Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2008-06-17

Sammanträde 2008-06-17

Datum
Klockan
17.30
Plats
Vinterviken

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Anmälan om semester för förvaltningschefen för fastighetskontoret

5 Ändrat datum för fastighetsnämndens sammanträde i augusti 2008

6 Fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma handikappråd - arbetsformer och kostnadsfördelning.

7 Förslag till system för intern kontroll vid fastighetskontoret

8 Revisorernas årsrapport 2007

9 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service. Svar på remiss*

10 International IDEA:s förhyrning i fastigheten Strömsborg 1. Lägesrapport

11 Planändring inför försäljning av Hässelby Slott 1 i Hässelby. Genomförandebeslut

12 Försäljning av sommargården Börjesvik, fastigheterna Djurö 4:238 och 4:65 i Värmdö kommun. Genomförandebeslut

13 Rivning av byggnaden och förslag på framtida användning av fastigheten Bränninge 1 i Tensta. Genomförandebeslut

14 Framtida förvaltning av bergrum som överförts från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut

16 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 1 juli 2008.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 30 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2008-05-16 – 2008-05-30.

Beslut

Fastighetskontoret beslöt enligt kontorets förslag.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

Dnr2008/130/22

Fastighetskontoret hade den 30 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetskontoret beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Anmälan om semester för förvaltningschefen för fastighetskontoret

Dnr 2008/159/246

Fastighetskontoret hade den 20 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av semester för fastighetsdirektör Sten Wetterblad.

Beslut

Fastighetskontoret beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ändrat datum för fastighetsnämndens sammanträde i augusti 2008

Fastighetskontoret hade den 3 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan om ändrat datum för fastighets-nämndens sammanträde i augusti, från den 28 augusti 2008 till den 27 augusti 2008.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma handikappråd – arbetsformer och kostnadsfördelning.

FN Dnr2008/109/054
MHN Dnr 2008-004896-101

Fastighetskontoret hade den 21 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner föreslagna arbetsformer för fastighetsnämndens handikappråd i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande.

 2. Fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner föreslagen ansvarsfördelning mellan fastighetskontoret och miljöförvaltningen rörande fastighetsnämndens handikappråd.

 3. Förvaltningarna får i uppdrag att teckna ett avtal som reglerar ansvars-fördelningen för handikapprådet i enlighet med detta gemensamma tjänsteutlåtande.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga A.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga A.

§7 Förslag till system för intern kontroll vid fastighetskontoret

Dnr 2008/111/250

Fastighetskontoret hade den 2 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden antar fastighetskontorets förslag till system för intern kontroll.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga B.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga B.

§8 Revisorernas årsrapport 2007

Dnr2008/105/118

Fastighetskontoret hade den 2 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets yttrande över årsrapport 2007.

 2. Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets yttrande över årsrapport 2007 till revisorerna för fastighetsnämnden.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till återremiss. Ordföranden fann att nämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för komplettering med stadsrevisionens årsrapport 2007.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att återremittera kontorets förslag.

§9 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service. Svar på remiss

Dnr2008/104/194

Fastighetskontoret hade den 2 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa fastighetskontorets svar på remissen ”Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service”.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s.

1. Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa fastighetskontorets svar på remissen ”Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service”.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga C2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga C2.

§10 International IDEA:s förhyrning i fastigheten Strömsborg 1. Lägesrapport

Dnr2005/207/687

Fastighetskontoret hade den 30 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende uthyrningen till International IDEA i fastigheten Strömsborg 1.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga D.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s.

1. Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten avseende uthyrningen till International IDEA i fastigheten Strömsborg 1.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga D.

§11 Planändring inför försäljning av Hässelby Slott 1 i Hässelby. Genomförandebeslut

Dnr2008/206/044
DnrE2008-554-01047

Fastighetskontoret hade den 27 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner att fastighetskontoret verkar för en detaljplaneförändring i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande.
 1. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för fastigheten Hässelby slott 1 i Hässelby.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas ibilaga E1.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas ibilaga E3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden godkänner att fastighetskontoret verkar för en detaljplaneförändring i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande.

 1. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för fastigheten Hässelby slott 1 i Hässelby.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga E1.

