Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2010-04-20

Sammanträde 2010-04-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

5 Anmälan av beslut om vidaredelegering från förvaltningschefen samt vissa ändringar av vad som utgör verkställighet vid fastighetskontoret

7 Förslag till arbetsmiljöpolicy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

8 Energieffektivisering. Genomförandebeslut

10 Angående skrivelse från Bengt Sandberg (S) om återvinning inom området Årsta Partihaller. Svar på skrivelse

11 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad. Svar på remiss

12 Remissen om motion (2010:8) om tillfälliga platser för ungdomsbostäder av Ann Mari Engel (v). Svar på remiss

13 Renovering och ombyggnad av del av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Genomförandebeslut

14 Kontorets förvärv av bostadsrätter. Lägesrapport

15 Försäljning av fastigheten Farsta Strand 2:5 i Farsta Strand. Genomförandebeslut

16 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Martin Michel (MP) att tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 27 april i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till fastighetsnämnden i promemoria av den 7 april 2010 och vad gäller senare inkomna skrivelser m.m. i promemoria av den 20 april 2010.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-022/2010

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2009-04-30 – 2010-03-04 framgår av kontorets redovisning daterad 24 mars 2010.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2010

Dnr1.1.3-003/2010

Anmälan av protokoll 1/2010 från fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 25 januari 2010.

§5 Anmälan av beslut om vidaredelegering från förvaltningschefen samt vissa ändringar av vad som utgör verkställighet vid fastighetskontoret

Dnr 2009/111/254

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan av förvaltningschefens beslut den 17 augusti 2009 om vidaredelegation.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Vi anser inte att vice förvaltningschef ska ges samma beslutanderätt som ordinarie förvaltningschef. Det kan bara ske om ordinarie förvaltningschef är frånvarande från sin tjänst under längre period än normal ledighet för semester och liknande. Ett sådant beslut ska dessutom förgås av beslut från nämnden. Vi anser även att delegationsordningen i sin helhet åter måste revideras.

§6 Underlag till budget för 2011 och inriktning för 2012 och 2013.

Dnr 1.2.1-196/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till underlag till budget för 2011 och inriktning för 2012 och 2013

2 Fastighetsnämnden beslutar att kontorets redovisning av planerade investeringsprojekt godkänns som underlag för den kommuncentrala budgetberedningen.

3 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till underlag till budget för 2011 och inriktning för 2012 och 2013 till kommunstyrelsen.

4 Fastighetsnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel (MP) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till budget för 2011 och inriktning för 2012 och 2013 samt därutöver anföra följande:

Miljöpartiet instämmer i till viss del när det gäller fastighetsnämndens inriktningsmål.

I övrigt tycker vi att nämndens budget är starkt präglad av alliansens extremt kortsiktiga och primitiva politik som endast handlar om försäljningar, markanpassning, nedskärningar och centraliseringar. Alliansens främsta syfte med sin politik förefaller vara att maximera stadens inkomster och avgifter samt minimera kostnader och utgifter, så som görs i vinstdrivande företag. Minimalt hänsynstagande tas till en långsiktig och ansvarsfull stadsförvaltning enligt kommunallagens intentioner. För vanliga människors vardagsbehov och omständigheter som kommunal förvaltning faktiskt också handlar om utöver vad socialtjänstlagen reglerar finns nästan inget utrymme alls. Framförhållningen är maximerad till 4 år eller en mandatperiod.

Denna kortsiktiga och i längden skadliga politik driver den moderatledda alliansen med endast några få procents majoritet vilket vi djupt beklagar. Den förda politiken rimmar även illa med kommunallagens syfte att hushålla med skattebetalarnas pengar och att behandla medborgarna lika. Att folkpartiet som säger sig stå för humanistiska och demokratiska värden ställer sig bakom ett sådant sätt att driva kommunal verksamhet på är för oss en gåta.

Stadsbyggnads - och fastighetsroteln har lett arbetet med energieffektivisering, miljövårdsarbete och fastighetsunderhåll på ett förfärande passivt och oengagerat sätt vilket har skadat omvärldens förtroende för stadens fastighetsförvaltning för lång tid framöver.

