Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-10-21

Sammanträde 2010-10-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12
Bilagor till föredragningslista
101021 tillägg.pdf (71 kb)

1 Svar på medborgarförslag om försköning vid den nya strandpromenaden vid Magelungen

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 30 september

2 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förstörelse av fontänen vid Stieg Trenters torg

3 Rapport från stadsdelsområdets kommunala förskolor

4 Ekonomisk månadsrapport för september 2010

4 A Ändrat datum för stadsdelsnämndens sammanträde i november 2010

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

5 Förslag till upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall (genomförandebeslut) - yttrande till kommunstyrelsen

6 Förslag till revidering av riktlinjer för köhanteringssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen - yttrande till kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

7 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - All-Tid Hemtjänst

8 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - AB Jessys Assistans

9 Stadsdelsnämndens protokoll den 30 september 2010

10 Handikapprådets protokoll den 11 oktober 2010

12 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

13 Information från stadsdelsdirektören

Vårdnadsbidrag

Görs det kontinuerliga mätningar av tillståndet i sjöarna i närområdet? Fråga från ledamoten Karin Lekberg (s)

Rutin vid fallincidenter vid vård- och omsorgsboenden

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

15 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah som gäller Farsta strands gruppbostad (Carema)

16 Stadsdelsnämndens protokoll den 30 september 2010, sluten del av sammanträdet

17 Sociala delegationens protokoll den 7 oktober 2010

§1 Svar på medborgarförslag om försköning vid den nya strandpromenaden vid Magelungen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Bjarne Jacobson.

2. Medborgarförslaget och förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till idrottsnämnden för lämpliga åtgärder.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Bjarne Jacobson att strand-promenaden vid Magelungen ska göras trevligare och vackrare genom att måltornet som används för roddtävlingar på sjön tas bort under den tid på året då det inte används. Måltornet, som består av en container och en barack, har funnits på platsen i många år och tillhör idrottsnämnden. Förvaltningen håller med om att tornet förfular strandpromenaden och föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas till idrottsnämnden för åtgärd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-03.

Dnr 1.2.4-258/2010

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 30 september 2010 eftersom förslagsställaren inte hade möjlighet att närvara då.

Förslag till beslut

Peter Lundberg m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit det av Peter Lundberg (m) m fl framlagda förslaget.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens utlåtande som svar på medborgarförslaget från Bjarne Jacobson.

2. Medborgarförslaget och förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till idrottsnämnden med uppmaningen att snarast avlägsna containern och baracken samt lösa eventuella behov av domartorn med ett rörligt sådant.

§2 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förstörelse av fontänen vid Stieg Trenters torg

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet ställt frågor om förstörelsen kring fontänen vid Stieg Trenters torg i Farsta strand. Partierna vill veta när skadorna kommer att åtgärdas och om det finns beslut om nolltolerans vid denna typ av skadegörelse.

Skälet till att det har tagit lång tid med återställningen är bland annat att trappsteg har fått specialbeställas. Trafikkontoret kommer att utföra alla reparationer runt fontänen under hösten 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-01.

Dnr 1.6-337/2010

Förslag till beslut

Peter Lundberg m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit det av Peter Lundberg (m) m fl framlagda förslaget.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

2. Stadsdelsnämnden skriver till Trafik och renhållningsnämnden för att begära nya rutiner, det är inte acceptabelt att det tar minst 8 månader att åtgärda skadegörelse på ett av våra viktiga torg. Sdf utlåtande bifogas.

§3 Rapport om stadsdelsområdets kommunala förskolor

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten om stadsdelsområdets kommunala förskolor.

Ärendet

Rapporten redovisar statistiska fakta om de kommunala förskolorna i Farsta stadsdelsområde. För att klara garantin om en förskoleplats inom tre månader har drygt en tredjedel av enheterna fler barn inskrivna än stadens norm. Närvaro-statistik visar dock att det i praktiken under en genomsnittlig dag finns elva barn på förskolan på en småbarnsavdelning och tretton på en storbarnsavdelning.

