Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, T-banehuset i Farsta centrum, plan 3

1 Farsta igår, idag och imorgon - anmälan av medborgarförslag

2 Fler arbeten för unga - anmälan av medborgarförslag

3 Fotbollsplan med konstgräs i Farsta strand - anmälan av medborgarförslag

4 Hundrastgårdar i Fagersjö - anmälan av medborgarförslag

5 Trafikljus i korsningen Magelungsvägen-Fagersjövägen i Fagersjö - anmälan av medborgarförslag

6 Promenadväg längs Magelungen i Fagersjö - svar på medborgarförslag

7 Söderortsvisionen - svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

8 Hur jobbar vi vidare med våld som sker i nära relationer? Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

9 Hedersrelaterat våld - svar på skrivelse från (V)

10 Utbyte av gungställningar på lekplatser - inriktningsbeslut

11 Anläggning av en hundrastgård vid Farstaängen i Farsta - genomförandebeslut

12 Ändring av tidigare beslut om ny förskola i Svedmyra

13 Tillägg i nämndens delegeringsförteckning

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

15 Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Överenskommelser för verksamheter som drivs i kommunal regi - svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Hemsjukvård 2015 - inriktning - svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Avfallsplan för Stockholm - svar på remiss från trafik- och renhållningsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Mix Medicare AB

21 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Rätt till värdig omsorg AB

22 Stadsdelsnämndens protokoll den 30 augusti 2012

23 Rådet för funktionshindersfrågors protokoll den 17 september 2012

24 Pensionärsrådets protokoll den 17 september 2012

25 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

26 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

27 Lex Sarah i kommunalt driven verksamhet - anmälan av missförhållande vid Edö servicehus

28 Stadsdelsnämndens protokoll den 30 augusti 2012, sluten del av sammanträdet

29 Sociala delegationens protokoll den 13 september 2012

§1 Farsta igår, idag och imorgon

Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Gunnar Björkman om Farsta igår, idag och imorgon.

Ärendet

Gunnar Björkman har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att nämnden återupptar ett tidigare samarbete med hembygdsföreningen som handlade om att beskriva det gamla Farstas utveckling. Gunnar föreslår också att invånare i olika åldrar uppmuntras att beskriva sitt Farsta och sina tankar om områdets framtid.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-03.

Dnr 1.2.4-475/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Fler arbeten för unga

Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Alma Rydman om fler arbeten för unga.

Ärendet

Alma Rydman har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att stadsdelsnämnden går i täten när det gäller att skapa fler jobb för unga. Förslaget går ut på att unga anställs för kortare uppdrag, till exempel att ta bort klotter och plocka skräp, att hålla snyggt och fräscht på byggnader och i planteringar. Området blir mer attraktivt samtidigt som det ger ungdomarna en känsla av stolthet och ansvar.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-05.

Dnr 1.2.4-449/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§3 Fotbollsplan med konstgräs i Farsta strand

Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Philip Qvarsell om en fotbollsplan med konstgräs i Farsta strand.

Ärendet

Philip Qvarsell har lämnat in ett medborgarförslag där han berättar att han och andra barn i Farsta strand har tröttnat lite på den lekplats som finns. De skulle därför vilja ha en fotbollsplan med konstgräs.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-28.

Dnr 1.2.4-474/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Hundrastgårdar i Fagersjö

Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Lennart K Persson om hundrastgårdar i Fagersjö.

Ärendet

Lennart K Persson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att stadsdelsnämnden utreder om det går att anlägga hundrastgårdar i Fagersjö. Lennart nämnder själv några platser som han tycker kan vara lämpliga.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-05.

Dnr 1.2.4-484/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Trafikljus i korsningen Magelungsvägen–Fagersjövägen i Fagersjö

Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden översänder Axel von Materns medborgarförslag om trafikljus i korsningen Magelungsvägen–Fagersjövägen i Fagersjö till trafik- och renhållnings-nämnden.

Ärendet

Axel von Matern har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att staden installerar trafikljus i korsningen Magelungsvägen–Fagersjövägen i Fagersjö. Han förslår också att övergångsstället i samma korsning rustas upp med nya markeringar och fler skyltar.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden skickar förslaget vidare till trafik- och renhållningsnämnden, den nämnd i staden som ansvarar för dessa frågor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-27.

Dnr 1.2.4-477/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§6 Promenadväg längs Magelungen i Fagersjö

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Anna Augustinsson om promenadväg längs Magelungen i Fagersjö.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Anna Augustinsson att en strandpromenad med träbryggor ska byggas längs med strandlinjen vid sjön Magelungen i Fagersjö. Önskemål framförs också om muddring av Magelungen och att ett bad anläggs nedanför Havsörnsvägen.

I programmet för sambandet Högdalen–Farsta finns planer på en utvecklad strandpromenad, både längs strandkanten och genom naturområdet. Den 26 september 2012 genomförs ett samråd om eventuell muddring av en del av Fagersjöviken, som är en del av Magelungen. Möjligen kan ett mindre bad anläggas vid nuvarande grillplats om mark- och miljödomstolen ger tillstånd till muddring.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-04.

Dnr 1.2.4-247/2012

Förslag till beslut

Ledamoten Arne Fredholm m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Gustafson m fl (S) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Sebastian Sandström m fl (MP).

Lars Bäck (V) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordförande Lars Jilmstad (M) anmälde jäv och lämnade sammanträdeslokalen medan ärendet behandlades.

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (S) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S) och Sebastian Sandström m fl (MP)

Beslut i huvudsak enligt förvaltningens förslag, samt tillägger följande

Vi instämmer helt i förslaget från Anna Augustinsson. Farsta-området har en stor tillgång i våra sjöar. Magelungen förbättras genom muddring och flera badplatser. Vårt mål är att det ska finnas en strandpromenad runt hela sjön. Förvaltningen bör i fortsatt utveckling av området arbeta för detta.

