Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-11-23

Sammanträde 2010-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

ÖPPET FORUM kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program: Anna-Karin Sandén, handläggare vid enheten för försörjningsstöd, berättar om förvaltningens arbete mot felaktiga utbetalningar (FUT) av ekonomiskt bistånd

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Anmälan av medborgarförslag om bullerplank vid Farstaängen

2 Anmälan av medborgarförslag om trafiksäkerhet för cyklister med mera

3 Anmälan av medborgarförslag om upprustning och utveckling av strandpromenaden längs Magelungen

4 Svar på skrivelser från (s), (mp) och (v) om barnomsorg, parklekar, öppen förskola och barns och ungdomars fritid

6 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Farsta Västra Hemtjänst

7 Åtgärdsplan för Ängsö gruppboende Attendo Care AB

8 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2011

9 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

10 Romers rätt - en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) - yttrande till kommunstyrelsen

13 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende -Hökarängens Hemtjänst

14 Åtgärdsplaner efter uppföljning av privata äldreomsorgsenheter som har ramavtal med staden

15 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 2010

16 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 3 2010

17 Stadsdelsnämndens protokoll den 21 oktober 2010

18 Handikapprådets protokoll den 8 november 2010

20 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

21 Information från stadsdelsdirektören

Vårdnadsbidrag

Nämnden bör få en sammanställning av inkomna medborgarförslag med åtgärder och resultat, förslag om utveckling av arbetet med medborgarförslag. Förslag från ledamoten Karin Lekberg (s) med instämmande av ordföranden Birgitta Holm (m).

Landstingets material om ungdomsmottagningar bör vidarebefordras till nämnden. Förslag från ledamoten Juan Carlos Cebrián (s).

Hur fördelas ansvaret för uppföljning av ungdomar som hoppar av gymnasiet mellan utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden? Fråga från ledamoten Inger Stark (v) med instämmande av ordföranden Birgitta Holm (m).

Hur arbetar förvaltningen för att förebygga fall bland äldre på boendena? Fråga från ersättaren Godfrey Etyang (s).

Var tillagas förskolematen? Fråga från ledamoten Peter Lundberg (m).

Vilken beredskap har trafikkontoret när det gäller att förebygga plogningsskador vid snöröjning? Vilket ansvar har entreprenören för de skador som uppstår? Frågor från ledamoten Vladan Boškovic (fp).

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

23 Upphandling av sjuksköterskeinsatser kvällar och nätter inom Edö vård- och omsorgsboende - förfrågningsunderlag

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

24 Stadsdelsnämndens protokoll den 21 oktober 2010, sluten del av sammanträdet

25 Sociala delegationens protokoll den 28 oktober och 22 november 2010

§1 Anmälan av medborgarförslag om bullerplank vid Farstaängen

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Alex Pacheco.

Ärendet

Alex Pacheco har lämnat in ett medborgarförslag om att det ska byggas ett bullerplank vid Farstaängen så att ängen kan användas för aktiviteter som idag hindras av trafikbullret. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-25.

Dnr 1.2.1-484/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Anmälan av medborgarförslag om trafiksäkerhet för cyklister med mera

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Lars Arenander.

Ärendet

Lars Arenander har lämnat in ett medborgarförslag om bland annat trafiksäkerhet för cyklister. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-26.

Dnr 1.2.4-510/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Anmälan av medborgarförslag om upprustning och utveckling av strandpromenaden längs Magelungen

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Kjell Rönnblad och Gunnar Björkman.

Ärendet

Kjell Rönnblad och Gunnar Björkman har lämnat in ett medborgarförslag om upprustning och utveckling av strandpromenaden längs Magelungen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-28.

Dnr 1.2.4-518/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Svar på skrivelser från (s), (mp) och (v) om barnomsorg, parklekar, öppen förskola och barns och ungdomars fritid

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 20 maj 2010 och den 17 juni 2010 lämnade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet in tre skrivelser om barnomsorg, parklekar, öppen förskola och barns och ungdomars fritid.

