Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Aktivitetshuset Tuben, T-banehuset i Farsta centrum, plan 3

Den öppna delen av sammanträdet webbsänds på www.stockholm.se/farsta/nyheter

ÖPPET FOR Läs mer...UM KL 18.00-18:30

Medborgarnas frågor och förslag till stadsdelsnämnden
Den som har lämnat in ett medborgarförslag kan presentera sitt förslag närmare, eller säga sin mening om förvaltningens förslag till svar.

1 Minigolfbana vid Olympiaplan i Tallkrogen - svar på medborgarförslag

2 Farsta igår, idag och imorgon - svar på medborgarförslag

3 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2013

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

5 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 - svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Motion (V) om förbättringar av stadens föreningstavlor - svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

7 Delaktighet för personer med funktionsnedsättning - årsrapport 2012 från Funktionshinderombudsmannen

8 Boendestödet spelar roll - rapport från funktionshinderinspektörerna

9 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2012

10 Stadsdelsnämndens protokoll den 25 oktober 2012

11 Rådet för funktionshindersfrågors protokoll den 12 november 2012

12 Pensionärsrådets protokoll den 12 november 2012

13 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

14 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

16 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

17 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

18 Lex Sarah i kommunalt driven verksamhet - anmälan av missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

19 Lex Sarah i kommunalt driven verksamhet - anmälan av missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

20 Stadsdelsnämndens protokoll den 25 oktober 2012, sluten del av sammanträdet

21 Sociala delegationens protokoll den 13 november 2012

§1 Minigolfbana vid Olympiaplan i Tallkrogen

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden tycker att Amanda Forsman Bjelerups idé om en minigolfbana är bra. Men den bör inte byggas vid Olympiaplan i Tallkrogen utan på en plats där det finns personal och många olika aktiviteter. Det finns planer på en sådan park lite mer centralt i stadsdelsområdet.

Ärendet

Amanda Forsman Bjelerup har lämnat ett förslag att anlägga en minigolfbana vid parken Olympiaplan i Tallkrogen.

Förvaltningen tycker inte att Olympiaplan är den bästa platsen eftersom det inte finns någon personal där. Istället skulle stadsdelsnämnden kunna bygga en minigolfbana lite mer mitt i stadsdelsområdet, i en park där det i så fall skulle finnas både personal och flera andra aktiviteter. En sådan park planeras inom ramen för utvecklingsarbetet Tyngdpunkt Farsta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-31.

Dnr 1.2.4-454/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§2 Farsta igår, idag och imorgon

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Gunnar Björkman om Farsta igår, idag och imorgon.

Ärendet

I ett medborgarförslag förslår Gunnar Björkman att nämnden återupptar ett tidigare samarbete med hembygdsföreningen för att beskriva det gamla Farstas utveckling. Det ligger inte inom nämndens uppdrag att dokumentera stadsdelsområdets historia. Ett omfattande material som beskriver Farstas historia har samlats in i ett tidigare projekt och finns bevarat hos förvaltningens kultursamordnare. Materialet står till Hembygds-föreningens förfogande, om det finns intresse för att återuppta projektet.

När det gäller förslaget att låta skolelever berätta om sin syn på Farsta idag och framöver hänvisar förvaltningen till utbildningsnämnden. Ansvaret för skolan flyttades från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden 2007.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-31.

Dnr 1.2.4-475/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Stadsdelsnämndens sammanträdesdagar 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar 2013.

Onsdag 2 januari kl 08.30 (val av social delegation – endast ordinarie kallas)

Torsdag 7 februari (årsredovisning med bokslut 2012)

Torsdag 14 mars

Torsdag 18 april (underlag till budget 2014 med inriktning för 2015 och 2016)

Torsdag 23 maj (tertialrapport 1)

Torsdag 13 juni

Torsdag 29 augusti

Torsdag 26 september (tertialrapport 2)

Torsdag 24 oktober

Tisdag 19 november

Tisdag 17 december (budget 2014)

2. Nämndens sammanträden hålls kvällstid (bortsett från sammanträdet den 2 januari). Förvaltningen får i uppdrag att anordna lämplig lokal, efter samråd med ordföranden och i möjligaste mån även med övriga partiers gruppledare.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-11-14.

Dnr 1.1-637/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Ekonomisk månadsrapport oktober 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport oktober 2012.