Reservation

Lars Bäck (V)

Vänsterpatiet bifaller delvis förvaltningens svar på medborgarförslaget och vill därutöver tillägga att:

Förslaget till svar omfattar de tre punkterna som Anna Augustinsson tar upp i sitt medborgarförslag. När det gäller muddring samt anläggande av bad så hänvisas till den handläggning som pågår hos Exploateringskontoret av de olika frågorna. En process vars resultat lär bli klart relativt snart, vilket är bra.

När det gäller frågan om anläggande/komplettering av strandpromenad med träbryggor så finns det omnämnt i programmet, Sambandet Högdalen – Farsta. Vi från Vänsterpartiet anser inte att Stadsdelsnämnden ska nöja sig med att enbart konstatera detta, utan bör tydligare ta ställning för förslagsställarens förslag i denna del.

Detta då förverkligandet av de idéer som finns i programmet, Sambandet Högdalen – Farsta kan ta mycket lång tid att realisera. Vi anser i likhet med förslagsställaren att en strandpromenad vid Magelungens södra del inom Stockholm kan förverkligas på samma sätt som motsvarande anläggning vid Drevviken. Detta inte minst mot bakgrund av att denna strandpromenad längs Dreviken på träbryggor också ligger i nära anslutning till ett område som planeras att förändras i framtiden.

Så att hänvisa till kommande program känns lite defensivt i sammanhanget. Behovet finns redan idag av öka tillgängligheten längs denna del av Magelungen främst för de av våra medborgare som har funktionsnedsättningar, men även övriga medborgare skulle enligt medborgarförslaget enklare kunna få tillträde till en vacker och rekreerande naturupplevelse året runt.

Vi föreslår därför nämnden att uttala;

att Farsta Stadsdelsnämnd uttalar att strandpromenadens komplettering med en träbrygga bör utredas och även förverkligas innan det mångåriga och mer detaljerade planarbetet som krävs för att genomföra programmet Sambandet Högdalen – Farsta är klart, samt

att detta uttalande översänds till exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden tillsammans med medborgarförslaget och förvaltningens skrivelse i frågan.

§7 Söderortsvisionen

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om Söderortsvisionen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden vill socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet veta hur insatser inom ramen för Söderortsvisionen initieras och beslutas. De vill också få information om hur mycket resurser som har satsats i de stadsdelsområden som omfattas av satsningen och vad som planeras framöver.

Förvaltningen har tagit fram underlag för att ge en bild av hur stadens besluts­struktur ser ut för Söderortsvisionens projekt och satsningar. Beslut inom ramen för ytterstadsarbetet fattas av stadsdirektören på delegation från kommunstyrelsen. Projekten initieras oftast av olika förvaltningar eller bolag i Stockholms stad.

Förvaltningen planerar för fortsatta satsningar inom områdena näringsliv och idrott och hälsa samt olika stödinsatser inom socialtjänsten. Flera områden bör få bättre förutsättningar för lek och sport. För näringslivsutvecklingen planeras en samlad strategi.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-27.

Dnr 1.6-226/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S)

Beslut enligt förvaltningen samt tillägger följande

Vi tackar förvaltningen för ett mycket informativt och genomarbetat svar. Vi har svårt att förstå varför inte nya insatser ska remitteras till stadsdelsnämnden innan stadsdirektören fattar beslut. Vi ser gärna att förvaltningen i verksamhetsplanen lämnar förslag om insatser som kan finansieras med medel ur Söderortsvisionen.

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V)

Vänsterpartiet tackar för svaret och kommer att återkomma med mer detaljerade frågor rörande Söderortsvisionen för att få ett mer konkret svar från majoriteten.

§8 Hur jobbar vi vidare med våld som sker i nära relationer?

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om hur vi arbetar vidare med våld som sker i nära relationer.

2. Nämnden anför därutöver följande.

Vi vill tacka för svaret på skrivelsen. Därutöver föreslår vi att förvaltningen i verksamhetsplanen återkommer med förslag som rör våld i samkönade relationer, våld mot äldre kvinnor (vilket bland annat Stiftelsen Äldrecentrum och länsstyrelsen har uppmärksammat i rapporter) samt våld där män är utsatta. Vi föreslår vidare att förvaltningen återkommer i verksamhetsplanen med en redovisning av de våldsutövande männens deltagande i behandling samt åtgärder för att få fler män att delta.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden framhåller socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet Västerorts Relationsvåldscentrum som ett bra exempel på arbete mot våld i nära relationer. Vid detta centrum finns ett bra samarbete mellan socialtjänst och polis. Partierna vill att det ordnas ett möte med representanter för stadsdelsnämnder och förvaltningar i Söderort och Västerort samt polisen för att diskutera hur vi jobbar med dessa frågor och om ett motsvarande centrum kan vara aktuellt att inrätta i Farsta.

Enligt förvaltningen ger Relationsvåldscentrum ungefär samma typ av stöd som förvaltningens särskilda kvinnostödjare. Förvaltningens kvinnostödjare har dock ett bredare uppdrag. De ska bland annat fånga upp signaler på våld och även ge stöd till de kvinnor som ännu inte vågat lämna mannen. Detta bredare anslag är mer anpassat efter behoven i Farsta och är ett mer effektivt sätt att använda de tillgängliga resurserna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-06-25.

Dnr 1.6-234/2012

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Lars Jilmstad m fl (M), Vladan Boškovic (FP) och Sebastian Sandström m fl (MP).

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt det förslag som lades fram av Lars Jilmstad m fl (M), Vladan Boškovic (FP), Gunnar Sandell m fl (S) och Sebastian Sandström m fl (MP).

Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V)

Vänsterpartiet tackar för svaret och kommer att återkomma med mer detaljerade frågor rörande frågan om våld i nära relationer för att få ett mer konkret svar från majoriteten.

§9 Hedersrelaterat våld

Svar på skrivelse från (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från vänsterpartiet om hedersrelaterat våld.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har vänsterpartiet ställt frågor om hedersrelaterat våld. Endast ett fåtal fall har varit aktuella vid förvaltningen under de senaste åren. Förvaltningen ger stöd till dem som utsätts för hedersrelaterat våld enligt den plan som finns som ett kapitel i Handlingsplan för kvinnofrid i Farsta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-27.

