Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-03-31

Sammanträde 2005-03-31

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen i Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till SAMMANTRÄDE 4/2005 med fastighets- och saluhallsnämnde Läs mer...n den
31 mars 2005, kl 17.00 i Stora Kollegiesalen i Stadshuset.

Vid förhinder var god underrätta receptionen snarast möjligt
per tel 508 46 666.
Ordföranden

2 Anmälan av fastighets- och saluhallsnämndens byggnadsdelegerades protokoll av den 14 mars 2005

3 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämndens inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

5 Försäljning av del av fastigheten Salem 5:68 i Salems kommun.

7 Överföring av byggnader med tomträtt till FB Servicehus AB.*

8 Försäljning av del av fastigheten Källsta 3:4 i Nynäshamns kommun.

9 Om- och tillbyggnad av fastigheten Stadsarkivet 1, Stadsarkivet. Lägesbeskrivning.

10 Rivning av brandhärjad byggnad på fastigheten Molde 7, Bergengatan 41 i Kista.

11 Ramavtal för konsulter år 2006. Genomförandebeslut

12 Upphandling av entreprenad av skogsskötsel samt samordning av arrendefrågor kring jordbruksskötsel.

13 Beslut om 10 mnkr från Kompetensfonden till kontorets ”Fastighetsdata” m.m. Genomförandebeslut

15 Rivning av förskolebyggnad på fastigheten Kastanjen 9. Genomförandebeslut

16 Försäljning av fastigheterna Djurö 4:65 och 4:238, sommargården Börjesvik, Djurhamn, Värmdö kommun. Bordlagt 24 februari 2005 nr 10

17 Försäljningspolicy avseende fastigheter som förvaltas av fastighets- och saluhallskontoret. Bordlagt 24 februari 2005 nr 12

18 Inriktningsbeslut för stadens fastigheter i Forsenområdet, Farsta Strand. Bordlagt 24 februari 2005 nr 15

19 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

 

Justerat: 2005-

Karin Wanngård   Rolf Könberg


Närvarande:


Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande

Rolf Könberg (m), vice ordförande

Lamia Elamri (s)

Godfrey Etyang (s)

Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Raymond Hansson (s)

Britt-Mari Lagerqvist (m)

Björn Ljung (fp)

Åke Mezán (v)

Martin Michel (mp)

Håkan Wahlén (s)Ersättare

Johan Bohman (m), tjänstgörande

Maria Bosdotter (s)

Petra Gardos (m)

Stefan Hansson (s)

Sofia Johansson (s)

Anne Kuylenstierna (fp)

Shrin Nasirpour (s)

Eva Nordin (mp)

Margot Thorin (fp), tjänstgörande

Jan Valeskog (s)Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad, t f nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen vid kontoret: Åke Wahlqvist, Lena Karlsson och Lillemor Öhman (SKTF personalrepresentant).

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att Tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 14 april 2005.

§2 Anmälan av fastighets- och saluhallsnämndens byggnadsdelegerades protokoll av den 14 mars 2005. Utdelades.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden godkände anmälan av fastighets- och saluhallsnämndens byggnadsdelegerades protokoll av den 14 mars 2005.

§3 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Anmälan av delegationsbeslut inom Fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Försäljning av del av fastigheten Salem 5:68 i Salems kommun

Dnr FS2005/906/35

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Salem 5:68 i Salems kommun.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Stiftelse för AO Egendom. Genomförandebeslut

Dnr 03-410-3506

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner kontorets redovisning i tjänsteutlåtandet och förslaget till överföring av egendom från Stockholms stad till Egendomsstiftelsen i Stockholms län i huvudsaklig överensstämmelse med vad som framgår av utlåtandet och dess bilagor

2. Fastighets- och saluhallsnämnden ger kontoret i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet göra en bedömning av berörda byggnaders status för att stärka den ekonomiska kalkylens tillförlitlighet

3. Fastighets- och saluhallsnämnden ger kontoret i uppdrag att förhandla med Naturvårdsverket angående ett statligt bidrag

4. Fastighets- och saluhallsnämnden ställer sig bakom kontorets förslag till svar på revisorernas frågor

5. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar hemställa hos kommunfullmäktige att bilda den föreslagna egendomsstiftelsen.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Överförande av byggnader med tomträtt till FB Servicehus AB. Anmälan

Dnr FS2005/900/39

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner anmälan gällande överförandet av samtliga byggnader inom fastigheterna: Nordens Vänner 4, Golvet 11, Bilden 1, Gulskivan 1, Bockarna Bruse 1 och Myntmästaren 2 till FB Servicehus AB.

Överförandet skall ske den 1 april 2005 och är värt 28.279.840 kronor.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Björn Ljung (fp) deltog inte i behandlingen av ärendet.

