Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-05-19

Sammanträde 2011-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program:
Översiktsplanerare Maria Severin från stadsbyggnadskontoret och projektledare Nils Tunving från exploateringskontoret berättar om programarbetet "Sambandet Högdalen - Farsta"

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

2 Svar på skrivelse från (s) och (mp) om samverkan med landstinget

3 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om hur de utsatta barnens situation i Farsta stadsdelsområde kan förbättras

Utgår - tas istället upp vid junisammanträdet

5 Förlängning av entreprenörsavtal med Carema Care gällande Lingberga gruppboende

7 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

8 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Mansmottagning i söderort

9 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - utbildning för familjebehandlare

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

11 Motion (v) om att barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Carema Äldreomsorg AB

13 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Hökarängens Hemtjänst

14 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen (SoL) kvartal 1 2011

15 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 1 2011

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 april 2011

19 Handikapprådets protokoll den 9 maj 2011

20 Pensionärsrådets protokoll den 9 maj 2011

21 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

22 Information från stadsdelsdirektören

Förteckning över samtliga verksamheter som förvaltningen bedriver. Önskemål från ersättaren Thomas Bäcklin (fp)

Hur arbetar förvaltningen för att stödja barn till kvinnor som lever i våldsutsatta relationer? Fråga från ersättaren Tuula Karlsson (s)

Hur fördelas sommarjobben bland de sökande ungdomarna? Fråga från ersättaren Annaklara Martin-Löf (mp)

Sommarjobb

Sommarcamp

Sommaraktiviteter för äldre

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

24 Upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten - tilldelningsbeslut

31 Nedläggning av faderskapsutrening enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

32 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 april 2011, sluten del av sammanträdet

33 Sociala delegationens protokoll den 12 maj 2011

§1 Svar på två medborgarförslag om bullerbekämpning vid Gubbängsmotet

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på två medborgarförslag från Gunnar Björkman respektive Lennart Selggren och Mattias Carlström om bullerbekämpning vid Gubbängsmotet.

2. Medborgarförslagen och förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden för kännedom.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Gunnar Björkman att nämnden ska ställa krav på förstärkta bullervallar och bullerplank längs Nynäsvägen och Tyresövägen-Örbyleden. Lennart Selggren och Mattias Carlström föreslår i ett annat medborgarförslag att ett bullerplank byggs vid Gubbängsmotet längs Gubbängssidan på Nynäsvägen och Örbyleden.

Stadsdelsnämnden svarade i januari 2008 på en remiss om åtgärdsprogram mot buller och framförde då att det finns behov av bullerdämpande åtgärder längs dessa trafikleder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-27.

Dnr 1.2.4-102/2011, 1.2.4-186/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Svar på skrivelse från (s) och (mp) om samverkan med landstinget

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna och miljöpartiet om samverkan med landstinget.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna och miljöpartiet föreslagit att förvaltningen ska redovisa samverkan med landstinget samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska väntetiderna på barn- och ungdomspsykiatrin.

En formaliserad samverkan med landstinget finns på flera nivåer i staden. Förvaltningen ser att dessa möten tjänar sitt syfte att lyfta och förtydliga angelägna frågeställningar på respektive nivå. Förvaltningens samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin utvecklas också utifrån projektet Modellområden – psykisk hälsa, barn och unga.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-01.

Dnr 1.2.5-15/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om hur de utsatta barnens situation i Farsta stadsdelsområde kan förbättras

§4 Anläggning av multisportplan i Sköndal

Beslut

1. Stadsdelsnämnden anlägger en multisportplan som yta för spontanidrott vid kvarteret Fastlagen i Sköndal enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

I enlighet med stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2011 ska en yta för spontanidrott anläggas i Sköndal. Åtgärden ingår i kommunfullmäktiges satsning på idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde. Förvaltningen föreslår att en multisportplan med konstgräs anläggs vid kvarteret Fastlagen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-10.