Dnr 1.6-406/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Sammanträdet ajournerades en kort stund för överläggningar mellan partierna.

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Samtliga partier anmälde ett gemensamt särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Lars Jilmstad m fl (M), Vladan Boškovic (FP), Gunnar Sandell m fl (S), Sebastian Sandström m fl (MP) och Lars Bäck (V)

Handlingsplanen för kvinnofrid i Farsta utgör ett skydd för de kvinnor och flickor som har utsatts för hedersrelaterat våld och anmält detta till socialtjänsten. Enligt förvaltningens uppskattning gäller dock detta endast fem personer under en femårsperiod.

Den studie som hänvisas till i vänsterpartiets skrivelse ger dock en helt annan bild av situationen. Studien utfördes 2009 av Stockholms universitet. Det var en enkätstudie som genomfördes på 36 skolor i Stockholms stad. Efter en närmare granskning av studien förefaller resultaten vara mycket trovärdiga.

I studien beskrivs att sex procent av alla flickor och fyra procent av alla pojkar, oavsett kulturell bakgrund, upplever minst två begränsningar i relationer med motsatta könet/partnerval samt varit med om minst fem olika former av kontroll, kränkande behandling, hot och/eller våld från närstående.

För Farstaområdet kan detta innebära att cirka hundra flickor och något färre pojkar är utsatta. Det är då oroväckande att endast fem av dessa kommit i kontakt med socialtjänsten de senaste fem åren. Det finns goda anledningar att anta att det finns ett stort mörkertal av ungdomar som inte vågar berätta eller inte känner till möjligheten att få hjälp. En handlingsplan bör snarast upprättas för att fler ungdomar ska få kännedom om det stöd som socialtjänsten kan erbjuda, i samverkan med utbildningsförvaltningen.

Studien Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad från 2009 tyder på att pojkar som bedöms leva i ett hederssammanhang själva är utsatta för hedersrelaterade begränsningar och bestraffningar eller att de blir utsatta för påtryckningar, ”hjärntvättning”, tvång och sanktioner för att de i sin tur ska kontrollera och bestraffa sina kvinnliga släktingar. Dessa pojkar kan misshandlas fysiskt och psykiskt och de lever ett socialt isolerat liv. Deras föräldrar visar en tendens att ifrågasätta de rådande normerna och/eller gällande lagstiftning i Sverige.

Bland annat blir dessa pojkar utsatta för påtryckningar, ”hjärntvättning” och tvång för att begå kriminella handlingar, till exempel fysiskt våld mot systrarna i bestraffningssyfte.

Bedömning görs i studien att socialtjänsten handlar på ett inadekvat sätt i de undersökta fallen, genom att det tar flera år innan socialtjänsten uppmärksammar pojkens egen utsatthet eller tillmäter hans uppgifter större trovärdighet.

Förutom den angelägna kampen mot det hedersrelaterade kvinnovåldet är det oerhört viktigt att även hedersrelaterat våld mot pojkar och män uppmärksammas och att ansträngningar görs för att komma till rätta med problemet.

§10 Utbyte av gungställningar på lekplatser

Inriktningsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att planera för utbyte av gungställningar på lekplatser i stadsdelsområdet. Åtgärden finansieras inom ramen för nämndens återstående investeringsmedel.

Ärendet

Parkinvesteringarna som genomförts enligt nämndens verksamhetsplan har kostat mindre än kalkylerat. Tillsammans med de 0,2 mnkr som återstår av det ofördelade investeringsutrymmet ger det ett överskott på cirka 0,3 mnkr.

Förvaltningen föreslår att medlen används för att planera för utbyte av gungställningar inom stadsdelsområdet, med 2012 års säkerhetsbesiktningsprotokoll som underlag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-05.

Dnr 3.2-503/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§11 Anläggning av en hundrastgård vid Farstaängen i Farsta

Genomförandebeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden genomför anläggningen av en hundrastgårdvid Farstaängen i Farsta enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

På stadsdelsnämndens sammanträde den 17 juni 2010 beslutade nämnden att anlägga en hundrastgård vid Farstaängen i Farsta, på förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. Nyanläggningen av hundrastgården finns med i nämndens verksamhetsplan för 2012.

I detta förslag till genomförandebeslut föreslår förvaltningen att en hundrastgård om cirka 300-400 kvadratmeter anläggs vid Farstaängen i Farsta. Kostnaden beräknas till 200000 kronor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-30.

Dnr 3.2-496/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Ändring av tidigare beslut om ny förskola i Svedmyra

Beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta bereda frågan tillsammans med SISAB, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret samt därefter återkomma till nämnden.

3. Nämnden anför därutöver följande.

Vi har behov av förskolelokaler då det dessbättre föds många barn inom området och även flyttar in många invånare med barn. Vi kan inte finna några nya argument i förvaltningens tjänsteutlåtande för att placera förskolan på den plats som föreslås. Det är mycket svårt att ordna bra, icke trafikfarligavägar till den platsen. Vi ser flera alternativa platser att bygga förskolan på. Vi motsätter oss dock att den byggs vid ingången till Majroskogen, öster om kvarteret Halmpappret.

Ärendet

Den 24 maj i år behandlade nämnden ett förslag från förvaltningen att inrätta en förskola med sex avdelningar i Svedmyra, som ersättning för en förskola som behöver rivas för att ge plats åt bostäder. Förvaltningen föreslog en placering som utgick från pågående detaljplanearbete och den markanvisning som SISAB fått.

Nämnden avvisade förvaltningens förslag och föreslog en annan placering, på en yta som enligt det pågående planarbetet inte ska bebyggas utan tjäna som en port till Majroskogen. SISAB har heller ingen markanvisning för denna yta. Förvaltningen har av dessa anledningar inte kunnat verkställa uppdraget från nämnden.

Förvaltningen föreslår att nämnden, med ändring av sitt tidigare beslut, uppdrar åt förvaltningen att hos SISAB beställa förslagshandlingar för en förskola med sex avdelningar söder om kvarteret Fastarne i Svedmyra.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-04.

Dnr 2.6-257/2012

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text. I detta instämde övriga partier.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt det förslag som samtliga partier lade fram.

Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V)

Vänsterpartiet är för byggande av nya förskolor. Vi anser att det behövs fler förskolor i Farsta stadsdelsområde för att kunna få mindre barngrupper. Men för att ta ställning till varje förslag så önskar vi att ärendena bereds så tydligt att vi kan få en helhetsbild av förslagen varje gång de kommer upp. Vi önskar mer material som till exempel kartor, beskrivningar av trafiksituationer m.m.

§13 Tillägg i nämndens delegeringsförteckning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden gör tillägg i delegeringsförteckningen enligt förvaltningens förslag. Beslutet innebär att det tillförs några nya ärendegrupper inom området ekonomi och upphandling och att en befintlig ärendegrupp kompletteras.

2. Under förutsättning av nämndens beslut enligt förslag ovan lägger nämnden stadsdelsdirektörens anmälan av sin vidaredelegering inom nya och vissa befintliga ärendegrupper till handlingarna.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Nämndens delegeringsförteckning behöver kompletteras på några punkter. Det beror bland annat på nya anvisningar för ekonomihantering och på förändrad ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämnderna och servicenämnden. Det beror också på en strävan att förenkla handläggningen av de mindre omfattande investeringar som nämnden genomför. Alla ändringar som föreslås gäller området ekonomi och upphandling.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-25.

Dnr 1.1-509/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§14 Tertialrapport 2 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2012.

2. Nämnden hemställer om budgetjustering hos kommunstyrelsen avseende verksamhet för hemlösa om 4,5 mnkr.

3. Nämnden hemställer om budgetjustering hos kommunstyrelsen om 2,1 mnkr för etablering av snabb nätverksaccess i förskolor.

4. Nämnden genomför avveckling av fyra resultatenheter inom hemtjänst på grund av omorganisation till en enhet.

5. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-18.

Dnr 1.2.1-519/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Sebastian Sandström m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S)

Beslut enligt förvaltningens förslag samt tillägger följande

Vi noterar att förvaltningen på ett förtjänstfullt sätt skött verksamheten och ekonomin enligt den moderatledda majoritetens beslut.

Vi är övertygade om att invånarna i Farsta stadsdelsområde skulle ha ett bättre liv och bättre service om vårt förslag till verksamhetsplan och budget för 2012 blivit nämndens beslut.

Vi pekar nu på följande områden som vi anser behöver utvecklas vidare:

· Hälso- o idrottsprofilen, inriktningen är bättre folkhälsa.

· Ännu mer arbete med näringslivsfrågorna så att fler ska kunna jobba nära bostaden, för flera jobb. Hälften av de som får försörjningsstöd får det p g a arbetslöshet.

· Dialoger med invånare m fl stadsdelsvis om bostadsbyggande, stadens service och önskemål/planer om förändringar

· Verksamheten i förskolan för fler nöjda föräldrar samt större andel förskollärare. IT-stöd som fungerar. God framförhållning för att ha förskoleplatser när föräldrarna vill.

· Verksamheten och skötseln av parker och grönområden. Skötselavtal med Farsta Centrum om Farsta torg så att centrumägaren tar över ansvaret.

· Fler försöks- och träningslägenheter.

· Förebyggande insatser, ännu bättre gemensamt arbete skola – fritid – polis – socialtjänst för du unga som behöver det.

· Sommarjobb åt alla ungdomar som vill ha det, ger sysselsättning och introduktion till arbetslivet.

· Medarbetarna avgörande resurs för kvalité i verksamheten. De måste vara tillräckligt många för att klara sina uppgifter – hur är det på förskolan och inom socialtjänsten?

Särskilt uttalande

Sebastian Sandström m fl (MP)

Vi tackar för redovisningen av hur det gått hittills i Stadsdelsförvaltningen under året. Och tackar förvaltningen för det jobb de utfört så långt.

Det är berömvärt att vi nu försökt öppna upp för ökat deltagande vid nämndsammanträdena och flyttat mötena till en tillgängligare lokal. Vi önskar att detta också kan leda till att öppna upp för ökat medborgardeltagande i andra aktiviteter som till exempel i stadsbyggnads- och exploateringsärenden och fler medborgardialoger.

Vi noterar att miljöarbetet krympt till ett minimum och att vi inte uppfyller målet på andel miljöbränsle. Vi sätter förhoppningar till sättet att beräkna elanvändning och att detta leder till ambitiösa försök att minska elanvändningen ute i verksamheterna. Vi skulle gärna önskat en redovisning av hur det gått hittills även om vi förstår att uträkningen sker per helår.

Vi har tidigare år önskat att hela budgeten gått åt till att finansiera verksamhet i Farsta och att vi inte skulle ta ut överskott som bara skickas tillbaka till stadshuset. Nu prognostiserar förvaltningen ett underskott och vi hoppas att pengarna vi använt kommit till nytta, men att detta inte betyder någon ohållbar ekonomisk utveckling. De extra 44,7 miljoner kronor stadsdelsförvaltningen skulle haft att fördela enligt miljöpartiets budget hade kommit väl till pass och hade betytt ytterligare bra verksamheter.

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V)

Tertialrapport 2 för 2012 återspeglar majoritetens prioriteringar i Farsta. Vi ser att förvaltningen lyckas väl i sitt arbete, allt fungerar som det ska. Samtidigt kan vi se att mycket saknas då Alliansens ambition inte är att skapa välfärd åt alla.

§15 Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar följande som svar på remissen av förslaget till införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad.

Man kan tycka att det är självklart att behandla alla människor på ett värdigt sätt. Ändå ansågs det viktigt att – så sent som januari 2011 – skriva in i socialtjänstlagen en nationell värdegrund för äldre personer. Det är sedan upp till varje kommun att bestämma om man vill införa lokala värdighetsgarantier. Majoriteten i Stockholms stad har valt att införa lokala värdighetsgarantier för äldre personer som beviljas eller beviljats insatser.

Det kan tyckas självklart – men har ofta inte varit fallet – att beviljad omsorg utgår från den äldre personens behov och förhållanden utan att den istället utgått från omständigheter som den äldre personen inte styr över.

