetarnas arbetsmiljö. De tvingas leva med en ständig osäkerhet om verksamheten där de i dag arbetar finns kvar i morgon. Mycket energi, arbete och skattepengar läggs nu i att arbeta med detta – i stället för att utveckla medarbetarnas kompetens och kvalitén i vår gemensamma kommunala verksamhet.

Det finns goda möjligheter för privata aktörer att etablera sig på marknaden så att brukarna får flera alternativ. Vi förstår inte varför processen ska drivas genom att aktivt omvandla, sälja stadens egen verksamhet.

Personal och organisationsfrågor.

Stadsdelsförvaltningen präglas alltmer av en anorektisk organisation, mer ägnad åt pappersplaner än reell verksamhet! Den hittillsvarande stora omsättningen på chefer har varit till stor skada för förvaltningen. Den har bland medarbetarna skapat osäkerhet om förvaltningens egentliga syften och mål. Den kraftigt nedbantade administrationen har

inte genererat en minskning av byråkratin. Verksamheterna har tvingas lägga ner mer resurser på att fylla i enkäter, skicka in papper, vilket inverkat menligt på förvaltningens effektivitet, trots att syftet var det motsatta.

Överförandet av fler administrativa uppgifter till Serviceförvaltningen medför att mer av det administrativa arbetet läggs ut på verksamheterna vilket ytterligare tär på deras

resurser för att utföra uppgifter för oss invånare. Det är viktigt att följa upp de genomförda förändringarna.

Stadsdelsförvaltningen behöver sätta till betydligt mer resurser till kompetensutveckling och organisationsutveckling. Ledningen behöver lyssna på och ta till sig medarbetarnas synpunkter och behov.

Samarbetet med frivilliga organisationer kan fördjupas utan att detta innebär att organisationerna tar över kommunal verksamhet.

Förvaltningen driver för många projekt i stället för ordinarie verksamhet. Det saknas samordnare och medarbetare. Många projekt drivs av eldsjälar vilket gör det svårt att inordna dessa i ordinarie verksamhet.

Hellre redig verksamhet än tillfälliga projekt av världsklass!

Avslutning

All verksamhet som nämnden finansierar ska genomsyras av bra bemötande, ge god service, vara effektiv samt öppen och tillgänglig. Detta kräver engagerade invånare samt duktiga medarbetare som får möjlighet till goda arbetsvillkor och utveckling. Nämnden ska satsa på att förbättra vår egen verksamhet, tillsammans med brukarna samt medarbetarna och deras fackliga företrädare!

Det kräver förtroendevalda som kommunicerar, tar ansvar, vågar välja, fattar beslut samt ser till att dessa genomförs och sedan följer upp resultaten.

Vi hoppas att väljarna röstar fram dessa vid nästa val!

§2 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter och ersättare att ingå i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009, i enlighet med nomineringar från PRO- och SPF-föreningarna i Farsta stadsdelsområde.

Barbro Karlsson

PRO Tallkrogen/Gubbängen

Ledamot

Stig Åström

SPF Farsta

Ledamot

Gun Forss

PRO Farsta Strand

Ledamot

Bror Lord

PRO Farsta Centrum

Ledamot

Kerstin Holmgren

SPF Sköndal

Ledamot

Inga Lill Lindgren

PRO Hökarängen

Ersättare

Solveig Ahlbom

SPF Farsta

Ersättare

Ingrid Klingberg

PRO Sköndal

Ersättare

Mary Andersson

PRO Farsta Centrum

Ersättare

Sture Simonsson

SPF Sköndal

Ersättare

Ärendet

I enlighet med nomineringar från PRO- och SPF-föreningarna i Farsta stadsdelsområde föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden utser ovanstående ledamöter att ingå i nämndens pensionärsråd 2009. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-27.

Dnr 000-671/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Förskolornas kvalitetsredovisning 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner den samlade kvalitetsredovisningen 2008 för förskolan i Farsta stadsdelsområde och överlämnar den till utbildningsnämnden.