Dnr 3.1-265/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Förlängning av entreprenörsavtal med Carema Care gällande Lingberga gruppboende

§6 Redovisning av brukarundersökningar inom avdelningen för vuxna

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukarundersökningar inom avdelningen för vuxna.

Ärendet

Brukarundersökningar inom området funktionsnedsättning har genomförts för att ta reda på brukarnas synpunkter på det stöd och de insatser som erbjuds. En brukarundersökning har genomförts vid Hökarängens dagliga verksamhet och en vid gruppbostäderna inom Sköndals LSS AB. Utöver dessa lokalt genomförda undersökningar presenteras även resultat från stadsledningskontorets stadsövergripande brukarundersökning som gjordes hösten 2010.

Brukarna är i hög grad nöjda med insatserna och dess kvalitet. Dock finns det en tendens i den stadsövergripande undersökningen att nöjdheten minskar. Verksamheterna fortsätter sitt utvecklingsarbete inom samtliga insatskategorier för att bibehålla och ytterligare förbättra kvaliteten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-19.

Dnr 1.2.1-231/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§7 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsnämnd hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Regeringen och länsstyrelsen stödjer sedan flera år tillbaka kommuner som arbetar med att utveckla och förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och män som utövar våld. I maj 2010 ansökte stadsdelsnämnden tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsnämnd om medel till ett gemensamt projekt för att utveckla arbetet med våld i nära relationer. Medel beviljades och projektet startades 1 december 2010. Projektarbetet har påbörjats och olika insatser pågår.

Förvaltningarna bedömer dock att utvecklingsarbetet behöver fortsätta ytterligare ett år från och med 1 december 2011 till och med 30 november 2012 och föreslår att en ny ansökan om ytterligare projektmedel för år två görs till länsstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-20.

Dnr 6-241/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (mp).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Nämnden anser att det är bra att så stora insatser som möjligt görs för kvinnor som är utsatta för våld samt för barn som bevittnar våld. Vi är dock angelägna om att dessa insatser fortsätter även efter projekttiden. Vi vill gärna ha en delrapport efter halva projekttiden. Vi anser att det viktigaste är förebyggande arbete så att inte våldet sker.

§8 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – Mansmottagning i söderort

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker tillsammans med Skarpnäcks, Enskede-Årsta-Vantörs och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i form av en mansmottagning i söderort.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Regeringen och länsstyrelsen stödjer sedan flera år tillbaka kommuner som arbetar med att utveckla och förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och män som utövar våld. Farstas, Skarpnäcks, Enskede-Årsta-Vantörs och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar föreslår en gemensam ansökan om projektmedel för att från och med november 2011 starta och bedriva en mansmottagning i söderort.

Stöd och behandlingsinsatser för våldsutövande pappor är ett stort och outvecklat område inom socialtjänsten. En gemensam mottagning för fyra stadsdelsområden ger det befolkningsunderlag som är nödvändigt för att det ska vara möjligt att bedriva en effektiv verksamhet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-20.

Dnr 6-242/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Nämnden anser att det är mycket bra att insatser sker för att förebygga att män utövar våld samt att män som utövar våld för behandling. Vi förutsätter att förvaltningen drar nytta av erfarenheter, ev samarbetar med, de professionella kriscentra för män som redan etablerats. På Götgatan finns Manscentrum som startats av Per Elis Eliasson som även skrivit bok om verksamheten.

Det är även viktigt att sätta in dessa nya projekt i strategin som Stadsdelsnämnden i juni 2009 antagit för utveckling av det förebyggande arbetet inom barn- och ungdomsverksamheten i Farsta stadsdelsområde. Även Farsta BRÅ:s arbete är av intresse för projektet.

§9 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – utbildning för familjebehandlare

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i form utbildning för familjebehandlare i behandlingsmetoden Circle of Security

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Regeringen och länsstyrelsen stödjer sedan flera år tillbaka kommuner som arbetar med att utveckla och förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och män som utövar våld.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel för att från och med augusti 2011 och ett år framåt genomföra en utbildningssatsning riktad till familjebehandlare. Behandlarna ska lära sig metoden Circle of Security för att sedan pröva de nya kunskaperna om anknytningsterapi och familjesamspel i arbetet med våld i familjer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-03.

