Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Svar på medborgarförslag om boulebana vid Farsta idrottsplats

4 Svar på medborgarförslag om utveckling av den lokala demokratin

6 Inrättande av ny förskoleavdelning i Gubbängen - genomförandebeslut

7 Redovisning av pågående och avslutade projekt inom Farsta stadsdels-förvaltning år 2007-2009

8 Utredningen Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS) om Farsta

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

9 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen

Omedelbar justering
Remissmaterialet publiceras nu, tjänsteutlåtandet publiceras senare

10 Motion (s) om byggande av hisstorn vid tunnelbanan i Farsta strand - yttrande till kommunstyrelsen

11 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Kållandsö 1 m m i Farsta - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4 2008

13 Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

14 Tillsynsrapport 2008 till länsstyrelsen avseende enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

15 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-01-22

16 Lokala handikapprådets protokoll 2009-02-02

17 Lokala pensionärsrådets protokoll 2009-02-02

18 Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

19 Information från stadsdelsdirektören

* Barnomsorgskön
* Vårdnadsbidrag för barn
* Föräldrautbildningen Komet
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

21 Upphandling av driften av Farsta strands gruppbostäder - tilldelningsbeslut

22 Förfrågningsunderlag för upphandling av konsumentvägledning i Farsta stadsdelsområde

23 Yttrande till Socialstyrelsen i enskilt ärende

24 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län i enskild ärende

25 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-01-22, sluten del av sammanträdet

26 Sociala delegationens protokoll 2009-01-22 och 2009-01-29

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (157 kb)

§1 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Förbättrad tillgänglighet i Farstaområdet

Förslaget inlämnat av Gunnar Björkman den 8 januari 2009 (dnr 002-36/2009)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

§2 Svar på medborgarförslag om boulebana vid Farsta idrottsplats

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgar-förslaget och uppdrar därutöver åt förvaltningen att ta kontakt med fastighetsägaren för Farsta Gård för att undersöka möjligheten att utöka antalet boulebanor där från en till tre.

Ärendet

I ett medborgarförslag från Marianne Sjögren för PRO Farsta Centrum föreslås att den före detta minigolfbanan vid Farsta idrottsplats byggs om till tre boulebanor. Platsen har inte haft någon särskild funktion sedan minigolfbanan upphörde för många år sedan och ett antal boulebanor skulle passa bra in i området. I budgeten för år 2009 finns det dock inte något utrymme för en ombyggnad. Förvaltningen nämner som möjligt alternativ den boulebana som finns i anslutning till Farsta gård.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-05.

Dnr 002-331/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och att förvaltningen dessutom ska ges i uppdrag att ta kontakt med fastighetsägaren för Farsta Gård för att undersöka möjligheten att utöka antalet boulebanor där från en till tre.

I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag samt det av alla partier framlagda tilläggsförslaget.

§3 Svar på medborgarförslag om utveckling av den lokala demokratin

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Gunnar Björkman har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår en diskussion om hur den lokala demokratin kan utvecklas. Han menar att stadsdelsnämnderna borde ansvara för fler sakområden än de gör i dagsläget.

Förvaltningen påpekar att kommunfullmäktige beslutar vilken nämnd som ansvarar för vilka frågor och att stadsdelsnämnden därför inte kan påverka detta. Däremot kommer nämnden senare i vår, i ett svar på en skrivelse från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, att belysa hur invånare i Farsta kan delta i och utöva inflytande över områdets fortsatta utveckling.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-27.

Dnr 002-543/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Årsredovisning och bokslut för 2008

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för 2008.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar årsredovisning med bokslut till kommunstyrelsen.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förelåg förvaltningens förslag till årsredovisning och bokslut för 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-30.

Dnr 101-51/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens årsredovisning med bokslut till kommunstyrelsen.
 2. Omedelbar justering
 3. Därutöver anförs följande

Med en verksamhet enligt våra tre partiers förslag i verksamhetsplanerna för 2008 hade invånarna i Farsta Stadsdelsområde fått en väsentligt bättre livskvalité, en bättre välfärd.