Vi återkommer mer i detalj och konkreta förslag när vi lägger fram förslag till budget i kommunfullmäktige. I övrigt vill vi också hänvisa till Miljöpartiets tidigare budgetreservationer i kommunfullmäktige under mandatperioden.

3) Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetskontorets förslag till underlag för budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012 avslås samt därutöver anföra följande:

Att som den nuvarande majoriteten sälja ut stora delar av stadens fastighetsbestånd är djupt olyckligt. Detta har lett till att valfriheten har minskat och att kostnaderna har ökat. Fastighetsnämndens syfte måste vara att långsiktigt förvalta och utveckla stadens fastighets- och markinnehav för att nå målet med en god fastighetsförvaltning för stockholmarna.

Vänsterpartiet anser att stadens fastighetsinnehav ska användas för att utveckla regionen och skapa mesta möjliga nytta för dess innevånare. De fastigheter som nämnden ansvarar för ska aktivt förvaltas på ett sätt som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling.

Vänsterpartiet anser att Fastighetsnämndens verksamhet fyller en viktig funktion för medborgarna i staden. En ägare utan ett snävt vinstintresse kan ha medborgarnas bästa för ögonen. Företagandet är samtidigt en naturlig och positiv del av verksamheterna som bedrivs i Stockholm. Under fastighetsförvaltningen sorterar bland annat småföretagare som exempelvis torghandlare, kött- och fiskproducenter samt kulturverksamhet. Det är en viktig del av fastighetsförvaltningens verksamhet att se till så att lokaler och dylikt fungerar för alla företagare i området. Vi måste värna småföretagandet samtidigt som stora företag ska ha möjlighet att verka centralt i Stockholm. Därmed fyller Slakthusområdet en unik funktion för livsmedelsförsörjningen för stockholmarna.

Vänsterpartiet ser med stor oro på den nuvarande borgerliga majoritetens politik. Att samtidigt vilja luckra upp miljölagstiftningen och se över existerande naturreservat och sälja mark såsom exempelvis skogsbruk innebär ett hot mot fritidsförutsättningarna för stockholmarna och en privatisering av gemensamma nyttigheter som alla medborgare i dag har del i. Att dessutom genomdriva dessa förändringar skyndsamt och utan ordentlig beredning är enligt vår mening, förutom olycklig politik, dålig förvaltning och ansvarslöshet i beslutsfattandet. En åsikt som också understöds av den revisionsrapport som kom i december 2008 där kraftig kritik riktades mot det förfaringssätt som majoriteten använder sig av vid försäljningsärenden.

Vänsterpartiet föreslår en offensiv satsning på energieffektivisering i stadens lokaler för att minska miljöpåverkan, vilket också är ett sätt att minska kostnaderna. Långsiktiga mål ska ställas upp för att successivt minska energiförbrukningen. I detta arbete ska kompetensen hos Energicentrum tas till vara.

Staden har en viktig roll att gå före och vara en förebild i tillgänglighetsarbetet. Därför måste detta arbete intensifieras. Fastighetsnämnden bör ha en nyckelroll i arbetet med att eliminera enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på offentliga platser enligt plan till 2010. Fastighetsförvaltningen är en huvudnyckel för att staden ska uppnå sitt mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010.

Vi föreslår också att nämnden ska utforma en hyressättningsmodell som är gynnsam för stadens egna verksamheter, såsom skolor, bibliotek och kulturlokaler. Det är inte meningsfullt att staden ska kräva dyra hyror av sin egen allmännyttiga verksamhet. Nämnden har också ett ansvar att tillgodose behovet av samlingslokaler för föreningar och andra medborgargrupper.

Stockholms stad ska vara en aktiv fastighetsförvaltare. Vänsterpartiet anser att staden måste ha makten över infrastrukturen. Att privatisera innebär ökade kostnader för konsumenterna, minskad insyn för medborgarna och minskad flexibilitet för stockholmarna.

Vänsterpartiet motsätter sig den stora privatisering som borgarna genomför när det gäller stadens egendomar. När man säljer fastigheter till den privata sfären minskar stadens makt, och därmed inskränks demokratin. Detta är djupt olyckligt, men också en konsekvens och viljeinriktning från den borgerliga majoriteten.