Dnr 6-261/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Nämnden anser att det är bra att förstärka insatserna för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor o barn genom utbildning av familjebehandlare.

Nämnden understryker vikten av förebyggande insatser genom folkhälsoinsatser. De fyra viktigaste arenorna för hälsofrämjande insatser för barn och unga är Stöd till föräldrar, Förskola, Skola samt Fritidsverksamhet enligt Statens Folkhälsoinstitut. Nära samverkan mellan föräldrar, barn, skolpersonal, socialtjänst, polis bl a i Farsta BRÅ är synnerligen viktiga för att förebygga.

Nämnden ser Familjeverkstan, ett utvecklingsmaterial för föräldrar med barn i 3-12 år som är intresserade av att utveckla sitt föräldraskap. Några cirklar har genomförts med mycket goda utvärderingar. Svårigheten har varit att sprida information om denna möjlighet så att fler föräldrar deltar. Materialet har utarbetats av Folkhälsoinstitutet och bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Förvaltningen har föreslagit en i Sverige oprövad behandlingsmetod ”Circle of Security” som familjebehandlarna ska utbilda sig i. Det finns inga referenser i ärendet, via Internet har vi hittat några få äldre referenser från USA. Vi är inte helt övertygade om att det är den bästa vägen att gå att starta med en ny metod, översätta allt material, betala för rättigheterna mm. Förvaltningen bör som ett alternativ överväga att i förebyggande syfta satsa på många deltagare i Familjeverkstan, på ökad samverkan med förskolan, skolan, fritiden för att snabbt upptäcka barn som behöver stöd – som kan vara utsatta för våld samt använda landstingets behandlande enheter vid behov.

Nämnden uppmanar förvaltningen att i varje tertialrapport redovisa hur många fall de har identifierat, gärna med relativa jämförelser med andra SDN.

§10 Tertialrapport 1 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2011.

2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 10,3 mnkr.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för hemlösa om 2,4 mnkr.

4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för projektmedel för Farstasteget gällande samverkan vid insatser från hemlöshet till eget boende om 1,8 mnkr.

5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende stimulansbidrag för inrättande av 11 förskoleavdelning om 8,8 mnkr.

6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende snabb nätverksaccess om 0,9 mnkr.

7. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-06.

Dnr 1.2.1-264/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Det är med glädje och sorg som vi har studerat denna rapport, förvaltningen har gjort ett gediget arbete och om prognosen stämmer kommer stadsdelen att möta året 2012 med en god ekonomi.

Men samtidigt kan man läsa att förskolegruppernas storlek inte ser ut att minska, det man kan utläsa är att vi i den yngsta gruppen förhoppningsvis skall uppnå målet. SDN ledamöterna ombeds ta ett beslut om en hemställan hos kommunstyrelsen för att ha de ekonomiska möjligheterna att inrätta 11 nya avdelningar. Åter igen försöker vi plåstra ihop en av de viktigaste verksamheterna vi har, vad hände med den långsiktiga planeringen?

Redovisningen av indikatorerna visar också på en stadsdel med invånare som behöver mycket hjälp av diverse slag. Vi ser förvaltningens jobb inom dessa områden som positiva och ställer oss bakom hemställan till kommunstyrelsen för att genomföra en budgetjustering för bland annat Farstasteget. Vår önskan är att förvaltningen undersöker möjligheterna till att inkludera Farstasteget i den ordinarie budgeten till nästkommande verksamhetsår. Projektbaserad verksamhet bör alltid vara en tillfällig lösning.

Det är glädjande att se att vi kommer att uppnå vårt mål gällande ekologiska livsmedel, men det är ingen anledning för att stanna av nu. Även om målet är nämndens och KF finns det inga hinder för att sikta högre och bli bättre än förväntat.