§8 Försäljning av del av fastigheten Källsta 3:4 i Nynäshamns kommun

Dnr: FS2005/906/34

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Källsta 3:4 i Nynäshamns kommun.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Om- och tillbyggnad av fastigheten Stadsarkivet 1 , Stadsarkivet. Lägesredovisning

Dnr FS2005/201/31

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner lägesredovisningen gällande om- och tillbyggnaden av fastigheten Stadsarkivet 1 och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Rivning av brandhärjad byggnad på fastigheten Molde 7, Bergengatan 41 i Husby/Kista. Genomförandebeslut

Dnr: FS2005/902/27

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 24 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner den genomförda rivningen av byggnaden på fastigheten Molde 7, Bergengatan 41.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Ramavtal för konsulter 2006. Genomförandebeslut.

Dnr: FS2005/131/37

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande samt bilaga som utdelades vid sammanträdet i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att delegera åt fastighets- och saluhallsdirektören att genomföra upphandling av ramavtal för konsulter inom ett tjugotal olika fackområden.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt de av ordföranden Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att nämnden får ta del av vilka krav som ställs i anbudsunderlaget innan det går ut samt att därutöver anföra följande:

Enligt tidigare beslut om att stadens krav ska innehålla kvalitetssäkrings- och  miljöcertifieringskrav samt att antidiskrimineringsklausulen följs.

§12 Upphandling av entreprenad av skogsskötsel samt samordning av arrendefrågor kring jordbruksskötsel. Genomförandebeslut

Dnr: FS2005/900/38

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge fastighets- och saluhallsdirektören i uppdrag att genomföra upphandling av entreprenad av skogsskötsel.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt de av ordföranden Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att nämnden får ta del av vilka krav som ställs i anbudsunderlaget innan det går ut samt att därutöver anföra följande:

Enligt tidigare beslut om att stadens krav ska innehålla kvalitetssäkrings- och miljöcertifieringskrav samt att antidiskrimineringsklausulen följs.

§13 Införande av ett nytt datoriserat fastighetssystem på Fastighets- och saluhallskontoret. Genomförandebeslut

Dnr: FS2005/131/19

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret inför ett nytt datoriserat fastighetssystem upp till en kostnad av 13 mnkr.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Överföring av kulturfastigheter till AB Stadsholmen. Genomförandebeslut.

Dnr 2004-770-2046

Fastighets- och saluhallskontoret och gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden och gatu- och fastighetsnämnden godkänner de i utlåtandet föreslagna fastighetsöverföringarna till Stadsholmen AB (bilaga 1).

2. Fastighets- och saluhallsnämnden och gatu- och fastighetsnämnden godkänner att ej överföra objekt enligt bilaga 3.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt fastighets- och saluhallskontorets och gatu- och fastighetskontorets förslag.

§15 Rivning av förskolebyggnad på fastigheten Kastanjen 9. Genomförandebeslut.

Dnr: FS2005/901/33

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 8 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner att gatu- och fastighetsnämnden via Region ytterstad genomför rivning av förskolebyggnad på fastigheten Kastanjen 9.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Försäljning av fastigheterna Djurö 4:65 och 4:238, Sommargården Börjesvik, Djurhamn, Värmdö kommun.

Dnr FS2005/906/9

Bordlagt den 24 februari 2005 nr 10

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 25 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna försäljning av fastigheterna Djurö 4:65 och 4:238, Sommargården Börjesvik, Djurhamn, Värmdö kommun, för en köpeskilling om 7.350.000 kronor SEK.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden uppdrar till fastighets- och saluhallskontoret att genomföra försäljningen enligt bilagt köpekontrakt.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag om försäljning av Djurö 4:65 och 4:238, sommargården, Börjesvik, Djurhamn i Värmdö kommun, att kontoret får i uppdrag att hyra ut fastigheten, att upprätta dialog med Värmdö kommun för att, i samarbete, finna lösningar på hur detta ska ske samt att återkomma med rapport till nämnden inom ett år för att se hur uthyrningsförfarandet kunnat hanterats.

Reservationer

Vice ordföranden Rolf Könberg (m) samt ledamöterna Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Britt-Mari Lagerqvist (m), Björn Ljung (fp), tjänstgörande ersättare Johan Bohman (m) och Margot Thorin (fp) yrkade bifall enligt kontorets förslag.

