Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

2 Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård på fotbollsplan och belysning på parkväg i Svedmyra

3 Svar på skrivelser från (s), (mp) och (v) om trafiksituationen vid skolorna i stadsdelsområdet, på Victor Balcks väg i Tallkrogen och på Stortorpsvägen i Larsboda

4 Svar på skrivelse från (s) om översyn av avtalen med privata hemtjänstföretag

5 Granskning av ekonomiskt bistånd i Farsta - rapport från stadens socialtjänstinspektörer

6 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2012

7 Ny ledamot (mp) i Farsta näringslivsråd

8 Ekonomisk månadsrapport för november 2011

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

9 Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58). Yttrande till kommunstyrelsen

10 Förslag till Kulturvision 2030 - yttrande till kommunstyrelsen

11 Förslag till program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014. Yttrande till kommunstyrelsen

12 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden om vårdnad, boende, umgänge och namn - yttrande till kommunstyrelsen

13 Motion (mp) om fler bänkar i stadsmiljön - yttrande till kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden - Söndagsgården

15 Nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar 2011

16 Granskning av stadens delårsrapport - rapport från Stadsrevisionen

17 Granskning av persontransporter och skolskjutsar - rapport från Stadsrevisionen

18 Granskning av barn- och ungdomsboende enligt LSS - rapport från Funktionshinderinspektörerna

19 Stadsdelsnämndens protokoll den 24 november 2011

20 Handikapprådets protokoll den 5 december 2011

22 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

23 Information från stadsdelsdirektören

Barnomsorgsgarantin

Information om uppsägning av förskoleplats vid utebliven betalning. Fråga från ersättaren Thereza Nordlund (v)

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

27 Anmälan enligt lex Sarah av missförhållande i kommunalt driven verksamhet - Farsta Södra Hemtjänst

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

28 Anmälan enligt lex Sarah av missförhållande i enskilt driven verksamhet -Stora Sköndals vård- och omsorgsboende Björkgården

29 Anmälan enligt lex Maria om allvarlig skada i hälso- och sjukvården i enskilt driven verksamhet - Stora Sköndals sjukhem Solgården

30 Stadsdelsnämndens protokoll den 24 november 2011, sluten del av sammanträdet

31 Sociala delegationens protokoll den 24 november 2011 (extra sammanträde)

32 Sociala delegationens protokoll den 8 december 2011

§1 Verksamhetsplan och budget för 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget för 2012.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen.

3. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 111,0 mnkr.

4. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till resultatenheter inom förskola, äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Ärendet

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund presenterade förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-12.

Dnr 1.1-603/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget för 2012 grundad i Socialdemokraternas budget i kommunfullmäktige

2. samt anför därutöver

Ett Farsta för oss att leva i!

Farsta stadsdelsområde har nästan oändliga möjligheter. I grunden handlar det om Stockholmarens förmåga att växa och utvecklas. Om vår nyfikenhet, kreativitet och vilja att skapa något bestående. Det handlar om att utveckla ett samhälle som låter oss vara starka och självständiga individer, samtidigt som vi är beroende av varandra.

Det är när staden är stark och fungerar väl som alla kan få en tillräckligt bra kunskapsgrund för att kunna få ett arbete. Det är när vi investerar tillräckligt i vår gemensamma infrastruktur som det är möjligt att kunna röra sig fritt och komma till sitt arbete. Det är när vi tillsammans investerar tillräckligt i välfärd som det finns en värdig äldreomsorg som ger även äldre chans att leva sitt liv efter egna önskemål.

I den budget som de borgerliga partierna röstat igenom i Stockholm stad ökar utanförskapet och beroendet av försörjningsstöd kraftigt – klyftorna växer. Staden blir alltmer delad, segregerad. Med detta följer missade möjligheter. Barn som aldrig får chansen att visa sin fulla potential, ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden, vuxna som lever i helt skilda världar, äldre som inte får den vård och omsorg de arbetar för hela livet.

I drygt fem år har den moderatledda majoriteten styrt i Stockholms stad och i Farsta stadsdelsnämnd. Tyvärr saknar moderaterna i Farsta, precis som moderatledaren Fredrik Reinfeldt, visioner för att utveckla samhället. Vi saknar helt en offensiv, konsekvent politik i Farsta stadsdelsområde från majoriteten. Vi saknar politiker som driver frågor till nytta för oss som bor här. Istället för att ge Farstaborna framtidssatsningar har den moderatledda majoriteten bara en prioriterad fråga: låga skatter.

Vi minns hur moderaterna startade sin tid som politisk ledning. Vad satsade de på? De beslöt stänga och riva Västbodaskolan som var fylld av elever med goda studieresultat samt hade en välskött ekonomi. Varför? De påstod att det fanns för mycket skollokaler i Farsta! Vad satsar de på några år senare? En ny privat skola i Farsta Centrum. De bygger även om biblioteket och Vår teater för att skolan ska få utrymme!

Det är hög tid att satsa på Farstaområdet och oss invånare som lever här, i stället för att driva igenom stora skattesänkningar för de som bor på Östermalm.

Ett Farsta att växa i, att lära i

Den moderata budgeten innebär i praktiken en neddragning på förskolans område. En schablonhöjning på dryga procenten motsvarar inte de ökade kostnaderna. De kommer att drabba den pedagogiska verksamheten i förskolan.

Vi föreslår en annan politik som tar sin grund i det tidiga lärandet. Vi vill öka förskolans budget i staden med 45 mkr, delvis för att stärka det socioekonomiska tillägget. Förskolan ska ge alla barn lika möjligheter till utveckling så att alla kan börja i skolan med goda förutsättningar. Kvaliteten i förskolan behöver förstärkas. Vi vill även öka satsningen på utbildning av barnskötare och förskollärare. Tillsammans med vår höjning av schablonen möjliggör det att barngruppernas storlek successivt minskas så att även vår nämnd uppnår de mål som kommunfullmäktige har beslutat! Det är glädjande att det föds och flyttar in många barn i vårt område. Det ökar kraven på snabba och kraftfulla åtgärder för fler platser och mindre barngrupper.

Kvalitetsgranskningen av förskoleverksamheten måste skärpas, gäller självklart även de privat drivna. Vi kräver tydligare pedagogisk utvärdering. Vi vill kartlägga behoven av nattis. Vi kräver samma kö för de kommunala och privata förskolorna för att underlätta för föräldrarna. Förskoleportalen ska vara klar under första kvartalet 2012.

Skolan är viktig. Den moderatstyrda majoriteten har organiserat skolan i en mycket stor, otymplig förvaltning skild från stadsdelsnämnden. Vi vill ha tillbaka skolorna till stadsdelsnämnden för att underlätta det förebyggande arbetet, för att utveckla skolorna, för ökad samverkan. Det blir inte bättre av att det finns ett antal privata skolor som inte alls deltar i det gemensamma arbetet för ungdomar som bor i vårt område. De kommunala skolorna ska vara så bra att ingen söker alternativ.

Ett Farsta att utvecklas i, bo i

Vi vill stoppa den ideologiskt grundade utförsäljningen av de gemensamt ägda hyresbostäderna.

Vi vill ha stadsdelsvisa boendedialoger en gång per år där samtliga kända förändringar presenteras och där intresserade invånare och andra verksamma inom respektive stadsdel kan komma med idéer om förändringar samt delta i dialog om dessa. Dialogen bör hålla på en vecka även via webben. Vi kräver bättre insyn och dialog om ”Tyngdpunkt Farsta”.

Vi har noterat invånarnas protester mot de planer som görs. Istället för att ta hänsyn till protesterna väljer den moderatledda majoriteten att driva igenom bygget på Ullerudsbacken i Farsta strand, ett bygge som ger några få lyxbostäder men förstör viktig naturmark för all framtid. Likaså vill man bygga i Larsboda mellan Nynäsvägen och Drevviken – det är en grön lunga som är svårt och dyrt att bygga bra på! Gubbängsfältet ska bebyggas enligt majoriteten. Där genomförs Ekens cup, en jättetävling i handboll för ungdomar, varje år. Många invånare använder det öppna fältet för olika fritidssysselsättningar. Vi säger nej till dessa byggen, vi vet att vid de stadsdelsvisa boendedialogerna kommer alternativ från boende och verksamma i respektive stadsdel. Vi vill t ex fortsätta driva nämndens tidigare enhälliga beslut om att bygga ett högt hus i Farsta centrum, Farsta Torn, för att ersätta nuvarande T-banehus.

Ett Farsta att röra sig i, att vara trygg i

Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med funktionshinderrådet, göra en inventering av den offentliga miljön inom stadsdelsområdet för att upprätta en plan för åtgärder så att alla kan nå allt. Åtgärderna ska genomföras så snart som resurser finns. Staden beräknas få ett mycket stort överskott i budgeten för 2011 så en hel del resurser finns.

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med andra berörda ta fram en plan för åtgärder i sjön Magelungen, den växer snabbt igen. Underhållet av parker, strandpromenader, parkvägar måste förbättras – det ökar tryggheten och attraktiviteten i området. Det ska vara rent och välskött. Vi vill satsa på Forsån och bygga en kanotled från Magelungen till Saltsjön. Vi vill rensa upp kring Edö, och kring bryggan där. Snöröjningen måste fungera, inte minst så att de med funktionshinder kan röra sig fritt.

Förvaltningen får i uppdrag att förverkliga iden om Ekopark Syd.