§11 Motion (v) om att barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

I en motion från vänsterpartiet föreslås att kommun­fullmäktige ska utreda behovet av en permanent stödverksamhet som kan nå alla barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk funktionsnedsättning. I motionen föreslås även att fullmäktige ska ta fram en stadsövergripande policy för hur förskolor, skolor, fritids­verksamhet och föreningsliv ska agera vid misstanke om att barn far illa.

Farsta stadsdelsnämnd fastställde 2009 en långsiktig strategi för att utveckla det förebyggande arbetet för barn och ungdom. Alla verksamheter som kommer i kontakt med barn och ungdomar samarbetar för att tidigt fånga upp de som far illa eller riskerar att fara illa. Förvaltningen har under många år samarbetat med Söderledskyrkan och driver tillsammans en grupp­­verksamhet, Humlan, för barn vars föräldrar är missbrukare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-20.

Dnr 1.5.1-74/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen, överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande.

Vi föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen med att-satserna om att utreda behoven av permanent stödverksamhet samt utarbeta en tydlig stadsövergripande policy. Förvaltningen har i sitt utlåtande huvudsakligen redovisat det som finns i vårt stadsdelsområde, vilket är bra. Vi anser att det är bra om insatser utreds och en policy formuleras, inte minst mot bakgrund av att så stor del av stadens verksamhet nu bedrivs i privat regi.

Reservation

Thereza Nordlund (v)

1. Att nämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller (v)-motion om att barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd.

2. Att därutöver anföra.

Nämnden deklarerar sin verksamhet i stadsdelen, men det är viktigt att markera att-satserna i motionen.

Besluta om att utreda behovet om permanent stödverksamhet som kan nå alla utsatta barn till missbrukare och psykiskt funktionshindrade, samt utarbeta en tydlig stadsövergripande policy

Humlans verksamhet för barn är en mycket bra verksamhet för utsatta barn och bör utökas.

Det finns dock en stor grupp osynliga barn som inte nås av Humlans verksamhet och det finns också många barn där bristerna i omsorgen är stora och där Humlans insatser inte räcker till.

Därför tycker vi att det är viktigt att nå också dessa barn och arbeta förebyggande med dem och deras familjer.

§12 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Carema Äldreomsorg AB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen har nu gjort en uppföljning av Carema Äldreomsorg AB. Verksamheten har ett stort arbete framför sig för att helt uppfylla de krav som ställs. Verksamheten har fått en ny chef i början av året.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas. Planen kommer att följas upp under juli månad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-20.

Dnr 1.2.1-219/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s).

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämnden redovisa möjligheterna att säga upp avtalet samt lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Thereza Nordlund (v) och Gunnar Sandell m fl (s)

Det finns en del brister i verksamheten som bör åtgärdas och en av de viktigaste borde vara att ha personal som har adekvat utbildning. Som situationen är nu, så är det bara 50% av personalen som har rätt utbildning för sina arbetsuppgifter. Siffran är för låg. Det är också bara 50% som är tillsvidaranställda, vilket inte skapar något särskilt gynnsamt arbetsklimat för de anställda och inte heller någon bra miljö för de äldres välmående och trygghet.

§13 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Hökarängens Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen har nu gjort en uppföljning av Hökarängens Hemtjänst. Verksamheten har utvecklats och dokumentationen motsvarar i stort sett de krav som ställs, men det krävs förbättringar inom vissa områden för att verksamheten helt ska leva upp till kraven.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-20.

Dnr 1.2.1-218/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§14 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen (SoL) kvartal 1 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommuner skyldiga att rapportera alla beslutade insatser enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd samt till äldreförvaltningen och socialförvaltningen, som rapporterar vidare till kommunfullmäktige.

I föreliggande tjänsteutlåtande rapporteras kvartal 1 2011. Sju beslutade insatser som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen har inte kunnat verkställas inom tre månader. I samtliga fall har den enskilde tackat nej till erbjuden plats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-18.

