Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-09-22

Sammanträde 2005-09-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

K A L L E L S E

Härmed kallas till sammanträde 10/2005 med fastighets- och saluhallsnäm Läs mer...nden den
2005-09-22, kl 17.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Ordföranden

2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelserA

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom

4 Val av stadshusdelegerade.S

5 Internkontroll – system samt styrning och uppföljning.A

7 Ny organisation för Fastighets- och saluhallskontoret. Slutrapport.A

8 Förslag till långsiktigt och kulturellt hållbar förvaltning av Hässelby Slott. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s).F

9 Bevakning i Kulturhuset, Skansen 23. Genomförandebeslut.F

10 Förhyrning av sommargårdar år 2006 och 2007 –hyresnivåer.E*

11 Försäljning av del av fastigheterna Lappdal 1:3 och Lappdal 1:4 i Vallentuna kommun.E

12 Uppdrag att försälja fastigheterna Djurö 4:65, 4:238, sommargården Börjesvik, Värmdö kommun.EUTGÅR

13 Försäljning av fastigheten Ängsholm 5:5 på Mörkö, Södertälje kommun.E

14 Upplåtelse av mark för golf- och fritidsverksamhet i Gävsjö, Vallentuna kommun. Inriktningsbeslut.E

15 Masshantering och bergtäkt på fastigheterna Västnora 4:1 och 4:22 i Haninge kommun. Inriktningsbeslut.E

16 Försäljning av fastigheten Kåltisteln 1 i Kälvesta. Genomförandebeslut.S

17 Försäljning av fastigheten Traviata 1 i Kälvesta. Genomförandebeslut.S

18 Rapport om försäkring av Fastighets- och saluhallsnämndens verksamhet och egendom.S

19 Försäljning av fastigheterna Fjällhavren 3 och 4, Glädjevägen 32 och 34. Genomförandebeslut.S

20 Riktlinjer för arbetet med tomställda bostadsrättslägenheter.S

21 Försäljning av fastigheten Helgonbilden 6, Egnahemsvägen 26, Spånga. Genomförandebeslut.S

22 Stockholms stads brottsförebyggande program. Svar på remiss från stadsledningskontoret.S

23 Ombyggnation för Stureby Kött AB, hus 15, fastigheten Johanneshov 1:1 inom Slakthusområdet. Lägesrapport.P

24 Ombyggnation av produktionslokaler för Specialchark AB, hus 30, fastigheten Hjälpslaktaren 6 inom Slakthusområdet. Lägesrapport.P

25 Renovering av orgeln i Stockholms Stadshus. Lägesrapport.P

26 Ombyggnad av fastigheten Ormen 9, Sjömanshemmet. Slutrapport.P

27 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:

2005-10-03

 

Karin Wanngård Rolf Könberg

Närvarande:

 

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande
Rolf Könberg (m), vice ordförande
Godfrey Etyang (s)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Jonny Munkhammar (fp)
Håkan Wahlén (s)

Ersättare

Mohibul Ezsdanikhan (v)
Stefan Hansson (s)
Sofia Johansson (s)
Ann Kuylenstierna (fp), tjänstgörande
Shrin Nasirpour (s)
Eva Nordin (mp)
Margot Thorin (fp), tjänstgörande
Ann-Louise Thörn (kd), tjänstgörande
Jan Valeskog (s), tjänstgörande

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad, nämndsekreteraren
Lena-Maria Karlsson. Tjänstemännen Lena Karlsson, Jan Lind, Mikael Forkner, Åke Wahlqvist och Anita Granlund. Personalrepresentant (SKTF) Lillemor Öhman. Vidare borgarrådssekreteraren från gatu- och fastighetsroteln Mikael Silkesjöö.

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 6 oktober 2005.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 5 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 5 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Val av ledamöter till stadshusdelegerade.

Dnr FS2005/101/625

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att utse Leif Rönngren (s) och tjänstemannen Gunnar Kempe till ledamöter i stadshusdelegerade.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Internkontroll – system samt styrning och uppföljning

Dnr: FS2005/111/642

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till system för intern kontroll samt internkontrollplan för 2005/2006.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karin Wanngård (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) enligt bilaga A.

§6 Tertialrapport 2 för 2005

Dnr FS2005/121/47

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 för år 2005.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att begära att få utöka investerings­ramen för år 2005 med 50 mnkr med anledning av förvärvet av fastigheten Kampementet.

3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av beslut om undantag från uthyrningspolicyn enligt redovisning i tertialrapporten.

4. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överlämna tertialrapport 2 för år 2005 till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga B2.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

När förvaltningschefen gör undantag från huvudregeln om bostäder skall detta anmälas under punkten ”Anmälan av delegationsbeslut inom Fastighets- och saluhallskontoret”.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) enligt det av vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) samt ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§7 Ny organisation för Fastighets- och saluhallskontoret – Slutrapport

Dnr: FS2005/110/10

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande rapport angående kontorets omorganisation.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Förslag till långsiktigt och kulturellt hållbar förvaltning av Hässelby Slott. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s)

Dnr: FS2005/111/650

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 5 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallskontoret föreslår att fastighets- och saluhallsnämnden som svar på skrivelsen åberopar detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C, med instämmande av (m), (fp) och (kd).

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att remittera skrivelsen till stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby samt att därutöver anföra följande:

Hässelby slott är en viktig byggnad för området i Hässelby och Vällingby. Även den tillhörande parken fyller en funktion för de boende i området. Att fastigheten inte rustas upp eller tas om hand medför att den allt mer förfaller och det blir svårare och svårare att bedriva verksamhet i huset.

Vi vet att det går att förvalta och driva Hässelby slott utan negativt resultat. Detta har gjorts förut och det skulle med stora möjligheter kunna göras igen. Det är viktigt att även de kulturella fastigheterna i ytterstaden tas om hand på ett förtjänstfullt sätt. Därför vill vi remittera skrivelsen till stadsdelsnämnden för att från dem få synpunkter på goda idéer om hur vi kan förvalta fastigheten.

§9 Bevakning i Kulturhuset, Skansen 23. Genomförandebeslut

Dnr: FS2005/202/615

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av bevakningstjänst till Kulturhuset.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Förhyrning av sommargårdar år 2006 och 2007 –hyresnivåer

Dnr: FS2005/ 907/595

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna hyresnivåer avseende förhyrning av stadens sommargårdar för år 2006 och 2007

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Försäljning av del av fastigheterna Lappdal 1:3 och Lappdal 1:4 i Vallentuna kommun

Dnr: FS2005/906/621

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheterna Lappdal 1:3 och Lappdal 1:4 i Vallentuna kommun (torpet Björkhagen mm).

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna att arrendeavtal för ett mindre markområde i anslutning till ovan nämnda försäljning upprättas för en tid av 25 år.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Det är viktigt med verksamhet för att skapa ett långsiktigt bevarande av det öppna landskapet och de artrika skyddsvärda ängarna på stadens fastigheter genom till exempel utarrendering för fårskötsel.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl.(m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) samt Ann-Louise Thörn (kd) enligt kontorets förslag.

§12 Uppdrag att försälja fastigheterna Djurö 4:65, 4:238, sommargården Börjesvik, Värmdö kommun

Ärendet utgick.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden konstaterade att ärendet utgått.

§13 Försäljning av fastigheten Ängsholm 5:5 på Mörkö, Södertälje kommun

Dnr: FS2005/906/560

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 17 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna bilagt köpekontrakt avseende försäljning av fritidsfastigheten Ängsholm 5:5 i Södertälje kommun, samt uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Upplåtelse av mark för golf- och fritidsverksamhet i Gävsjö, Vallentuna kommun. Inriktningsbeslut

Dnr: FS2005/907/614

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret skall uppta förhandlingar med Golf & Fritid i Gävsjö AB angående upplåtelse av mark för golf- och fritidsanläggning.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga E2.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag samt att arrendatorn skall ordna skyltade och säkra vägar och stigar genom golfbaneområdet så att allmänhetens tillgänglighet till området (120ha mark) inte uteblir att miljökraven enligt stadens miljöplan och agenda 21-arbete skall följas att eventuella vattenhinder så som diken och dammar anläggs utifrån livsvillkoren för områdets naturliga flora och fauna att arrendatorn har återkommande kontakter med markägaren och Vallentuna kommun om hur kringområdena som skogspartier och ängar skall underhållas och skötas.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) enligt det av vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) samt ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§15 Masshantering och bergtäkt på fastigheterna Västnora 4:1 och 4:22 i Haninge kommun. Inriktningsbeslut

Dnr: FS2005/907/613

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att teckna optionsavtal med Terraproject AB, i syfte att närmare kartlägga förutsättningarna för att upplåta fastigheterna Västnora 4:1 och Västnora 4:22 i Haninge kommun till masshantering och bergtäkt.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Försäljning av fastigheten Kåltisteln 1 i Kälvesta. Genomförandebeslut

Dnr: FS2005/206/655

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att sälja fastigheten Kåltisteln 1 i Kälvesta.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Försäljning av fastigheten Traviata 1 i Kälvesta. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/206/654

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att sälja fastigheten Traviata 1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Rapport om försäkring av Fastighets- och saluhallsnämndens verksamhet och egendom