Fritidsverksamheten ska utökas så att fler ungdomar väljer att delta, även flickor. Vi prioriterar även inom detta område förebyggande insatser. Fältassistenterna är viktiga. Vi måste ha tillräckligt många fältassistenter som arbetar i nära kontakt med ungdomarna där de finns.

Vi ska följa upp och utveckla metoderna som används för barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd. Nuvarande arbetssätt ger inte resultat. Vi tror på familjeverkstan och liknande insatser som startar på MVC för bägge föräldrarna, som ger löpande erfarenhetsutbyte och utveckling, som ökar sociala kittet i stadsdelarna. Vi kräver även en uppföljning och förstärkning av resurserna inom socialtjänsten, de behöver stärkas för att garantera snabb handläggning, för rättssäker handläggning, för goda resultat. Vi vill bl a ha belyst fördelar/nackdelar med nuvarande organisation eller en uppdelning mellan myndighetsutövande och stödjande resurser.

Vi Socialdemokrater har gång på gång efterlyst satsningar på ungdomarna. Särskilt i Sköndal där det idag inte ens finns någon fritidsgård. Vi är precis som invånarna i Sköndal mycket oroade över händelsen då en fyraårig flicka fick svåra skador av en smällare på sin förskola. Vi tror att den tragiska händelsen kunnat undvikas om den förebyggande ungdomsverksamheten i Sköndal varit bättre. Vi är övertygade om att brist på god fritidsverksamhet ökar riskerna för händelser av detta slag. Vi har krävt att den nerlagda fritidsgården i Sköndal återuppstår, för ungdomarnas del, för de boende och för affärsidkarna i centrumet. Tyvärr har majoriteten inte rört ett finger i frågan. Nu föreslår vi det i vår budget för 2012. Ett ungdomscafe i idrottshallen är bra men kan inte ersätta en fritidsgård. Det är skamligt att det inte finns någon ungdomsverksamhet i Sköndal!

Budgetrådgivningen måste ha resurser för ett första besök inom en vecka, samt för att sedan följa upp insatserna tills allt är löst. Vi vill inte se några vräkningsärenden i vårt område, detta förutsätter nära samverkan med berörda invånare samt alla fastighetsägare och socialtjänsten.

Aktiva åtgärder ska vidtas för att öka folkhälsan, för att minska ohälsotalet som fortfarande är väsentligt högre i Farsta stadsdelsområde än genomsnittet i staden. Arbetet ska ske bl a i nära samverkan med Farsta föreningsråd och deras medlemsföreningar. En åtgärd är att inrätta och underhålla Hälsans stig inom vårt område. Vi föreslår en projektledare som planerar och utvecklar arbetet med insatserna för att förbättra vår hälsa.

Förvaltningens förslag om stärkta insatser för kvinnor och barn som utsätts för mäns våld är bra. Vi tror dock inte på det långsiktiga målet att samordna stödet i en gemensam mottagning. Män som utöver våld mot kvinnor ska få en bra behandling men inte tillsammans med kvinnorna och barnen.

Ett Farsta att arbeta i

I Stockholm växer drömmar, skapas framtidstro. Det är lätt att se möjligheterna som finns på Stockholms arbetsmarknad. Samtidigt ökar nu försörjningsstödet. Stockholm behöver en ny politik för fler jobb. Långtidsarbetslösheten, arbetslösheten bland ungdomar och personer med utomeuropeisk bakgrund är fortsatt mycket hög. Enligt statistiken för ekonomiskt bistånd i oktober 2011 har i Farsta 800 personer bistånd p g a att de är arbetslösa, sjuka, arbetar deltid. Moderaterna i nämnden borde ta ett samtal med moderaterna i regeringen för att återställa arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Då skulle drygt 80 % av vårt ekonomiska bistånd inte behövas och de berörda invånarna få en bättre situation. Detta är en mycket bättre insats än att satsa mer resurser på att jaga de som antas vara fuskare.

I s-budgeten i KF föreslår vi ett jobbpaket som kommer att ge många fler arbetslösa möjlighet att få jobb, praktik eller utbildning när åtgärderna genomförs. Det är ett paket om totalt 140 miljoner kronor. Räknar man in de indirekta sysselsättningseffekterna av de investeringar vi gör i utbildningsväsendet och övrig kommunal verksamhet, kommer ytterligare många fler att få jobb. Vi satsar på att fler ungdomar och vuxna får utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Näringspolitiska insatser ger fler jobb. Aktiv politik för fler i arbete, med bra trygghetssystem bidrar till framtiden.

Alla ungdomar som vill ha sommarjobb ska få det. Erfarenheter visar att ungdomar som sommarjobbat har lättare att få ett jobb, det lokala näringslivsrådet bör kunna bidra i arbetet.

Ett Farsta att åldras i

De senaste månadernas debatt om vanvård i privat utförd äldreomsorg har fått den moderatledda majoriteten i Stockholm, som tidigare påskyndade privatisering, att vilja granska den. Vi anser att det är dags att dra i bromsen och följa upp konsekvenserna. Vi har i flera år krävt att staden ska skärpa regelverket för privata utförare bl a genom högre och tydligare kvalitetskrav så att invånarna för en bra verksamhet och så att skattemedel inte används för stora vinster åt ägarna. Vidare ska tydliga krav ställas på anställningsvillkoren för medarbetarna hos utförarna. ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter och kollektivavtalsliknande villkor ska vara kraven. Detta har moderaterna röstat ned. Se nu vad Carema och andra ställt till med, mycket onödigt lidande för många invånare!

Nämnden kräver en analys av vilka behov våra invånare från 65 och uppåt har. Detta är ännu viktigare nu då situationen för Farsta vård och omsorgsboende förändrats genom moderaternas beslut att sälja fastigheten. Dessutom har stiftelsen Sköndal meddelat att de inte längre har så många platser för äldreboende! Vi är mycket oroliga för bristen på äldreboende i Farsta redan till våren!

Vår budget i KF innebär en ökning av resurserna till hemtjänsten. Men hur ska invånarna kunna välja mellan 94 olika hemtjänstföretag? Hur mycket kostar kvalitetskontrollen? Det innebär även att utförarna far kors och tvärs vilket är förkastligt ur miljösynpunkt!

Vi ser samarbetet med frivilligorganisationer som guldkant för brukarna. Den ordinarie verksamheten kan dock aldrig ersättas av frivilliga insatser.

Ett Farsta att vara engagerad i

Vi socialdemokrater vill samarbeta mer med andra föreningar, men på föreningarnas villkor. Det är de som ska ta initiativet, styra samarbetet.

Föreningarna är även viktiga för att öka invånarnas engagemang, för att öka ansvarstagandet för stadsdelsområdet. Nämnden ska ha goda kontakter med föreningslivet. Farsta föreningsråd är bra för detta samarbete. Samverkan med föreningarna ska även ske kring möteslokaler utan kostnad. Förvaltningen ska redovisa vilka lokaler staden betalar för inom området samt vilka av dessa som kan användas för föreningarnas verksamhet.

Nämnden ska tillsammans med Farsta föreningsråd ta ansvar för firandet av 6-juni på Farsta gård, gärna i samverkan med Farsta centrum. De invånare som blir medborgare ska även inbjudas till Farsta gårds nationaldagsfirande och där särkilt uppmärksammas och hälsas välkomna.

Alla nyinflyttade ska få ett välkomstpaket.

Många invånare önskar en bio i Farsta centrum. En förening, Fanfaren film i Farsta, har startat med filmvisning i kulturskolans lokaler. De visar film minst en gång i månaden. Nämnden ska stödja denna förening så att verksamheten utvecklas bl a med digitala sändningar.

Nämnden har noterat att den moderatstyrda majoriteten beslutat satsa på ett ”allaktivitetshus” i T-banehuset. Det har nyligen startat så det är svårt att bedöma om det kan bli en central och naturlig mötesplats för stadsdelsområdets invånare. Vi vill ha en utvärdering under 2012.

Vi vill satsa på kulturen, den är viktig för oss invånare, vi vill att fler aktivt deltar. En viktig förutsättning är lokaler. Alla lokaler som staden disponerar i området ska kartläggas. Så många som möjligt av dessa ska stå till föreningarnas förfogande. Vi har många kulturutövare inom stadsdelsområdet. De ska stödjas av nämnden.

Vi prioriterar förebyggande insatser i stället för repressiva åtgärder. Vi är mycket angelägna om ett löpande samarbete mellan förskolor, skolor, fritid, polis, socialtjänst. Tillräckligt stora och kompetenta resurser måste finnas för att snabbt vidta åtgärder, för att kunna ge rätt stöd till de invånare som behöver detta.

Nämndens eget arbete ska utvecklas, mötena ska vara mer tillgängliga så att flera invånare deltar. Nämnden tillsätter en grupp som ska föreslå åtgärder för att utveckla nämndens arbete.

Ett Farsta att uppleva framtiden i

Nämnden ska vara föregångare vad gäller konkret miljöarbete. Vi ska vara ett miljöstadsdelsområde. Vi ska tillsammans bygga Farsta-området ekologiskt, socialt, ekonomiskt hållbart.

Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Vi vill särskilt peka på vikten av dialog, ledarskap, återkoppling och kompetensutveckling. Heltid skall erbjudas alla. Vi vill även påpeka vikten av att resurser finns så att målen kan uppnås. Det är inte modernt eller rimligt att driva verksamheten så att medarbetarna blir utslitna och slutar. Medarbetarnas kunnande och engagemang är avgörande för kvalitén i verksamheterna.