§12 Försäljning av sommargården Börjesvik, fastigheterna Djurö 4:238 och 4:65 i Värmdö kommun. Genomförandebeslut

Dnr2008/206/241

Fastighetskontoret hade den 30 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av sommargården Börjesvik, fastigheterna Djurö 4:238 och 4:65 i Värmdö kommun, för en köpeskilling om 10.800.000 kronor.
 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att genomföra försäljningen enligt bilagt köpekontrakt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas ibilaga F1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas ibilaga F2.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av sommargården Börjesvik, fastigheterna Djurö 4:238 och 4:65 i Värmdö kommun, för en köpeskilling om 10.800.000 kronor.
 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att genomföra försäljningen enligt bilagt köpekontrakt.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F3.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) enligt bilaga F4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga F1.

§13 Rivning av byggnaden och förslag på framtida användning av fastigheten Bränninge 1 i Tensta. Genomförandebeslut

Dnr 2008/201/253

Fastighetskontoret hade den 26 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att riva byggnaden på fastigheten Bränninge 1 till en kostnad på 3,0 mnkr.
 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att i samarbete med exploateringskontoret ta fram ett förslag för framtida användning av fastigheten Bränninge 1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga G.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga G.

§14 Framtida förvaltning av bergrum som överförts från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut

Dnr 2008/209/157

Bordlagt 2008-05-15 § 6

Fastighetskontoret hade den 26 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning av framtida förvaltning av bergrum som överförts från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v), d.v.s.

 1. Delvis godkänna förvaltningens förslag till inriktning av framtida förvaltning av bergrum som överförts från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden.

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att även utreda möjligheten av att någon eller några av dessa 49 bergrum kan användas för underjordisk återvinningscentral.
 1. Utreda om möjligheten att använda något/några av bergrummen för rening av snömassor och eventuell utvinning av fjärrkyla.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga H2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga H2.

§15 Rapport om klottersanering

Fastighetschef Mikael Forkner rapporterade att:

Bokförda kostnader för klotteråtgärder 2008 är fram till den 12 juni 240.000 kronor vilket är en minskning i förhållande till motsvarande period förra året med 198.000 kronor.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader.

Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

Trafikkontoret har genomfört en upphandling där staden delas in i tre olika distrikt. Avtalet som omfattar en mängd på drygt 14 mnkr per år ska gälla från 1 april 2008. Upphandlingen omfattar bland annat vite vid brott mot 24-timmarsregeln och krav på elektronisk återkoppling med bilder, polisanmälan, arbetsbeskrivning m.m.

Utredning om i vilken utsträckning det är fördelaktigt för fastighetskontoret att ansluta sig till avtalet pågår.

Fr.o.m. den 1 april 2008 överfördes 48 bergrum från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut. Många av ingångarna till bergrummen är föremål för mycket klotter och nedskräpning. Kontoret har genom anslutning till trafikkontorets avtal begärt sanering av 15 nedklottrade bergrum.

Under andra halvåret 2007 har kontoret deltagit i en särskild satsning i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen (södermalm) och polisen på söder, med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse.

Väktarinsatsen har resulterat i att 62 personer gripits för nedklottring. Ingripandena har skett vid 34 tillfällen främst i Slussenområdet. Gripandena har framförallt skett fredag – söndag. Vid samtliga gripanden har väktarna överlämnat den gripne till polisen och anmälningarna ligger nu hos länspolisens klotterkommission för utredning.

I förhållande till föregående rapport till nämnden finns inget nytt att rapportera. D.v.s. 15 av de 34 tillfällena är under utredning, elva fall ligger hos åklagare och åtta av fallen har lett till åtal.

Det kan ta lång tid från griptillfället till att dom faller. Som exempel kan nämnas att för ett gripande av en klottrare vid stadsbiblioteket i april 2007 dömdes förövaren i maj 2008.

Kontoret har under månaderna januari – juni gjort ett uppehåll med väktarinsatserna. Skälet är att trafikkontoret inte kunnat prioritera dessa åtgärder av ekonomiska skäl. Fastighetskontoret kommer att under perioden juli – september, som är särskilt utsatta månader för klotter, utöka väktarinsatserna inom vissa klotterutsatta områden i staden.

Fram tills juni 2008 har under år 2008, enligt uppgift totalt 600 skadegörare gripits inom Stockholms län.

§16 Rapport från förvaltningschefen

- Förvaltningschefen rapporterade att fastighetsnämndens minsta fastighet som ligger i Salems kommun är såld. I övrigt fortgår arbetet med kontorets försäljningar.

§17 Övrigt

Ordföranden Ulla Hamilton (m) avslutade sammanträdet med att önska alla en trevlig sommar!