Att av ideologiska skäl genomföra massiva försäljningar inom en kort tidsperiod är inte att ansvarsfullt handskas med kommunens egendomar. Ur ekonomisk synpunkt är det i själva verket helt förkastligt. Extra allvarligt är detta med tanke på den redan nämnda revisionsrapporten i färskt minne.

Nämnden bör i sitt arbete ta initiativ till att se över om det finns områden i nämndens bestånd som kan exploateras för att öka antalet bostäder i Stockholm. Förslagen ska ske i samarbete med exploatering - och stadsdelsnämnderna. Nämnden bör även utarbeta planer för eventuellt påbyggnad av befintliga hus. Vid framtagande av nya exploateringsplaner är det viktigt att bostäder byggs med blandade upplåtelseformer, d.v.s. både hyresrätter och bostadsrätter, men med en tonvikt på den förra.

Det är förvånande och beklagligt att nämnden ska göra besparingar i budgeten med generella problem för verksamheten som följd. Detta är den logiska konsekvensen av att inte lön och priskompensation sker. Hur ska det vara möjligt att utveckla och vara aktiva fastighetsägare när villkoren samtidigt försämras för detta?

Det är också märkligt att kompetensutveckling inte ges resurser med tanke på den kommande pensionsvågen som kommer drabba kontoret. Vill man stå redo för detta är det av yttersta vikt att man höjer den generella kompetensen på kontoret.

Vidare rimmar det illa med talet om att kvaliteten i fastighetsbeståndet ska öka att inte tillräckligt budgetera för underhåll. Detta är inte att utveckla och ta ansvar, detta är att medvetet försämra stadens fastighetsbestånd.

I övrigt hänvisas till Vänsterpartiets budgetreservation .

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) enligt följande:

Fastighetsnämnden är en viktig förvaltare av de fastigheter som staden behöver

för sin verksamhet. Verksamheten ska inriktas på aktiv fastighetsförvaltning, att vara en god värd och skapa mervärden för stockholmarna. Alliansen instämmer i budgetförslagets övergripande drag och återkommer i detalj i vårt gemensamma förslag till kommunfullmäktiges budget.

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Fastighetsnämndens verksamhet styrs utifrån nyckelbegrepp som ”strategisk” och” stärkt kundfokus”. Begreppet duger dock inte att utvärdera verksamheten utifrån och har ingen styrande funktion. Istället är det den politiska beställningen – ”sälj allt som går” – som styr verksamheten. Det finns stora risker att natur- och kulturvärden hamnar i kläm när allting styrs utifrån ekonomiska incitament.

Vi beklagar den kortsiktiga politik som präglar Fastighetsnämnden. Det har genomförts ett antal utförsäljningar utan konsekvensanalyser, bland annat har ett mycket stort antal fastigheter utanför kommungränserna sålts av. Kontoret säger själva att stadens ägande av mark i andra kommuner har minskat med 16000 ha sedan 2005. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Det är också fullständigt absurt att kommunen avvecklar sitt ägande i befintliga, betalda fastigheter, säljer dem till underpris, bygger nya fastigheter till högre kostnader med högre hyror och/eller köper bostadsrätter för sin egen verksamhet. Inte ens ett barn som ”leker affär” skulle göra sådana dåliga affärer.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) förslag till beslut.

Lars Wyke (KD) instämmer i ordföranden Kristina Alvendals m.fl. (M) och Per Altenbergs (FP) särskilda uttalande.

§7 Förslag till arbetsmiljöpolicy och fördelning av arbetsmiljöansvar

Dnr1.1.2-192/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att kontorets förslag till arbetsmiljöpolicy ersätter den av nämnden fastställda arbetsmiljöpolicyn från 2007-04-26.

2 Fastighetsnämnden beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter enligt kontorets förslag.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Energieffektivisering. Genomförandebeslut

Dnr 4.1-156/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt fastighetskontoret att genomföra investering för energieffektiviserande åtgärder omfattande 205 miljoner kronor i ca 400000 kvadratmeter av fastighetsbeståndet.

2 Fastighetsnämnden beslutar att justera fastighetskontorets budget med 15 miljoner kronor för 2010. Utgifter för efterföljande år beaktas i kommande budgetarbete.

