Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2010-03-16

Sammanträde 2010-03-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Anmälan av fastighetskontorets riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor.

5 Anmälan av fastighetskontorets riktlinjer för inventarierutiner

8 Utlysning av en belysningstävling för Stockholm stadshus. Svar på motion från Terese Lindberg (S)

9 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser Yvonne Fernell-Ingelström (M) att tillsammans med vice ordföranden Martin Michel (MP) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 22 mars i Stadshuset.

§2 Information m m

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av information och beslutet att Hans Pettersson tillträder som tillförordnad chef för fastighetskontoret.

Ärendets handling

Vice ordförande Martin Michel (MP) redogör för att stadsrevisionen har fått i uppdrag att utreda hanteringen av attestrutiner på fastighetskontoret. Under tiden kommer Torbjörn Johansson inte vara i tjänst och förordnad fastighetsdirektör är Hans Pettersson.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till fastighetsnämnden i promemoria av den 2 mars 2010 och vad gäller senare inkomna skrivelser m.m. i promemoria av den 16 mars 2010.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-022/2010

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2010-01-20 – 2010-02-08 framgår av förvaltningens redovisning daterad 23 februari 2010.

§5 Anmälan av fastighetskontorets riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor

Dnr 1.1.2-148/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan av riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Martin Michel (MP) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§6 Anmälan av fastighetskontorets riktlinjer för hantering av inventarier

Dnr 1.1.2-149/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan av riktlinjer för hantering av inventarier.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Martin Michel (MP) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Utveckling av fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Inriktningsbeslut

Dnr 4.4-147/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

  1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna att fastighetskontoret utreder möjligheten att utveckla Skansen 23 i enlighet med tjänsteutlåtandets inriktningsbeslut.

  2. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för att utveckla Skansen 23 till en bedömd sammanlagd utredningskostnad om 3 mnkr.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Martin Michel (MP) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP) enligt följande:

Vi tycker att problembeskrivningen i stort sett är riktig och att intentionerna för den fortsatta planeringen är bra.

Som exempel på hur man kan levandegöra ett torg nämns paviljongerna i Kungsträdgården och att sådana även skulle kunna användas på Brunkebergstorg. Man glömmer tyvärr bort att Kungsträdgården är ett stort och ljust parkrum där parken och paviljongerna värms upp av solen större delen av dagen och under hela sommarhalvåret. Brunkebergstorg saknar dessa kvaliteter och parken i mitten är solbelyst endast några timmar mitt på dagen under sommarmånaderna. Ett sätt att skapa ett behagligare klimat på Brunkebergstorg är att glasa in hela eller delar av torget vilket är både kostsamt och energikrävande. Vi behöver inte fler kommersiella gallerior. Om det är möjligt att som förslaget föreslår öppna upp teaterhusets och kulturhusets fasader mot Brunkebergstorg för att skapa mer liv och rörelse så tycker vi att det är bra. Parken bör behållas som en grön oas i de täta stadskvarteren omkring och bör inte omdanas i den omfattning som skisserna visar.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) särskilda uttalande.

§8 Upprustning och utveckling av Bellevueparken. Inriktningsbeslut

Dnr 4.4-143/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

  1. Fastighetsnämnden godkänner program för upprustning och utveckling av Bellevueparken, med den inriktning som framgår av förvaltningarnas gemensamma förslag, till en total utgift för staden om 55 mnkr.

  2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att vidareutveckla projektet och återkomma till fastighetsnämnden med underlag för genomförandebeslut.

  3. Fastighetsnämnden godkänner att fastighetskontoret gör en framställan till länsstyrelsen om 25 mnkr av det s.k. vägverksanslaget för Kungliga Nationalstadsparkens utveckling.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Martin Michel (MP) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Till förvaltningens förslag om planerna för det ansvar fastighetsnämnden har för sina fastigheter i Bellevueparken vill vi passa på att lämna följande synpunkter.