Dnr 1.6-235/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§15 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 1 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kommuner skyldiga att rapportera alla beslutade insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd och till socialförvaltningen, som lämnar en samlad rapport till kommunfullmäktige.

I föreliggande tjänsteutlåtande rapporteras kvartal 1 2011. För perioden finns inga ej verkställda beslut att rapportera.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-18.

Dnr 1.6-236/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§16 Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn i Larsboda industriområde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört en tillsyn i Larsboda industriområde för att undersöka om det finns risk för utsläpp till dagvatten. Forsån, dit dagvattnet rinner, omfattas av de miljökvalitetsnormer som har fastställts av Vattenmyndigheten. Enligt stadens vattenprogram ska det ställas krav på skyddsåtgärder och rening av dagvatten från Larsboda industriområde.

Jämfört med föroreningar som kommer från de tungt trafikerade Nynäsvägen och Magelungsvägen bedöms industriområdet förorena ån väsentligt mindre. Endast cirka 20 procent av företagen har miljöfarlig verksamhet och få bedriver verksamhet utomhus. Företagarna är seriösa och har en god egenkontroll. Inget företag har uppvisat några stora brister. Att företagen åtgärdar vissa begränsade brister har antingen redan följts upp eller kommer att följas upp i den ordinarie tillsynen. Tillsynskampanjen har även ökat kunskapsnivån hos de berörda företagen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-26.

Dnr 1.6-201/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Thereza Nordlund (v)

(v) ansluter sig till det särskilda uttalandet som Stellan Hamrin (v) och Per Bolund m.fl. (mp) lämnade in i miljö- och hälsoskyddsnämnden den 22 mars 2011.

Det är glädjande att se att inga allvarliga brister har upptäckts i Larsboda industriområde under tillsynskampanjen och att de nuvarande riskerna för utsläpp till Forsån bedöms som små. Miljöpartiet ser det som en mycket viktig uppgift för Miljöförvaltningen att fortsätta med liknande tillsynskampanjer för att öka medvetenheten hos företag med miljöfarlig verksamhet.

Då området har många hyresgäster med blandade verksamheter och en icke försumbar andel verksamheter med någon typ av miljöfarlig verksamhet anser miljöpartiet att det ändå är viktigt att fullfölja planbeskrivningens förslag på rening av dagvatten från området. Då marken i området är hårdgjord och att dagvattnet från området i dagsläget rinner helt orenat ner i ån anser vi att ett införande av dagvattenrening är ett ytterligare viktigt steg för att förhindra ett möjligt framtida utsläpp till Forsån.


§17 Miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll av kök inom vård och omsorg

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört en riktad kontroll av kök vid äldreboenden och andra verksamheter med känsliga konsumenter som målgrupp (dock inte kök inom barnomsorgen). Av de 68 kontrollerade verksamheterna fick 20 helhetsomdömet ”Utan anmärkning”, 40 omdömet ”Med anmärkning” och åtta omdömet ”Underkänd”. I de underkända fallen gjordes en särskild uppföljning för att kontrollera att verksamheterna vidtagit relevanta åtgärder.

Miljöförvaltningen konstaterar att bästa resultat uppnås om fortsatta kontroller inriktas på kökens rutiner för områdena Utbildning och Tid & temperatur. Även området Märkning kommer att ingå i fortsatt granskning. Särskilt fokus kommer också att ligga på kunskapen hos kökspersonal eftersom god kunskap är en mycket viktig förutsättning för en säker livsmedelshantering.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-26.

Dnr 1.6-202/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§18 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 19 april 2011

Handikapprådets protokoll den 9 maj 2011

Pensionärsrådets protokoll den 9 maj 2011

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund under perioden 15 mars – 4 maj 2011, enligt nämndens delegering.