Att utveckla lokala värdighetsgarantier är ingen enkel uppgift – det kommer att krävas både eftertanke, stort engagemang och mycket nytänkande – ett arbete som vi kommer att följa med intresse.

I stadens budget 2012 fick äldrenämnden i uppdrag att utforma ett förslag till värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna ska ge konkreta utfästelser för hur äldreomsorgen ska bedrivas på en övergripande nivå. Äldrenämnden har också fått drygt 5 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att ta fram och införa lokala värdighetsgarantier.

Ett förslag har nu presenterats, med utgångspunkt från stadens värdegrund. Förslaget har remitterars till Farsta stadsdelsnämnd för yttrande senast den 5 oktober 2012.

Äldrenämndens förslag omfattar fem värdighetsgarantier

· Du har rätt att få information och vägledning när du behöver stöd och omsorg

· Du är delaktig i den utredning som ligger till grund för det stöd och den omsorg som du blir beviljad

· Du har rätt att välja och byta bland de utförare som ingår i Stockholms stads valfrihetssystem

· Du har rätt att påverka på vilket sätt och när stödet ska ges. För att säkerställa rätten till inflytande upprättas en skriftlig överenskommelse mellan dig och din utförare om hur du vill ha din omsorg, en så kallad genomförandeplan.

· Du ges möjlighet att ansluta dig till omsorgsdagboken, så att du kan följa dokumentationen om dig.

Det viktigaste mervärdet som värdighetsgarantin förväntas ge är att äldre personer får en förstärkt makt att kunna påverka omsorgen utifrån sina personliga önskemål. När brukare och anhöriga får kunskap och information om vad de kan förvänta sig och vilka krav de kan ställa kan de också göra anspråk på rättelse.

Det är viktigt att tydliggöra för äldre vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen och vilka krav de har rätt att ställa. Det är också självklart att all verksamhet bör utgå från stadens gemensamma värdegrund som beslutades av kommunfullmäktige i mars 2011.

Värdighetsgarantierna ska gälla all verksamhet såväl inom myndighetsutövning som inom de verksamheter som utför äldreomsorg, oavsett driftform. Alla enheter som utför äldreomsorg i Stockholms stad ska säkerställa i sin verksamhetsplanering hur de ska uppfylla värdighetsgarantierna. Det viktigaste uppdraget för enheterna blir den dialog som medarbetare och chefer behöver ha för att konkretisera hur värdighetsgarantierna ska omsättas i tydliga åtaganden så att den enskilde och anhöriga vet vilka krav och förväntningar de kan ställa på enheten.

Äldreomsorgens kvalitet och uppfyllande av värdighetsgarantier avgörs i verksamhetens förmåga att utgå från varje persons önskemål om hur hon eller han vill leva sitt liv. Förmågan att anpassa omsorgen till den enskilda individen, som många gånger har ett snabbt skiftande behov och dagsform, ställer stora krav på flexibilitet såväl inom myndighetsutövning som inom de verksamheter som utför äldreomsorg.

All personal som arbetar för äldreomsorgen i Stockholms stad kommer att erbjudas fortbildning i hur man arbetar med värdegrund och värdighetsgarantier.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige har äldrenämnden tagit fram ett förslag till värdighetsgarantier för stadens äldreomsorg. Garantierna ska ge äldre förstärkt makt att kunna påverka omsorgen och kräva rättelse när garantierna inte uppfylls. Äldrenämnden har också fått drygt 5 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att ta fram och införa lokala värdighetsgarantier

Förvaltningen menar att de föreslagna värdighetsgarantierna behöver konkretiseras och vara möjliga att följa upp för att kunna ligga till grund för rättelse. Socialstyrelsens vägledning innehåller förslag till bra, konkreta och uppföljningsbara garantier. De bör kunna ligga till grund för stadens garantier.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-06.

Dnr 1.5.1-465/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag som de lade fram.

Gunnar Sandell m fl (S), föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. I detta instämde Sebastian Sandström m fl (MP) och Lars Bäck (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans och Vladan Boškovics (FP) förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Tobias Gillberg (C) anmälde ett ersättaryttrande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S), Sebastian Sandström m fl (MP) och Lars Bäck (V)

Till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S)

Stadsdelsförvaltningen har skrivit ett mycket bra utlåtande, vilket vi instämmer helt i. Vi vill även hänvisa till Äldrenämndens socialdemokratiska grupps SU 12 juni § 9.

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V)

Vänsterpartiet har lyft detta flera gånger och gör det igen - vi är ytterst oroade över den verklighet som såväl vård- och omsorgsboenden som hemtjänsten verkar i. Äldrenämnden skriver att en förutsättning för att lyckas med arbetet är att medarbetare får de förutsättningar som krävs. Vi menar att dessa saknas idag på allt för många ställen.

Den ekonomiska styrningen av äldreomsorgen går på tvärs mot en värdig äldreomsorg. Flera av våra äldreomsorgsboenden har en styrning mot lönsamhet som i praktiken inneburit ett allt annat än värdigt boende. Det är framförallt stadens egna ekonomiska ramar och ekonomiska styrning, stadens allt överordnade privatiseringsagenda, stadens allt mer centraliserade verksamhet och slutligen den mycket svaga meddelarfrihet som råder inom de privata verksamheterna som bidrar till dagens allt annat än tillfredsställande situation. Det saknas helt enkelt grundläggande förutsättningar i Stockholms stad för en lokal värdighetsgaranti som kan göra skillnad för de äldre. Risken är att personalen ges målsättningar som i själva verket är omöjliga att uppfylla. Omöjliga målsättningar riskerar att bli kontraproduktiva.