Vi ser att det går att spara pengar genom att sluta med den ideologiskt grundade konkurrensutsättningen. Verksamheten kostar mer än i egen regi och drar med sig en omfattande byråkrati. Eftersom många avtal löper så ska förvaltningen skärpa rutinerna för uppföljning och kontroll. Dessa resurser ska organiseras i förvaltningschefens stab. Det viktigaste för brukarna är att kontrollera kvalitén. Metoderna och arbetet för detta måste snabbt utvecklas.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2012

2. återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2011 som grund

3. samt därutöver anföra följande:

Verksamhetsplanen och budgeten för SDF Farsta är väl genomarbetad, på många plan ser vi en tydlig förbättring och positiva inslag som vi ser fram emot att ta del av under nästkommande år men åter igen har miljön fått stå tillbaka i förmån för annat. Indikatorerna är få och majoriteten är fokuserade kring bilar. Miljöpartiet har en bredare definition, vi hade fördragit se en definition som grundar sig på en global syn på miljö. På det lokala planet vill vi fortfarande se förverkligandet av Ekopark Syd – på det globala planet vill vi se ett utökat samarbete med andra berörda parter för att förbättra och påbörja arbetet med att ta vårt ansvar i klimatfrågan.

Med Miljöpartiets budget som grund hade stadsdelen under nästkommande år ha ytterligare 44,7 miljoner i sin budget, detta är pengar som stadsdelen hade haft stor nytta av . I Miljöpartiets budgetförslag finns det bland annat budgeterat för pris och lönekompensation som skulle innebära en mer realistisk bild över stadsdelens faktiska ekonomiska tillgångar.

Under året har vi mött många medborgare under våra öppna forum som har varit väldigt upprörda över planerade byggen och de har delat med sig av sin frustration kring ärendena och hanteringen av dem. SDN måste ta ett större ansvar över denna frustration och se till att de som berörs i olika byggnationsärenden får komma in tidigt i processen. Vi tror på transparens och direkt demokrati och förutsättningen för den är involvering.

Öka tillgängligheten

Det måste finnas en mångfald av boendeformer för olika behov och psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar, t.ex. möjlighet till kollektivboende. Arbetet för att få fram fler bostäder för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning borde intensifieras.

Insatser efter behov och önskemål

Vi måste kunna garantera alla personer med funktionsnedsättning en bra omsorg, vård och service med en likvärdig bedömning oavsett var i staden personen bor samt oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. Alla som inte själva kan tillgodose sina behov i det dagliga livet har rätt till bistånd från samhället och det är vår skyldighet att se till att de behoven kan tillgodoses. Insatserna måste först och främst utformas med respekt för den enskildes önskemål och val. Resurser ska säkerställas så att det finns tillräckligt med heminstruktörer för alla synskadade och hörselskadade i vår stadsdel.

Öka stödet vid neuropsykiatriska och psykiska funktionshinder

Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF, behöver ökat stöd. För barn och unga behövs bl.a. ökat stöd i skola och på fritid. Det är viktigt att personal på olika nivåer inom förvaltningen är införstådda med vad dessa funktionshinder medför för personen. På liknande sätt behövs ökat stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Barn och unga

Barn och unga i Stockholm ska ha ett verkligt medbestämmande i frågor som rör deras vardag i enlighet FN:s konvention om barnets rättigheter. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Socialförvaltningen måste utveckla sina strategier kring de förebyggande insatserna i sitt dagliga arbete med barn, ungdomar och sina vårdnadshavare. Familjestöd i hemmet ska utvecklas, även nattetid om så behövs. Det är viktigt att personalen som jobbar direkt med ungdomarna kompetensutvecklas, tid och pengar måste finnas just för detta.

Samverkan sker mellan hem, skola, individ- och familjeomsorgen och med landstinget, frivilligorganisationer och närpolis. Stadsdelsnämnden måste involveras i detta arbete.

Bättre hjälp åt människor som är hemlösa

Många människor i hemlöshet har svårt att hitta rätt bland myndigheter och i vissa fall kan det finnas en rädsla för att ta kontakt med myndigheter. Därför ska människor i hemlöshet kunna få ett personligt ombud som hjälper till med myndighetskontakterna.

Kvinnofrid och barnfrid

Stadsdelsnämnder ska ha en handlings- och åtgärdsprogram för kvinno- och barnfrid. Rinkeby-Kistas kvinnofridsteam använder ett framgångsrikt arbetssätt som vi skulle vilja att förvaltningen tar del av. Barn i våldsutsatta familjer ska ses som brottsoffer och myndigheternas insatser ska anpassas därefter.

SL-kort till personer med försörjningsstöd

Personer som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort. Möjligheten att resa i länet är en förutsättning för att kunna skapa och upprätthålla sociala nätverk som leder till jobb och är nödvändigt för delaktighet i samhället. Såväl i politiken som i föreningsliv och folkbildning.

En-dörr in-verksamheter i stället för jobbtorg

Stadsdelens arbetsmarknadsåtgärder ska vara målmedvetna och effektiva. Oavsett om en person står nära eller långt ifrån egen försörjning ska insatserna vara utformade så att den enskilde individen hittar sin kortaste väg till rätt jobb. Individen ska inte behöva lägga tid på komplicerade kontakter med olika institutioner och myndigheter. En organisatorisk förändring bör genomföras, istället för nuvarande fem Jobbtorg (sju med filialerna) vill vi se att det inrättas en ”En-dörr-in”-verksamhet.

Förskolan

Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsroller, heteronormativitet och rasism. Stockholms genuspedagoger i förskolan är en stor tillgång för jämställdhetsarbetet i kommunen. Miljöpartiet ser gärna ett aktivt Likarätts arbete i alla Farstas förskolor.

Vi behöver börja tidigt med att bryta traditionella könsroller- därför vill vi ha genuspedagoger på alla förskolor i Farsta. Förskolans ansvar i dessa frågor regleras i läroplanen, vi måste bli bättre med jobbet kring dessa frågor.

FN:s barnkonvention är utgångspunkten för Miljöpartiets politik för barn. Varje barn ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och tillsammans med sina föräldrar kunna välja den förskola som passar dem bäst. Familjedaghem, deltidsförskola och öppen förskola är alternativ som ständigt är i farozonen. Vi vill ha förskolor som är anpassade efter barnen.

Vi motsäger oss denna ”plåster” strategi som det har använts av det senaste året. En långsiktig strategi för utvecklandet av nybyggnation gällande förskolor måste implementeras ytterligare i stadsdelsnämndens arbete, politiker måste involveras ytterligare i detta arbete.

Det är viktigt att även små barn får modersmålsstöd så att dem ges samma möjlighet att utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Våra prioriterade satsningar för Farsta är mindre barngrupper i förskolan, barn i behov av särskilt stöd, elevhälsa samt modersmålsundervisning.

Vi sätter barnen främst genom att satsa på kvalitén i förskolan. Målet för 2012 ska vara max 14 barn (ålder 1-3 ) respektive 18 barn (ålder 4-5) i förskolegrupperna. Barngrupperna ska minska med i genomsnitt ett barn per grupp under nästa mandatperiod. För att mäta kvalitén i förskolan ska vi också arbeta fram mål och indikatorer för antal barn per vuxen.

Förskolorna måste ha tillgång till pedagogiska gröna utemiljöer, det är en av de viktigaste förutsättningarna för en fungerande förskoleverksamhet.

Ett ekologiskt synsätt ska prägla verksamheten i förskolorna i Farsta. Det gäller även maten som serveras eftersom ekologiska och närproducerade livsmedel bidrar till barnens hälsa.

För att uppmuntra fler förskolor att integrera miljö och hållbar utveckling i undervisningen är Håll Sverige Rents certifiering Grön Flagg, ett bra verktyg som vi gärna ser att våra förskolor har.

Rätten till barnomsorg är begränsad till dagtid vilket särskilt missgynnar ensamstående föräldrar och människor som jobbar kvällar, nätter och helger. Farsta stadsdelsnämnd måste involveras mer i inventeringen av behovet av barnomsorg under kvällar, nätter och helger och tillgodose dem behov som framkommer.

Upphandlingar

Miljöpartiet ser inte något egenvärde i att verksamheter som nämnden ansvarar för sköts av privata företag. Ibland betyder det att verksamhet skall drivas i privat regi och ibland i förvaltningens regi , vi vill att det alltid ska finnas förvaltningsdrivna verksamheter att välja på. Vi vill att förvaltningen i alla upphandlingar lägger ett bud om att driva det i privat regi. På så sätt kan vi jämföra privat driven verksamhet med offentligt driven och få reda på om vi får valuta för pengarna.

Vi vill inte att upphandlingar ska användas för att pressa löner nedåt, därför så kräver vi kollektivavtals liknande villkor vid varje upphandling. Vi vill dessutom att det ska vara hög bemanning på alla verksamheter som vi betalar för.

Vi vill att alla som får vård, omsorg och förskola med hjälp av våra skattemedel får bra kvalitet, god mat och möter trevlig personal. På så sätt kan vi jämföra privat driven verksamhet med offentligt driven och få reda på om vi får valuta för pengarna.Ibland betyder det att verksamheter ska drivas i förvaltningens regi, ibland i privat. Vi vill att förvaltningen i alla upphandlingar lägger ett bud om att driva det i egen regi. På så sätt kan vi jämföra privat driven verksamhet med offentligt driven och få reda på om vi får valuta för pengarna. Vi vill också att det alltid ska finnas förvaltningsdrivna verksamheter att välja på.