Dnr: FS2005/126/626

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport om försäkring av nämndens verksamhet och egendom.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Försäljning av fastigheterna Fjällhavren 3 och 4, Glädjevägen 32 och 34. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/206/646

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att sälja fastigheterna Fjällhavren 3 och 4 i Hässelby.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Riktlinjer för arbetet med tomställda bostadsrättslägenheter

Dnr FS2005/111/648

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna försäljning av bostadsrättslägenheter i Norra Hammarbyhamnen, Minneberg samt Kungsholmen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna försäljning av bostadsrättslägenheter i Norra Hammarbyhamnen, Minneberg samt Kungsholmen.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) enligt det av vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) samt ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Försäljning av fastigheten Helgonbilden 6, Egnahemsvägen 26, Spånga. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/206/647

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att sälja fastigheten Helgonbilden 6 i Spånga.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Stockholms stads brottsförebyggande program. Svar på remiss från stadsledningskontoret

Dnr FS2005/106/580

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar stadsledningskontorets remiss med detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga G.

Beslut

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, att avgöra ärendet idag.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl. (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) enligt det av dem framställda yrkandet.

Beslut i sakfrågan

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar stadsledningskontorets remiss med detta tjänsteutlåtande.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Johnny Munkhammar m.fl.  (fp) och ledamoten Ann-Louise Thörn (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§23 Ombyggnation för Stureby Kött AB, hus 15, fastigheten Johanneshov 1:1 inom Slakthusområdet. Lägesrapport

Dnr: FS2005/201/55

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande rapport gällande ombyggnaden av lokaler till Stureby Kött AB.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kostnadsramen för att renovera lokaler för Stureby Kött AB utökas från 9,0 mnkr till 11,5 mnkr.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Ombyggnation av produktionslokaler för Specialchark AB, hus 30, fastigheten Hjälpslaktaren 6 inom Slakthusområdet. Lägesrapport

Dnr: FS2005/201/58

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande rapport gällande ombyggnad av produktionslokaler för Specialchark AB i hus 38 fastigheten Hjälpslaktaren 6 inom slakthusområdet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Renovering av orgeln i Stockholms Stadshus. Lägesrapport

Dnr: FS2005/201/6

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande rapport gällande renovering av orgeln i Stockholm stadshus, fastigheten

Eldkvarnen 1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Ombyggnad av fastigheten Ormen 9, Sjömanshemmet. Slutrapport

Dnr FS2005/201/631

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner föreliggande slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Frågor för beredning

Skrivelser för beredning

--------------------------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till fastighets- och saluhallsnämnden enligt följande:

1. Översyn av behoven av konstnärsateljéer samt uppdrag att i enlighet med behoven ta fram förslag på nya ateljéer. Skrivelse från (s), (v) och (mp).

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till fastighets- och saluhallskontoret för beredning.

§28 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen Sten Wetterblad informerade

· att anbudsunderlaget gällande ramavtal för konsulter är klart och att nämndens ledamöter i enlighet med nämndens beslut den 31 mars 2005 kan kontakta kontorets upphandlingsansvarige för att få ta del av vilka krav som ställts,

· att diskussioner pågår med stadsdelsförvaltningen och försäkringsbolaget om och hur den nedbrända parkleken på Idholmsvägen i Skärholmen ska byggas upp igen och i så fall hur,

· att två av de fyra kollogårdarna som står på försäljningslistan är annonserade på Hemnet och hos AREAL,

· att kommunfullmäktige den 5 september 2005 beslutat om att nämnden ska köpa sjukhemmet Kampementet,

· att diskussioner pågår inom stadsledningskontoret om att Sjöstadshallen i Hammarby sjöstad skall överlåtas till fastighets- och saluhallskontoret,

· att kontoret kompletterat ärendet angående egendomsstiftelse med en utredning om stiftelsens ekonomiska bärkraft samt en kassaflödesanalys,

· att stadsbyggnadskontoret planerar att genomföra en gestaltningstävlan för stadsbibliotekets utbyggnad vid Odenplan och att stadsledningskontoret har utsett en projektledare,

· att förvaltningschefen deltagit vid Nordiska torg och partihandelsföreningens årsmöte i Helsingfors och har avgått som föreningens ordförande,

· att nämndens och kontorets representation vid Nordisk byggdag på Island varit lyckad samt,

· att stadsbyggnadskontoret inte har möjlighet att hjälpa till att utreda hur området Forsen i Farsta kan integreras med stadens övriga fastighetsinnehav efter Magelungsstranden för att skapa ett sammanhållet strandnära strövområde fram till kommungränsen mot Huddinge då de måste prioritera 20k projektet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för informationen.

§29 Övrigt

Inga övriga frågor behandlades.