Ärendet

Enligt den statliga förordningen om kvalitetsredovisning ska stadsdelsnämnden upprätta en kvalitetsredovisning avseende läsåret 2007/2008 senast den 1 maj 2009. Varje stads-delsområde sammanfattar förskolornas kvalitetsredovisningar och utbildningsnämnden sammanställer sedan stadens samlade redovisning.

Utifrån förskolornas bedömning och analys av måluppfyllelse finns det ett antal för-bättringsområden som stadsdelsförvaltningen kommer att arbeta med under kommande år. Dessa områden är barns inflytande, egna föräldraenkäter och en konkretisering av det mångkulturella arbetet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-26.

Dnr 400-644/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Rapport om ny förskola i kvarteret Ålö, Farsta centrum

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 14 februari 2008 att inrätt en permanent förskola med tre avdelningar i kvarteret Ålö, Larsbodavägen i Farsta centrum. Enligt den offert Skolfastig-heter i Stockholm AB (SISAB) har lämnat kommer hyran att uppgå till 25212 kronor per barn under det första året.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-12-03.

Dnr 320-037/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Överföring av löpande ekonomihantering till servicenämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger Teenie Bennerholt, förvaltningschef vid serviceförvalt-ningen, befogenhet att på stadsdelsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt Teenie Bennerholt, förvaltningschef vid service-förvaltningen, att tilldela medarbetare vid serviceförvaltningen nödvändiga behörigheter i ekonomihanteringssystemet Agresso.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Under 2009 kommer ansvaret för den löpande ekonomihanteringen inom stadens alla nämnder att föras över till servicenämnden. Inför överförandet krävs vissa förberedelser vad gäller befogenhet att beordra utbetalning av pengar och tilldelning av behörigheter till Agresso för att servicenämnden och dess förvaltning ska kunna utföra sitt uppdrag. För-valtningen föreslår att förvaltningschefen vid serviceförvaltningen tilldelas nödvändiga befogenheter och uppdrag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-12-03.

Dnr 199-712/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ekonomisk månadsrapport för november 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten per november 2008 visar att nämndens verksamhet ryms inom budget-ram. Inom äldreomsorgen har antalet beslut om vård- och omsorgsboende ökat något under de senaste månaderna, men ligger fortfarande under planeringsnivån. De risk-områden som finns är fortfarande framför allt insatser för barn och ungdomar, social-psykiatri och funktionsnedsättning. Inom försörjningsstöd minskade antalet hushåll i november med nio i förhållande till oktober. Konsulter har anlitats inom dessa områden och förvaltningen arbetar nu vidare med de förslag på förändringar som redovisas i konsultrapporterna. Utbetalt försörjningsstöd ligger nu i nivå med budget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-12-11.

Dnr 100-120/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Förslag till Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga – strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Den föreslagna kulturplanen är ett tydligt och bra instrument som kommer att vara mycket användbart vid planeringen av kultur inom alla verksamheter för barn och unga. Ansvars-fördelningen mellan de olika nämnderna är tydlig och bidrar till att alla parter blir del-aktiga. Avsnittet om barns och ungdomars inflytande över sitt kulturliv är viktigt och följer förskolans läroplansmål om delaktighet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-24.

Dnr 006-610/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp) anmälde ett särskilt uttalande

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Vi delar förvaltningens uppfattning att detta är ett tydligt och bra instrument, liksom att barns och ungdomars inflytande över och delaktighet i sitt kulturliv är viktigt.

Vi ser dock med stor oro på de besparingar moderaterna med stödpartier gör i kulturverksamheterna för barn och unga i Stockholm. Dessa nedskärningar går i helt motsatt riktning mot barn- och ungdomsplanen. Vi ställer oss därför frågande till hur planens goda intentioner ska kunna bli verklighet utan några resurser. Planens åtaganden blir helt enkelt omöjliga att genomföra med majoritetens budget. Vi har även noterat att satsningar i första hand sker i innerstaden! Vi ser fram emot goda resurser i 2010 års budget samt satsningar i vårt stadsdelsområde.