Ärendet

Sammantaget förväntas stadsdelsnämndens verksamhet rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen ligger behovet av placeringar i heldygnsomsorg fortsatt under planeringsnivån. Utförarenheten inom hemtjänst redovisar ett sammantaget underskott om 7,0 mnkr inklusive underskott uppkommet före höstens omorganisation av verksamheten.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr. Behovet av insatser inom socialpsykiatri ökar och verksamheten redovisar ett underskott om 3,0 mnkr och individ- och familjeomsorg för vuxna redovisar ett underskott om 4,1 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger inom budgeterad nivå och verksamhetens prognos är ett överskott om 4,8 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-11-15.

Dnr 1.2.1-140/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§5 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016.

Ärendet

Kravet på kommunen att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående förtydligades i socialtjänstlagen 2009. Den nya bestämmelsen innebär att personer som vårdar en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk ska erbjudas stöd. Samma bestämmelse i lagen gäller även den som stödjer en närstående med funktionsnedsättning.

Äldrenämnden och socialnämnden har nu utarbetat ett förslag till program för detta stöd. Förvaltningen anser att förslaget är bra och ger en tydlig styrning av stadsdelsnämndernas anhörigstöd. Målet är att alla stadsdelsnämnder ska erbjuda ett likvärdigt stöd. Förvaltningen välkomnar den uppföljning som föreslås via stadens integrerade ledningssystem, ILS.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-29.

Dnr 1.5.1-489/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S)

Föreslår beslut enligt sdf förslag samt att därutöver anföra följande.

Bra att staden tar fram ett nytt program när lagstiftningen ändras. Bra att de anhöriga som vårdar sina anhöriga får stöd och avlastning. Det allra bästa stödet är naturligtvis att de som behöver omsorg får insatser av god kvalité, i kommunal regi. Det är av största vikt att samhället tillhandahåller de insatser som de närstående har behov av. De insatser som görs av anhöriga ska alltid ses som ett komplement till förvaltningens insatser. Det är inte bra om anhöriga upplever sig tvingade att gå ner i arbetstid för att insatserna inte räcker till. Det är dessutom i första hand kvinnor som gör detta.

Särskilt uttalande

Laura Roselli (V)

Äldreförvaltningen konstaterar att det finns många yrkesverksamma mitt i livet som hjälper äldre. Faktum är att uppemot 70 procent av omsorgen av äldre sköts av anhöriga, och många av dem är mitt i livet. Det finns även nya studier som visar att många anhöriga som fortfarande är yrkesverksamma har gått ner i arbetstid för att klara detta. Stöd till anhöriga är därför väldigt angeläget, och det allra bästa stödet är naturligtvis att äldre i behov av omsorg får de insatser hon eller han behöver. Idag upplever många anhöriga att de måste ”täcka upp” för en bristande omsorg. Det har blivit svårare att få biståndsbeslut, och framförallt i hemtjänsten har tidsåtgången för insatserna en förskräckande tendens att krympa ihop. Det är inte heller samhällsekonomiskt hållbart att många upplever sig tvungna att gå ner i arbetstid för att beviljade insatser till äldre med omsorgsbehov inte räcker till.

Men även med fullgoda insatser kommer det alltid att finnas anhöriga som gör stora insatser och som är i behov av stöd. Därför är det utmärkt att staden utarbetat ett program för detta.

Vänsterpartiet vill i sammanhanget passa på att understryka vikten av stadens avlastningsboenden. Om den äldre ska acceptera att åka i väg till avlastningsboende, så att avlastning blir möjlig, måste det vara attraktivt att åka dit, ett trevligt avbrott i vardagen.

§6 Motion (V) om förbättringar av stadens föreningstavlor

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av motionen (V) om förbättringar av stadens föreningstavlor.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Hannäs (V) att en översyn ska göras av tavlorna för föreningsmeddelanden runt om i staden. Hannäs föreslår också att en policy utarbetas för tavlornas standard, antal, placering och underhåll.

Det finns redan en standard för tavlornas storlek och utformning. Förvaltningen håller dock med om att det kan behövas en översyn av placeringar och av antalet anslagstavlor. De bör framför allt placeras i anslutning till publika platser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-30.

Dnr 1.5.1-584/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I denna instämde Mariana Moreira Duarte m fl (MP).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V)

Vänsterpartiet och miljöpartiet bifaller delar av förvaltningens svar på remissen. Vänsterpartiet och miljöpartiet välkomnar motionen och vi ställer oss bakom de förslag som presenteras i den.