En rapport kommer att presenteras för nämnden i december, som redovisar hur förvaltningen planerar att möta efterfrågan inom förskolan. Fritidsgårdarnas verksamhet har setts över utifrån synpunkter som framkom på rådslag med ungdomar våren 2010. Förvaltningen bedömer att stadsdelsområdet är väl försett med öppna förskolor och parklekar. En dialog har påbörjats om samverkan med frivilligorganisationer i alla verksamheter kring profilen idrott och hälsa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-28.

Dnr 1.6-302/2010, 1.6-335/2010, 1.6-336/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§5 Redovisning av sommarkolloverksamheten 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av kolloverksamheten 2010.

Ärendet

Stadsdelsnämnden ansvarar för sommarkolloverksamheten och har i samarbete med övriga stadsdelsnämnder tecknat ramavtal med åtta kolloentreprenörer. I år har 324 barn åkt på kollo. 365 ansökningar lämnades in och alla kunde erbjudas plats. Förvaltningen har dessutom i egen regi anordnat två verksamheter för 25 respektive 20 ungdomar.

Förvaltningen har inte fått några klagomål på kolloentreprenörernas verksamheter. De egna aktiviteterna – kollo, dagkollo, badbussar och andra sommaraktiviteter – har varit mycket välbesökta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-28.

Dnr 1.6-522/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – Farsta Västra Hemtjänst

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Farsta Västra Hemtjänst lämnar in en åtgärdsplan senast den 27 december 2010.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av Farsta Västra Hemtjänst. Enheten bedöms vara en fungerande verksamhet. Dokumentationen motsvarar i stort sett ställda krav. Visst utvecklings- och förbättringsarbete krävs för att enheten ska leva upp till de krav som ställs.

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att begära en åtgärdsplan från Farsta Västra Hemtjänst senast den 27 december 2010, där det ska framgå hur och när bristerna ska åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-26.

Dnr 1.2.1-492/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Åtgärdsplan för Ängsö gruppboende Attendo Care AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

Ängsö vård- och omsorgsboende drivs sedan hösten 2009 av Attendo Care på uppdrag av nämnden. Detta innebär att förvaltningen ansvarar både för avtalsuppföljning och verksamhetsuppföljning av enheten. Vid nämndens möte i juni behandlades verksamhets-uppföljningen och beslut togs om att enheten skulle lämna en åtgärdsplan senast 30 september.

Förvaltningens bedömning är att enheten kommer att kunna åtgärda de brister som uppmärksammats i samband med uppföljningen av verksamheten. Vid den planerade avtalsuppföljningen i slutet av året kommer förvaltningen att följa upp åtgärdsplanen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den inlämnade åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-28.

Dnr 1.2.1-283/2010

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att ärendet skulle återremitteras.

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att ärendet skulle avgöras idag.

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först yrkandet om återremiss och fann att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde därefter förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet och anför därutöver följande.

Vi kan inte godkänna åtgärdsplanen. Förvaltningen ska göra avtalsuppföljning och verksamhetsuppföljning av entreprenören Attendo Care AB:s verksamhet Ängsö gruppboende. Vid nämndens möte i juni konstaterades 10 punkter där entreprenören inte följde ramavtalet. En åtgärdsplan skulle göras till den 30 september. Den har nu bifogats ärendet. Nämnden konstaterar att entreprenören skriftligt redovisat åtgärder för alla punkter. Vi saknar förvaltningens synpunkter kring varje sådan punkt. Vi vet inte om åtgärderna verkligen genomförts. Detta gäller t ex punkten om journalerna. För att nämnden ska kunna ta ställning till hur entreprenören fullföljer sitt avtal krävs förvaltningens konstaterande att varje avvikelse åtgärdats.

§8 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 2011.