Förskolorna har en bemanning som motsvarar 4,2 barn per personal. Andelen förskolelärare har ökat de senaste åren och uppgår nu till 47 %. Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med 2009 med 2,4 procentenheter och uppgår i augusti 2010 till 4,9 %.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-14.

Dnr 1.2.1-480/2010

Förslag till beslut

Peter Lundberg m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit det av Peter Lundberg (m) m fl framlagda förslaget.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbetar en strategi för att öka attraktiviteten förskoleverksamheten för att underlätta rekryteringen av pedagoger.

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta åtgärder så att en pedagogisk ledare med adekvat utbildning finns på varje avdelning.

4. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att snarast vidta åtgärder för att minska barngruppernas storlek för att möjliggöra högre kvalitet i verksamheten samt anför därutöver

I samband med den utvärdering som gjorts av föräldrarna på Farstas kommunala förskolor har det framkommit allvarlig kritik. Kritiken riktas mot flera områden av den barnomsorg som stadsdelen erbjuder, vilken framgår av detta ärende samt i ärendet till nämnden den 30 september 2010.

Förvaltningen har tagit fasta på de problem med kommunikation som framkommit i utvärderingen och vidtagit ett antal mått och steg som är mycket lovvärda. Men kritiken måste tas på större allvar än så.

Det är även tydligt att det finns stora svårigheter att rekrytera högskoleutbildad pedagogisk personal. Detta leder till bristande pedagogisk ledning av verksamheten och en försämrad kvalitet.

Farsta stadsdelsområde är ett socioekonomiskt förhållandevis belastat område med många barn med särskilda behov. Barnomsorgsverksamhet är svårare och mer resurskrävande här än i många andra delar av staden. Det är därför i ännu högre grad avgörande för verksamheten att tillräckligt med personal som har adekvat utbildning finns på varje förskola. Förskolans organisation kring det dagliga arbetet och den pedagogiska ledningen är också av yttersta vikt.

Det råder idag en överinskrivning av barn på många förskolor vilket även det leder till en verksamhet som inte håller den kvalitet som barn och föräldrar har rätt att kräva.

Ett för stort antal barn på avdelningen, brist på utbildat personal och en otydlig pedagogisk ledning leder till försämrad kvalitet.

Nämnden konkurrerar med andra om den pedagogiskt utbildade arbetskraften. För att kunna rekrytera behöriga förskollärare behöver man vara en attraktiv arbetsgivare. Det är därför mycket viktigt att förvaltningen utarbetar en strategi för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare.

§4 Ekonomisk månadsrapport för september 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2010.

Ärendet

Månadsrapporten för september 2010 visar att nämndens verksamheter sammantaget lämnar ett överskott om 4,0 mnkr. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsomsorg fortsatt högre än planeringsnivån och prognosen för beställarenheten visar ett underskott om 14,0 mnkr. Insatser för barn och unga visar ett underskott om 5,0 mnkr och beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammanlagt underskott om 0,7 mnkr. Stödboende och boendestöd redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskott redovisas också inom ekonomiskt bistånd om 10,0 mnkr och förskoleverksamhet om 5,6 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-15.

Dnr 1.2.1-136/2010

Förslag till beslut

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Ändrat datum för stadsdelsnämndens sammanträde i november 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden ändrar datum för sitt sammanträde i november från torsdag 18 november till tisdag 23 november.

Ärendet

Årets Kvalitetsutmärkelse har förlagts till torsdag 18 november, då stadsdelsnämnden enligt fastställd tidplan skulle ha hållit sitt novembersammanträde. För att möjliggöra deltagande vid Kvalitetsutmärkelsen för såväl förtroendevalda som tjänstemän föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden ändrar datum för detta sammanträde till tisdag 23 november.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-19.