Reservation

Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012.

2. Förvaltningen får återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Förorten i centrum

Vänsterpartiet vill ha en stad i balans – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. För att skapa en hållbar stad behöver alla Stockholmare vara med och forma staden. Hela staden ska leva. Oavsett var vi växer upp, lever och åldras ska vi ha goda levnadsvillkor. Staden ska också överleva. Vi måste därför minska vår klimatpåverkan. Stockholm ska vara en öppen och tillgänglig stad där människor från hela världen känner sig fria och trygga.

Välfärd är tryggast i kommunal regi. Det behövs ett tvärstopp för privatiseringar och mer resurser för att öka personaltätheten i välfärden. Vi vill införa en paragraf i anvisningarna för konkurrensutsättning om att utförare och leverantörer inte får ha koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis. Stadsdelsnämnderna ska bestämma över upphandlingar och ta tillbaka i egen regi när avtalen löper ut. Aktivitetsplanerna avskaffas och avknoppningar och utmaningar stoppas.

Stadsdelsnämnden skulle vara en viktig länk i den demokratiska kedjan, där invånare möter politiker och kan kräva politiskt ansvar. Idag är visionen krossad. Vi är nästan tillbaka till tiden med sociala distriktsnämnder, förutom att några stadsmiljöfrågor beslutas lokalt. Efter år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem har invånarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov minskat kraftigt. Dagordningarna fylls av uppföljningar av privat drivna verksamheter. Stadsdelsnämnden har blivit remissorgan och många frågor hänvisas till facknämnder som beslutar bakom stängda dörrar.

Med vår politik skulle vi ha en mer decentraliserad och lokaldemokratisk nämndorganisation. Stadsdelsnämnderna skulle ha tydligt medborgarfokus och ansvar för betydligt fler verksamheter än idag. Med vår budget får stadsdelsnämnderna en halv miljard mer. Vi fördelar mer pengar till stadsdelsområden med lägre inkomster för att jämna ut levnadsvillkoren. Pengarna ska bland annat gå till mindre förskolegrupper, sänkta kolloavgifter, kulturcentra, fler anställda i hemtjänsten, höjd ersättning till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, hjälp mot våld i nära relationer, familjehemsplacerade barn, stöd till vuxna med missbruk och psykisk ohälsa, upprustade parker och grönområden, områdesplanering, fler och längre sommarjobb, sociala kooperativ och att SL- kort och Internet ska ingå i försörjningsstödsnormen.

Vi investerar också i simhall i Skarpnäck, kulturcentra på Järvafältet, landskapspark på Årstafältet, större skatepark i Högdalen, multifunktionsanläggningar samt upprustade stadsdelsbibliotek och samlingslokaler i förorterna. Dessutom sänker vi avgifterna i kulturskolan, behåller fri entré till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet, riktar kulturstöd till förorterna och satsar på fler föreställningar med Parkteatern i förorterna.

ABC- satsning

I vänsterpartiets budget för staden satsar vi på arbete, bostad och centrum i förorterna. Vår ABC- satsning är också en skolsatsning ”Kunskap för jämlikhet” om en halv miljard, med klassprofil. Alla verksamheter som betalas av staden ska ha god kvalitet. Då krävs att anställda har bra utbildning, goda arbetsvillkor och medbestämmande. Vänsterpartiet har avsatt centrala pengar för kortare arbetstid i äldreomsorgen, rätt till heltid och en låglönesatsning.

Arbete

Vi satsar 124 mnkr mer än borgarna på arbetsmarknad centralt och lokalt, vilket gynnar förorter med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Unga som hoppar av skolan ska sökas upp inom 14 dagar. Unga arbetslösa 18-20 år får läsa in gymnasium med försörjningsstöd. Med vår budget kan vi ordna tre gånger fler visstidsanställningar för unga långtidsarbetslösa. Vår budget leder också till många andra nya jobb, varav en del traineeanställningar för unga långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Komvux förstärks med 35 mnkr, svenska för invandrare med 17 mnkr och 5 mnkr extra satsas på funktionsnedsatta.

Bostad

De kommunala bolagen uppmanas införa hyresstopp vilket kostar 150 mnkr. All utförsäljning och ombildning av stadens allmännyttiga bostäder ska upphöra. Av nyproduktionen vill vi att 75 % ska vara hyresrätter och var fjärde nybyggd lägenhet ska vara en mindre hyresrätt öronmärkt för unga. Lokala styrelser med hyresgästmajoritet ska införas. Det behövs 500 lägenheter per år till hemlösa för att på fem år få bort hemlösheten och 1000 lägenheter för personer med funktionsnedsättningar. Vi vill lägga ner Bromma flygplats och bygga en ekostad.

Centrum

Förortscentrumen ska rustas upp. Det behövs småföretagarforum och utvecklingsplaner som tas fram tillsammans med småföretagare, fastighetsägare och boende. Ett attraktivt centrum har en mix av affärer, offentlig service, kultur, idrott och icke kommersiell verksamhet. Vi vill lokalisera kommunal verksamhet till förorterna. Staden ska ta fram en plan för återköp av i första hand centrumen i Rinkeby, Tensta och Hässelby Gård.

Kunskap för jämlikhet

Jämlika och höga kunskapsresultat är skolans huvuduppgift. Höjd kvalitet i förskolan är en grund för att det ska gå bra för alla barn i skolan. Förskolans resursfördelning ska ses över med målet att införa ett socioekonomiskt styrt tilläggsbelopp. Vi satsar mer pengar i lägre årskurser och ökar den socioekonomiska omfördelningen. På fritidshemmen minskar vi barngrupperna och anställer fler fritidspedagoger. Mellanstadieverksamheten blir gratis för barnen. Alla gymnasieelever får SL-kort och vi gör en riktad satsning på ytterstadsgymnasierna.

Klimat- och miljöprofil

Våra grönområden ska underhållas bättre och sjöar och vattendrag ska restaureras. Rena sjöar och naturreservat är en klassfråga. Vi vill utreda hur Rågsveds friområde, Fagersjöskogen, Solbergaskogen, Lillsjön samt Norra och Södra Djurgården kan bli naturreservat, utöver Årstaskogen, Älvjöskogen och Kyrkhamn-Lövsta. Utsläppen av växthusgaser ska minska till 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare till 2018. Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad 2030. Vi satsar 100 mnkr på cykelplanen för ytterstaden. Cykel- och gångvägar ska underhållas och snöröjas på ett bättre sätt, framförallt där det brister i förorterna. Förbifarten stoppas och resurserna gå till kollektivtrafik. Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent. Vegetariska måndagar införs, där vegetarisk mat är norm på menyerna i verksamheterna. Maten i förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden ska lagas på plats i egna kök.

Rättvisa investeringar

Tre miljarder vill vi investera i personal och jämställdhet, rättvisa och demokrati samt miljö och framtid. Vi vill bland annat satsa på utbildning och kortare arbetstid i äldreomsorgen, tillgänglighet och gruppbostäder. Alla stadsdelsnämnder ska ha ett utvecklingsarbete för att engagera flera i lokaldemokratin. Personal ska utbildas i HBT, barnperspektiv, jämställdhet etc. Vi ska minska utsläpp av klimatförändrande gaser, stimulera klimatsmarta investeringar, sanera sjuka hus och utreda behovet av en förbehandlingsanläggning för biogas i egen regi.

Skatt

För år 2012 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket är ett återställande av 2006 års skattesats.

Farsta stadsdelsnämnd

Med vänsterpartiets budget får Farsta stadsdelsnämnd 39,8 mnkr mer än den borgerliga majoritetens budget som beslutats i kommunfullmäktige. Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten, istället för att skära ned. Resurser till ekonomsikt bistånd ska fördelas i ett särskilt anslag, så att det inte blir snålare bedömningar och att andra verksamheter inte trängs ut när behoven av bistånd ökar.

Förskola

Vänsterpartiet satsar 8,8 mnkr mer i Farsta jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med 1,5 %, totalt 3 % mera för att minska barngrupperna

§ Höjt socioekonomiskt tillägg med 6 % för andraspråk, modersmål och särskilt stöd

§ Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006 års nivå

§ Genuspedagogik och demokratiarbete i alla skolor

Vänsterpartiets mål för förskolan

? Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

? Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

? Barns lärande ska stå i fokus i förskolan

? Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla barn har rätt att gå i förskola, som start på det livslånga lärandet. Här läggs grunden för kunskap i svenska och språkutveckling i andra språk för flerspråkiga. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan. Genusperspektivet integreras i arbetet. Förskolor uppmuntras att miljöcertifiera sig enligt Grön Flagg. Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor i förskolan och regelbundet ta del av professionell kultur. Barn med särskilda behov ska få fullgott stöd. Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn.

I områden med låg inskrivning i förskolan vill vi starta uppsökande verksamhet. Vårdnadsbidraget tas bort. Det är en kvinnofälla och gör det svårare för barn att lära sig svenska. Mer resurser fördelas till områden där barn har större behov. Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 barn (med sikte på 12) och storbarnsgrupper inte större än 18 barn (med sikte på 16).

