Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30


Rekreationsstråk Fagersjö–Farsta strand
Fariba Darya Läs mer...ni och Christina Söderström Lööf från trafikkontoret informerar


Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30


Handlingar och protokoll finns elektroniskt på www.insynsverige.se/stockholm-farsta.
I pappersform finns de på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

3 Ny servicebostad i Hökarängen. Inriktningsbeslut

5 Avsägelse och fyllnadsval i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

REMISSER OCH YTTRANDEN

7 Detaljplan för områden längs med Kristinehamnsgatan i Farsta

ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Stadsrevisionens årsredogörelse över stadens verksamheter 2016

9 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2017

11 Funktionshinderrådets protokoll den 8 maj 2017

12 Pensionärsrådets protokoll den 8 maj 2017

13 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

14 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

15 Förbud att utöva umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

16 Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 st LVU

17 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 c § F

18 Sociala delegationens protokoll den 20 april (extra sammanträde) och den 4 maj 2017

§1 Godkännande av föredragningslistan

§5 Avsägelse och fyllnadsval i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§7 Detaljplan för områden längs med Kristinehamnsgatan i Farsta

§8 Stadsrevisionens årsredogörelse över stadens verksamheter 2016

§9 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2017

§11 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§12 Nämndens frågor och information från förvaltningen