§8 Förslag till Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen att den föreslagna förskoleplanen ligger i linje med de statliga styrdokumenten och kommunfullmäktiges mål och indikatorer. Att barngruppens storlek ska anpassas utifrån barnens och gruppens förutsättningar är bra, men det borde även framgå tydligt att det också kan ske utifrån en verksamhetsidé.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-24.

Dnr 006-613/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför:
 2. Omedelbar justering

I förslaget till ny förskolplan för Stockholms stad sänker moderaterna med stödpartier ambitionsnivån för förskoleverksamhet. Den nuvarande förskoleplanen pekar tydligt på vad som behövs för att kunna garantera en förskola av hög kvalitet. I förslaget som nu är ute på remiss saknas mycket.

En central och viktig del inom förskolan är barnets möjlighet att lära genom lek. Det är självklart att förskolan ska ge barnen möjlighet att utvecklas och lära, men förskolan får aldrig bli en verksamhet där mål och medel blir lika som de i grundskolan.

I dagsläget växer barngrupperna i stadens förskolor. I tertialrapport 2 är det 11 av 14 stadsdelar som inte klarar kommunfullmäktiges mål om barngruppernas storlek. Trots

denna försämring har moderaterna med stödpartier valt att inte prioritera förskolan inför 2009. Det finns många förlorare i moderaternas budget. Förskolan, och därmed de små barnen i Stockholm är de stora förlorarna i 2009-års budget, risken är att barngrupperna kommer att öka ytterligare.

För en förskola av hög kvalitet spelar barngruppernas storlek en central roll. Barngrupperna får aldrig bli så stora att de inkräktar på barnets möjlighet att bli sedd och uppmärksammad. Målet ska därför vara att småbarnsgrupperna aldrig ska överstiga 14 barn och att storbarnsgrupperna inte ska vara större än 18 barn, vi vill minska, inte öka barngruppernas storlek. I förslaget till ny förskoleplan finns inga skrivningar om vikten av små barngrupper och målet om barngruppernas storlek har helt tagits bort.


Förskolans personal är avgörande för kvalitén i förskolan, för barnens möjlighet till uppmuntran, utveckling och trygghet. Personaltätheten i förskolan ska vara hög och all personal ska erbjudas kompetensutveckling och vidareutbildning för att Farsta-området ska kunna säkra en hög kvalitet i förskolan. Andelen förskollärare är viktig. Förskolans status måste öka vilket innebär satsningar på kompetenshöjning för samtliga personalgrupper inom förskolan. Barnskötare ska erbjudas fortbildning till förskollärare.

Jämställdhetsarbetet är av avgörande betydelse för framtiden. Det är viktigt att vi börjar med de yngsta barnen. Därför ska förskolan arbeta med genuspedagogik och varje stadsdel ska ha minst en genuspedagog anställd.

Många förskolor arbetar redan med barnens inflytande över förskoleverksamheten, men arbetet med att öka barnens möjlighet att vara delaktiga kan utvecklas vidare. Detta område har dock kraftigt försämrats i det nya förslaget till förskoleplan. I avsnittet om barns inflytande saknar tidigare skrivningar om vikten av att barnens åsikter, engagemang och intressen skall tas tillvara.

Det är viktigt att förskolan ligger nära barnens hem. Det gynnar barnets självständiga utveckling och dennes sociala samspel med kamrater. Det är viktigt att tillståndsprövning, tillsyn och inspektion av de privat drivna förskolorna förstärks för att motverka oegentligheter och snedvriden konkurrens.