Dnr 1.1-499/2010

Förslag till beslut

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Förslag till upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall (genomförandebeslut) – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Farsta sim- och idrottshall är en stor anläggning och det är nödvändigt med investeringsåtgärder för att förlänga anläggningens livslängd. Att möta nya krav på tillgänglighet, energieffektivisering och utbud av aktiviteter är också ett syfte med den modernisering som nu föreslås. Kommunfullmäktige fattade i våras beslut om ett program för utvecklingen i söderort, Söderortsvisionen. Att förstärka Farstas idrottsprofil är ett av uppdragen i Söderortsvisionen och även här bidrar den planerade ombyggnaden.

Förvaltningen ser upprustningen som ett positivt projekt för hela stadsdelsområdet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-30.

Dnr 1.5.1-443/2010

Förslag till beslut

Peter Lundberg m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit det av Peter Lundberg (m) m fl framlagda förslaget.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden instämmer till en del i sdf tjänsteutlåtande och överlämnar det som del av svar på remissen samt anför därutöver följande

2. Omedelbar justering.

Nämnden anser att det är viktigt att stadens anläggningar är i mycket gott skick. Farsta sim- och idrottshall är mycket viktig för alla invånare i stadsdelsområdet. Hallen ska vara modern, funktionell och attraktiv. Investeringen kan därför tillstyrkas, inte minst med hänvisning till det stora kapital som den moderatledda majoriteten har samlat genom utförsäljningarna av våra gemensamma tillgångar.

Nämnden vill medverka i en kraftfull utveckling av hela ”Farsta Gårds-området” med Farsta sim- och idrottshall, Farsta IP, Farsta Strandbad och Farsta gård mot ett centrum med hälsoinriktning, kultur, upplevelser samt motion och idrott. Vi ser hallen som en mycket viktig del av denna utveckling. Vi tycker att det är tråkigt att stadsdelsnämnden inte tidigare fått remiss om åtgärderna i hallen, då hade bl a diskussionerna om utvecklingen av hela området intensifierats.

I Idrottsnämndens beslut ägnas mycket uppmärksamhet åt hur behovet av idrottshallar för skolor och föreningar ska ordnas, förslaget är en tillfällig hall på Farsta IP. Vi tycker att 5 mkr för en tillfällig hall under 9 månader är en stor kostnad. Nämnden konstaterar att den moderatledda majoriteten har lagt ner och rivit Västbodaskolan - om den funnits kvar hade problemet med hallar för skolorna varit mindre.

Vi är bekymrade för hur intresserade invånare, inte minst de som använder simhallen, ska kunna fortsätta sitt motionerande. Idrottsnämnden bör utöka öppethållandet på närliggande anläggningar samt se till att de som har årskort kan använda dessa eller få återbetalning. Nämnden är även bekymrad för den långa tid som ombyggnaden tar och förutsätter att Idrottsnämnden säkerställer att den nya fräscha sim- och idrottshallen är i gång senast 15 september 2012.

Nämnden har fått flera önskemål om boulebanor inomhus från invånare samt från nämndens pensionärsråd. Om vi måste välja mellan skyttebanor och boulebanor så föredrar vi boule. Vi uppmanar Idrottsnämnden att se över detta.

§7 Förslag till revidering av riktlinjer för köhanteringssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Äldrenämnden har utarbetat ett förslag till revidering av riktlinjerna för hantering av kösystemet för äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. Förslaget innehåller tre delar – förslag till reviderade riktlinjer, utveckling av IT-stöd och förbättrad information.

Förvaltningen är positiv till förslaget och menar att det kommer att underlätta både kommunikationen med den enskilde och handläggarnas hantering av systemet. Förvaltningen ansluter också till förslaget att verkställighet av biståndsbeslut ska kunna senareläggas i väntan på att det blir en plats ledig vid det önskat boende.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-04.