1. 2011-03-15: Resa i tjänsten till Åland. Dnr 1.1-100/2011

2. 2011-04-20: Tillförordnad stadsdelsdirektör för perioden 25 april – 1 maj 2011. Dnr 1.1-247/2011

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 1 april – 4 maj 2011

§19 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Enligt önskemål från ersättaren Thomas Bäcklin (fp) vid nämndens sammanträde den 17 mars i år delades en förteckning över förvaltningens samtliga verksamheter ut.

2. En fråga från ersättaren Tuula Karlsson (s) vid nämndens sammanträde den 17 mars i år om hur förvaltningen arbetar för att stödja barn till kvinnor som lever i våldsutsatta relationer bordlades, eftersom Tuula inte hade möjlighet att delta vid dagens möte.

3. Vid nämndens sammanträde den 19 april i år frågade ersättaren Annaklara Martin-Löf (mp) hur sommarjobben fördelas bland de sökande ungdomarna. Avdelningschef Per-Ove Mattsson berättade att 80 procent av de cirka 250 jobben lottas ut och att resten fördelas enligt behov. Ett tjugotal ungdomar kommer i år att få jobba med idrotts-klubbarnas sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Fler ungdomar än någonsin tidigare har sökt, troligen beroende på ett enklare ansökningsförfarande via stadens hemsida.

4. I samarbete med tre idrottsföreningar kommer förvaltningen att anordna sommarcamp perioden 8-19 augusti. Information om en rad olika sommaraktiviteter för barn och ungdomar delades ut till nämnden, liksom information om aktiviteter för äldre.

5. Boendedialogen i Hökarängen 12-14 maj var mycket välbesökt och uppskattad. Förvaltningen mötte även mycket positiv feedback på flytten av fritidsgården till nya lokaler i Hökarängen. Vice ordförande Gunnar Sandell berättade att han deltagit i en vandring till det hus dit fritidsgården ska förläggas, ett hus där det redan pågår mycket verksamhet och där det också finns planer för ytterligare aktiviteter, inte minst tack vare Stockholmshems projektledare i Hökarängen.

6. En artikel i Dagens Nyheter pekar ut äldreomsorgen i Farsta som en av de sämsta i landet. Förvaltningen har vid kontakt med tidningen förklarat att den negativa bilden beror på flera missförstånd och felaktiga tolkningar av statistik. Bland annat är en stor andel av personalen i själva verket utbildad, och den höga personalomsättningen beror på att Postiljonens vård- och omsorgsboende togs över av entreprenör 2009 – därmed slutade personalen vid förvaltningen, men den finns kvar vid boendet.

7. Förenklad biståndsbedömning för äldre över 80 år är ännu inte införd, vilket Dagens Nyheter har rapporterat. Däremot har äldrenämnden gett sin förvaltning i uppdrag att utreda frågan.

8. Årets hedersbelöning genomfördes vid förvaltningen igår, med efterföljande middag i Stadshuset, för de som har arbetat inom staden i 30 år.

9. Handikapprådet framför sitt tack till nämnden för det gemensamma mötet 19 april.

10. Nämnden hälsas välkommen till sommarbuffé i anslutning till nästa sammanträde.

§20 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Läget för barn och ungdomar i Sköndal (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Risk för utsläpp från Larsboda industriområde till Forsån (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Vad gör stadsdelsnämnden för Hökarängens Friluftsförening? (bilaga 3)

Thereza Nordlund (v), Gunnar Sandell m fl (s) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.

Ordförande Birgitta Holm (m) uppmanade ledamöter och ersättare att studera Parkteaterns program. Parkteatern spelar i sommar vid flera tillfällen vid Farstastrandsbadet.

Tjänstgörande ersättaren Thereza Nordlund (v) frågade varför barn- och idrottsföreningar som annars är nolltaxade måste betala när de använder idrottslokaler under loven. Förvaltningen lovade återkomma med svar.

Ledamoten Sebastian Sandström (mp) frågade när nämnden kommer att få proväta äldreomsorgens matlådor. Förvaltningen lovade återkomma med datum.