Torsdag 20 januari (budget och verksamhetsplan 2011)

Torsdag 17 februari (bokslut och årsredovisning 2010)

Torsdag 17 mars

Tisdag 19 april (underlag till budget 2012 med inriktning för 2013 och 2014)

Torsdag 19 maj (tertialrapport 1)

Torsdag 16 juni

Torsdag 1 september

Torsdag 29 september (tertialrapport 2)

Torsdag 20 oktober

Torsdag 24 november

Torsdag 15 december (budget och verksamhetsplan 2012)

2. Nämnden sammanträder måndag 3 januari 2011 kl 08.00 för att utse social delegation för 2011 och fatta beslut om särskilt förordnade och delegering av vissa beslut. Till detta sammanträde kallas endast ordinarie ledamöter, samt ersättare vid behov.

3. Nämndens sammanträden hålls antingen i förvaltningens lokaler eller i annan lämplig lokal, beroende på det beräknade antalet besökare vid varje tillfälle.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-11.

Dnr 1.1-54/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för oktober 2010.

Ärendet

Månadsrapporten för oktober 2010 visar att nämndens verksamheter sammantaget lämnar ett överskott om 4,0 mnkr. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsomsorg fortsatt högre än planeringsnivån och prognosen för beställarenheten visar ett underskott om 14,0 mnkr. Insatser för barn och unga visar ett underskott om 5,0 mnkr och beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammanlagt underskott om 0,7 mnkr. Stödboende och boendestöd redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskott redovisas också inom ekonomiskt bistånd om 10,0 mnkr och förskoleverksamhet om 5,6 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-15.

Dnr 1.2.1-136/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Regeringen beslutade 2006 att inrätta Delegationen för romska frågor för att förbättra romers situation i Sverige. I det betänkande som nu remissbehandlas föreslås en långsiktig strategi med tre övergripande mål: att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper, att häva romers maktunderläge och att reparera romers tillit till majoritetssamhället.

Förvaltningen instämmer i huvudsak i inriktningen och målen för den föreslagna strategin. En avgörande förutsättning för att förbättra romernas situation är att romerna själva får ta ansvar för sin integrationsprocess. En ökad vilja från romers sida att delta i samhället kräver en ökad tillit gentemot majoritetssamhället. Mer allsidig kunskap om romerna kan motarbeta de fördomar som under lång tid varit mycket vanliga.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-10-20.

Dnr 1.5.1-468/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) anmälde att partierna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§11 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Äldrecentrums rapport Träffpunkt för mig?

Äldrecentrum har på uppdrag av äldrenämnden kartlagt vilka fysiska och sociala aktiviteter som stadsdelsnämnderna erbjuder äldre i ordinärt boende med hemtjänst, och vilka hinder som eventuella finns för att äldre ska kunna deltai dessa aktiviteter. Resultatet redovisas i rapporten Träffpunkt för mig?, som visar att samtliga stadsdelsområden har träffpunkter för äldre men att mötesplatserna ofta förutsätter att de äldre klarar sig själva. Frivilliga har därför en viktig funktion, både när det gäller att ledsaga till och från träffpunkterna och att ge stöd i samband med aktiviteterna.

Dnr 1.6-502/2010

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 januari – 30 juni 2010

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) sammanställer och rapporterar hälso- och sjukvårdsavvikelser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktions-nedsättning till stadsdelsnämnden två gånger per år. Under första halvåret 2010 har antalet läkemedelsavvikelser ökat på samtliga verksamheter inom äldreomsorgen utom på Edö gruppboende. Antalet fall har däremot minskat. Enhetscheferna inom äldreomsorgen måste fortsätta arbetet med att förebygga avvikelser. MAS och avdelningschef besöker verksamheternas personalmöten för att ytterligare poängtera vikten av att de boende får de läkemedel som är ordinerade.

Dnr 1.2.1-521/2010

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende –Hökarängens Hemtjänst

Hökarängens Hemtjänst bedöms vara en väl fungerande verksamhet. Samtlig personal är heltidsanställd och under året har ingen personalomsättning skett. Dokumentationen motsvarar i stort sett kraven som ställs. Visst utvecklings- och förbättringsarbete krävs för att enheten ska leva upp till samtliga krav som ställs. Förvaltningen kommer att begära att en åtgärdsplan lämnas in senast den 6 december 2010. Av planen ska framgå när och hur påtalade brister ska vara åtgärdade.