Dnr 1.5.1-412/2010

Förslag till beslut

Peter Lundberg m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit det av Peter Lundberg (m) m fl framlagda förslaget.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och instämmer i delar av förvaltningens tjänsteutlåtande

2. Nämnden anför därutöver

3. omedelbar justering

Den moderatledda majoriteten i äldrenämnden har tagit fram ett förslag om hur köerna ska hanteras. Enligt deras beslut är köhanteringssystemet verktyget för att praktiskt verkställa valfrihetssystemet inom vård- och omsorgsboendet. Vi anser att den som behöver ett vårdboende ska få det omgående. Den äldre torde ofta vänta på ett anpassat boende i en säng på ett akutsjukhus. Det är en stor brist på vårdplatser i Stockholms läns landsting. Nämnden anser att äldrenämnden och stadsdelsnämnderna samt landstinget ska arbeta så att de äldres behov av vårdboende tillfredställs omgående. Landstinget och stadsdelsnämnderna ska arbeta mer förebyggande så att de äldre i tid får tillgång till boendet. Tiden på boendet är numera kort, vilket tyder på att de äldre får sitt vårdboende för sent. Det är tydligt att det i det moderatstyrda Stockholm sätts privata utförare och system i första rummet. De äldres och deras anhörigas behov av stöd, vård och omsorg sätts i andra rummet. Vi beklagar den ideologiska låsningen som majoriteten har i att sälja ut de kommunalt drivna verksamheterna vilket bl a medför stora problem vid valet och placeringarna samt ökad byråkrati.

Vi har tagit del av en rapport som SKL just publicerat (analys framgångsfaktorer inom äldreomsorgen) där SKL identifierat åtta framgångsfaktorer för goda resultat i äldreomsorgen. En tydlig trend är att brukarna och deras individuella behov allt mer är i fokus. Flera kommuner har infört en socialt ansvarig samordnare. Kulturarbetare och socialpedagoger har också anställts. Det handlar mycket om att se individen och att låta de äldres behov styra verksamheten. Det kan till exempel handla om hur man ordnar utflykter. Vill verkligen alla på ett äldreboende till samma utflyktsmål?

En annan viktig framgångsfaktor är att ha en genomtänkt personalstrategi. Framgångsrika kommuner är tydliga med vilka utvecklingsmöjligheter som finns för vård- och omsorgspersonalen, de satsar brett på kompetensutveckling och de har en tydlig koppling mellan ökat ansvar och förbättrade villkor.

Att samarbetet mellan kommunen och landstinget fungerar är också av stor betydelse.

Andra faktorer som ger framgångsrik äldreomsorg handlar om hur rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän ser ut, hur väl man jobbar i nätverk och hur verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet fungerar.

§8 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – All-Tid Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av All-Tid Hemtjänst & Service. När det gäller dokumentationen har en viss förbättring skett sedan förra uppföljningen. Dock saknas det fortfarande till stor del skriftliga rutiner. Utveckling/förbättring krävs även på andra områden för att motsvara de krav som finns.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-09-17.

Dnr 1.2.1-444/2010

Förslag till beslut

Peter Lundberg m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Sammanträdet ajournerades någon minut på ordförandens initiativ för överläggningar i en formaliafråga.

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit det av Peter Lundberg (m) m fl framlagda förslaget.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med äldreförvaltningen snarast säga upp avtalet

3. Nämnden anför därutöver följande

Nämnden anser att det är mycket bra att uppföljningen redovisas så snabbt till nämnden.

Nämnden ser mycket allvarligt på att dokumentationen endast har förbättrats något samt att skriftliga rutiner inte har åtgärdats efter förra uppföljningen. Det är alltför många avvikelser som kvarstår.

Det är märkligt att någon uppföljning inte sker av hur brukarna uppfattar verksamheten, hur kvalitén ser ut för brukarna – det är för oss i den rödgröna gruppen det viktigaste. Vi har noterat att under 50 % av medarbetarna har adekvat utbildning, att ledningen inte heller har dokumenterad relevant utbildning samt kunskap om lagar, avtal och föreskrifter samt att personalomsättningen varit 21 % eller mer.

Nämnden anser inte att denna utförare har visat sig värdig förtroendet att ha ett avtal med staden, vi uppdrar därför åt förvaltningen att tillsammans med äldreförvaltningen snarast avsluta avtalet.