3 Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna investeringen.

4 Fastighetsnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Det är bra att nu äntligen ett 80-tal fastigheter på 400000 kvm (ca hälften av hela beståndet) fram till 2012 ingår i projektet. Vi förväntar oss att ännu fler fastigheter snarast kommer med i projektet. Detta beslut borde tagits för 3 år sedan. Staden har genom förseningen förlorat bortåt 40 Mkr av skattemedel.

Fortfarande finns ett antal fastigheter på 400000 kvm som värms med el eller brännolja vilket är helt oacceptabelt både kostnads – och miljömässigt. En värmepump kan spara upp till 75-80 procent av elförbrukningen för värme och varmvatten om fastigheten har äldre elpanna.

Alliansen har under mandatperioden 2006 - 2010 smitit från en

investeringskostnad för energieffektivisering på flera hundra mnkr och hänskjuter den till tidigast nästa mandatperiod. Få projekt är så lönsamma så snabbt återbetalda som just energieffektiviseringar. Alliansens ovilja och passivitet när det gäller att driva på detta arbete är minst sagt skandalös.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP), Bengt Sandbergs m.fl. (S) och Mattias Ericsons (V) särskilda uttalande.

§9 Angående skrivelse från Bengt Sandberg (S), Mattias Ericson (V) och Martin Michel (MP) om nya upphandlingsrutiner. Svar på skrivelse

Dnr1.6-184/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen angående nya upphandlingsrutiner.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Att nämndens verksamhet genom omorganisationen nyligen fokuserar mer på fastighetsförvaltning och mindre på att genomföra byggprojekt är bra. Vi tycker det är bra att nämnden får en redogörelse av hur upphandlingsarbetet har förändrats och anpassats till den nya organisationen. Vi anser att det är mycket viktigt att stadens och nämndens upphandlingsrutiner är rättvisa, tydliga och begripliga för alla, både externt, internt och mot anbudsgivare.

Stockholms stads fastighetsnämnd är en stor fastighetsförvaltare. Att som sådan upphandla endast en eller ett litet fåtal entreprenörer och konsulter i totalentreprenadform innebär att man samlar all risk, kostnad och kompetens på en eller ett fåtal aktörer vilket vi tycker är både vanskligt och olyckligt. Vad finns det för beredskap att snabbt ändra strategi om detta upplägg inte fungerar? Risken för korruption ökar med ett litet antal aktörer och med så stora värden på ett fåtal.

Om nya upphandlingsrutiner eller upphandlingsfunktioner införts förefaller vara en tolkningsfråga. Vad är skillnaden mellan orden rutiner och funktioner?

Vi tycker det är viktigt att kommunal förvaltning föregår med gott exempel och gärna är föregångare då verksamheterna är skattefinansierade och vänder sig till kommunmedborgare så väl som näringsliv. Därför är tydlighet, rättvisa och begriplighet viktigt. Varken enskilda medborgare eller näringslivet ska behöva överpröva beslut som stadens nämnder och bolag har mer än i absoluta undantagsfall. Vi ska ha nöjda kunder som det står i de flesta verksamhetsplaner och budgetförslag.

I alliansens upphandlingspolicy talas om mångfald, fri konkurrens och att fler mindre företag ska ges möjlighet att vinna anbud. Utvecklingen har blivit den rakt motsatta. Upphandlingen och genomförandet av upprustningen av Stadshusparken nyligen som uppmärksammades av stadens revisorer är tyvärr ett sorgligt exempel på ett projekt med dålig styrning och kontroll av både genomförande och kostnader.

§10 Angående skrivelse från Bengt Sandberg (S) om återvinning inom området Årsta Partihallar. Svar på skrivelse

Dnr 1.6-173/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen och överlämnar skrivelsen till trafik- och renhållningsnämnden för handläggning.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr1.6-152/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remiss.

2 Fastighetsnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mattias Ericson (V) enligt följande:

Behovet av finskspråkig personal ska tillgodoses fullt ut enligt lagens krav. Vidare ska den personal som behärskar de samiska språken och meänkieli göras tillgänglig för kontakter med personer med dessa modersmål och eventuella brister i behovet av anställda med dessa kunskaper ska successivt åtgärdas.