Rätt till barnomsorg ska finnas på obekväm arbetstid. Förskolans öppettider ska underlätta för föräldrar att arbeta heltid. Föräldrar som behöver sommaromsorg ska erbjudas alternativ som uppfyller lagens krav på kontinuitet och trygghet. Barnomsorgsgarantin ska hållas.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 1,3 mnkr mer i Farsta jämfört med kommunfullmäktige

§ Fler öppna förskolor, parklekar och mötesplatser

§ Ökat öppethållande på fritidsgårdar

§ Sänkt avgift med 10 procent för sommarkollo

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

? Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

? Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

? Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Parklekar, öppna förskolor och fritidsgårdar ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar. Genuspedagogik ska stimulera en jämställd verksamhet. Verksamheten ska vara tillgänglig för unga med funktionsnedsättningar. Motion och rörelse ska främjas.

Parklekar och öppna förskolor är viktiga mötesplatser och behöver byggas ut när barnantalet ökar. Personalen ska ha adekvat utbildning och utomhuspedagogiken ska utvecklas. Ungdomarnas eget skapande och medbestämmande uppmuntras på fritidsgårdarna. Det ska finnas ett verkligt inflytande genom till exempel ungdomsråd med egen budget. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer för droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv.

Alla barn 9-16 år som söker ska kunna få kolloplats. Vi sänker avgifterna så att flera barn kan åka på kollo. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med i ordinarie verksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,6 mnkr mer i Farsta jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i förorter

§ Kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder

§ Höjda föreningsbidrag i vissa förorter

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

? Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

? Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

? Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller inkomst

Kulturpolitiken ska stärkas där den är svagast och det är i förorterna. Vi vill motverka den kulturella segregationen genom att skapa lokala kulturcentra i samverkan med bibliotek, skolor, Folket Hus och invånare. Vi vill återinföra kultursekreterare som är en viktig länk för att samordna och förmedla kulturarrangemang till verksamheterna.

Föreningsbidragen ska öka i förorterna och fördelas jämställt. Organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka föreningsbidrag. Konsumentvägledning med god tillgänglighet ska finnas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 8,4 mnkr mer i Farsta jämfört med kommunfullmäktige

§ Ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten. Höjd peng med ytterligare 2 % till totalt 4 % i höjning

§ Ökad kvalitet i dagverksamhet. Höjd peng med 2 %

§ Ett bättre socialt innehåll i vardagen med mer kultur och rörelse.

§ Fler äldre ska få hjälp av fixare och hjälpen ska även omfatta källsortering

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

? Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

? Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

? Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. Boenden ska återtas i kommunal regi när avtalen löper ut och kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Oannonserade besök och skarpare metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister i privat driven och kommunalt driven äldreomsorg.

Personaltätheten, kontinuiteten och kompetensen måste förbättras. Vi ökar resurserna till hemtjänsten för att få generösare tidsramar där gångtiderna räknas med. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid och sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Äldre ska ha verkligt inflytande i äldreomsorgen. Förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd ska ges bättre förutsättningar till insyn och påverkan.

Vi vill stärka kvaliteten i dagverksamheterna. Alla äldre ska ha en egen genomförandeplan utifrån sina behov. För att äldre ska kunna röra sig ute krävs ökad tillgänglighet. Kommunalt drivna servicehus, vård- och omsorgsboende, seniorboende, kollektivhus och trygghetsboende - om det byggs nytt till hyror som låginkomsttagare har råd med – ska finnas i alla stadsdelar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 3,1 mnkr mer i Farsta jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon med 2 % för barnboende, vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem, hemtjänst, ledsagning och avlösning

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

? Flickor/kvinnor och pojkar/män ska få stöd och service av god kvalitet

? Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

? Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig och insatser samordnas för att alla ska få goda levnadsvillkor. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande som inte bygger på privatisering. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Att bygga bort bostadsbristen ska prioriteras. Idag fattas 1000 gruppbostäder i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån stadens behov. Ett nytänkande behövs för bostäder och daglig verksamhet för yngre och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet. Gruppbostäder ska ge en god levnadsnivå och högst ha fem till sex lägenheter.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet ökar den enskildes utveckling. Brukarråd och brukarrevisioner eller andra former av brukarinflytande ska finnas. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning. Funktionsnedsatta ska kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 5,9 mnkr mer i Farsta jämfört med kommunfullmäktige, varav 3,1 mnkr för barn och unga, 1,3 mnkr för vuxna samt 1,6 mnkr till socialpsykiatri

§ Återupprätta den sociala barnavården för utsatta flickor och pojkar

§ Utökad uppföljning av familjehemsplacerade barn

§ Starta enheter för stödinsatser mot våld i nära relationer

§ Stärka missbruksvården och arbetet med att hemlösa kvinnor och män ska få egen bostad

§ Ökat stöd till kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

? Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

? Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Brukarorganisationer och handikappråd ska ha mer inflytande. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller bor i familjer där våld förekommer ska erbjudas gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Barn- och ungdomsvård ska stärkas i förorter där det behövs kraftigt ökade insatser. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger per år varav minst en gång oanmält. Socialtjänstens insatser ska stegvis förstärkas så att budgeten ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Alla stadsdelnämnder ska ha en plan mot hemlösheten och mot narkotikan bland unga flickor och pojkar. För att nå kvinnor och män med dolt missbruk behövs ett förstärkt uppsökande arbete och tidiga insatser i samverkan med vårdcentral och företagshälsovård. Det ska finns öppenvård för kvinnors behov. Många kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning saknar hem och arbete. Bara 37 % av alla inom socialpsykiatrin har beviljats sysselsättning. Varje stadsdelsnämnd ska ha en plan för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning.

Stadsmiljöverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,4 mnkr mer i Farsta jämfört med kommunfullmäktige samt 0,7 mnkr i parkinvesteringar

§ Stärka den lokala demokratin i stadsmiljöfrågor - områdesplanering

§ Bättre skötsel av parker och grönområden

§ Upprustning av parker och grönområden (investeringar)

Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

? Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

? Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Den demokratiska delen av Agenda 21-arbetet (FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling) ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. Stadsdelsnämnderna ska få tillbaka rätten att yttra sig över markanvisningarna. Vi vill ha områdesplanering och omvänd planprocess som utgår från en helhetssyn. Barn och unga ska också få säga sin mening innan beslut fattas som rör deras vardag. Får människor känna sig delaktiga i planprocessen minskar antalet överklaganden och byggprocessen går smidigare.

Grundläggande för en god folkhälsa är att människor har nära till grönområden och parker. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna. Vi avsätter mer resurser för att genomföra parkprogrammet och förbättra skötseln av grönområdena. Alla naturreservat som nämns i Stockholms översiktsplan 99 ska inrättas. Lokala strategier för hållbar utveckling ska utvecklas för miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme.

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas genom till exempel trygghetsvandringar och åtgärdas i samverkan med boende samt berörda nämnder och styrelser. Vi vill kraftigt öka insamling av matavfall, även i flerfamiljshus. Målet 2012 är att 40 % av allt biologiskt avfall samlas in och 2015 ska 70 % vara insamlat. Stadsdelsnämnden har en viktig informerande roll i detta.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiet satsar 0,1 mnkr mer i Farsta jämfört med kommunfullmäktige

§ Söka upp barn till avvisningshotade och gömda så att de kan få gå i förskola och skola

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

? Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

? Barn och vuxna flyktingar ska få god hjälp att komma in i samhället

? Barns behov ska alltid uppmärksammas

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället. Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder för flyktingfamiljer. Att det finns hemlösa barn är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får gå i förskola och skola. Flyktingar som inte kan arbeta introduceras efter sina behov. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 5,7 mnkr mer i Farsta än kommunfullmäktige

§ SL-kortet återinförs i normen

§ Internetuppkoppling införs i normen för ekonomiskt bistånd

§ Ökat barnperspektiv i handläggningen

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

? Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik och vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest. Vi vill också lägga in Internet i normen, för att underlätta för arbetslösa att söka arbete och för barn och unga att sköta skolarbete och leva som andra unga i samma ålder.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av. Alla som önskar ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. Vräkningar och hemlöshet ska motverkas genom tidiga insatser.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 3,4 mnkr mer i Farsta än kommunfullmäktige

§ Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

§ Fler sommarjobb och möjlighet till längre perioder för sommarjobb

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

? Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Alla unga ska få arbete, praktik som leder till arbete eller utbildning inom en månad

? Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Med vår kommunpolitik blir det fler jobb. Stadsdelsnämnderna ska prioritera insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill starta minst fem sociala kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Det behövs nya former av arbetsträning för inga vuxna och kvinnor och män med funktionsnedsättningar. Fler ska få möjlighet att få en offentligt skyddad anställning.

Fler ungdomar ska kunna få sommarjobb och flera ska kunna jobba längre perioder än tre veckor. Sommarjobb ska erbjudas alla ungdomar oberoende av funktionsnedsättningar. Unga i riskzonen ska erbjudas ett heltidsprogram med mentorer, utbildning samt yrkespraktik samt vid behov fritidsaktiviteter och föräldrastöd i samverkan med individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsnämnd och utbildningsnämnd.


§2 Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård på fotbollsplan och belysning på parkväg i Svedmyra

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Denise Åström om hundrastgård på fotbollsplan och belysning på parkväg Svedmyra.

Ärendet

Denise Åström framför i ett medborgarförslag att parkvägen mellan Grycksbovägen–Oppundavägen i Svedmyra ska belysas. I förslaget framförs även önskemål om att fotbollsplanen vid Mölndalsbacken i Svedmyra görs om till hundrastgård.

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-29.