Vi håller med förvaltningen om att det är bra att placera föreningstavlor centralt, där många människor passerar. Utöver föreningstavlor vid busshållplatser, tunnelbane-stationer och badstränder vill vi ha föreningstavlor i alla centra. Lättillgängliga föreningstavlor är en demokratifråga. För att människor ska kunna hitta föreningars meddelanden på nätet eller i tidningar krävs dels tillgång till dessa fora och dels kunskap om var de ska leta efter informationen. För att nås av föreningstavlors meddelanden krävs endast syn- och läsförmåga och att en passerar en tavla. Små föreningar som kanske inte har information om sig på internet kan använda tavlorna till att nå ut till människor.

Alla sätt att kommunicera behövs och det är viktigt att samhällsnyttig information, så som meddelanden från (lokala) ideella föreningar, finns på de platser där flest människor kan nås av den.


§7 Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Årsrapport 2012 från Funktionshinderombudsmannen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av Funktionshinderombuds-mannens årsrapport 2012 till handlingarna.

Ärendet

Funktionshinderombudsmannens (FO) årsrapport 2012 är upplagd utifrån de funktions-hinderpolitiska mål som kommunfullmäktige har fastställt för åren 2011-2016, med fokus på verksamhetsåret 2011. Valfriheten har delvis ökat inom daglig verksamhet, där stadsdelsområdenas gränser inte ska innebära några hinder. Inom ledsagning, avlösning, personlig assistans och hemtjänst finns ett varierande utbud.

Dock saknas en reell möjlighet till valfrihet när det gäller boende för vuxna och barn/unga med funktionsnedsättning. Vidare framgår att samordning av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter har ökat och att omfattande utbildningsinsatser har genomförts för medarbetare. FO konstaterar även att tillgänglighetsarbetet fortgår där kompetensen behöver tas tillvara, utvecklas och samordnas.

Förvaltningen arbetar på olika sätt med alla dessa områden och de kommer att finnas med i förslaget till verksamhetsplan för 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-30.

Dnr 1.1-617/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (MP).

Reservation

Laura Roselli (V)

Vänsterpartiet föreslår stadsdelsnämnden besluta;

1. Att kommunstyrelsen bör överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige borde besluta att förutsättningar för gruppbostad eller servicebostad ska prövas i alla nya bostadsprojekt.

3. Stadsledningskontoret borde få i uppdrag att utreda hur likvärdigheten i stöd och service kan förbättras utifrån stadsdelstillhörighet och kön.

4. Stadsledningskontoret borde få i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utreda hur den organiserade fritiden kan förbättras för personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad.

5. Dessutom vill Farsta Stadsdelsnämndframföra följande.

Alla partier verkar överens om det stora värdet av Funktionshindersmannens årsrapporter, vilket är bra eftersom rapporterna verkligen ger en balanserad översikt både av framsteg och brister. För att ytterligare lyfta funktionshinders- och tillgänglighetsfrågorna borde årsrapporten kunna behandlas av kommunfullmäktige. Det skulle ge en grundlig återkoppling till den högsta politiska nivån - i sig en signal om frågans vikt - och innebära en offentlig debatt som kan följas av den intresserade allmänheten och funktionshindersorganisationerna..

Återkommande allvarliga brister i årsrapporterna är bristen på bostäder för personer med funktionsnedsättningar och bristande samverkan och samordning av insatser mellan och inom stadens egna förvaltningar. Att myndighetsutövning och frågor kring stöd och service har dominerat i kontakterna med FO visar att här finns oro och frågor hos brukarna. Fritidsaktivteter för personer som bor i gruppbostäder rör flera nämnder och är därmed svåra att påverka om inte alla insatser drar åt samma håll.

Frågor som skär tvärs över nämnd- och styrelsegränser bör lyftas politiskt på ett tydligare sätt än idag. Andra frågor bör nämnder och styrelser själva kunna lösa, men en skrivning i budgeten om att årsrapportens synpunkter bör beaktas skulle givetvis öka tyngden. Vi skulle också gärna se en samlad återkoppling från nämnder och styrelser till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige om hur man beaktar FO:s förslag och synpunkter.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

I rapporten redovisas en rad faktorer som bidrar till att minska delaktigheten och valfriheten för personer med funktionshinder. Vi ser med stor oro på denna utveckling, den måste åtgärdas. Inte minst gäller det att insatser, bl a ledsagning, som möjliggör för den enskilde att delta i fritidsaktiviteter och föreningsliv, tenderar att minska.