§12 Remissen om motion (2010:8) om tillfälliga platser för ungdomsbostäder av Ann Mari Engel (V). Svar på remiss

Dnr1.6-201/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen om tillfälliga platser för ungdomsbostäder.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och vice ordföranden Martin Michel (MP) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden föreslås bifall på motionen samt därutöver anföra följande:

Bostadsbristen i Stockholm är akut och många konventionella och okonventionella metoder måste tas till för att lösa problemen. I den motion som skrivits av Ann Mari Engel för Vänsterpartiet föreslås en beprövad metod med modulbyggen.

Vi anser att motionens intentioner är goda och bör tillfredställas. Även om motionen inte rör vårt ansvarsområde kan vi inte se några hinder i att motionen bifalles.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) enligt följande:

Alliansen ser positivt på att Ann Mari Engel tycks uppskatta vårt förslag om att upplåta tillfällig plats för ungdomsbostäder. Staden har för detta ändamål en god kontakt med exempelvis aktörer som jagvillhabostad.nu. Eftersom vårt initiativ i denna fråga togs den 25 november förra året och motionen är inlämnad den 18 mars i år är vi glada att ha kunnat inspirera motionären. Ännu bättre hade varit för alla de stockholmare som önska flytta hemifrån om de rödgröna partierna kunde släppa sitt motstånd till nybyggnad av bostäder. Sedan valet har de tillsammans, eller var för sig, röstat emot 7300 bostäder. En sådan politik hjälper inte de som vill in på bostadsmarknaden.

Ersättaryttrande

Lars Wyke (KD) instämmer i ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenbergs (FP) särskilda uttalande.

§13 Renovering och ombyggnad av del av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Genomförandebeslut

Dnr4.4-207/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att - under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande - ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra en ombyggnad och renovering av Hötorgshallen, del av Beridarebanan 10, till en kostnad av 85 miljoner kronor.

2 Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av renovering och ombyggnad av del av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) vill avgöra ärendet idag

2) Marin Michel (MP) vill återremittera ärendet enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar i första hand återremittera ärendet samt att i övrigt anföra följande:

I stort tycker vi att förslaget är bra. Det är också bra att utbyggnader i fasaderna mot Sergelgatan och Slöjdgatan ej genomförs. Det är bar för saluhallen om tillgängligheten och annonseringen mot Hötorgets torghandel blir bättre.

Med tanke på projektets komplicerade art med många hyresgäster, aktörer och andra inblandade förefaller tidplanen för projektet vara väl optimistiskt. Omstrukureringskostnader på 15 mkr eller nära 18% av beräknad totalkostnad är högt. Att ett positivt ekonomiskt resultat på projektet inte kan nås förrän 2022 är alltför lång tid. Det man bör fokusera på är det mest angelägna åtgärderna så som energieffektivisering och effektiv källsortering av allt avfall. Vi vill därför återremittera ärendet för att se över ovan nämnda omständigheter så att projektet kan bli både billigare och säkrare ekonomiskt. Dessutom är vi inte övertygade om att ombyggnad av Hötorgshallen för dagen är det mest prioriterade även om förslaget är lovvärt och har flera positiva kvaliteter.

Förvaltningen har flera fastigheter som fortfarande använder fossila bränslen för sin värme och sitt varmvatten samt fastigheter som har stort underhållsbehov och dessutom en K-märkt hus i Spånga By i Tensta som är brandskadat sedan i november. Vi ser också att många satsningar görs i innerstaden men väldigt lite satsas i de yttre förorterna.

Det borde vara betydligt högre prioriterat att rusta upp de sämst underhållna fastigheterna och så snabbt som möjligt avveckla de sista oljeeldade pannorna till mer miljövänliga och energieffektiva sätt att värma stadens fastigheter än att i dagsläget bygga om Hötorgshallen.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP) reserverar sig mot beslutet i delen om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) enligt följande:

Fastighetsnämnden ser positivt på en utveckling av Hötorgshallen och etablerandet av en större kontakt mellan salutorg och saluhall. Nämnden vill påpeka vikten av att mångfalden som idag utmärker saluhallen utvecklas och att denna profil stärks i samband med renoveringen.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) förslag till beslut i delen om återremiss.