Dnr 1.2.4-582/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Svar på skrivelser från (s), (mp) och (v) om trafiksituationen vid skolorna i stadsdelsområdet, på Victor Balcks väg i Tallkrogen och på Stortorpsvägen i Larsboda

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelser från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet om trafiksituationen vid skolorna i stadsdelsområdet, på Victor Balcks väg i Tallkrogen och på Stortorpsvägen i Larsboda.

2. Tjänsteutlåtandet och skrivelserna skickas till trafik- och renhållningsnämnden och till utbildningsnämnden för beslut om lämpliga åtgärder.

Ärendet

I tre skrivelser till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljö-partiet föreslagit olika åtgärder för att förbättra trafiksituationen utanför stadsdelsområdets skolor, på Victor Balcks väg i Tallkrogen och på Stortorpsvägen i Larsboda. Förslagen gäller främst sänkta hastigheter för att öka tryggheten för gående och cyklister.

Förvaltningen delar synpunkterna att antalet bilister vid skolorna bör minska och att sänkta hastigheter ökar tryggheten och säkerheten. Förslagen föreslås översändas till trafik- och renhållningsnämnden, som ansvarar för trafikfrågor, och utbildningsnämnden, som ansvarar för skolorna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-23.

Dnr 1.6-417/2011, 1.6-418/2011 och 1.6-419/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelser från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet om trafiksituationen vid skolorna i stadsdelsområdet, på Victor Balcks väg i Tallkrogen och på Stortorpsvägen i Larsboda.

2. Tjänsteutlåtandet och skrivelserna skickas till trafik- och renhållningsnämnden och till utbildningsnämnden för beslut om lämpliga åtgärder.

3. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta trafik- och renhållningsförvaltningen och framföra behovet av trafiksäkerhetsåtgärder inom Farsta stadsdelsområde. Då ska bl a de i utlåtandet angivna problemen samt tidigare framförda krav på åtgärder på Lingvägen, Herrhagsvägen och Enskedevägen/Grycksbovägen diskuteras.

§4 Svar på skrivelse från (s) om översyn av avtalen med privata hemtjänstföretag

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna om översyn av avtalen med privata hemtjänstföretag.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna föreslagit att nämnden ska besluta att Stockholms stad ska se över avtalen med privata hemtjänstföretag.

Det är äldrenämnden som ansvarar för avtalen och därför också för en eventuell översyn av dem. Förvaltningen gör uppföljningar på individnivå, för att säkerställa att äldre får de insatser man har rätt till och att utföraren får rätt ersättning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-18.

Dnr 1.6-245/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Granskning av ekonomiskt bistånd i Farsta – rapport från stadens socialtjänstinspektörer

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av socialtjänstinspektörernas rapport om arbetet med ekonomiskt bistånd i Farsta.

Ärendet

Stadens socialtjänstinspektörer granskar kvalitet och rättsäkerhet för den enskilde inom individ- och familjeomsorgens verksamheter. Under verksamhetsåret 2011 har inspektörerna granskat ekonomiskt bistånd vid bland annat Farsta stadsdelsförvaltning. Granskningen redovisas i en rapport.

Granskningen visar på ett utvecklingsbehov när det gäller utredningsmetodik och dokumentation. Utbildning kommer att genomföras för att utveckla utredningsmetodiken så att utredningarna motsvarar kraven på att de ska innehålla helhetsperspektiv, barnperspektiv och ge utrymme för den sökandes delaktighet. Därmed skapas bra förutsättningar för ett socialt förändringsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-31.

Dnr 1.2.1-584/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

I rapporten konstaterar socialinspektörerna att det finns utvecklingsbehov, speciellt när det gäller de individuella grundutredningarna. Vi har konstaterat samma sak när vi blivit kontaktade av invånare som berättat om deras kontakter med socialtjänsten. Vi är medvetna om att medarbetarna har en besvärlig arbetssituation med många svåra ärenden, hård arbetsbelastning.

Rapporten visar att det finns en hel del som nämnden måste förbättra för att verksamheten ska, ur ett brukarperspektiv, ha en rättssäker och kvalitativt högtstående socialtjänst. Mer resurser behöver tillföras för att medarbetarna ska ges förutsättningar för att ge invånarna det stöd och de utredningar de har rätt till samt för att göra ett bra jobb.

Sociala delegationen ser inte dessa utredningar då besluten är delegerade. För att nämnden ska kunna fullfölja sin uppsynsplikt för även denna del av verksamheten föreslår vi att förvaltningen inför varje tertialrapport skriver en rapport om läget, den går för yttrande till sociala delegationen och redovisas till nämnden i tertialrapporten. I rapporten bör bl a framgå hur många ärenden som hanterats, bifall/avslag, hur lång tid det tar innan utredning startar efter första kontakten, hur brukarna uppfattar servicen, personalomsättningen, resultat av avgångssamtal samt fortsatt utvecklingsarbete.


§6 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2012, i enlighet med nomineringar från PRO- och SPF-föreningarna i Farsta stadsdelsområde.

Barbro Karlsson

PRO Tallkrogen/Gubbängen

Ledamot

Stig Åström

SPF Farsta

Ledamot

Inger Sjöberg (tidigare ersättare)

PRO Farsta Centrum

Ledamot

Lilian Falkbäck

PRO Farsta Strand

Ledamot

Kerstin Holmgren

SPF Sköndal

Ledamot

Harry Wikner

PRO Hökarängen

Ersättare

Marianne Rosén (ny)

PRO Sköndal

Ersättare

Sven Engström (ny)

PRO Farsta Centrum

Ersättare

Ove Svensson

SPF Farsta

Ersättare

Sonja Wenström

SPF Sköndal

Ersättare

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att stadsdelsnämnderna ska ha egna pensionärsråd som rådgivande organ i frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Råden ska bestå av representanter för de rikstäckande pensionärsorganisationer med öppet medlemskap som har verksamhet inom stadsdelsnämndens geografiska område.

Rådets fem ledamöter och fem ersättare nomineras av organisationerna proportionellt i förhållande till medlemsantalet i stadsdelsområdet. Rådet utses för ett år och väljer självt ordförande och vice ordförande. Dessa bestämmelser framgår av Kommunal Författningssamling för Stockholm, KFS, 2004:12.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-13.

Dnr 1.1-564/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Ny ledamot (mp) i Farsta näringslivsråd

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Sebastian Sandström att representera miljöpartiet i Farsta näringslivsråd istället för Coura Mbaye.

Ärendet

Miljöpartiet har anmält att Coura Mbaye på grund av tidsbrist vill lämna sitt uppdrag som partiets representant i Farsta näringslivsråd. Miljöpartiet föreslår att Sebastian Sandström utses till ny representant i rådet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-25.

Dnr 1.2.5-575/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Ekonomisk månadsrapport november 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport november 2011.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen för november 2011 visar att nämndens verksamheter sammantaget prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr. Inom äldreomsorgen är beställarens kostnader högre än budgeterat och verksamhetens samlade prognos är ett underskott om 13,0 mnkr. Ekonomiskt bistånd bedöms lämna ett överskott om 4,0 mnkr. Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott om 6,5 mnkr vilket beror på ökade kostnader avseende insatser för barn och unga. Förskolornas barnantal har under året varit högre än budgeterat vilket bidrar till ett prognostiserat överskott om 14,6 mnkr för verksamheten totalt. Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-13.

Dnr 1.2.1-106/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Skolans dokument – insyn och sekretess (SOU 2011:58). Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av den statliga utredningen Skolans dokument – insyn och sekretess (SOU 2011:58).

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Utbildningsdepartementet har gjort en översyn av lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet. Anledningen är den utökade dokumentations­skyldigheten när det gäller uppgifter om elevers och andra enskildas personliga förhållanden. Utredningen innehåller ett avsnitt som analyserar behovet och konsekvenserna av en harmoniserad sekretessreglering för förskoleverksamheten, skol­barnsomsorgen och skolväsendet. Utredningens slutsats är att det saknas förutsättningar att harmonisera förskolans och skolans sekretesslagstiftningar.

Förvaltningen har inga skäl att ha en avvikande uppfattning i frågan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-23.

Dnr 1.5.1-530/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§10 Förslag till Kulturvision 2030 – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till Kulturvision 2030.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kulturnämnden har tagit fram ett förslag till Kulturvision 2030 för Stockholm. Kulturvisionen är tänkt att vara en del av Vision Stockholm 2030. Målet är att skapa ett Stockholm med kultur i världsklass. Viktiga punkter i förslaget är det innovativa Stockholm, den digitala utvecklingen, det globala kultursamhället men även den lokala kulturen, mötesplatser, mångfald och kultur som är tillgänglig för alla.

Förvaltningen välkomnar en kulturvision med avsikten att förstärka arbetet med att skapa ett Stockholm med kultur i världsklass. Förvaltningen anser att förslaget bör kompletteras med tydligare visioner för att alla barn och unga i Stockholm ska ha likvärdig tillgång till kultur. Förvaltningen vill poängtera att det är viktigt för mångfalden att stadens yttre stadsdelsområden finns ännu tydligare representerade i kulturvisionen. Förvaltningen saknar också ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-10.

