Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2009-05-15

Sammanträde 2009-05-15

Datum
Klockan
08.30
Plats
Stora Kollegiesalen Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2009

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

6 Överföring av fastigheten Ormen 9, Peter Myndes Backe 3 på Södermalm, från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden.

7 Överföring av garage från fastighetsnämnden till Stockholm Parkering AB. Genomförandebeslut

8 Ombyggnad av hus 07, fastigheten Pilträdet 11, Serafimergränd 1, till förskola åt Kungsholmens stadsdelsnämnden. Lägesrapport

9 Nybyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna på Ågesta gård. Lägesrapport 1

10 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser Bengt Sandberg (s) att tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (m) justera dagens protokoll.

Justering sker den 26 maj 2009 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till fastighetsnämnden i promemoria av den 29 april 2009 och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 15 maj 2009.

§3 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2009

Dnr 2009/109/009

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll
nr 2/2009 till handlingarna.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 april 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr2009/130/30

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§5 Tertialrapport 1 2009

Dnr 2009/121/163

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens förslag:

  1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 för 2009.

  2. Nämnden beslutar att överlämna tertialrapport 1 för 2009 till kommunstyrelsen.

  3. Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Bengt Sandberg m fl (s) enligt följande:

Vi kan konstatera att detta ärende hade sett helt annorlunda ut om en socialdemokratisk majoritet, med ett socialdemokratiskt budgetalternativ och en socialdemokratisk verksamhetsplan, hade fått leda kommunen. Inom Fastighetsnämndens område hade det bland annat resulterat i utförsäljningar utan konsekvensanalyser, det kortsiktiga perspektivet vid behovsbedömningar och absurda inköp av bostadsrätter för att klara den kommunala servicen där den borgerliga majoritetens nyliberala bostadspolitik har fått ett sådant genomslag att inga förutsättningar för kommunal service annars kan upprätthållas.

Fastighetsnämndens verksamhet styrs helt utifrån det huvudlösa antagandet att en offentlig verksamhet per definition är av ondo om inte ett absolut behov redan är uppenbart. Det lämnar extremt lite manöverutrymme när kommunen ska möta medborgarnas behov och är på sikt kostnadsdrivande.

Fastighetsnämndens verksamhet styrs också utifrån nyckelbegreppet ”strategisk”, ett begrepp som dock aldrig definierats någonstans. Det har alltså samma analytiska värde som allmänna värderingsbegrepp som ”bra” eller ”god”. I praktisk användning definieras dock begreppet utifrån vad som krävs för att motivera ett beslut för stunden. Begreppet duger dock inte att utvärdera verksamheten utifrån och har ingen styrande funktion. Istället är det den politiska beställningen – ”sälj allt som går” – som styr verksamheten.

Det är också fullständigt absurt att kommunen avvecklar sitt ägande i befintliga, betalda fastigheter, säljer dem till underpris, bygger nya fastigheter till högre kostnader med högre hyror och/eller köper bostadsrätter för sin egen verksamhet. Inte ens ett barn som ”leker affär” skulle göra sådana dåliga affärer.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt följande:

Det interna arbetet

Varför har man valt ett system för att redovisa uppfyllelse av verksamhetsmål och aktiviteter i verksamhetsberättelsen för 2008 och ett annat system i tertialrapporterna? Vi tycker det borde vara en självklar sak att dessa system ska vara lika så att det blir lätt att avläsa måluppfyllelsen med aktiviteter och verksamhet i såväl verksamhetsplaner, tertialrapporter, verksamhetsberättelser och budgetar. Först när detta fungerar så kan man med trovärdighet redovisa om staden utvecklas mot världsklass eller inte. Vi anser inte att det är tillfredställande att markera en tänkt eller planerad aktivitet med grönt som om den vore genomförd och klar. Att markering av aktiviteter som verkligen är genomförda inte finns tycker vi är märkligt. Detta ger tyvärr en förskönad och falsk bild av verksamheten. Vi har tidigare påpekat om tidigare Detta förhållande har.

Det är bra att förvaltningen satsar på friskvård för sina anställda. Det är också glädjande att sjukfrånvaron i fastighetskontoret är så låg.

Handikapprådet lämnade i samband med verksamhetsplan 2009 ett yttrande om att mångfalds- och jämställdhetsplanen inte tar någon hänsyn till funktionshinder avseende målet att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens med mera. I tertialrapporten framgår inte om man tagit med gruppen handikappade så som påpekats. Det kan uppfattas som diskriminering vilket är olagligt.

Energieffektivisering.

Ju snabbare staden genomför energieffektiviseringarna desto större blir den ekonomiska vinsten och ju snabbare når vi klimatmålen. Det är därför ytterst anmärkningsvärt att så stor del av energieffektiviseringarna förskjuts till obestämd tid. Vi önskar att nämnden så snart som möjligt får en rapportering av läget med energi-effektiviseringsarbetet, vad som gjorts, i vilket läge projektet befinner sig i idag, vad de nämnda juridiska problemen består i, och vad som gör att det så kraftigt försenas. Enligt landstinget i Östergötland beräknar man att spara energi med 15 % genom sina EPC-projekt bara genom att följa gällande lagkrav, EU-direktiv samt regeringens miljömål. Hur mycket beräknar förvaltningen spara till utgången av året 2009? Det bör framgå av verksamhetsplanen så att utvecklingen kan avläsas i tertialrapporterna.

Om fastighetsförsäljningarna.