Dnr 1.2.1-491/2010

Åtgärdsplaner efter uppföljning av privata äldreomsorgsenheter som har ramavtal med staden

Äldrenämnden har det övergripande ansvaret att följa upp avtal med de privata äldreomsorgsenheter som har ramavtal med staden. Verksamhetsuppföljningarna av dessa enheter fördelas årligen mellan stadsdelsförvaltningarna. Efter verksamhetsuppföljning av Lovisagården vård AB och Vittsjö sjukhem begärde förvaltningen in en åtgärdsplan till senast den 30 september 2010. Förvaltningens bedömning är att enheterna kommer att kunna åtgärda de brister som. Förvaltningen kommer att göra äldreförvaltningen uppmärksam på att båda enheterna har avvikelser från ramavtalet som kvarstår från förra uppföljningen.

Dnr 1.2.1-493/2010

Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 2010

Kommuner rapporterar alla beslutade insatser enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. I detta tjänsteutlåtande rapporteras kvartal 3 2010. Fem beslutade insatser som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen har inte kunnat verkställas inom tre månader. I samtliga fall har den enskilde tackat nej till erbjuden plats.

Dnr 1.2.1-497/2010

Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 3 2010

Kommuner rapporterar alla beslutade insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. I detta tjänsteutlåtande rapporteras kvartal 3 2010. För perioden finns inga ej verkställda beslut att rapportera.

Dnr 1.2.1-498/2010

Stadsdelsnämndens protokoll den 21 oktober 2010

Handikapprådets protokoll den 11 oktober 2010

Pensionärsrådets protokoll den 11 oktober 2010

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegering.

2010-10-28: Förordnande av tillförordnad stadsdelsdirektör för perioden 1-3 november 2010. Dnr 1.1-515/2010

§12 Information från stadsdelsdirektören

Ledamoten Juan Carlos Cebrián (s) påpekade att det ofta dröjer väldigt länge innan förvaltningen besvarar de frågor som nämnden ställer. Frågorna riskerar på det sättet att bli inaktuella innan de får svar. Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund svarade att förvaltningen besvarar nämndens frågor så snabbt som möjligt men att det kan dröja längre om frågan gäller företeelser där andra instanser, till exempel andra nämnder, har ansvaret.

Vid kulturnämndens sammanträde den 16 november presenterade kulturförvaltningen ett förslag till inriktningsbeslut om Farsta Kulturcentrum, en ny samarbetsstruktur för Kulturskolan och biblioteket i Farsta. Även utbildningsföretaget AcadeMedia med friskolan Prima, hyresvärden Atrium Ljungberg och Farsta stadsdelsförvaltning är tänkta att ingå i samarbetet. Syftet är att genom en ombyggnad av bibliotekets och Kulturskolans lokaler skapa en attraktiv och synlig kulturmötesplats i Farsta centrum.

Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp där stadsdelsförvaltningen har ingått. Dock har förvaltningen inte inbjudits till arbetsgruppens senaste möten, då samarbetet med fri-skolan Prima har förts in i diskussionen. Förvaltningen har inte heller fått information om att ett färdigt ärende nu skulle behandlas av kulturnämnden. Eftersom stadsdelsnämnden därför inte fått möjlighet att yttra sig över förslaget bordlades ärendet vid kulturnämndens sammanträde. Samordnare Mats Sylwan från kulturförvaltningen bjöds in till dagens sammanträde med stadsdelsnämnden för att informera om ärendet.

Under en längre diskussion uttryckte stadsdelsnämnden sin upprördhet över att ärendet tagits upp i kulturnämnden utan att vare sig nämnd eller förvaltning kände till det, och över att förvaltningen varken har informerats om eller fått möjlighet att delta i diskussionerna om samarbetet med Prima. Kritik framfördes även mot att nämnden inte finns med som en av huvudintressenterna i ärendets bilaga, och mot att det saknas analys om vad Farstaborna har för önskemål om kulturaktiviteter. Mats Sylwan beklagade lapsusen att stadsdelsnämnden inte redovisas som huvudpartner och förklarade att juste-ringar kan göras när kulturnämnden senare tar upp ärendet för beslut om genomförande.