Vi tycker att Programmet för utveckling av Bellevueparken i stort är bra. Att nuvarande bollplan norr om spåret planeras bli en grön glänta ’Pelousen’ och att bollplanen flyttas till Socialhögskolans skolgård är ett utmärkt förslag. Dessutom har vattenkvaliteten i Brunnsviken glädjande nog förbättrats så pass mycket att det nu är badbart vilket är en fantastisk kvalitet så nära Norrmalm.

Programmet har dock en stor brist. Fritidsbåtsanläggningarna måste flyttas förr eller senare. Stallmästargårdens båtsällskaps hamn måste flyttas först och helst inom 10 år. Brunnsvikens segelsällskaps hamn skulle under en viss period kunna flyttas upp utefter stranden intill Roslagsvägen. Avtalen för dessa verksamheter bör sägas upp snarast och erbjudas nya uppläggningsplatser och bryggor på annan lämplig plats. Trycket på parkmark är stort i staden och ytkrävande verksamheter som denna får helt enkelt inte plats när nya bostäder byggs och befolkningstrycket kräver andra funktioner. Att fylla ut stranden för mer båtuppläggningsytor och dessutom bygga fler nya bryggor utmed Stallmästarholmens östra strand upp till badet vid udden ser vi som ett mycket dåligt förslag. Om det sker så blir det kostsamt att återställa i ett senare skede.

Under de närmaste 10 åren kommer behovet av Bellevueparken att öka mångfalt. De fina stränderna runt Stallmästarholmen måste bli helt tillgängligt för människor och djur. Staket och bryggor, särskilt på den västra sidan måste tas bort så att man kan bada, sola, ha picknick, promenera med mera nära stranden. Här bör flera grillplatser, soffor mer sandstrand och annat anordnas som bidrar till och möjliggör en attraktiv vistelse i parken. Att sådana förslag inte finns med i utredningen ser vi som en stor brist för att skapa en park med hög kvalitet.

Vidare bör tillgängligheten för gående och cyklister förbättras via broar över Norrtull, Roslagstull och Cederdalsgatan snarast skapas för att öka genomströmningen av folk, en åtgärd som i sig skapar mer trygghet.

§9 Utlysning av en belysningstävling för Stockholm stadshus. Svar på motion från Terese Lindberg (S)

Dnr1.6-134/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att som svar på motionen åberopa fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Vice ordföranden Martin Michel (MP) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP) enligt följande:

Vi tycker att iden med en belysningstävling är lovvärd och bör genomföras om nuvarande belysningsprojekt misslyckas.

Dagens krav på belysning är komplicerade då det inte bara handlar om att ge en vacker belysning på en byggnad. Den ska även vara billig, energisnål, tålig, avskärmad och ge ett behagligt ljusspektra. Vi tycker dock att nuvarande projekt ska fortsätta och avslutas så som förvaltningen beskrivit den och sedan utvärderas.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) särskilda uttalande.

§10 Rapport från förvaltningschefen

Tillförordnad fastighetsdirektören Hans Pettersson informerar om

Målbild 2010, en övergripande bild av fastighetskontorets verksamhetsplan 2010.

§11 Övrigt

Frågor och skrivelser för beredning till kontoret

Frågor för beredning


Karin Falk (S) önskar en presentation av reglementet kring krishantering.

Yildiz Kafkas (MP) önskar information kring insamling av organsikt avfall vid torgen.


Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till fastighetsnämnden enligt följande

  1. Fler gatumarknader ger en mer levande stad, skrivelse från Kristina Alvendal (M), Per Altenberg (FP) och Lars Wyke (KD), Dnr 1.6-183/2010

  2. Slakthusområdet skrivelse från Bengt Sandberg (S), Dnr 1.6-174/2010

  3. Årsta Partihallar skrivelse från Bengt Sandberg (S), Dnr 1.6-173/2110

  4. Nya upphandlingsrutiner skrivelse från Martin Michel (MP), Bengt Sandberg (S) och Mattias Ericsson (V), Dnr 1.6-184/2010