Fastighetskontorets affärsidé lyder som följer: ”Vi ska långsiktigt förvalta och utveckla unika fastigheter och tjänster för besökare, boende och verksamma i Stockholm” Hur kan man då genomdriva försäljningen av Fituna säteri med flera andra unika fastigheter i länet? Stora delar av Stockholms län är en stark tillväxtregion i Mälardalen. Vi måste värna om just sådana fastigheter som Fituna utgör när man till 2030 planerar för en befolkningstillväxt på 500 000 – 600000 människor.

Politikernas viktigaste uppgift är att skydda allmänintresset och förvalta medborgarnas resurser väl. Den moderatledda majoriteten med folkpartister och kristdemokrater lever inte upp till det. Att sälja unika tillgångar på icke affärsmässiga grunder som nu sker borde inte vara möjligt. Det skadar stadens långsiktiga mål att vara en trygg och god arbetsgivare liksom att långsiktigt kunna garantera sina medborgare en god välfärd även när konjunkturläget sviktar.

MBL-förhandlingsprotokoll saknas. De ska alltid finnas med som bilaga till tertialrapporterna. Det är viktigt att de fackliga representanterna på detta sätt får komma till tals i nämnden.

Ledamoten Mattias Ericson (v) enligt följande

Det är skrämmande att se utvecklingen som följer i den borgerliga majoritetens spår, där de frivilligt avhänder sig de mångas makt och ger det till de få.

Borgerlighetens syn på ägandet, bortom retoriken, blir tydlig i deras praktik där de jämställer den enskilde ägaren med det allmänna flertalet. En person, eller ett företag, mot en hel stad med sina medborgare. Det visar i förlängningen på en demokratisyn som innebär att staden är en enda enhet, styrd centralt med avsikt att minska sitt ägande och sin makt, inte en flora av åsikter, tankar och idéer som en utvecklad demokrati kan tillvarata. Det är sorgligt. Ser man på tertialrapportens inledande mening blir sorgen än värre. ”Fastighetskontoret fortsätter sitt arbete att vara en del i stadens utveckling.”. Med tanke på redan förda resonemang blir arbetet med stadens utveckling inget positivt. All verksamhet i kontorets regi färgas av den mängd utförsäljningar som sker på ideologisk grund och är en del i nedmonteringen av det allmännas makt. Detta istället för som det står i kontorets riktlinjer, att vara en aktiv fastighetsförvaltare. Att vara aktiv är alldeles tydligt att göra sig själv mindre och mindre. I övrigt hänvisar vi till Vänsterpartiets budgetreservation.

§6 Överföring av fastigheten Ormen 9, Peter Myndes Backe 3 på Södermalm, från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden

Dnr2009/206/115

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner att fastigheten Ormen 9 överförs från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (m) och Daniel Forslund (fp) föreslår

(se beslutet).

2) Ledamoten Mattias Ericson (v) lägger följande förslag vilket ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) ansluter sig till:

Godkänna förslaget med tillägg till beslut enligt följande:

  1. stryka meningen ”Därefter kan fastigheten säljas” för att inte redan i dag öppna upp för framtida försäljningar.

  2. undersökningar av möjligheten att erbjuda rivningskontrakt till förslagsvis bostadslösa studenter genomförs.

samt därutöver anföra

I stort anser vi det som ett rimligt förfarande som föreslås i ärendet, men vi motsäger oss att redan i dag öppna upp för framtida försäljningar. Då Slussen i en dimmig framtid står färdig kan läget för uthyrning och annan verksamhet för fastigheten vara en helt annan. Vi menar också att man borde undersöka möjligheten att möjliggöra ett erbjudande till rivningskontrakt till förslagsvis bostadslösa studenter.

Reservation

Ledamöterna Mattias Ericson (v) och Bengt Sandberg m.fl.(s) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt följande:

Det är rimligt att fastigheten överförs till Exploateringsnämnden under tider för Slussens planering och byggnation. Men att redan nu bestämma sig för att om 10 år sälja fastigheten för att man idag inte hittar några kommunala hyresgäster är märkligt. Det beror helt på förutsättningarna då. Fastigheter av den här karaktären bedömer vi som värdefulla för staden. En möjlig lösning skulle kunna vara att överföra den till Stadsholmen senare.

§7 Överföring av garage från fastighetsnämnden till Stockholms stads Parkering AB. Genomförandebeslut

Dnr 2009/206/094

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

  1. Fastighetsnämnden godkänner att Konserthusgaraget på Sveavägen 17, Slottsbacksgaraget på Slottsbacken, Vattugaraget på Vattugatan vid Klarafaret, Igeldammsgaraget på Igeldammsgatan och Norrbackagaraget på
    Norrbackagatan 1överförs från fastighetsnämnden till Stockholms Stads Parkerings AB.

  2. Nämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att teckna erforderliga avtal och överenskommelser för att slutföra överförandet.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§8 Ombyggnad av hus 07, fastigheten Pilträdet 11, Serafimergränd 1, till förskola åt Kungsholmens stadsdelsnämnden. Lägesrapport

Dnr2007/201/360

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten för ombyggnaden inom fastigheten Pilträdet 11 åt Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§9 Nybyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna på Ågesta gård. Lägesrapport 1

Dnr 2009/201/026

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande nybyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna på Ågesta gård.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§10 Rapport från förvaltningschefen

Information om pågående garageförhandlingar vad det gäller Katarinagaraget samt Philipssonsgaraget

Information om Johannes räddningscentrals framtida verksamhet vilket kommer att klargöras under hösten.

§11 Övrigt

Frågor för beredning och information till kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan av inkommen skrivelse till fastighetsnämnden enligt följande

1 Pölsemannen på Karlaplan från Bengt Sandberg m.fl., (s) Dnr 2009/207/190

Beslut

Nämnden beslutar överlämna skrivelsen till kontoret för beredning.