Årsredovisningen ger en bild av ett välfungerande Farstaområde men vi har kontakt med invånarna, vi lever själva i området så vi vet att detta inte är den sanna bilden. Den moderatstyrda borgerliga majoriteten har under mandatperioden systematiskt centraliserat stadens verksamheter. Även makten centraliseras och kvar blir stadsdelsnämnder som är tomma skal – liknande plundrade skalbolag! Detta sker genom att verksamheter, t ex skolan, direkt förs över till centrala nämnder, genom upphandlingar/privatiseringar samt genom de s k pengsystemen. Det är ett hån mot demokratin att detta sker utan beslut om helheten, utan analys av konsekvenserna för invånarna, medarbetarna, styrningen, maktbalansen, delaktigheten, samhörigheten, samordningsvinsterna, effektiviteten.

§5 Inrättande av ny förskoleavdelning i Gubbängen – genomförandebeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om inrättande av en ny förskoleavdelning på Getfotsvägen 54 i Gubbängen enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor i Farsta stadsdelsområde. Nya bostäder byggs både på Getfotsvägen och på andra ställen i Gubbängen. I Gubbängen och Tallkrogen finns behov av 46 platser under våren. Förvaltningen föreslår att en förskolepaviljong för 18 barn uppförs vid förskolan Lövlunda på Getfotsvägen 54 i Gubbängen. Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, kommer att ansvara för uppförandet och paviljongen hyrs genom SISAB. Verksamheten vid förskoleavdelningarna beräknas kunna starta i mars 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-26.

Dnr 302-46/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Redovisning av pågående och avslutade projekt inom Farsta stadsdels-förvaltning år 2007-2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Under 2007 och 2008 genomfördes fjorton projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning. Fem har nu avslutats medan övriga projekt har beviljats medel för ytterligare ett år. Två nya projekt har tillkommit under januari 2009. I föreliggande tjänsteutlåtande redovisas vilka resultat som har uppnåtts inom de olika projekten.

Samtliga projektledare ingår i ett nätverk som har utarbetat en strategi för att de goda resultaten ska leva vidare i ordinarie verksamhet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-23.

Dnr 007-42/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Utredningen Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS) om Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

När delrapporten från utredningen Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS) redovisades för stadsdelsnämnden begärde nämnden en rapport om vad utredningen säger om Farsta. Farsta skiljer sig från övriga staden i vissa frågor, särskilt när det gäller barn placerade utanför hemmet. Generellt är bilden av den sociala barn- och ungdomsvården i Stockholm i huvudsak positiv. Arbetet bedrivs professionellt med engagemang, ansvar och stor kunskap. Dock har arbetsbelastningen ökat samtidigt som resurserna har minskat.

Förvaltningen ser behovet av att öka kunskapen och att utveckla metoder inom öppenvården. En viktig fråga blir att skapa bättre förutsättningar för att kunna utveckla de nya verksamheter som behövs. Ett regionalt samarbete med mer samlade resurser kan vara en framgångsrik väg.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-19.

Dnr 500-40/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Inom ramen för stadens satsning på att utveckla en e-förvaltning med olika e-tjänster har Stockholms stadsarkiv fått i uppdrag att leda arbetet med att ta fram gemensamma lösningar för elektronisk hantering och lagring av information. Under arbetets gång har vissa problemområden identifierats och förslag till lösningar har utarbetats.

Förvaltningen är mycket positiv till förslaget att inrätta ett stadsgemensamt e-arkiv. Det är bra att informationen föreslås lagras i enkla format som inte är knutna till olika system och externa IT-leverantörer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-04.

Dnr 006-732/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Arne Fredholm (m) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

§9 Motion (s) om byggande av hisstorn vid tunnelbanan i Farsta strand – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialdemokraterna Lilian Falkbäck och Tomas Rudin har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att ett hisstorn med två personhissar ska byggas vid tunnelbanan i Farsta strand. En hiss skulle enligt motionärerna öka tillgängligheten till Brunskogsbacken för boende och besökare till exempelvis Farstastrandskyrkan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-21.