Ordföranden Birgitta Holm (m) meddelade att hon kommer att ta upp denna fråga med kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp). Nämnden förutsätter att det tidigare samarbetet kring utformningen av verksamheten vid kulturcentret kan återupptas.

Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Under perioden 21 oktober – 22 november har sju ansökningar om vårdnadsbidrag för barn lämnats in till förvaltningen. Av dessa har sex beviljats helt vårdnadsbidrag. I ett fall har beslut ännu inte fattats.

2. Vid nämndens sammanträde den 12 februari 2009 föreslog ledamoten Karin Lekberg (s), med instämmande av ordföranden Birgitta Holm (m), att nämnden skulle få en sammanställning av inkomna medborgarförslag, med åtgärder och resultat, samt ett förslag om utveckling av arbetet med medborgarförslag. Frågan bordlades vid dagens sammanträde eftersom Karin Lekberg var förhindrad att närvara.

3. Vid nämndens sammanträde den 22 oktober 2009 föreslog ledamoten Juan Carlos Cebrián (s) att landstingets material om ungdomsmottagningar skulle vidarebefordras till nämnden. Ulla Thorslund meddelade att förvaltningen trots upprepade kontakter inte har fått något material, men att man kommer att ta upp frågan igen vid nästa möte med den centrala landstingsgruppen. Juan Carlos Cebrián tackade för svaret och föreslog att frågan därmed ska anses besvarad.

4. Vid nämndens sammanträde den 19 november 2009 frågade ledamoten Inger Stark (v), med instämmande av ordföranden Birgitta Holm (m), hur ansvaret för uppföljning av ungdomar som hoppar av gymnasiet fördelas mellan utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden. Ulla Thorslund meddelade att det kommunala uppföljnings-ansvaret för 16-19-åringar i stadens budget 2011 föreslås föras över till den föreslagna nya arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningen hoppas att det i samband med denna ändring även ska tydliggöras hur ansvaret fördelas mellan de berörda nämnderna.

5. Vid nämndens sammanträde den 21 oktober 2010 frågade ersättaren Godfrey Etyang (s) hur förvaltningen arbetar för att förebygga fall bland äldre på vård- och omsorgs-boendena. Avdelningschef Ingrid Friberg redogjorde för det förebyggande arbetet.

6. Vid nämndens sammanträde den 21 oktober 2010 frågade ledamoten Peter Lundberg (m) var förskolematen tillagas. Maten lagas av Sodexo i Solna.

7. Vid nämndens sammanträde den 21 oktober 2010 frågade ledamoten Vladan Boškovic (fp) vilken beredskap trafikkontoret har när det gäller att förebygga plogningsskador vid snöröjning, och vilket ansvar entreprenören har för de skador som uppstår. Avdelningschef Lena Rabe berättade att trafikkontoret inte har någon beredskap eftersom ansvaret är entreprenörernas.

8. Med anledning av aktuell kritik mot att dementa som vårdas på boenden i Stockholm låses in pga bristande bemanning redogjorde Ingrid Friberg för personalbemanningen vid de aktuella boendena inom stadsdelsområdet. I Farsta låses dementa inte in.

9. Med anledning av fråga från vice ordföranden Gunnar Sandell (s) inför dagens sammanträde redogjorde avdelningschef Per-Ove Mattsson för den aktuella ungdoms-arbetslösheten. Per-Ove berättade även om den nya ansvarsfördelning mellan stat och kommun som gäller från 1 december 2010 i frågor som rör flyktingmottagandet.

10. Ulla Thorslund berättade att förvaltningen planerar utbildningar och studiebesök för den nya stadsdelsnämnden och sociala delegationen under våren 2011.

11. Ulla Thorslund hälsade nämnden varmt välkommen till årets julbuffé i anslutning till nämndens sammanträde torsdag 16 december.

§13 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Demensboende (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelsen.

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om möjlighet för äldre par att bo tillsammans (bilaga 2)

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Beslut

Nämnden lägger skrivelsen till handlingarna.