Äldrenämnden skriver även att det är viktigt att medborgarna tydligt kan se och förstå skillnaden mellan synpunkter och klagomål i förhållande till rättelse om värdighetsgarantin inte uppfylls. Även vi har svårt att förstå detta, så det behöver helt uppenbart klargöras. Vad vi kan förstå ska någon på stadsdelsförvaltningen få ansvar för att se till att brister åtgärdas om värdighetsgarantin inte hålls. Det kan vara värt att påminna sig om att även Socialstyrelsen har problem med att få en del verksamheter att åtgärda brister. Eller som de själva skriver i fallet Koppargården: ”I återrapporteringen beskrivs att handlingsplaner finns, men Socialstyrelsen menar att dessa har begränsat värde om vårdgivaren inte genom tillräcklig egenkontroll och uppföljning säkerställer att de också genomförs och får genomslag ute i verksamheten” (Socialstyrelsens dnr 41- 11307/2009).

Ersättaryttrande

Tobias Gillberg (C)

Om jag hade haft rösträtt hade jag instämt i förslaget till beslut från ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP), vilket också blev nämndens beslut.

§16 Överenskommelser för verksamheter som drivs i kommunal regi

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till överenskommelser mellan ansvarig nämnd och kommunala verksamheter inom äldreomsorgen.

Ärendet

Äldrenämndens föreslår att det ska tas fram överenskommelser mellan ansvarig nämnd och kommunala verksamheter inom äldreomsorgen. Syftet är att krav och förutsättningar ska vara lika för kommunalt och privat utförd äldreomsorg. Överenskommelserna ska motsvara de avtal och kravspecifikationer som finns för privata företag som tillhandahåller olika tjänster inom äldreomsorgen.

Förvaltningen menar att det finns formella hinder för en överenskommelse mellan en nämnd och den kommunala utförare som lyder under nämnden. Förhållandet mellan dem är per definition inte jämnbördigt. Däremot kan nämnden i sin verksamhetsplan formulera krav så att enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier överensstämmer med de kravspecifikationer och avtal som gäller för privata utförare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-17.

Dnr 1.5.1-464/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S)

Stadsdelsförvaltningen har skrivit ett mycket bra utlåtande, vilket vi instämmer helt i. Nämnden får del av förvaltningens uppföljning av privat verksamhet, enligt vår mening har vi en väsentligt bättre uppföljning, kontroll och styrning av nämndens egen verksamhet. Vi vill inte försämra den genom att använda de avtal och kravspecifikationer som de privata använder. Vi har även andra möjligheter att garantera att brukarna får det de behöver i den kommunala verksamheten. Förvaltningen tillsätter och avsätter chefer. Nämnden eller chefer i förvaltningen kan besluta om förändringar om det krävs. Vi hänvisar även till Äldrenämndens socialdemokratiska grupps SU 12 juni § 13.

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V)

Vänsterpartiet anser att det är märkligt att Äldrenämnden kommer med ett förslag på att ta fram överenskommelser för verksamheter i egen regi. Vi menar med detta att varje stadsdelsnämnd tar fram verksamhetsplaner för äldreomsorgen, verksamhetsplaner där det finns målbeskrivningar och åtagande för verksamheterna utifrån riktlinjer i stadens budget.

Vi konstaterar vidare att den starka betoningen av kravet på likabehandling motverkar strävandena efter mångfald liksom möjligheterna att aktivt utnyttja verksamheter i egen regi för förnyelse, verksamhetsutveckling, försöksverksamhet m.m.

§17 Hemsjukvård 2015 – inriktning

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till inriktning för hemsjukvården 2015.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunförbundet Stockholms Län har utarbetat ett förslag till hur den sjukvård som utförs i hemmet ska organiseras och hur ansvaret ska fördelas. Förslaget innebär att landstinget från och med år 2015 blir huvudman för läkarinsatser och kommunen för övriga insatser inom kommunal hemsjukvård.

Förvaltningen är positiv till den föreslagna inriktningen. Däremot är det viktigt att de frågor som Kommunförbundet föreslår ska utredas i särskild ordning avgörs innan beslutet om ny inriktning tas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-17.

Dnr 1.5.1-418/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) och Lars Bäck (V) instämde delvis i förvaltningens förslag till beslut och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S) och Lars Bäck (V)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som vi delvis instämmer i samt tillägger följande

Vi delar inte förvaltningens positiva syn på förändringen. Vi har inte lyckats hitta någon beskrivning av hur detta blir bättre för de invånare som behöver hemsjukvård. Vi har förstått att det arbetas med ett lagförslag om detta, vi vill att lagen finns innan fortsatt förberedelse sker.

Vi noterade 2007 att en av de första åtgärder som den moderatledda majoriteten genomförde var att avveckla äldrevårdscentralerna i Hökarängen och Solna. Det var en försöksverksamhet för att ge äldre invånare bättre service genom nära samverkan mellan sjukvården och hemtjänsten. Alla var nöjda med detta. Läkarna ingick i centralerna. Vi beklagade beslutet, vi hade gärna medverkat till att utveckla detta försök.

Nu kommer detta mellanting som vi inte förstår meningen med. Alla prognoser visar på en betydande brist på sjukvårdspersonal redan om några år. Hur ska då kommunen bli en attraktiv arbetsgivare? Är detta det effektivaste sättet att organisera verksamheten? Hur ska de tänkta sjukvårdsmedarbetarna samverka med de drygt 100 utförare av hemtjänst vi har i vårt område? Är det inte en fördel att hålla ihop primärvården? Går det att hitta nära kopplingar mellan primärvården och hemtjänsten utan att byta huvudman för en del av medarbetarna? Enligt PM till ärendet ska landstinget och kommunen ha ett gemensamt ansvar men det är svårt att se detta i pappret! Huvudmannaförändringar är enligt vår uppfattning svåra, jämför Ädelreformen, Psykreformen, rehabiliteringen.

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V)

Vänsterpartiet ställer sig bakom (S) text och önskar att tillägga:

I Stockholms län i stort och i Stockholms stad finns stora samverkansproblem mellan olika aktörer. Det är inte bara kommun och landsting som ska samarbeta, det är också en mängd olika företag. God samverkan och väl fungerande vårdkedjor är svårare att få till ju fler aktörer som är inblandade.

Vi anser att äldreomsorgen inom staden är underfinansierad i dagsläget. För att hemsjukvården ska vara patientsäker är det viktigt att se över finansiering och även prioriteringar inom staden.

