Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-11-03

Sammanträde 2005-11-03

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 12/2005 med fastighets- och saluhallsnämnd Läs mer...en den
2005-11-03, kl 17.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser A

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret A

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6-7 /2005 A

5 Stadsarkivets inspektionsrapport angående hantering av allmänna handlingar vid fastighets- och saluhallskontoret. A

6 Förslag till sammanträdesdatum för fastighets- och saluhallsnämnden under år 2006. A

7 Rättegångsfullmakt för jurister inom stadsledningskontorets juridiska avdelning A

8 Försäljning av bostadsrätter i Skarpnäck. S

9 Redovisning av uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden angående arbete med lokaler för hemlösa. S

10 Rapport om överförande av byggnader till FB Servicehus/Micasa. S

11 Redovisning av tomma lokaler. S

12 Boverkets rapport ”Piska eller morot” – Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader. Svar på remiss. S

13 Ombyggnad av hus D i fastigheten Glasbruket 3. Inriktningsbeslut. F

14 Inredning av norra vinden i Stockholms Stadshus, fastigheten Eldkvarnen 1. Genomförandebeslut. F

15 Installation av ångpannor på Slakthusområdet, hus 13. Lägesrapport. F

16 Utbyte av ventilationssystem och installationer m.m. i Skansen 23, Teaterhuset. Lägesrapport. P

17 Lägesredovisning angående utbyggnaden av Norrortsleden i Vallentuna. E

18 Stadens engagemang vid utbyggnad av Nynäsvägen (väg 73). E

19 Masshantering och bergtäkt på fastigheterna Västnora 4:1 och 4:22 i Haninge kommun. Inriktningsbeslut Bordl FSN 2005-09-22 nr 15. E

20 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:

2005-11-16


Karin Wanngård Rolf Könberg


Närvarande:

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande
Rolf Könberg (m), vice ordförande
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Mats Rosén (kd)
Håkan Wahlén (s)

 

Ersättare

Mohibul Ezsdanikhan (v)
Petra Gardos (m)
Stefan Hansson (s), tjänstgörande
Sofia Johansson (s)
Shrin Nasirpour (s), tjänstgörande
Ann-Louise Thörn (kd), tjänstgörande

 

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen vid kontoret Lena Karlsson, Mikael Forkner och Magnus Sonander. Borgarrådssekreteraren från roteln Michael Silkesjöö. Personalrepresentant (SKTF) Lillemor Öhman.

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 17 november 2005 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 26 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

Dnr: FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 14 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6-7 /2005

Dnr: FS2005/109/543:5

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 13 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 6-7/2005 till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§5 Stadsarkivets inspektionsrapport angående hantering av allmänna handlingar vid fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/108/481

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallskontoret godkänner redovisningen av vidtagna och föreslagna åtgärder med anledning av Stadsarkivets yrkanden beträffande arkivverksamheten.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Förslag till sammanträdesdatum för fastighets- och saluhallsnämnden under år 2006

Dnr: FS2005/101/769

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att anta föreslagna sammanträdesdagar för nämnden under år 2006.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att anta i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar med tillägg av ytterligare en sammanträdesdag, den 23 november 2006.

§7 Rättegångsfullmakt för jurister inom stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr: FS2005/111/23

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 19 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att förordna stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Försäljning av bostadsrätter i Skarpnäck

Dnr: FS2005/206/800

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 18 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna försäljning av bostadsrättslägenheter i Skarpnäck

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Redovisning av uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden angående arbete med lokaler för hemlösa

Dnr: FS2005/106/799

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 15 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner rapporten om arbetet med att skaffa bostäder åt stadens hemlösa.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Rapport om överförande av byggnader till FB Servicehus/Micasa

Dnr: FS2005/900/39-4

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 18 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner anmälan gällande överförandet av samtliga byggnader inom fastigheterna: Jämlikheten 5, Edsby 5:2 och fastigheterna Guldbröllopsminnet 1 och 2, Smedby 38:1, Stegsholm 3:5, Tumba 8:8, Åkers Lida 2:3 / Viskan 4 och Östa 1:11 till Micasa AB. Överförandet skall ske den 1 november 2005 och är värt 13.921.304 kronor.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Redovisning av tomma lokaler

Dnr: FS2005/106/810

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner redovisningen gällande kontorets outhyrda lokaler.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v), ledamoten Martin Michel (mp), vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall enligt nedan.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Kontoret ska komplettera redovisningen med hur länge de olika objekten varit outhyrda samt orsaken till detta. Kontoret ska också presentera eventuella alternativa användningsområden för de outhyrda objekten samt kostnaderna för kontoret för att objekten är tomma, både vad gäller driftskostnader, kapitalkostnader och uteblivna intäkter.

Det är tillfredsställande att se att andelen outhyrda lokaler inte är större. Likafullt väcker redovisningen ett antal frågetecken. Att det som i fallet med Bällsta Gård finns lokaler som står outhyrda, eller rent av är omöjliga att hyra ut, på grund av att de är i dåligt eller ofullständigt skick är naturligtvis i längden oacceptabelt.

Likaså låter formuleringen om en ”för hög ambitionsnivå” på hyrorna för egendom ana att en större uthyrning skulle kunna nås genom större flexibilitet vid hyresförhandlingarna. Om marknaden inte är beredd att hyra lokaler eller egendom till de begärda hyresnivåerna kan det finnas anledning att omförhandla nivåerna.

Vi önskar mot bakgrund av ovanstående att kontoret återkommer med en åtgärdsplan för att höja uthyrningsnivån.