Dnr 1.5.1-483/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden skulle överlämna förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

1. Stadsdelsnämnden instämmer i vänsterpartiets, socialdemokraternas, miljöpartiets reservation i kulturnämnden den 14 juni 2011, som svar på remissen

2. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens utlåtande

Reservation

Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden åberopar delvis förvaltningens yttrande över remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

En strategisk plan för kulturen bör stå över partipolitiken, om den ska göra skäl för namnet. En kulturvision bör inte knytas till ett partipolitiskt visionsdokument, om den ska kunna få en bred uppslutning. Då krävs att alliansstämpeln raderas. För oss är det strategiskt att Barnkonventionen implementeras tydligt i visionen, liksom att jämställdhet, tillgänglighet, anti-diskriminering och jämlikhet genomsyrar visionen. Det krävs en hel del ändringar för att skärpa texten i denna riktning.

Att alla barn enligt förslaget ska ”erbjudas” ta del av och själva utöva kultur och ”har möjlighet till” eget skapande är alldeles för vagt. Istället vill vi ha direkta referenser till Barnkonventionens artikel 31 om rätten till lek, vila, fritid och att leva i en bra miljö. Dessutom måste kulturens plats i skolan betonas i mycket högre grad. Idag är delar av vårt stadsdelsområde till exempel vita fläckar i kulturskolans verksamhet. Det finns stora sociala och fysiska barriärer i form av avgifter, geografiska avstånd etc.

Visionen saknar tydligt genus-/jämställdhetsperspektiv. Eftersom arbetet för jämställdhet är lagstadgat måste visionen visa vägar för hur denna ska förverkligas. Även tillgängligheten till kultur för äldre och funktionsnedsatta behöver preciseras. Kulturen ska vara en mötesplats för alla oavsett funktion, inkomst, kön, ålder etc.

Synen på stockholmskan och stockholmaren är snäv och utgår från en norm som exkluderar många medborgare. När människors bidrag till samhället kategoriseras som ”Stockholm byggs av människor som är välutbildade” eller deras sätt att leva uppfattas vara annorlunda genom att de har ”alternativa livsstilar” måste vi reagera.

Istället för att etikettera föreningslivet som “gamla tiders” borde målsättningar att främja föreningarnas bidrag till demokratin lyftas fram. Även kulturmiljön har sin plats i en kulturvision. Att bevaka och kommunicera Stockholms kulturmiljö är avgörande för att staden ska växa på ett hållbart sätt och fortsätta att vara den omtyckta storstad som vi vill att Stockholm ska vara.

I visioner ingår att stimulera nyskapande och entreprenörskap, men hur ska staden kunna erbjuda trygga möjligheter för kulturutövarna att verka? Vi vill särskilt betona vikten av att kunna verka i förorterna, som är underförsörjda på kulturverksamheter. Staden satsar staden i grova drag fem gånger så mycket per invånare i innerstaden än i förorterna. Dessutom ligger alla nationella kulturverksamheter innanför tullarna.

§11 Förslag till program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012-2014. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012-2014.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialnämnden har utarbetat ett förslag till nytt program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer, som föreslås vara ett av stadens styrdokument. Syftet med programmet är att både offer och förövare i nära relationer ska få likvärdiga insatser oavsett var i staden man bor. En kartläggning av våldet mot kvinnor och barn föreslås för att få en bild av den totala omfattningen. Det nya programmet är uppbyggt enligt modellen om resultatbaserad styrning så att stadens insatser kan följas upp.

Insatserna mot våld i nära relationer har utvecklats de senaste åren. I Farsta och Skarpnäck bedrivs ett projekt som medför att hjälp och insatser till utsatta kvinnor har förbättrats. En mansmottagning i söderort har startat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-22.

Dnr 1.5.1-545/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och instämmer i huvudsak i förvaltningens utlåtande som svar på remissen

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande

Detta är ett viktigt område att genomföra konkreta åtgärder inom. Programmet ger visst underlag för detta men målen behöver bli mer tydliga.

Vi vill även peka på att våldet i nära relationer består av mäns våld mot kvinnor men även hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Även detta våld skall förebyggas och bekämpas. Det är viktigt att medarbetarna har kompetens inom alla dessa områden.

När programmet antagits vill vi att nämnden får förslag från förvaltningen om de konkreta åtgärder som genomförs i vårt stadsdelsområde.

Reservation

Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden åberopar delvis förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot folkhälsan och kampen för kvinnofrid är en kamp för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är därför bra att staden uppdaterar kvinnofridsprogrammet och gör det lättare att följa upp. Vi instämmer i förslaget om konkreta riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer. Men den viktigaste åtgärden är kanske att staden äntligen vill göra en kartläggning av våldet.

Först när vi har en realistisk bild av hur många kvinnor som utsätts för våld kan vi bedöma behovet av resurser. Redan under den rödgröna mandatperioden togs förslag fram om att göra en kartläggning av allt våld mot kvinnor i staden för att få en bild av den totala omfattningen av problemet. Tyvärr fullföljde den borgerliga majoriteten inte förslaget, utan nöjde sig med en kartläggning av hedersvåldet.

Programmet fokuserar på mäns våld mot kvinnor och det tycker vi är riktigt utifrån att det är den stora folkhälsoutmaningen, men det behövs också program för män som utsätts för våld i nära relation och för kvinnor som utsätts för våld av kvinnor.

I och med att det nya kvinnofridsprogrammet ska fokusera på vad som ska uppnås och inte vad som ska göras är det mycket viktigt med tydliga mål. Både mål och indikatorer måste vara tydliga för att kunna följas upp. Vi tycker till exempel inte att det är helt tydligt om målgruppen kvinnor som utsatts för våld i nära relation omfattar alla eller endast de som har sökt hjälp exempelvis hos kommunen eller kvinnojourer.

Vi saknar också ett förebyggande perspektiv i programmet. Övriga styrdokument som hänvisas till är för allmänna, och vi föreslår ett tillägg av mål och indikatorer om förebyggande arbete, gärna i samverkan med landstinget. Ett sätt att följa upp målen kan vara kompletterande frågor i Stockholmsundersökningen om droger m.m.

Slutligen ifrågasätter vi varför kvinnofridsprogrammet ska kopplas till Vision 2030, som är starkt partipolitiskt färgad. Kopplingen till universella dokument som FN:s konventioner och deklarationer om kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar är tillräckliga, och skulle skapa en bredare grund för arbetet.

§12 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden om vårdnad, boende, umgänge och namn – yttrande till kommunstyrelsen

Ärendet utgår och tas istället upp vid nämndens sammanträde den 2 januari 2012.

§13 Motion (mp) om fler bänkar i stadsmiljön – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av motion (mp) om fler bänkar i stadsmiljön.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Åke Askensten (mp) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det ska placeras ut fler bänkar i stadsmiljön till nytta för många äldre och andra med nedsatt rörelseförmåga. Askensten föreslår också att stadsdelsnämnderna ska ta över ansvaret för utplacering av bänkar i gatumiljö.

Om boende önskar att förvaltningen ska placera en bänk på en plats som vi har ansvar för brukar förvaltningen tillgodose önskemålet. I dagsläget uppfyller nämnden kraven i stadens tillgänglighetsprogram på ett visst maximalt avstånd mellan bänkar.

Förvaltningen har inte något önskemål om att ta över ansvaret för bänkar i gatumiljö från trafik- och renhållningsnämnden. Det skulle bara bidra till en otydlig ansvarsfördelning som försvårar för medborgarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-25.

Dnr 1.5.1-512/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens utlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Motionären föreslår fler bänkar och upprustning av sittmöjligheterna i staden. Vi instämmer i detta samt i att dessa frågor ska skötas av stadsdelsnämnderna som har den lokala kunskapen.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

1. Stadsdelsnämnden delvis godkänner förvaltningens utlåtande som svar på remissen av motion (mp) om fler bänkar i stadsmiljön.

2. Stadsdelsnämnden kompletterar med följande text som svar på remissen;

I de i riktinjer för utemiljö, som antogs av Gatu- och fastighetsnämnden 2001 så står det bl.a. följande: ”I starkt frekventerade områden skall avståndet mellan soffor inte vara mer än ca 25 meter.” I boken ”Stockholm – staden för alla”, som gavs ut när tillgänglighetsprojektet avslutades i fjol, har man lagt till ordet HELST. Alltså ska avståendet helst inte vara mer än 250 meter.

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för parkytor, vi ser gärna att förvaltningarna tar ansvar för att utöka sittplatserna i stadsdelarnas parker och inte väntar på att boende påpekar behovet. Vi ser gärna att förvaltningarna tar ansvar för att påpeka för fastighetsägare och Trafik och Renhållningsnämnden var de lämpligast kan placera fler bänkar.

3. Stadelsnämnden rekommenderar att bifalla motionen

4. Omedelbar justering


§14 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Söndagsgården

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger uppföljningen av Söndagsgårdens vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. I detta tjänsteutlåtande redovisas förvaltningens uppföljning av Söndagsgårdens vård- och omsorgsboende, demensinriktning. Boendet startade den 1 december 2010 och har därför inte följts upp tidigare. Det drivs i privat regi av Opalen Vård AB, på uppdrag av Carema Care AB, och är beläget i ett naturskönt område i Hökarängen.

Förvaltningen har uppmärksammat vissa brister under uppföljningen. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-16.

Dnr 1.2.1-575/2011

Förslag till beslut

Ledamoten Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Karin Lekberg m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle behandla ärendet idag.

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Holm anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ställde förslaget om återremiss mot förslaget att nämnden skulle behandla ärendet idag och fann att ärendet skulle avgöras idag.

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Karin Lekberg m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Till förmån för återremissyrkandet, med följande uppdrag till förvaltningen.