Det är självklart att barnet ska stå i centrum vid övergången mellan förskola och skola. Samarbetet mellan förskolan och skolan för att göra övergången så bra som möjligt för barnet kan utvecklas och förbättras ytterligare och det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan skolor och förskolor även vid andra tidpunkter än just vid skolstarten. Skolan ska också ta ett ansvar för att övergången blir så bra och smidig för barnet som möjligt. Föräldrarna ska självklart ha en aktiv roll i övergången mellan förskola, förskoleklass och grundskola. Majoriteten som leds av moderaterna har försvårat detta viktiga samarbete genom att överföra grundskolorna till en central, gigantisk utbildningsnämnd.

§9 Förslag till ”peng” inom dagverksamhet för äldre – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontorets förslag innehåller två ersättningsnivåer i ett valfrihetssystem för biståndsbedömd dagverksamhet för äldre. Förslaget bygger på fasta ersättningar till verksamheter med demensinriktning respektive social inriktning. Ersättningen föreslås täcka alla kostnader exklusive hyra och kostnader för resor. Resekostnader finansieras istället av stadsdelsnämnderna. För privata utförare föreslås en schablonersättning avseende verksamhets- och lokalytor. Stadsledningskontoret föreslår också att det ska vara möjligt att ställa sig i kö till en önskad dagverksamhet.

Förvaltningen anser att förslaget till ”peng” inom dagverksamhet för äldre är positivt. Dock finns en risk att ansvaret att finansiera resor kan bli kostnadsdrivande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-17.

Dnr 006-672/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande:
 2. Omedelbar justering

Den av moderaterna med stödpartier införda äldrepolitiken har fokus på valfrihet r ett biståndsbeslut väl är fattat och förbiser därmed behovet av att stärka äldres rättigheter

enligt socialtjänstlagen. Kärnfrågan är inte ett systemskifte enligt marknadens principer utan möjligheten till en generös biståndsbedömning för dagverksamhet i den omfattning som äldre invånare behöver.

Tyvärr har resursbristen inom äldreomsorgen tvingat fram en restriktiv biståndsbedömning där äldre har fått biståndsbeslut omprövade och blivit hänvisade till öppna dagverksamheter. I en del fall har äldre fått omfattningen reducerad till bara en dag i veckan. I takt med att fler äldre bor kvar hemma och även vårdas av anhöriga behövs fler platser i biståndsbedömd dagverksamhet med olika inriktningar.

Självklart är också utbyggnaden av sociala mötesplatser positiv men kan inte ersätta en biståndsbedömd verksamhet för dem som har större behov. Det är viktigt att staden tar ansvar och har medarbetare även i de öppna verksamheterna, så att dagverksamheten inte står och faller med ideella krafter.

Självklart ska äldre kunna välja önskad biståndsbedömd dagverksamhet inom ramen för rimliga kostnader. Vi ser därför fördelar med ett enhetligt pris för likartade inriktningar oavsett vem som driver verksamheten, detta kan ordnas utan pengsystem! Ett enhetligt pris måste dock kombineras med tydliga kvalitetskrav för att inte vinstdrivande företag ska försämra kvaliteten för att få ut sin vinst. Det är även viktigt att följa upp verksamheten.

Möjligheten att köa till önskad dagverksamhet, även i annat stadsdelsområde än det egna, är fullt rimlig, men om det ska vara meningsfullt med en kö behöver antalet platser byggas ut. Önskemål om alternativa utförare kan tillgodoses genom ramavtal om enstaka platser. Stadsdelsnämnderna ska själva bestämma om de har behov att upphandla privat driven verksamhet. De befintliga dagverksamheterna behöver finnas kvar i kommunal regi för att säkra valfriheten. Den upphandling av entreprenader som ingår i de borgerliga valfrihetssystemen hotar valfriheten eftersom alla verksamheter då kommer att övergå i privat drift. Ingen garanti ges i det föreslagna systemet för att kommunala verksamheter ska finnas kvar.