Inom omsorgen finns i dag i staden stora kompetensbrister. Dessa ställer ibland till med problem redan i dag för de sjuksköterskor som verkar inom äldreomsorgen och för de distriktssköterskor som verkar inom hemsjukvården, inte minst vad gäller delegeringar. Kompetensbristerna är en patientsäkerhetsrisk, och kommunerna kommer att behöva vässa sitt patientsäkerhetsarbete.

Sammantaget kan det finnas anledning att skynda långsamt och kontinuerligt säkerställa att det finns tillräckliga resurser avsatta.

§18 Riktlinjer för lex Sarah

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till riktlinjer för lex Sarah.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Äldrenämnden och socialnämnden har utarbetat ett förslag till riktlinjer för lex Sarah. Förslaget bygger på de nya bestämmelser i socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 juli 2011. Riktlinjerna ska gälla för alla berörda nämnder i staden.

Förvaltningen är positiv till att staden tar fram gemensamma riktlinjer för lex Sarah. Förslaget behöver förtydligas när det gäller möjligheten att delegera ansvar för åtgärder i verksamheten till annan än överordnad chef.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-17.

Dnr 1.5.1-432/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (S).

Lars Bäck (V) föreslog att nämnden i huvudsak skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Sebastian Sandström m fl (MP).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Sebastian Sandström m fl (MP) och Lars Bäck (V)

Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag. Stadsdelsnämnden tillägger följande:

För att lex Sarah ska fungera som det är tänkt måste medarbetare våga anmäla. Det finns all anledning att tro att anställda kan dra sig för att göra det, för att inte stöta sig med chefen eller ledningen. Inte minst är det troligt eftersom situationen direkt eller indirekt kan höra samman med bristande resurser.

Vi menar att det även måste gå att göra anmälningar anonymt till ansvarig myndighet. Plikten att anmäla borde också kombineras med ett skydd mot att arbetsgivaren eventuellt försöker ta reda på vem som anmält eller att en som anmält på något sätt drabbas negativt av detta.


§19 Avfallsplan för Stockholm

Svar på remiss från trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till avfallsplan för Stockholm.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Trafik- och renhållningsnämnden har utarbetat ett förslag till ny avfallsplan för Stockholms stad. Planens syfte är att bidra till en positiv utveckling för miljön och för de boende och verksamma i staden. Den innehåller fyra huvudmål och fokus ligger på hushållsavfall. Stockholm växer kraftigt och det ställer stora krav på tydlighet och långsiktighet i planeringen av avfallshanteringen.

Det är viktigt att avfallsfrågorna lyfts in i planeringen vid nybyggnationer av bostäder och lokaler, vilket också poängteras i förslaget. Förvaltningen anser att den föreslagna avfallsplanen är ambitiös och överensstämmer väl med Stockholms miljöprogram och andra strategidokument för Stockholms stad som behandlar avfallsfrågor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-05.

Dnr 1.5.1-437/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Sebastian Sandström m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt tillägger följande

Stadsdelsförvaltningen har skrivit ett bra utlåtande som vi instämmer i.

Trafik o renhållningsnämnden har även gjort ett bra arbete med de föreslagna konkreta målen och delmålen. Några kommentarer dock: under mål 1 pekar vi särskilt på vikten av att det finns tillräckligt stora och tättslutande papperskorgar där dessa behövs. Entreprenören och förvaltningen har ett arbete att utföra, sedan kan vi invånare kasta på rätt ställe och minska nedskräpningen!

Vad gäller matavfallet borde en modern stad som Stockholm klara ett högre mål än 40 %.

Vi vill även påpeka att dumpning av avfall på fel ställen torde minska om kostnaderna för att lämna på tipp minskar – staden får nu ta hela kostnaden för extra transporter av det som dumpats på fel plats.

Slutligen påpekar vi att ett arbete måste ske där många nämnder tar gemensamt ansvar för att hitta lämpliga platser för att lagra snön. När det blir mycket snö bör den kunna utnyttjas för skidåkare. Tips på lagringsplatser är Gärdet, Rålambshovsparken.

Särskilt uttalande

Sebastian Sandström (MP)

Det är i sig bra att ha en avfallsplan och i stora delar är det ett bra dokument som trafik- och renhållningsnämnden skickat ut på remiss. Vi instämmer till stora delar i stadsdelsförvaltningens svar, men vill tillägga följande:


Mängden avfall behöver minskas och visst är det bra att tala om medveten konsumtion och återanvändning, men viktigare är att tala om minskad eller begränsad konsumtion.

Avfallsplanen nämner bygg- och rivningsavfall som ett område som man kommer att prioritera. Men det behövs ställa krav på alla företag. Det är inte bara enskilda som ordnar egna skrotupplag inom stadsdelen. Även företag kan behöva en genomgång lite då och då av vad som krävs av dem.

Vi måste klara av att samla in mer än 40% av vårt matavfall 2016!

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V)

Trafik- och renhållningsnämndens förslag till ny avfallsplan är intressant. Planen tar upp viktiga områden där stadens hantering av avfall kan förbättras och den pekar på behovet av att minska mängden avfall som uppstår. De åtgärder som föreslås kommer att innebära stora förbättringar av avfallshantringen i Stockholm. Men liksom i andra förslag på planer och visioner på miljö- och klimatområdet är ambitionerna och procentsatserna för lågt satta. Om vi menar allvar med att vi vill nå ett hållbart samhälle måste vi ha större visioner och vidare planer än de som presenteras i avfallsplanen.

Stockholms invånares, näringslivs och politikers två största utmaningar inför framtiden ligger dels i att minska vår påverkan på klimatet och miljön och dels att anpassa staden till de pågående och kommande klimatförändringarna. Hur staden hanterar sitt avfall spelar roll inom båda dessa områden.

För att minska vår klimatpåverkan behöver mängden sopor minska. Detta kan delvis göras genom de åtgärder som avfallsplanen föreslår. Exempel på andra åtgärder som minskar på mängden sopor är en satsning på minskad konsumtion av varor och en minskning av mängden engångsförpackningar. Det är åtgärder Stockholm inte klarar av ensam. Men om vi sätter ambitionen högt kan vi arbeta för en omställning och klimatanpassning på alla de områden som vi kan påverka.