Lars Wyke (KD) instämmer i ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenbergs (FP) särskilda uttalande.

§14 Kontorets förvärv av bostadsrätter. Lägesrapport

Dnr1.6-175/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesrapport om förvärv av bostadsrätter.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Martin Michel (MP) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Delvis avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Vi anser att det är en märklig politik att staden först säljer ut lägenheter för att sedan köpa tillbaka dem till en högre kostnad. Detta är inte att vara varsam om stadens ekonomi. Vi anser att detta bör kunna hanteras bättre.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§15 Försäljning av fastigheten Farsta Strand 2:5 i Farsta Strand. Genomförandebeslut

Dnr5.3.2-200/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna köpekontrakt för försäljning av fastigheten Farsta Strand 2:5 för 8 miljoner kronor, och uppdrar åt kontoret att slutföra försäljningen.

2 Fastighetsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och vice ordföranden Martin Michel (MP) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) lämnar följande förslag till beslut:

Avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Stadens egendomar utanför kommungränsen har en gång förvärvats i syfte att möjliggöra Stockholms utveckling och säkerställa tillgången till områden för rekreation och fritid.

Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen anser att det har ett egenvärde att denna resurs ska avyttras. Det framgår med önskvärd tydlighet av ärendet att det är förutsättningarna för exploatering som får styra denna utförsäljning. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Det faller sig naturligt att det ofta är samma mark som är attraktiv att bo på som det är attraktivt att vistas i. Den intressekonflikt som då uppstår viker den moderatledda högeralliansen undan från och låtsas inte om. Det framgår också av ärendet att möjligheterna att hantera störande eller skrymmande verksamheter minskar med den politik som nu förs och därmed påverkas också Stockholms utveckling.

Det finns, förutom de sakliga argument som framförs, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på, beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Vi anser det också anmärkningsvärt att det i ärendet inte framgår vem köparen är, samt att det bifogade köpekontraktet inte är undertecknat av köparen.

3) Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar att inte godkänna köpekontrakt för försäljning av fastigheten Farsta Strand 2:5 för 8 miljoner kronor, och uppdrar åt kontoret att avbryta försäljningen samt därutöver anföra följande:

Att som den nuvarande borgerliga majoriteten sälja ut delar av fastighetsbeståndet är djupt olyckligt. Detta har redan lett till att valfriheten för medborgarna har minskat och att kostnaderna har ökat. Fastighetsnämndens syfte måste vara att långsiktigt förvalta stadens fastighets- och markinnehav för att nå målet med en god fastighetsförsörjning för stockholmarna och boende i kranskommunerna. Vänsterpartiet anser att stadens fastighetsinnehav ska användas för att utveckla regionen och skapa mesta möjliga nytta för medborgarna. De fastigheter som nämnden ansvarar för ska aktivt förvaltas på ett sätt som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§16 Rapport från förvaltningschefen

Tillförordnade fastighetsdirektören svarar på tidigare ställda frågor från;

Karin Falk (S) angående krishantering.

Yildiz Kafkas (MP) angående insamling av organsikt avfall vid torgen.

Tillförordnade fastighetsdirektören redogör också för vilka frågor som är under beredning.

§17 Övriga frågor

Frågor och skrivelser för beredning till kontoret

Frågor för beredning

Vice ordföranden Martin Michel (MP) ställer fråga om protokollen angående skrivelser för beredning till nämnden.

Martin Michel (MP) ställer fråga angående Spånga By.

Bengt Sandberg (S) ställer frågor angående revisionsrapporten gällande fastighetskontorets fakturor och attester.

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till fastighetsnämnden enligt följande

1 Om oljeeldning och eluppvärmda fastigheter från Martin Michel (MP) och Yildiz Kafkas (MP), Dnr 1.6-233/2010

2 Skrivelse från Bengt Sandberg (S) och Mattias Ericson (V), Dnr 1.6-239/2010

I samband med sammanträdet hålls en föredragning om upphandling från fastighetskontoret av Biträdande fastighetsdirektören Thomas Perslund.