Inflytandet över innehållet i verksamheterna behöver också stärkas. Ett ökat inflytande kan säkras genom tydligare riktlinjer, utbildning av medarbetare, aktiv information om äldres rättigheter, stöd till äldre som saknar anhöriga eller har svårt att tala för sig, ökad hjälp att överklaga samt stark intern kontroll av att riktlinjerna efterlevs.

Vi skulle önska att moderaterna med stödpartier kunde gå från att hantera olika sorters organisations- och formfrågor, till att fokusera på innehållet, kvalitén och verksamheternas ekonomiska förutsättningar. Ständiga organisationsförändringar och personalneddragningar drabbar många äldre och gör att många av dem upplever otrygghet.

§10 Förslag till detaljplan för fastigheten Påskdagen 3 i Hökarängen – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Det råder brist på äldreboende för gruppen döva och dövblinda. Därför föreslås ett boende med ca 55 lägenheter för personer som är i behov av vård dygnet runt på ett område vid Söndagsvägen i Hökarängen som idag är obebyggt. Gällande detaljplan anger en byggrätt för allmänt ändamål. Planen måste därför anpassas för att möjliggöra vårdboende för äldre. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-25.

Dnr 300-659/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Anmälan om nedskrivning av osäkra fordringar 2008

I enligheten med stadsdelsnämndens delegering och stadens riktlinjer har ekonomichefen avskrivit osäkra kundfordringar om 732402 kronor. En avskrivning innebär att beloppet tas bort i den ekonomiska bokföringen men att skulden kvarstår i förhållandet mellan staden och den enskilde personen.

Dnr 199-713/2008

Stadsdelsnämndens protokoll 2008-11-20

Handikapprådets protokoll 2008-12-08

Pensionärsrådets protokoll 2008-12-08

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

§12 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund lämnade information i följande frågor.

 1. Nämnden välkomnas att besöka dagverksamheten Porten, som återinvigdes tidigare under dagen vid ett välbesökt evenemang i de nya lokalerna på Hauptvägen i Hökarängen.

 2. På Edö vård- och omsorgsboende har en mycket uppskattad Nobelmiddag genomförts för de boende.

 3. Samtliga hemtjänstdistrikt har under december inbjudit brukarna till adventskaffe i sina lokaler.

 4. Stadsbyggnadskontorets samrådsunderlag avseende ny Översiktsplan delades ut inför nämndens remissbehandling den 22 januari 2009. Synpunker och frågor kan framföras till planeringssekreterare Cecilia Rivard.

 5. Förvaltningen undersöker för närvarande läget när det gäller barnomsorgsgarantin och de vattenskador som har drabbat flera förskolor, och återkommer med mer detaljerad information vid nästa sammanträde.

 6. Stadsdelsdirektören tackade nämnden för det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

§13 Nämndens frågor

Följande skrivelse lämnades in.

Erbjud Västboda tomma skola till Kulturkampanjen (bilaga till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelsen.

Mats E P Lindqvist (mp) efterlyste en utvärdering av överföringen till servicenämnden av olika administrativa tjänster. Förvaltningen återkommer med information vid ett kommande sammanträde.

Ordförande Birgitta Holm (m) gratulerade ledamoten Anita Fehrnström (s) till att ha tilldelats årets Kvalitetsutmärkelse. Anita arbetar inom socialtjänstnämndens uppsökar-enhet som tilldelades utmärkelsen i kategorin Övrig vård och omsorg.

Birgitta Holm (m) berättade att ersättaren Åsa Wester (s), som nyligen lämnat nämnden, kommer att avtackas vid nämndens julbuffé direkt efter sammanträdet.

Gunnar Sandell (s) tackade förvaltningen för allt arbete under året och tillönskade en god jul och ett gott nytt år. Även majoritetspartierna tillönskades en god jul.

Birgitta Holm framförde nämndens tack till förvaltningen för det gångna året och önskade såväl tjänstemän som oppositionspartier en god jul och ett gott nytt år.