I avfallsplanen står det att Stockholm kommer att ha ekonomisk tillväxt och att målet är att bryta kopplingen mellan tillväxt och ökad mängd avfall. Det nämns inget slut på tillväxten. Evig ekonomisk tillväxt är en omöjlighet. Förr eller senare kommer tillväxten att upphöra. Då behöver Stockholm ha en hållbar plan för hur vi bäst använder de resurser vi har tillgängliga, inte bara köpa prylar med längre livslängd. Rötning av matavfall är bra, liksom tillvaratagande av toalettslam. Vi anser att avfallplanen är på rätt väg men skulle kunna gå längre. Till exempel skulle planen kunna föreslå en utredning av möjligheten att bygga om avloppsystem från vattenspolande toaletter till en hantering av toalettavfallet som på ett mer direkt sätt tar tillvara avfallet för vidare användning. Den skulle också behöva en plan för hur hushåll, verksamheter och företag kan kompostera avfall.

Det behövs en utredning på hur vi kan öka mängden närproducerad mat som konsumeras i staden. Närproducerad mat kan minska mängden avfall. Koloniområden kan bidra med en liten del till mer hållbar produktion av livsmedel. Därför behövs fler koloniområden och de koloniområden som finns behöver satsas på och tas väl omhand.

Stockholms stads politiker kan satsa mer på verksamheter som bidrar till återanvändning av kläder. Mängden sopor kan minskas om stockholmarna återvinner kläder istället för att köpa nytt.

De åtgärder vi nämner här är exempel på åtgärder som kan minska mängden sopor. Målet är att nå ett samhälle som är socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbart.

§20 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Mix Medicare AB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av förvaltningens uppföljning av Mix Medicare AB till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen.

I detta tjänsteutlåtande redovisas förvaltningens uppföljning av Mix Medicare AB. Företaget är ett bemanningsföretag inom vårdsektorn som har utvidgats till att även omfatta hemtjänst. Mix Medicare är huvudsakligen verksamt inom psykiatriområdet. Utifrån uppföljningen bedöms verksamheten vara fungerande. Det finns emellertid en punkt som behöver förbättras. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristen åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-06.

Dnr 1.2.1-450/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§21 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Rätt till värdig omsorg AB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av förvaltningens uppföljning av Rätt till värdig omsorg AB till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen.

I detta tjänsteutlåtande redovisas förvaltningens uppföljning av Rätt till värdig omsorg AB. Företaget är relativt nytt, startade 2011 och har sitt kontor i Sundbyberg. Utifrån uppföljningen bedöms verksamheten vara fungerande. Det finns emellertid några områden som behöver förbättras. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-03.

Dnr 1.2.1-472/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§22 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 30 augusti 2012

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 17 september 2012

Pensionärsrådets protokoll den 17 september 2012

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson under perioden 17 augusti – 12 september 2012, enligt nämndens delegering.

1. 2012-08-28: Tillförordnad chef avdelningen för äldre under perioden 1 september – 7 oktober 2012. Dnr 1.1-486/2012

2. 2012-08-30: Resa i tjänsten till Bryssel, Belgien den 8-10 oktober 2012. Dnr 1.1-492/2012

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 28 juli – 4 september 2012.

§23 Nämndens frågor och information från förvaltningen

Thereza Nordlund (V) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i nämnden, genom beslut i kommunfullmäktige den 3 september. Samma dag utsåg kommunfullmäktige tidigare ersättaren Laura Roselli till ny ledamot och Lars Bäck till ny ersättare för vänsterpartiet. Ordföranden hälsade Lars varmt välkommen till nämnden.

Följande skrivelse lämnades in.

Maten på förskolorna och rutinerna kring den (bilaga)

Gunnar Sandell m fl (S)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelsen till ett kommande sammanträde.

Stadsledningskontoret genomför under hösten en informationsinsats om stadens ledningssystem (ILS) för alla förtroendevalda. Inbjudan har sänts till samtliga i nämnden.

Den 27-28 november genomför nämnd och förvaltning en planeringskonferens inför nästa verksamhetsår. Även personalföreträdare och representanter för pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor inbjuds att delta.

Beslut

Nämnden uppdrar åt ledamöter och ersättare att delta i stadens ILS-utbildningar och i nämndens planeringskonferens den 27-28 november 2012. Uppdraget innebär att arvode utgår och att det är möjligt att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Sebastian Sandström (MP) anmälde att han personligen avstår från att delta i detta beslut.

Arne Fredholm (M) tog upp den beredningsgrupp för förskolefrågor som förvaltningen kommer att bjuda in alla partier att delta i, för att ge nämnden tidigare och bättre information om olika aspekter av arbetet med förskoleverksamheten – verksamhetens innehåll, personalrekrytering, lokalfrågor och så vidare. Beredningsgruppen nämns i tjänsteutlåtandet vid § 12 vid detta sammanträde. Arne Fredholm föreslog att förvaltningen istället bjuder in till en exploateringsgrupp för att ge nämnden bättre insyn och möjlighet att påverka i ett tidigt skede i exploateringsärenden, oavsett om det gäller förskolelokaler, annan byggnation eller andra förändringar i den fysiska miljön i stadsdelsområdet. I detta instämde hela nämnden.

Eva Gustafson (S) tog upp problemet att de populära elljusspåren i Fagersjöskogen är mycket slitna och behöver rustas upp. Sebastian Sandström (MP) instämde. Förvaltningen lovade titta närmare på saken.

Godfrey Etyang (S) påtalade att det offentliga rummet i Farsta Centrum krymper alltmer när tillfälliga försäljare av olika slag tar plats på torget, och även ibland uppträder påträngande mot förbipasserande.

Lars Bäck (V) informerade nämnden om att vänsterpartiet har lämnat in ett antal frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, som förvaltningen återkommer med svar på.

Roland Bjurström (M) önskade att det ordnas fler möjligheter att slänga hundbajs i Fagersjö.