Dnr 006-709/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

 1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att verka för att det byggs nytt ovanpå T-banan
 3. Nämnden anför därutöver följande

Nämnden instämmer helt i motionärernas syfte att underlätta för invånarna på Farsta strands höjder att ta sig till och från tunnelbanan och centrumet vid Stieg Trenters torg. Vi tillstyrker motionen.

Vi ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att staden medverkar till att bebyggelsen enligt detaljplanen genomförs så snart som möjligt och att hissen då kan byggas i anslutning till detta.

§10 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Kållandsö 1 m m i Farsta – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

I kvarteret Kållandsö ligger Västbodaskolan som avvecklades år 2007. Skolans samtliga byggnader rivs för att ge plats för ca 200 lägenheter i fyra till fem våningar, upplåtna med både bostadsrätt och hyresrätt. Husen uppförs i kvartersform med bilvägar runt byggnaderna.

Förvaltningen föreslår att en förskola inryms i södra delen av området. Radhusen på Sunnemobacken, flerbostadshusen i kvarteret Svartlöga och punkthusen i kvarteret Onsö påverkas negativt av förslaget och placeringen av bland annat parkeringsplatser behöver ses över. Behovet av bostäder är stort och det är en fördel att byggnation sker på delvis redan exploaterad mark. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-21.

Dnr 300-744/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

 1. Nämnden avslår förslaget till detaljplan
 2. Omedelbar justering
 3. samt anför följande

Vi anser att det är helt fel att den kommunala Västbodaskolan lagts ner. Det är förhastat att bygga bostäder på skolans område. Västbodaskolan har rätt läge i ett

område med blandad bebyggelse och med goda möjligheter att cykla eller gå till och från skolan. Västbodaskolan behövdes i området. Västbodaskolan kommer helt säkert att behövas senast om några år, då antalet barn hela tiden ökar, jämför nämndens problem med förskoleplatser. Det kommer att bli allt svårare att bygga skolor med ordentliga skolgårdar, därför bör lokalerna bevaras så att skolan kan öppnas igen.

Vi är angelägna om att bygga bostäder. Det finns dock flera projekt inom området, t ex i andra ändan av den nyanlagda idrottsplanen vid Västboda skola; i Fagersjös f d centrum; vid Stora Sköndals område; som är helt klara men som ej byggs! Vi kan visa på flera mycket bättre platser att bygga på inom vårt stadsdelsområde än att förstöra en fungerande skolbyggnad!

Vi anser att den moderatledda borgerliga majoriteten genom detta beslut fullföljer slakten på en väl fungerande och väl behövd skola. Detta för att inte en ev. ny majoritet ska kunna besluta om att bevara skolan!

Nämndens oppositionsgrupp, som har en betryggande majoritet av invånarna i Farsta-området bakom sig både i tidigare val och i denna fråga, har kraftfullt protesterat mot nedläggningen. Vi har även föreslagit alternativa lösningar för att minska det påstådda lokalöverskottet. Vi har föreslagit flera olika användningar av de tomställda skollokalerna – allt har avvisats av den moderatledda majoriteten!

Vi är bedrövade inför detta agerande. Vi är övertygade om att väljarnas dom blir hård.

Särskilt uttalande

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Farsta stadsdelsnämnd anser att det är av stor betydelse att det byggs bostäder i Farsta. När det gäller detaljplaneförslaget för fastigheten Kållandsö vill nämnden anföra följande:

 • Parkeringstalet på 0,2 är för lågt.

· Den föreslagna höjden på husen bör sänkas med minst en våning.

§11 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4 2008

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommuner skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till länsstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen anvisar, för Stockholms del socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och äldreförvaltningen. Kvartalsvisa rapporter lämnas även till stadsdelsnämnden. I detta tjänsteutlåtande redovisas rapporteringen för kvartal 4 2008.

Dnr 500-25/2009

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 4 2008

Genom tillägg till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kommuner från den 1 juli 2008 skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till länsstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen anvisar, för Stockholms del socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen. Kvartalsvisa rapporter lämnas även till stadsdelsnämnden. I detta tjänsteutlåtande redovisas rapporteringen för kvartal 4 2008.