Den av Socialstyrelsen uppmärksammade skillnaden mellan män och kvinnor bör också vara ett observandum. Män får socialt stöd betydligt oftare än kvinnor, vars funktionsnedsättning diagnostiseras mer sällan, vilket bidrar till att de går miste om insatser.

För barn med funktionsnedsättning är bra samverkan mellan skola och socialtjänst en förutsättning för adekvata insatser. Då huvudmannaskapet numera är delat i Stockholms stad behövs rutiner och metoder för detta.

§8 Boendestödet spelar roll

Rapport från funktionshinderinspektörerna

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av funktionshinderinspektörernas granskning av boendestöd till handlingarna.

Ärendet

Stadens funktionshinderinspektörer har granskat insatsen boendestöd för socialpsykiatrins och neuropsykiatrins målgrupper inom stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta. Syftet har varit att utforska om brukarna är nöjda och om insatsen håller god kvalitet.

I rapporten betonas att viktiga faktorer är att det finns struktur, kontinuitet i tid och att det så långt som möjligt är samma person som utför stödet till den boende. Vidare framhålls att uppföljningssystemet inom socialpsykiatrin faktiskt ger en tydlighet för alla parter. Inspektörerna anser även att boendestödet i högre grad skulle omfatta kvällstider och helger. När det gäller lagen om valfrihet (LOV) har brukarens möjligheter att välja utförare ökat, enligt rapporten. Inspektörerna konstaterar även att barnperspektivet inte förekommer i tillräckligt hög grad i utredningar och beställningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-30.

Dnr 1.6-615/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (S).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S) och Laura Roselli (V)

Vänsterpartiet tackar för den intressanta rapporten från funktionshinderinspektörerna. Det är tydligt att boendestödjarnas arbete uppfattas som viktigt av brukarna och av boendestödjarna. Samtidigt räknar rapporten upp flera områden som enligt rapporten behöver utvecklas. Vi vill att denna rapport leder till handling inom de områden där inspektörerna ser utvecklingsbehov. Bland dessa finns:

· Olika handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin.

· Utveckling av boendestöd på kvällar och helger.

· Andra insatser än boendestöd för ekonomisk vägledning för brukarna, t.ex. godmansskap och skuld- och budgetrådgivning.

· Mer utvecklat barnperspektiv.

· Brukarinflytande är ett område som behöver utvecklas, t.ex. behövs bättre forum för brukarinflytande och nya former för brukarinflytande.

· Förbättrad dokumentation av insatserna.

· Brukarnas faktiska valmöjligheter.

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) på Socialstyrelsen skriver på socailstyrelsen.se att det saknas systematisk kunskap om effektiviteten för boendestöd som insats för personer med psykiska funktionsnedsättningar. De menar att det behövs mer forskning.

§9 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av rapporteringen till Socialstyrelsen för kvartal 3 2012 av ej verkställa beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till handlingarna.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommuner varje kvartal redovisa till Socialstyrelsen alla beslut om bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Samma redovisning lämnas till kommunens revisorer, till ansvarig stadsdelsnämnd samt till äldrenämnden och socialnämnden. De båda facknämnderna rapporterar vidare till kommunfullmäktige.

I detta tjänsteutlåtande redovisas rapporteringen för kvartal 3 2012. Fem beslut som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen har inte kunnat verkställas inom tre månader. De berörda har tackat nej till erbjuden plats. I övrigt har alla beslut enligt SoL och LSS kunnat verkställas inom tre månader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-16.

Dnr 1.2.1-614/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 25 oktober 2012

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 12 november 2012

Pensionärsrådets protokoll den 12 november 2012

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Ordföranden Lars Jilmstad (M) fattade den 30 oktober 2012 beslut om förlängning av avtal avseende produktion och distribution av kost inom äldreomsorg och förskola i Farsta. Dnr 2.2.2-612/2012, 2.2.2-613/2012

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson under perioden 2 maj – 6 november 2012, enligt nämndens delegering.