§12 Boverkets rapport ”Piska eller morot” – Boverkets utredning om energi-effektivisering i byggnader. Svar på remiss

Dnr FS2005/106/783-1

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 21 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att besluta enligt kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Miljöeffekter av energiförbrukning och åtgärder för energieffektivisering är välkända sedan länge, ändå går utvecklingen mot energieffektiva byggnader långsamt. På grund av detta bör användningen av ekonomiska och administrativa styrmedel förstärkas.

Individuell mätning av energiförbrukning kan installeras såväl i nya som i befintliga fastigheter. Vinsten av energieffektiviseringen betalar snabbt investeringen i fler mätare. Äldre fastigheter är vanligen mindre energieffektiva vilket gör att besparingen blir ännu större.

Boverket borde även utveckla och införa krav på nyckeltal i energianvändningen för att ge tydligare incitament för att uppnå mätbara mål med hushållandet av energianvändningen.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) för beslut enligt kontorets förslag.

§13 Ombyggnad av hus D i fastigheten Glasbruket 3. Inriktningsbeslut.

Dnr: FS2005/122/738

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 5 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att i samråd med SLK fortsätta med programarbete för ombyggnad av hus D i fastigheten Glasbruket samt teckna avtal med SLK som täcker investeringskostnaden.

Kontoret återkommer därefter med genomförandebeslut.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v), ledamoten Martin Michel (mp), vice ordföranden Rolf Könberg (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt på framställt yrkande enligt det av ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v), ledamoten Martin Michel (mp) ), vice ordföranden Rolf Könberg (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

I framtida ärenden som detta ska det finnas med en karta/redovisning där det tydligt framgår var fastigheten är belägen.

§14 Inredning av norra vinden i Stockholms Stadshus, fastigheten Eldkvarnen 1. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/201/442

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar delegera till kontoret att upphandla konsulttjänster och byggnadsarbeten till en kostnad om 8,4 miljoner kronor för att bygga om norra vinden i Stockholm stadshus till sammanträdesrum m.m.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Installation av ångpannor på Slakthusområdet, hus 13. Lägesrapport

Dnr: FS2005/203/754

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 19 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande rapport gällande bygg- och installationsarbeten av nya ångpannor i Hus 13, Slakthusområdet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Utbyte av ventilationssystem och installationer m.m. i Skansen 23, Teaterhuset. Lägesrapport

Dnr: FS2005/203/76

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 14 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande rapport gällande utbyte av installationer m.m. i fastigheten Skansen 23.

  2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar medge en utökad projektbudget med 19 mnkr.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karin Wanngård (s), ledamoten Åke Mezán (v), ledamoten Martin Michel (mp), vice ordföranden Rolf Könberg (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga C.

§17 Lägesredovisning angående utbyggnaden av Norrortsleden i Vallentuna

Dnr: FS2005/906/555

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 17 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna kontorets redovisning rörande utbyggnaden av Norrortsleden.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga D.

§18 Stadens engagemang vid utbyggnad av Nynäsvägen (väg 73)

Dnr FS2005/909/668

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 18 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna kontorets redovisning rörande stadens engagemang vid utbyggnad av Nynäsvägen (Väg 73).

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga E.

§19 Masshantering och bergtäkt på fastigheterna Västnora 4:1 och 4:22 i Haninge kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS 2005/907/613

Bordl FSN 2005-09-22 nr 15

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att teckna optionsavtal med Terraproject AB, i syfte att närmare kartlägga förutsättningarna för att upplåta fastigheterna Västnora 4:1 och Västnora 4:22 i Haninge kommun till masshantering och bergtäkt.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Frågor för beredning

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till fastighets- och saluhallsnämnden enligt följande:

  1. Källsortering av avfallet från våra saluhalls- och partihallsområden av ordföranden Karin Wanngård (s), ledamoten Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v).

  2. Kolloniverksamhet av ordföranden Karin Wanngård (s), ledamoten Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v).

  3. Nämndens ansvar för livsmedelsförsörjning av vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd).

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till fastighets- och saluhallskontoret för beredning.

§20 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen Sten Wetterblad informerade om följande:

· Kontoret har gett förslag till ekonomisk uppgörelse med hyresgästen till det s.k. Tegelhuset i Fatbursparken. Hyresgästen anser ej förslaget acceptabelt och har tillskrivit tre borgarråd.

· Nuläget för bildandet av den egendomstiftelse som nämnden tidigare fattat beslut om.

· Utbildningsnämnden beslutade den 3 oktober 2005 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förläggning av ett fordonstekniskt gymnasium till avdelning egendoms mark i Kungens kurva.

· För två av de fyra kollogårdar som står på försäljningslistan finns överenskomna kontraktsummor.

· Kontrakt med kolloentreprenörer alternativt med socialtjänstförvaltningen finns för förhyrning av 13 av de 15 kollogårdar som nämnden beslutat ska vara kollogårdar.

Slutligt besked om vilka som också kommer att nyttjas som kollo kommer under våren 2006 då stadsdelsförvaltningarna tagit sina beslut.

· Den budget som den politiska majoriteten presenterat för 2006 innebär inte någon höjning av beloppet som kan läggas på fastigheternas underhåll trots att kostnaden för administrationen inom kontoret bedöms sänkas med ca 10 mnkr.

· Nämnden kommer att inbjudas till kontorets personalfest den 2 december 2005.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för informationen.

§21 Övrigt

Inga övriga frågor behandlades.