Dnr 602-739/2008

Tillsynsrapport 2008 till länsstyrelsen avseende enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

Stadsdelsförvaltningen genomför årligen tillsyn av de hem för vård eller boende (HVB-hem) som finns inom Farsta stadsdelsområde. De verksamheter som finns inom Farstas stadsdelsområde bedöms ge vård av god kvalitet.

Dnr 500-17/2009

Stadsdelsnämndens protokoll 2009-01-22

Handikapprådets protokoll 2009-02-02

Pensionärsrådets protokoll 2009-02-02

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

§12 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Barnomsorgskön: I februari uppfyller förvaltningen barnomsorgsgarantin.

 2. Vårdnadsbidrag för barn: Ytterligare tio ansökningar har lämnats in.

 3. Föräldrautbildningen Komet: Frågan tas upp vid nästa sammanträde eftersom frågeställaren, Inger Stark (v), var förhindrad att närvara vid dagens sammanträde.

 4. Ulla Thorslund och förskolechef Ewa Nyquist Dunge berättade om den planerade verksamheten vid den förskolepaviljong som nu uppförs vid förskolan Lövlunda på Getfotsvägen 54 i Gubbängen (se nämndens beslut vid § 5). Ett föräldramöte kommer att ordnas tisdag 17 februari på grund av den oro som föräldrar har uttryckt när det gäller bland annat säkerhetsfrågor och möjligheten att bedriva pedagogisk verksamhet i den nya paviljongen.

 5. Postiljonens vård- och omsorgsboende i Svedmyra ingår i den centralupphandling av tio vård- och omsorgsboenden som staden nu genomför.

 6. Nästa nämndsammanträde den 26 mars hålls i lilla aulan i Farsta gymnasium. Temat vid Öppet forum blir antingen medverkan och information från Stockholm Gas och moderbolaget Fortum Värme om värmeförsörjningen i Tallkrogen, eller information om projektet ”Mitt Farsta” där ungdomar möter och filmar äldre som berättar om olika platser i Farsta.

 7. Förvaltningens lokaler utsmyckas för närvarande med konst från stadens Konstkansli.

 8. Olle Öhman, projektansvarig för Söderortsvisionen, har intervjuat stadsdelsdirektören och även uttryckt önskemål om att få träffa representanter för stadsdelsnämnden. På förslag från ordföranden bestämdes att det anordnas en träff med tre representanter vardera för moderaterna och socialdemokraterna samt övriga partiers gruppledare.

§13 Nämndens frågor

Karin Lekberg (s) önskade en sammanställning av de medborgarförslag som hittills har lämnats in till nämnden, med information om åtgärder och resultat. Karin efterlyste även bredare information till allmänheten om möjligheten att lämna in medborgarförslag. I detta instämde ordförande Birgitta Holm (m), med förhoppningen att partierna gemensamt kan hitta olika sätt att utveckla arbetet med medborgarförslag.

Karin Lekberg (s) efterlyste en presentation av de brukarundersökningar som ligger till grund för rapporteringen i årsredovisningen om andelen nöjda stockholmare. Förvalt-ningen återkommer.

Gunnar Sandell (s) efterfrågade återigen de utlovade minnesanteckningarna från närings-livsmötet den 19 november förra året. Stadsdelsdirektören svarade att anteckningarna kommer att sändas ut inom kort.

Gunnar Sandell (s) vidarebefordrade en fråga från PRO Sköndal om möjligheten att fortsätta använda fritidsgårdens lokaler i Sköndal för sin friskvårdsverksamhet när fritidsgårdsverksamheten flyttas till Morgongården i Hökarängen. Ulla Thorslund meddelade att förvaltningen arbetar för att hitta en lösning.

Vladan Boškovic (fp) tackade förvaltningen för ett mycket intressant verksamhetsbesök vid Farsta Östra Hemtjänst den 5 februari. Särskilt uppskattat var det att så många ur personalgruppen fanns tillgänglig vid besöket.

Arne Fredholm (m) föreslog att representanter för trafikkontoret inbjuds till ett kommande sammanträde för att berätta om trafiksituationen i Farsta stadsdelsområde.