§9 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – AB Jessys Assistans

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av AB Jessys Assistans hemtjänst-verksamhet. Verksamheten har funnits sedan våren 2010. Det krävs förbättringar på en rad områden för att den ska leva upp till de krav som ställs.

Dnr 1.2.1-445/2010

Stadsdelsnämndens protokoll den 30 september 2010

Handikapprådets protokoll den 11 oktober 2010

Pensionärsrådets protokoll den 11 oktober 2010

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegering.

2010-09-13: Resa i tjänsten till Düsseldorf, Tyskland. Dnr 1.1-442/2010

§10 Information från stadsdelsdirektören

Ansvariga avdelningschefer och övriga tjänstemän lämnade information i följande frågor.

1. Under perioden 30 september – 20 oktober har fem ansökningar om vårdnadsbidrag för barn lämnats in till förvaltningen. Alla har beviljats helt eller halvt vårdnadsbidrag.

2. Vid nämndens sammanträde den 17 juni 2010 f rågade ledamoten Karin Lekberg (s) om det görs kontinuerliga mätningar av tillståndet i sjöarna i närområdet. Planerings-sekreterare Cecilia Rivard berättade att ytvattenkvaliteten mäts i februari och augusti varje år.

3. Förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) Inger Blomqvist delade ut och redogjorde för den rutin som gäller vid fallincidenter vid äldreomsorgens boenden. MAS genomför nu möten vid boendena tillsammans med ansvariga enhetschefer för att klargöra vilka rutiner som gäller och säkerställa att alla berörda känner till dem.

Inger Blomqvist betonade att rutinen beskriver vad som ska göras när någon har fallit. På fråga från ersättaren Godfrey Etyang (s) om hur förvaltningen arbetar för att förebygga fall bad förvaltningen att få återkomma med information vid ett senare sammanträde.

4. Avdelningschef Ingrid Friberg berättade att förvaltningen tillsammans med idrotts-förvaltningen kommer att utarbeta ett förslag till nämndens decembersammanträde om hur Söderortsvisionens satsning på idrotts- och hälsoprofil i Farstaområdet ska förverkligas. För att förbereda förslaget hölls den 20 oktober ett mycket givande och välbesökt möte med deltagande från idrottsföreningar, idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen.

§11 Nämndens frågor

Följande skrivelse lämnades in.

Invånarna ska få kontakt och kunna påverka vårt Farstaområde! (bilaga)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelsen.

På fråga från ersättaren Godfrey Etyang (s) om vad förvaltningen avser att göra med anledning av en namninsamling bland elever mot skolmat som lagas någon annanstans än i närområdet svarade avdelningschef Inger Norman att detta är en fråga för utbildningsnämnden. I anslutning till frågan bad ledamoten Peter Lundberg (m) om information om var förskolematen lagas. Förvaltningen lovade återkomma med svar.

Ledamoten Karin Lekberg (s) undrade om nämnden kan hitta ett sätt att agera i frågor som är viktiga för Farstaborna, även i frågor där det inte är stadsdelsnämnden utan stadens olika facknämnder som har ansvaret. På så sätt skulle man kunna undvika det svar som medborgarna sällan är intresserade av att höra, dvs att stadsdelsnämnden inte är ansvarig. Karin menade att medborgare som tar sitt ansvar genom att medverka vid nämndens öppna forum och ta upp frågor som engagerar dem inte i första hand är intresserade av hur staden har organiserat sig i olika ansvarsområden utan av att frågan får ett svar. Ledamoten Mats Lindqvist (mp) berättade som ett exempel att Bromma stadsdelsnämnd ibland gör medborgarnas frågor till sina och skickar dem vidare till den ansvariga facknämnden.

Ledamoten Vladan Boškovic (fp) föreslog att förvaltningen fråga trafikkontoret om det finns någon beredskap inför den kommande vintern att förebygga plogningsskador vid snöröjning. Vladan ville också få klarlagt vilket ansvar entreprenören har för de skador som uppstår. Förvaltningen lovade återkomma.