§17 Försäljningspolicy avseende fastigheter som förvaltas av fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/111/25

Bordlagt den 24 februari 2005 nr 12

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna den i detta tjänsteutlåtande redovisade försäljningspolicyn.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m) samt ledamoten Björn Ljung (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna fastighets- och saluhallskontorets förslag till försäljningspolicy samt att därutöver anföra följande:

Försäljning av lantegendom utanför stadens gränser ska hanteras på så sätt att markområde och arrendetomter för fritidsändamål och områden som är viktiga för att tillfredställa behovet av natur- och friluftsområden, grönstruktur och biologisk mångfald inte ska säljas i avvaktan på beslut om stiftelsebildning. Detta gäller dock inte redan påbörjade försäljningsprocesser, dvs försäljningar som redan påbörjats innan denna policy trätt i kraft utan dessa skall fullföljas.

Objekt som är av låg nytta kan säljas om det bedöms lämpligt ur förvaltningssynpunkt på den öppna marknaden eller till befintlig hyresgäst. Kontoret bör tydliggöra vad ”låg nytta” innebär för nämnden. Utöver det ska alltid den allmänna nyttan, utifrån Stockholmarnas perspektiv, värderas.

Fastighets- och saluhallsnämnden kan särskilt besluta om avsteg från denna policy om nämnden finner starka skäl till detta.

Reservationer

Vice ordföranden Rolf Könberg (m) samt ledamöterna Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Britt-Mari Lagerqvist (m), Björn Ljung (fp), tjänstgörande ersättare Johan Bohman (m) och Margot Thorin (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§18 Inriktningsbeslut för stadens fastigheter i Forsenområdet, Farsta Strand

Dnr FS05/906/17

Bordlagt den 24 februari 2005 nr 15

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret efter prövning av lantmäteriemyndigheten ansöker om förhandsbesked om bygglov för ytterligare enfamiljshus i Forsenområdet enligt tjänsteutlåtandet.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret förhandlar med ägaren till Farsta Strand 2:2 om förvärv av ca 350 kvm tomtmark, och återkommer till nämnden för genomförandebeslut om fastighetsbildning och bygglov är möjliga.

3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret återkommer till nämnden för genomförandebeslut om VA-försörjning till Forsenområdet förutsätter markförvärv.

4. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att stadens fastigheter i området bjuds ut till försäljning när förutsättningar för detta föreligger.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Karin Wanngård m fl (s) samt ledamöterna ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s 

att återremittera ärendet, att utreda hur området kan integreras med stadens övriga fastighetsinnehav efter hela Magelundsstranden för att skapa ett sammanhållet strandnära strövområde fram till kommungränsen mot Huddinge. I det ingår att pröva eventuellt fastighetsförvärv inom strandområdet för att kunna möjliggöra det samt

att utreda möjligheten till eventuell bostadsbebyggelse utan att inskränka på strandskyddsområdet och med bevarande av det strandnära strövområdet

Reservationer

Vice ordföranden Rolf Könberg (m) samt ledamöterna Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Britt-Mari Lagerqvist (m), Björn Ljung (fp), tjänstgörande ersättare Johan Bohman (m) och Margot Thorin (fp) enligt kontorets förslag.

§19 Rapport från förvaltningschefen

Gärdets sjukhem

Informerades om läget för den planerade ombyggnaden av fastigheten Rio 8 (Gärdets sjukhem) som nämnden beslutade om den 2 nov 2004 (170 mnkr). Frågan om ombyggnationen är för närvarande bordlagd i Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Råcksta sjukhem

Informerades om byggprojektet Vårdhemmet 1 (Råcksta sjukhem) som nämnden beslutade om den 13 juni år 2000. Med anledning av en större tvist med totalentreprenören PEAB kan den totala projektkostnaden komma att dra över tidigare aviserade fördyringar (projektkostnad 308 mnkr). PEAB har stämt staden på över 60 mnkr plus moms. Inflyttning skedde för ca två år sedan.

Saluhall på Skeppsbron

Informerades om gatu- och fastighetsnämndens beslut den 8 mars att medge fastighets- och saluhallsnämnden att påbörja en utredning angående lokalisering av en saluhall på Skeppsbron .

AO Barnstugor

Informerades om att överförandet av Affärsområde Barnstugor till SISAB som ska ske den första april går planenligt. Detta innebär att fastighets- och saluhallskontoret erhåller 613 mnkr för barnstugorna samt 73,8 mnkr för pågående projekt.

Omorganisationen

Informerades om personalsituationen i samband med omorganisationen och den förväntade övertalighet som blir följden av tagna rationaliseringsbeslut.

Inbjudan

Fastighets- och saluhallskontoret inbjöd nämnden till en informations- och diskussionsdag den 25 maj kl 10.30. Kallelse utsänds senare.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för informationen.

§20 Övriga frågor

På fråga från ledamoten Martin Michel (mp) angående kontakt med Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv hur långt framskridet ärendet är med förvärv av fastigheten Norra Djurgården 1:51 meddelade fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad att ett möte är inbokat med stiftelsen den 18 april 2005 för diskussioner.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för informationen.