Nämnden vill veta vem som är ansvarig för verksamheten. I utlåtandet anges att Carema Care AB har avtal men att verksamheten drivs av Opalen Vård AB. Vad står i stadens avtal om att föra över ansvaret och verksamheten på annat bolag? Med hänvisning till de stora brister som redovisas i Caremas verksamhet är detta en viktig fråga.


§15 Nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar 2011 till handlingarna.

Ärendet

I enlighet med nämndens delegering och stadens riktlinjer har chefen för avdelningen för planering, strategi och service nedskrivit 907 912 kr för osäkra fordringar och avskrivit 29 246 kr för dödsbon utan medel under 2011.

En nedskrivning innebär att beloppet tas bort i den ekonomiska bokföringen men att skulden kvarstår och långtidsbevakas hos inkassobolag. Avskrivning görs för fordringar där dödsbo saknar medel. Både nedskrivning och avskrivning av fordran utförs enligt regelverket för ekonomisk förvaltning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-17.

Dnr 1.2.1-544/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Granskning av stadens delårsrapport – rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av Stadsrevisionens granskning av stadens delårsrapport till handlingarna.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat stadens delårsrapport per den 31 augusti 2011 och gjort en bedömning av hur finansiella mål och verksamhetsmål uppfylls. Staden har goda förutsättningar att nå de finansiella målen. 12 av kommunfullmäktiges 13 verksamhetsmål bedöms kunna nås. Målet Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas kommer endast delvis att uppfyllas. Rapporten konstaterar vidare att det saknas mätvärden per den 31 augusti för vissa indikatorer, vilket gör det svårt att avgöra på vilka grunder stadsledningskontoret baserar sina bedömningar.

Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-30.

Dnr 1.6-602/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§17 Granskning av persontransporter och skolskjutsar – rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av Stadsrevisionens granskning av persontransporter och skolskjutsar till handlingarna.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av persontransporter inom stadsdels-nämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen, Rinkeby-Kista och Östermalm samt av skolskjutsarna inom utbildningsnämnden. Revisionen noterar ett antal brister. Bland annat saknas rutiner för att samplanera resorna för att spara pengar. Man kontrollerar inte heller att restiderna är rimliga i förhållande till resornas längd eller att de resor som faktureras faktiskt har genomförts.

Rapporten har överlämnats till de granskade nämnderna för yttrande. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-11-30.

Dnr 1.6-494/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§18 Granskning av barn- och ungdomsboende enligt LSS – rapport från Funktionshinderinspektörerna

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av Funktionshinderinspektörernas granskning av barn- och ungdomsboende enligt LSS till handlingarna.

Ärendet

Funktionshinderinspektörerna har granskat barn- och ungdomsboenden som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personalen uppfattas överlag som engagerad, men eftersom det inom samtliga verksamheter förekommer personal utan adekvat utbildning så pekar inspektörerna ut formella kompetenskrav, vidareutbildning och handledning som viktiga utvecklingsområden. Flera verksamheter behöver också utveckla rutiner för exempelvis lex Sarah-anmälningar.

När det gäller de placerande stadsdelsnämnderna konstaterar inspektörerna att det är viktigt att systematisera former för utredning och uppföljning för att kunna värna barnets bästa och lyssna till barnets åsikter. Här behöver metoder utvecklas. Även om Farsta inte har granskats så kommer förvaltningen att noga överväga de förbättringsområden som tas upp i rapporten. Anmälan föreslås läggas till handlingarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-01.

Dnr 1.6-605/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande. Till detta anslöt Gunnar Sandell m fl (s).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Det är glädjande att Farstas förvaltning tänker ta till sig vad inspektörerna har kommit fram till, när det gäller förbättringsområden inom ungdomsboende enligt LSS.

Även om det nu inte är Farstas boenden som har inspekterats. Förvaltningen anser att det är viktigt med utbildad personal och att värna barnens bästa.

Vi tycker att det är lika viktigt att man satsar på personalen, därför bör man ha tydliga kompetenskrav för chefsbefattningar, minimera timvikarier, få bukt med den höga personalomsättningen.

Satsa på fortbildning och ha goda anställningsvillkor.

Skapa en attraktiv och trygg arbetsplats, som en följd av detta, gynnar barnens bästa.

Kort sagt så är funktionshindrade barn värda ett så hemlikt boende som möjligt.

§19 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 24 november 2011

Handikapprådets protokoll den 5 december 2011

Pensionärsrådets protokoll den 5 december 2011

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund under perioden 8-29 november 2011, enligt nämndens delegering.

Resa i tjänsten till Åland den 8 december 2011 för enheten Farsta gruppbostäder Strandvillan.

§20 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Barnomsorgsgarantin uppfylls för närvarande.

2. Vid nämndens sammanträde den 24 november bad ersättaren Thereza Nordlund (v) om information om hur det går till att säga upp en förskoleplats vid utebliven betalning. Inger Norman redogjorde för de regler och rutiner som gäller i Stockholm. Om det finns särskilda omständigheter kan barnet få behålla sin plats även om avgiften inte har betalats. I övriga fall ges en respit på sammanlagt fyra månader, med flera chanser att betala, innan en plats sägs upp.

3. Den 8 december invigdes nya förskolan Samsö på Kvickenstorpsskolan. Ledamoten Lars Jilmstad (m) klippte band i de mycket fina nya lokalerna.

4. Den 6 december – på Finlands självständighetsdag – invigdes en finsk mötesplats för seniorer som drivs tillsammans med Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Verksamheten kommer att alternera mellan stadsdelsområdena – i Farsta kommer den att hålla till i Aktivitetshuset Tuben. Invigningen besöktes av omkring 130 personer. Verksamheten har initierats bland annat därför att Stockholm är ett förvaltningsområde för finska som nationellt minoritetsspråk.

5. Aktiviteterna för seniorer på Aktivitetshuset har redan blivit mycket populära och lockar cirka 60-70 besökare varje gång.

6. Idag deltog bland andra Ulla Thorslund och Olle Öhman, chef för idrottsförvalt-ningen, vid invigningen av de nya provisoriska hallarna på Farsta idrottsplats. När renoveringen av sim- och idrottshallen är klar kommer Farsta IP och hallen att erbjuda det största utbudet i hela ytterstaden. Där finns redan nu även ett utegym.

7. Idag genomfördes även ett studiebesök för nämnden på Edö vård- och omsorgsboende. Lars Jilmstad uttryckte besökarnas förtjusning över en verksamhet som numera ger intryck av att fungera mycket väl.

8. Ett möte med landstinget har nyligen genomförts under medverkan av partiernas gruppledare. Nästa möte hålls den 6 mars kl 15.00.

9. Efter presidiets möte med representanter för tidningen Södra Sidan har de ansvariga meddelat att de tyvärr, på grund av rådande konjunktur, inte kommer att starta en tidning i vår del av södra Stockholm under 2012. Däremot har man inte gett upp planerna helt.

10. Familjebostäder har av Micasa köpt båda husen inom Farsta vård- och omsorgsboende, där nämnden för närvarande har kvar verksamhet i ett hus. Eventuellt kommer det andra huset tillfälligt att omvandlas till ungdomsbostäder.

11. Det nya kulturcentret vid biblioteket i Farsta Centrum invigs den 14 januari.

12. Vid nämndsammanträdet den 18 januari medverkar stadsbyggnadskontoret och berättar om byggplaner i stadsdelsområdet.

13. Ulla Thorslund tackade nämnden för det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Hon tackade särskilt ordföranden Birgitta Holm, som nu lämnar nämnden, för hennes intresse för och engagemang i verksamheterna. En blomma och en gåva överlämnades från förvaltningen.

§21 Nämndens frågor

Vladan Boškovic (fp) framförde Alliansens varma tack för Birgitta Holms ledning av både Allians och nämnd under de gångna åren och överlämnade en gåva. Vladan uttryckte en förhoppning om att Birgitta framöver istället kommer att sitta i publiken vid nämndens sammanträden, och kanske även då och då lämna in ett medborgarförslag.

Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) tackade alla medarbetare inom förvaltningen för mycket goda insatser för invånarna i stadsdelsområdet. Han tackade även alla i nämnden – ingen nämnd och ingen glömd – för insatserna under året och önskade tillträdande ordföranden Lars Jilmstad (m) mycket varmt välkommen i sitt nya uppdrag. Gunnar önskade också alla en god jul och ett gott nytt år.

Karin Lekberg (s) framförde oppositionens tack till den avgående ordföranden och överlämnade som minne en kruka innehållande de tre partiblommorna.

Ordföranden överlämnade en liten symbolisk present till vice ordföranden och tackade för de gångna åren. Hon uppmärksammade även att ledamoten Inger Stark (v) nu lämnar nämnden. Inger hade inte möjlighet att delta vid kvällens sammanträde men tackades ändå med en lång, varm applåd.

Birgitta tackade så mycket för all uppvaktning och önskade nämnd och förvaltning och inte minst de båda personalföreträdarna en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Följande skrivelse lämnades in.

Hur arbetar stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen med hbt-frågor? (bilaga)

Thereza Nordlund (v) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelsen till ett kommande sammanträde.

Karin Lekberg (s) bad att få en övergripande bild av vad som händer på kulturområdet i Farsta. Förvaltningen lovade återkomma.

Gunnar Sandell (s) återkom till kvällens ärende vid § 17, Stadsrevisionens granskning av persontransporter och skolskjutsar, och bad om en redogörelse för hur det ser ut i Farsta i denna fråga.