Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-11-15

Sammanträde 2016-11-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret Storforsplan 36 (gatuplanet) i Farsta centrum

OBS! ANNAN VECKODAG ÄN VANLIGT!

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

Vad gör stadens revi Läs mer...sorer? De förtroendevalda revisorerna Amanj Mala-Ali (S) och Ulla-Britt Ling-Vannerus (M) berättar.
På fullmäktiges uppdrag granskar Stadsrevisionen om stadens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Granskningarna sammanfattas i årsrapporter som nämnderna får kommentera innan fullmäktige tar ställning till om nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.

Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg och socialtjänst.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Föreningsstöd - nya riktlinjer och delegering av beslut om fördelning

3 Feriejobb i Farsta 2016

4 Förlängning av avtal om skötsel av parker och vinterväghållning på parkmark

5 Den fortsatta driften av Veckobo vård- och omsorgsboende

6 Ny servicebostad i Tallkrogen. Genomförandebeslut

8 Ekonomisk månadsrapport oktober 2016

REMISSER OCH YTTRANDEN

9 Reviderat program för kvalitetsutveckling. Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Grönare Stockholm - riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Motion L om att låta äldre välja form för nattillsyn. Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Motion C om möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön. Svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2016

15 Brukarnas möjlighet att påverka maten och måltiden på vård- och omsorgsboenden. Rapport från äldrenämnden

16 Funktionshinderrådets protokoll den 7 november 20

17 Pensionärsrådets protokoll den 7 november 2016

18 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 12 oktober 2016

19 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

20 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

21 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

22 Sociala delegationens protokoll den 3 november (extra sammanträde) och den 10 november 2016

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Föreningsstöd -­ nya riktlinjer och delegering av beslut om fördelning

§3 Feriejobb i Farsta 2016

§4 Förlängning av avtal om skötsel av parker och vinterväghållning på parkmark

§5 Den fortsatta driften av Veckobo vård- och omsorgsboende

§6 Ny servicebostad i Tallkrogen. Genomförandebeslut

§8 Ekonomisk månadsrapport oktober 2016

§9 Reviderat program för kvalitetsutveckling. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Grönare Stockholm - riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Motion L om att låta äldre välja form för nattillsyn. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion C om möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2016

§15 Brukarnas möjlighet att påverka maten och måltiden på vård- och omsorgsboenden. Rapport från äldrenämnden

§16 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§17 Nämndens frågor och information från förvaltningen