1. 2012-05-02: Tillförordnad avdelningschef barn & ungdom. Dnr 1.1-606/2012

2. 2012-06-30: Tillförordnad stadsdelsdirektör 9-15 juli. Dnr 1.1-603/2012

3. 2012-06-30: Tillförordnad stadsdelsdirektör 16-22 juli. Dnr 1.1-604/2012

4. 2012-06-30: Tillförordnad stadsdelsdirektör 23 juli – 12 augusti. Dnr 1.1-605/2012

5. 2012-10-30: Resa i tjänsten till Köpenhamn, Danmark. Dnr 1.1-616/2012

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 9 oktober – 5 november 2012.

§11 Nämndens frågor och information från förvaltningen

Följande skrivelser lämnades in.

Modersmålsstöd i förskolorna i Farsta (bilaga 1)

Mariana Moreira Duarte m fl (MP), med instämmande av Gunnar Sandell m fl (S) och Laura Roselli (V)

Fortlöpande information om antalet ansökningar om försörjningsstöd och om plats vid äldreboende (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (S)

Delegering och uppdrag till sociala delegationen (bilaga 3)

Gunnar Sandell m fl (S)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.

Mariana Moreira Duarte (MP) tog upp frågan om HBT-kompetens inom förvaltningens olika verksamheter. (HBT – homosexuella, bisexuella och transpersoner.) I ett svar på en partiskrivelse under förra året berättade förvaltningen att det då fanns brister i kompetensen och att detta skulle åtgärdas. Mariana undrade om det har skett och i så fall i vilken form. Hon undrade också om man har satt några faktiska mål som går att följa upp. Laura Roselli (V) och Gunnar Sandell (S) instämde i miljöpartiets frågor. Förvaltningen lovade återkomma med svar vid nästa sammanträde.

Gunnar Sandell (S) noterade att förvaltningen har sänt ut svar via mejl på ett antal frågor som partierna har ställt vid tidigare sammanträden. Detta förfarande är enligt Gunnar inte riktigt bra eftersom några frågor kan behöva följas upp. När det gäller frågan om arbetssituationen för socialsekreterarna önskade Gunnar att det utsända svaret skulle kompletteras med en kommentar från till exempel huvudskyddsombud eller förvaltnings-grupp.

Laura Roselli (V) tackade för det utsända svaret på partiets tidigare fråga om hur många helt hemlösa, utan någon form av tillfällig boendelösning, det finns i stadsdelsområdet.

Laura konstaterade att ingen vet hur många helt hemlösa det i realiteten finns, vare sig inom Farsta stadsdelsområde eller i staden som helhet. Vänsterpartiet önskar att detta faktum ska framgå av kommande redovisningar av stadens hemlöshetsmätningar.

Laura Roselli tackade också för det utsända svaret på frågan om vad som görs i Farsta för de ungdomar som varken arbetar, studerar eller är inskrivna hos arbetsförmedlingen och som inte heller får stöd av socialtjänsten. Partiet glädjer sig åt att det finns en pågående planering för hur socialtjänsten ska nå dessa ungdomar och vill gärna veta när detta arbete kan återrapporteras. Avdelningschef Per-Ove Mattsson svarade att förvaltningen hoppas få en rapport och att den i så fall kommer att redovisas för nämnden.

Eva Gustafson (S) berömde förvaltningen för ett rasande snabbt åtgärdande av slitna motionsspår i Fagersjöskogen.

Arne Fredholm (M) uppmanade nämnden att flytta tillbaka sina sammanträden till förvaltningens lokaler på Storforsplan om kvällens problem med det plågsamma tjutet från hörselslingan inte kan åtgärdas.

LO:s personalföreträdare Mona Berggren, ersättare för ordinarie företrädare Carina Lemon-Allstrin, tog upp en fråga som Kommunal tidigare har ställt i ett brev till nämnden. Frågan gäller hur nämnden ser på att LO vill att det ska ställas krav på kollektivavtalsliknande villkor i de upphandlingar som nämnden genomför. Gunnar Sandell (S) svarade att socialdemokraterna inte är överförtjusta i upphandlingar över huvud taget men att ett sådant villkor ska vara självklart i de upphandlingar som görs. Arne Fredholm (M) instämde – ett sådant krav ska ställas vid upphandlingar. Sebastian Sandström (MP) höll också med, och påpekade att partiet har uttalat ett sådant krav vid flera av nämndens upphandlingar. Mona Berggren svarade att kravet inte ingår i stadens upphandlingar och att Kommunal därför vill att nämnden fattar beslut om att kravet ska ställas.

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till ett kommande sammanträde bereda frågan om möjligheten att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor i stadens upphandlingar.